Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 85/1988 Sb.Vyhláška Českého geologického úřadu o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 01.09.2004 (369/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

85

VYHLÁŠKA

Českého geologického úřadu

ze dne 17. května 1988

o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů

Český geologický úřad stanoví podle § 11 odst. 5 a v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky podle § 12 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon):


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Účel vyhlášky

Účelem této vyhlášky je podrobněji stanovit postup při vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů a těch ložisek nevyhrazených nerostů, která jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství (dále jen "výhradní ložisko"), aby byly vytvářeny podmínky pro včasnou ochranu zjištěných výhradních ložisek a výsledky průzkumu poskytovaly komplexní podklad k jejich racionálnímu využití. Vyhláška stanoví dále podrobnosti o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu zjištěného mimo rámec organizovaného vyhledávání, o jeho odměňování a úhradě nákladů.

§ 2

Povinnost organizace při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek

(1) Organizace je povinna při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek vyhodnocovat dosahované výsledky a oznamovat je příslušným orgánům (§ 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 3) tak, aby bylo možno vydat co nejdříve osvědčení o výhradním ložisku nebo rozhodnutí o vhodnosti ložiska nevyhrazeného nerostu pro potřeby a rozvoj národního hospodářství (dále jen "rozhodnutí o výhradním ložisku").

(2) Při průzkumu výhradního ložiska je organizace povinna získat všechny údaje potřebné k racionálnímu využití ložiska z hlediska báňskotechnického a z hlediska komplexního využití zásob ložiska včetně průvodních nerostů a jejich užitkových složek. Musí přitom dbát, aby způsobem provádění geologických prací nebyly ztíženy podmínky vydobytí zásob výhradního ložiska.

ČÁST DRUHÁ

Zjištění výhradního ložiska

Osvědčení o výhradním ložisku

§ 3

(1) Zjistí-li organizace provádějící geologické práce vyhrazený nerost v rozsahu, který umožňuje důvodně očekávat jeho nahromadění, oznámí to bezodkladně Českému geologickému úřadu, a jde-li o radioaktivní nerosty, federálnímu ministerstvu paliv a energetiky k vydání osvědčení o výhradním ložisku.

(2) Za odůvodněný předpoklad nahromadění vyhrazeného nerostu se považuje zjištění, které odpovídá podmínkám využitelnosti výhradních ložisek (kondicím) 1) a je ověřeno alespoň zčásti v zásobách kategorie C2.

(3) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje

a) označení geologického úkolu, při jehož řešení bylo nahromadění vyhrazeného nerostu zjištěno,

b) název a identifikační číslo katastrálního území 2) s názvem a kódem okresu, 3) kde bylo nahromadění vyhrazeného nerostu zjištěno,

c) druh vyhrazeného nerostu a předpokládaný rozsah ložiska,

d) přehledné výsledky geologických prací a provedených zkoušek odůvodňující předpoklad nahromadění vyhrazeného nerostu (odstavec 2),

e) situační zákres údajů podle písmen b) a c) do mapového podkladu v měřítku, které umožňuje vyjádřit zřetelně předpokládaný rozsah ložiska, a to v pěti vyhotoveních.

§ 4

(1) Osvědčení o výhradním ložisku obsahuje:

a) název výhradního ložiska, název a identifikační číslo katastrálního území 2) s názvem a kódem okresu, 3)

b) druh vyhrazeného nerostu a předpokládaný rozsah výhradního ložiska,

c) situační zákres výhradního ložiska.

(2) Český geologický úřad, a jde-li o ložisko radioaktivního nerostu, federální ministerstvo paliv a energetiky zašle osvědčení o výhradním ložisku

a) Českému báňskému úřadu,

b) příslušnému národnímu výboru, který je orgánem územního plánování,

c) příslušnému národnímu výboru, který je stavebním úřadem, popřípadě jinému orgánu, jestliže vykonává působnost stavebního úřadu.

Rozhodnutí o výhradním ložisku

§ 5

(1) Zjistí-li organizace provádějící geologické práce, že prozkoumané ložisko nevyhrazeného nerostu je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, oznámí to Českému geologickému úřadu k vydání rozhodnutí o výhradním ložisku a současně mu předloží zprávu o výsledku průzkumu ložiska.

(2) Český geologický úřad může vydat rozhodnutí o výhradním ložisku na základě vlastního zjištění, že prozkoumané ložisko nevyhrazeného nerostu je vhodné pro potřeby a rozvoj národního hospodářství.

(3) Za zkoumané ložisko nevyhrazeného nerostu se považuje ložisko, jehož zásoby jsou ověřeny na základě výsledků vyhledávání a průzkumu a podmínek využitelnosti výhradních ložisek (kondic) 1) alespoň v kategorii C2.

§ 6

(1) Rozhodnutí o výhradním ložisku obsahuje údaje uvedené v § 4 odst. 1; dále obsahuje stručné odůvodnění vhodnosti ložiska pro potřeby a rozvoj národního hospodářství.

(2) Český geologický úřad zašle rozhodnutí o výhradním ložisku národním výborům uvedeným v § 4 odst. 2 a příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

(3) Jestliže vydává rozhodnutí o výhradním ložisku podle § 7 odst. 1 horního zákona jiný ústřední orgán státní správy než Český geologický úřad, ustanovení § 5 a § 6 odst. 1 a 2 platí obdobně. O svém rozhodnutí uvědomí Český geologický úřad.

(4) Jestliže vydává rozhodnutí o výhradním ložisku podle § 7 odst. 2 horního zákona Český báňský úřad, platí ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně. O svém rozhodnutí uvědomí Český geologický úřad.

ČÁST TŘETÍ

Podmínky přípravy výhradních ložisek k využití

§ 7

Postup při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek

Při vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska je organizace povinna z hlediska jeho ochrany a racionálního využití:

a) ke zjištění a vyhodnocení všech využitelných nerostů ložiska a jejich užitkových složek

1. usměrňovat podle dosahovaných výsledků vyhledávání a průzkumu způsob, místo a četnost vzorkování,

2. provádět potřebné mineralogické, petrologické, chemické a technologické rozbory a zkoušky,

3. usměrňovat výzkum úpravy a zpracování k nejúplnějšímu využití nerostné suroviny a k omezení vlivu škodlivých složek,

4. vyčíslovat ve výpočtech zásob výhradního ložiska a evidovat zásoby všech zjištěných druhů nerostů včetně průvodních nerostů a všech jejich užitkových složek,

5. hodnotit technické možnosti a ekonomickou účelnost jejich využití;

b) k vytvoření podmínek projektování a výstavby dolů a lomů, otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska podle zásad báňské technologie a k zabezpečení racionálního využití výhradního ložiska

1. zkoumat a ověřovat rozsah a tvar ložiska, jeho úložní a tektonické poměry, které mohou mít vliv na jeho dobývání,

2. zkoumat a určovat fyzikálně mechanické, geotechnické, inženýrskogeologické a hydrogeologické vlastnosti ložiska a okolních hornin,

3. řešit vztah zvodnění ložiska k jeho nadloží a podloží,

4. zhodnotit ve zprávě o výsledku geologických prací a ve výpočtech zásob báňskotechnické podmínky dobývání ložiska a vlivy faktorů podmiňujících jeho využití (např. plynové poměry, vodní přítoky),

5. ve vyšších etapách průzkumu navrhovat optimální způsob otvírky a dobývání ložiska;

c) používat metody a postupy, které neztíží nebo nevyloučí využití výhradního ložiska nebo jeho části a nezpůsobí neodůvodněné ztráty zásob výhradního ložiska; k těmto účelům

1. umisťovat průzkumná díla, zejména hlavní důlní díla tak, aby jimi byly co nejméně vázány zásoby ložiska nebo aby se neztížily podmínky jeho otvírky a dobývání,

2. zkoumat možnosti průvalů vod, plynů a bahnin, zvýšenou radioaktivitu, náchylnost k samovznícení a obdobné jevy, které mohou ovlivnit budoucí využití ložiska,

3. užívat technologické postupy provádění geologických prací, které při využívání ložiska nezpůsobí propojení zvodněných horizontů nebo nežádoucí zavodnění ložiska,

4. vyznačovat ve zprávě o výsledku geologických prací prostory, kde nelze z hlediska ochrany zásob ložiska umisťovat povrchové stavby a zařízení, popřípadě kde je lze zřizovat jen za zvláštních opatření;

d) ke zjištění skutečností potřebných k posouzení možných vlivů využívání výhradního ložiska na jiná ložiska, vody a jiné přírodní zdroje, na životní prostředí a na další důležité celospolečenské zájmy

1. zkoumat souvislost, popřípadě spojení ložiska s okolními doly a lomy, se starými důlními díly a se zdroji podzemních vod,

2. zkoumat vliv geofaktorů životního prostředí na využívání ložiska, hodnotit možnosti a určovat podmínky překonání nebo zmírnění jejich negativních vlivů,

3. zkoumat a navrhovat možnosti umístění odvalů, výsypek a odkališť tak, aby neztěžovaly budoucí využití ložiska a životní prostředí bylo narušeno co nejméně,

4. zjišťovat a hodnotit střety zájmů chráněných zvláštními předpisy 4) se zájmy na využití ložiska a v součinnosti s příslušnými orgány navrhovat jejich řešení;

e) při přerušení vyhledávání nebo průzkumu činit opatření, aby se nezmařila důlní díla a neztížilo provádění dalšího průzkumu a využití výhradního ložiska; k tomu účelu

1. všestranně posoudit a ekonomicky odůvodnit účelnost údržby nebo likvidace průzkumných děl před rozhodnutím o přerušení geologických prací na ložisku,

2. prozkoumat možnost dočasného užívání průzkumných děl k jiným účelům,

3. připravit včas plán zajištění, popřípadě likvidace důlních děl sloužících k vyhledávání a průzkumu.

§ 8

Skupiny výhradních ložisek

Zásoby výhradního ložiska musí být před jeho využíváním ověřeny v kategoriích odpovídajících složitosti geologické stavby ložiska, rozmístění užitkových a škodlivých složek, popřípadě složitosti vývoje kolektorských hornin. Z těchto hledisek, posuzovaných se zřetelem k uvažovanému způsobu využívání zásob ložiska, se výhradní ložiska zařazují do tří skupin.

§ 9

Skupiny výhradních ložisek tuhých nerostů

(1) Do první skupiny se zařazují výhradní ložiska tuhých nerostů nebo jejich části s jednoduchou geologickou stavbou, o stálé mocnosti a vnitřní stavbě, která jsou tektonicky neporušená nebo jen slabě porušená. Užitkové, popřípadě škodlivé složky jsou v ložisku rozmístěny pravidelně. V etapě podrobného ložiskového průzkumu se na nich ověřují i zásoby kategorie A a B.

(2) Do druhé skupiny se zařazují výhradní ložiska tuhých nerostů nebo jejich části

a) s jednoduchou geologickou stavbou tektonicky jen slabě porušená, v nichž jsou užitkové, popřípadě škodlivé složky rozmístěny nepravidelně,

b) se složitou a tektonicky porušenou geologickou stavbou, v nichž jsou užitkové, popřípadě škodlivé složky rozmístěny pravidelně,

c) s geologickou stavbou a s rozmístěním užitkových, popřípadě škodlivých složek, jejichž pravidelnost je částečně narušena.

V etapě podrobného ložiskového průzkumu se na nich ověřují zásoby kategorie B a C1.

(3) Do třetí skupiny se zařazují výhradní ložiska tuhých nerostů nebo jejich části s velmi složitou geologickou stavbou nebo s velmi nepravidelným rozmístěním užitkových a škodlivých složek. V etapě podrobného ložiskového průzkumu se na nich ověřují zásoby kategorie C1 a C2.

§ 10

Skupiny výhradních ložisek kapalných a plynných nerostů

(1) Do první skupiny se zařazují výhradní ložiska kapalných a plynných nerostů nebo jejich části s jednoduchou geologickou stavbou vázaná na elevační struktury se stálým vývojem kolektorských hornin. V etapě podrobného ložiskového průzkumu se na nich ověřují i zásoby kategorie A a B.

(2) Do druhé skupiny se zařazují výhradní ložiska kapalných a plynných nerostů nebo jejich části se složitou geologickou stavbou nebo ložiska s jednoduchou geologickou stavbou vázaná na neantiklinální typy pastí s pravidelným vývojem kolektorských hornin. V etapě podrobného ložiskového průzkumu se na nich ověřují zásoby kategorie B a C1.

(3) Do třetí skupiny se zařazují výhradní ložiska kapalných a plynných nerostů nebo jejich části s velmi složitou geologickou stavbou a s nepravidelným vývojem kolektorských hornin. V etapě podrobného ložiskového průzkumu se na nich ověřují zásoby kategorie C1 a C2.

§ 11

Poměr kategorií bilančních zásob

(1) Pro investiční výstavbu dolu nebo lomu, úpravny, popřípadě zpracovatelského závodu musí být ověřeno a schváleno množství bilančních zásob výhradního ložiska odpovídající plánované kapacitě a životnosti. Bilanční zásoby musí být přitom ověřeny a schváleny v poměru kategorií určeném se zřetelem na skupinu ložiska ústředním orgánem, do jehož působnosti patří organizace připravující investiční výstavbu, a to v dohodě s Českým geologickým úřadem a Českým báňským úřadem 5).

(2) Nejpodrobněji se ověřují bilanční zásoby té části výhradního ložiska, která se bude využívat nejdříve. Není-li tato část svým vývojem, zejména báňskotechnickými podmínkami, rozhodující pro jeho využívání, ověří se podrobněji ta část ložiska, která je pro jeho budoucí využívání charakteristická.

Zvláštní podmínky přípravy výhradního ložiska k využití

§ 12

(1) Na každém výhradním ložisku musí být před jeho využitím ověřeny geologické a báňskotechnické (hydrogeologické, inženýrskogeologické a jiné) faktory podmiňující dobývání a vyřešena technologie úpravy, zušlechťování, popřípadě i zpracování nerostné suroviny tak podrobně, jak to vyžaduje vypracování projektové dokumentace stavby dolu nebo lomu úpravny, popřípadě zpracovatelského závodu a vypracování plánu otvírky, přípravy a dobývání.

(2) Vyskytne-li se na výhradním ložisku další využitelný nerost, ověří se jeho výskyt a zásoby alespoň v rozsahu nezbytném k určení jeho hospodářského významu a možnosti jeho využití.

(3) Na výhradních ložiskách, kde surovinovou základnu dolu nebo lomu netvoří zásoby celého ložiska, ověří se v ostatní části ložiska zásoby v kategorii C2 nebo se odhadnou prognózní zdroje, pokud mohou ovlivnit způsob otvírky, přípravy a dobývání a umístění průmyslových a ostatních staveb a zařízení.

§ 13

Ustanovení § 11 a 12 se nevztahuje na případy, kdy se má výhradní ložisko nebo jeho část vydobýt v zájmu racionálnějšího využití bez stanovení dobývacího prostoru organizací, která provedla nebo provádí jeho průzkum. 6)

ČÁST ČTVRTÁ

Oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu

§ 14

Oznamovací povinnost

(1) Zjistí-li organizace nebo občan mimo rámec organizovaného vyhledávání výskyt ložiska vyhrazeného nerostu (dále jen "výskyt"), je povinen oznámit to bezodkladně Českému geologickému úřadu. 7) Oznámení organizace nebo občana (dále jen "oznamovatel") obsahuje místo, dobu, způsob zjištění a popis výskytu, druh nerostu, popřípadě další údaje důležité pro posouzení výskytu.

(2) Oznamovatel se musí zdržet činností, které by znesnadnily, popřípadě omezily posouzení výskytu; je povinen ponechat výskyt nedotčený a přístupný do jeho posouzení, nejdéle však 30 dní od jeho oznámení. Byl-li by tím ohrožen plynulý provoz oznamovatele, dohodne s ním Český geologický úřad přiměřenou dobu k umožnění přístupu ke zjištěnému výskytu.

§ 15, § 16zrušeno


ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 17

Zrušuje se pro území České socialistické republiky vyhláška Vládního výboru pro geologii č. 216/1957 Ú. l., o osvědčeních a odměnách za objevení ložisek vyhrazených nerostů.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Předseda: JUDr. Pravda v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).
Nařízení vlády ČSSR č. 80/1988 Sb., o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů.

2) § 3 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.

3) Článek 1 výnosu Federálního statistického úřadu č. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů ČSSR, registrovaného v částce č. 25/1978 Sb.

4) Například zákon č. 51/1964 Sb., o drahách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

5) § 11 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.

6) § 24 odst. 4 horního zákona.

7) § 12 odst. 1 horního zákona.

Přesunout nahoru