Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 82/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Účinnost od 01.06.1988
Zrušeno k 01.01.1990 (195/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. května 1988,

kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s Ústřední radou odborů:


§ 1

Rozsah platnosti

Na uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou organizačních struktur výrobnětechnické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky 1) a změnami v organizaci ústředních orgánů se vztahuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření, ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb., pokud není dále stanoveno jinak.

§ 2

Organizace je povinna nejméně tři měsíce předtím, než by pracovníku měla být dána výpověď, seznámit jej s důvody uvolnění, jakož i s tím, jaká pomoc mu bude poskytnuta při získání nového zaměstnání. Projeví-li pracovník zájem přejít do nového zaměstnání přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit na základě výpovědi nebo již uzavřené dohody, je uvolňující organizace povinna jeho žádosti vyhovět, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody. V dohodě o rozvázání pracovního poměru se uvede důvod rozvázání pracovního poměru.

§ 3

(1) Uvolněnému pracovníku, který po skončení pracovního poměru bez zbytečného průtahu nastoupí zaměstnání v jiné organizaci, přísluší po dobu tří měsíců od nástupu nového zaměstnání mzdové vyrovnání ve výši rozdílu mezi průměrným hrubým výdělkem na původním pracovišti 2) a hrubým výdělkem dosahovaným na novém pracovišti, a po dobu dalších tří měsíců ve výši 80 % tohoto rozdílu. Dochází-li však u uvolňovaného pracovníka k podstatné změně jeho pracovní činnosti vyžadující podstatnou změnu nebo podstatné rozšíření kvalifikace, jichž nemohl bez svého zavinění dosáhnout v době tří měsíců od nástupu nového zaměstnání, přísluší mu mzdové vyrovnání v plné výši po celou dobu nezbytnou k dosažení této změny nebo rozšíření kvalifikace.

(2) Mzdové vyrovnání po dobu a ve výši stanovené v předchozím odstavci přísluší rovněž pracovníku, který není organizací uvolněn z pracovního poměru, ale z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm.a) až c) zákoníku práce u něj dochází k jakékoliv změně pracovní činnosti; za těchto podmínek přísluší i pracovníkům, u nichž dojde bez rozvázání pracovního poměru k přechodu práv a povinností z jejich pracovněprávních vztahů na jinou organizaci podle § 249 až 251 zákoníku práce. Mzdové vyrovnání přísluší ode dne, kdy došlo ke změně pracovní činnosti. Je-li pracovník v době, kdy mu přísluší mzdové vyrovnání, uvolněn z organizace z důvodů uvedených ve větě první, přísluší mu při nástupu zaměstnání v jiné organizaci mzdové vyrovnání po zbývající dobu od této organizace. Při stanovení výše mzdového vyrovnání se vychází z průměrného hrubého výdělku podle odstavce 1 před změnou pracovní činnosti.

§ 4

(1) Při přechodech z důvodů společensky nejvýznamnějších strukturálních změn a jiných společensky nejvýznamnějších racionalizačních opatření přísluší pracovníku uvolňovanému z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce mzdové vyrovnání od nástupu na novém pracovišti po dobu a ve výši stanovené v § 3 odst. 1 s tím, že za stejných podmínek jako při podstatné změně pracovní činnosti přísluší při každé změně pracovní činnosti vyžadující zaškolení nebo přeškolení pracovníka.

(2) Přechodem z důvodu společensky nejvýznamnějších strukturálních změn je pro účely této vyhlášky přechod pracovníka do pracovního poměru k organizaci

a) na práci při dobývání vyhrazených nerostů , 3) na vybrané stavby jmenovitě stanovené státním plánem rozvoje národního hospodářství, do základních provozních činností v železniční dopravě a v metru; tyto provozní činnosti určí příslušný ústřední orgán,

b) na vymezeném území při západní hranici Československé socialistické republiky s výjimkou stabilizovaných středisek osídlení podle přílohy k této vyhlášce,

c) určené krajským národním výborem v okresech Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Česká Lípa a Sokolov,

d) na jiných prioritách stanovených vládou Československé socialistické republiky.

(3) Přechodem z důvodu jiných společensky nejvýznamnějších racionalizačních opatření je pro účely této vyhlášky přechod pracovníka z organizace, v níž se v důsledku racionalizačních opatření snižuje počet pracovníků, do pracovního poměru k jiné výrobní organizaci určené příslušným ústředním orgánem, jestliže pracovník musí z důvodu tohoto přechodu změnit místo pobytu nebo vzniknou-li mu či dále trvají podstatně nepříznivé podmínky, zejména v souvislosti s dopravou do zaměstnání; za stejných podmínek se posuzuje přechod v rámci organizace bez rozvázání pracovního poměru na jiné její pracoviště.

§ 5

(1) Příspěvek před nástupem nového zaměstnání (dále jen "příspěvek") se poskytuje pracovníku ve výši jeho průměrného měsíčního čistého výdělku dosaženého v organizaci, která jej uvolnila; jeho výše se zjistí z průměrného hrubého měsíčního výdělku 4) odečtením daně ze mzdy podle sazby příslušné pro pracovníka ve mzdovém období, kdy jeho pracovní poměr skončil. Příspěvek se přizná, jen je-li doba od skončení dosavadního pracovního poměru pracovníka do nástupu nového zaměstnání delší než jeden kalendářní týden. Náležel-li příspěvek jen po část měsíce, poskytne se za kalendářní den 1/30 stanoveného příspěvku.

(2) Příspěvek se poskytuje do dne nástupu nového zaměstnání, nejdéle po dobu tří měsíců. Po této době se pracovníku, jemuž nebylo zabezpečeno vhodné zaměstnání 5) odpovídající též jeho závažným rodinným poměrům, po dobu nejdéle dalších tří měsíců poskytuje příspěvek ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle předchozího odstavce, nejvýše však v částce 2 400 Kčs měsíčně.

(3) Příspěvek se neposkytuje, splňuje-li uvolňovaný pracovník podmínky pro nárok na starobní důchod. Pracovníku, který pobírá invalidní nebo vdovský důchod, se poskytne příspěvek snížený o částku poskytovaného důchodu.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1988.


Ministr: M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobnětechnické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky (č. 31/1988 Sb.).

2) § 275 zákoníku práce.

3) § 3 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

4) § 8 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 112/1975 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku.

5) § 37 odst. 4 zákoníku práce.


Příloha

ČÁST I

Vymezená území při západní hranici Československé socialistické republiky

(podle správního členění k 1. lednu 1986)

Západočeský kraj

Okres: Cheb

obce: Cheb, Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Františkovy Lázně, Hazlov, Hranice, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá, Lipová, Luby, Mariánské Lázně, Milhostov, Mnichov, Nebanice, Nový Kostel, Plesná, Skalná, Trstěnice, Tři Sekery.

Okres: Tachov

obce: Tachov, Bezdružice, Bor, Cebiv, Černošín, Erpužice, Halže, Hošťka, Chodová Planá, Chodský Újezd, Kladruby, Konstantinovy Lázně, Lesná, Lestkov, Planá, Přimda, Rozvadov, Staré Sedliště, Staré Sedlo, Stráž, Stříbro, Svojšín, Třemešné.

Okres: Domažlice

obce: Domažlice, Bělá nad Radbuzou, Blížejov, Černíkov, Česká Kubice, Draženov, Horšovský Týn (mimo části obce Křenovy, Semošice), Hostouň, Chodov, Chodská Lhota, Chrastavice, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem, Klíčov, Kout na Šumavě, Luženičky, Meclov, Mezholezy u Domažlic, Mezholezy u Horšovského Týna, Milavče, Mrákov, Nemanice, Nevolice, Pec, Poběžovice, Pocinovice, Postřekov, Rybník, Semněvice, Stráž, Tlumačov, Trhanov, Újezd, Úsilov, Všeruby, Zahořany.

části obce: Bukovec, Čečovice, Černovice a Nemněnice v obci Holýšov.

Okres: Klatovy

obce: Čachrov, Dešenice, Dlouhá Ves, Dobrá Voda, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Chudenín, Kašperské Hory, Nezdice, Nýrsko, Petrovice, Rejštejn, Srní, Strašín, Strážov, Sušice, Velhartice, Železná Ruda, Žihobce.

Jihočeský kraj

Okres: Prachatice

obce: Borová Lada, Horní Vltavice, Ktiš, Kvilda, Lenora, Nová Pec, Stožec, Strážný, Volary, Zbytiny.

Okres: Český Krumlov

obce: Benešov nad Černou, Boletice, Bujanov, Černá v Pošumaví, Dolní Dvořiště, Frymburk, Horní Dvořiště, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kájov, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Malonty, Omlenice, Přední Výtoň, Přídolí, Rožmberk nad Vltavou, Rožmitál na Šumavě, Světlík, Větřní, Vyšší Brod.

ČÁST II

Stabilizovaná střediska osídlení

Okres a obce:

Stabilizované části obcí:

okres: Cheb

Cheb, Dolní Dvory, Háje, Horní Dvory, Hradiště, Podhrad, Střížov

Františkovy Lázně, Dolní Lomany, Horní Lomany, Slatina

Mariánské Lázně, Hamrníky, Klimentov, Ušovice, Velká Hleďsebe

okres: Tachov

Tachov

Planá

Stříbro

okres: Domažlice

Domažlice - Bezděkovské Předměstí, Dolejší Předměstí, Hořejší Předměstí, Město, Týnské Předměstí

Kdyně Brnířov, Kdyně, Prapořiště

Horšovský Týn Malé Předměstí, Město, Nová Ves, Plzeňské Předměstí, Svatá Anna, Velké Předměstí

okres: Klatovy

Nýrsko Bystřice nad Úhlavou, Nýrsko

Sušice Sušice I., Sušice II., Sušice III.

okres: Prachatice

Volary

okres: Český Krumlov

Větřní

Přesunout nahoru