Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 10.09.1990 (370/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí

ze dne 11. května 1988

o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky

Federální ministerstvo zahraničního obchodu a federální ministerstvo financí v dohodě se Státní bankou československou, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky podle § 11 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, a federální ministerstvo zahraničního obchodu podle § 9 zákona stanoví:


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje podmínky pro prodej zboží a poskytování služeb na území Československé socialistické republiky za devizové prostředky, jestliže je cena zboží nebo cena služby stanovena v zahraniční měně.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb za devizové prostředky, pokud se uskutečňuje za odběrní poukazy podniku zahraničního obchodu Tuzex. 1)

§ 2

(1) Podniky zahraničního obchodu nebo jiné československé právnické osoby, které mají povolení k zahraničně obchodní činnosti, mohou v rámci povoleného rozsahu zahraničně obchodní činnosti a za podmínek platných pro tuto jejich činnost prodávat zboží a poskytovat služby zahraničním osobám za devizové prostředky i na území Československé socialistické republiky.

(2) V případě prodeje zboží nebo poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky za účelem přímého uspokojování osobních potřeb fyzických osob nebo obdobných potřeb právnických osob, však i podniky zahraničního obchodu nebo jiné československé právnické osoby, které mají povolení k zahraničně obchodní činnosti, musí postupovat podle § 4 této vyhlášky.

§ 3

Za podmínek stanovených zvláštními předpisy 2) nebo v povolení k zahraničně obchodní činnosti mohou prodávat zboží a poskytovat služby za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky též zahraniční osoby.

§ 4

(1) Prodej zboží a poskytování služeb za účelem přímého uspokojování osobních potřeb fyzických osob nebo obdobných potřeb právnických osob za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky (dále jen "prodej za devizové prostředky") mohou provádět československé právnické osoby, kterým bylo k této zahraničně obchodní činnosti uděleno povolení, 3) a to za těchto podmínek:

a) ceny zboží nebo služeb budou určeny v měně stanovené v dohodě se Státní bankou československou v povolení k zahraničně obchodní činnosti a platby budou přijímány ve valutách volně směnitelných měn, které Státní banka československá nakupuje podle devizových předpisů 4) a podmínek platného kursovního lístku Státní banky československé, popřípadě v devizách znějících na tyto volně směnitelné měny;

b) prodej za devizové prostředky bude uskutečňován výhradně ve vztahu k zahraničním osobám, pokud v povolení k zahraničně obchodní činnosti nebude stanoveno jinak;

c) prodej za devizové prostředky bude uskutečňován pouze v určených provozovnách československé právnické osoby, v nichž - pokud v povolení k zahraničně obchodní činnosti nebude stanoveno jinak - nebude současně uskutečňován prodej zboží nebo poskytování služeb za československou měnu; určená provozovna bude zvlášť označena, přičemž toto označení bude obsahovat i upozornění kupujícím, že se v ní prodává zboží nebo poskytují služby výhradně za devizové prostředky, popřípadě, bude-li výhradnost prodeje za devizové prostředky vymezena jinak, bude označení obsahovat i odpovídající upozornění kupujícím uvedené v podmínkách povolení k zahraničně obchodní činnosti; v provozovně budou na viditelném místě umístěny podmínky, za nichž se prodej uskutečňuje (včetně reklamačního řádu);

d) československá právnická osoba provádějící prodej za devizové prostředky vydá v souladu s podmínkami povolení k zahraničně obchodní činnosti pro každou provozovnu určenou k prodeji za devizové prostředky

1. provozní řád zahrnující též pravidla evidence zboží a materiálu na skladě, nakládání s tržbami a s peněžními hotovostmi, a

2. pravidla tvorby cen zboží a služeb.

(2) Seznam určených provozoven podle odstavce 1 písm. c) a návrhy provozního řádu a pravidel podle odstavce 1 písm. d) předloží žadatel současně se žádostí o udělení povolení k zahraničně obchodní činnosti. 5)

(3) Prodej za devizové prostředky lze povolit jen ve výjimečných případech odůvodněných zájmy československého národního hospodářství.

(4) Povolení k zahraničně obchodní činnosti uvedené v odstavci 1 udělí federální ministerstvo zahraničního obchodu jen po předchozím souhlasu federálního ministerstva financí a Státní banky československé.

§ 5

Povolení k prodeji zboží a poskytování služeb na území Československé socialistické republiky za devizové prostředky nezahrnuje povolení k dovozu a vývozu věcí za účelem prodeje nebo využití ve výrobě nebo při poskytování služeb a povolení vyžadovaná podle devizových předpisů.


§ 6

Dosavadní povolení vykonávat činnost upravenou v § 3 a 4 zanikají udělením povolení podle této vyhlášky, nejpozději však uplynutím lhůty 6 měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky: Ing. Štěrba v. r.

Ministr financí Československé socialistické republiky: Ing. Žák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí č. 8/1981 Sb., o odběrních poukazech PZO Tuzex.

2) Např. § 6 a 7 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami.

3) § 6 odst. 1 písm. f) a § 7 odst. 1 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

4) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, a předpisy vydané k jeho provedení.

5) § 1 vyhlášky č. 60/1980 Sb.

Přesunout nahoru