Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 80/1988 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů

Částka 16/1988
Platnost od 30.05.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 20.12.1991 (541/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

Nařízení vlády

Československé socialistické republiky

ze dne 16. května 1988

o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 13 odst. 5 a podle § 14 odst. 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon):


Část první

Kondice

§ 1

Obecné a zvláštní kondice a jejich stanovení

(1) Obecné kondice se stanoví k vyhodnocování a výpočtu zásob ložisek vyhrazených nerostů a těch ložisek nevyhrazených nerostů, která jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství (dále jen "výhradní ložisko") v etapě vyhledávacího a předběžného ložiskového průzkumu. Obecné kondice se stanoví podle současných technických a ekonomických podmínek se zřetelem na předpokládané podmínky získávání nerostné suroviny v dlouhodobém výhledu z domácích zdrojů nebo ze zahraničí.

(2) Zvláštní kondice se stanoví k vyhodnocování a výpočtu zásob výhradního ložiska nebo jeho části v etapě podrobného a těžebního průzkumu, jakož i k hospodaření se zásobami výhradního ložiska. Podle potřeby je možno stanovit zvláštní kondice i pro vyhodnocení a výpočet zásob výhradního ložiska nebo jeho části v etapě předběžného, popřípadě vyhledávacího ložiskového průzkumu. Zvláštní kondice se stanoví pro ložisko nebo jeho část podle geologických a báňskotechnických poměrů ložiska a technických možností dobývání, úpravy a zušlechťování, popřípadě i zpracování nerostu v souladu se současnými technickými a ekonomickými podmínkami získávání nerostné suroviny z domácích zdrojů nebo ze zahraničí. Zvláštní kondice musí zabezpečovat racionální využití výhradního ložiska.

§ 2

Ukazatele kondic

(1) Pro zařazení zásob výhradního ložiska nebo jeho části (těleso, patro, blok) do zásob bilančních nebo nebilančních (§ 6) se použijí podle druhu nerostu a charakteru ložiska tyto ukazatele kondic:

a) minimální množství bilančních zásob a u ložisek kapalných a plynných nerostů též minimální přítoky do jednoho vrtu,

b) minimální průměrný obsah užitkových složek a maximální průměrný obsah škodlivých složek,

c) minimální obsah užitkových složek a maximální obsah škodlivých složek v okrajovém vzorku, který je ještě možno zahrnout do obrysu bilančních nebo nebilančních zásob,

d) minimální průměrný obsah užitkových složek a maximální průměrný obsah škodlivých složek v okrajovém díle, které je možno zahrnout do obrysu bilančních nebo nebilančních zásob,

e) požadavky na chemicko-technologické, popřípadě fyzikálně mechanické vlastnosti nerostné suroviny,

f) minimální mocnost ložiska (vrstvy, sloje nebo žíly), popřípadě ve vztahu k jeho úklonu,

g) maximální hloubka uložení ložiska při hlubinném dobývání nebo maximální skrývkový poměr při povrchovém dobývání,

h) maximální mocnost vložek hluchých hornin nebo vložek nevyhovujících ukazatelům kondic, které se ještě zahrnují do obrysu bilančních zásob.

(2) Kromě ukazatelů kondic podle odstavce 1 se použijí další ukazatele kondic nezbytné pro posouzení vhodnosti zásob výhradního ložiska nebo jeho části k využití, popřípadě se stanoví, jakým způsobem se jednotlivé ukazatele navzájem přepočítávají.

(3) Ukazatele jakosti nerostů, popřípadě jejich technologických vlastností mohou být stanoveny též odkazem na technické normy.

§ 3

Zpracování návrhu kondic

(1) Zpracování návrhu obecných kondic zabezpečuje pro ústřední orgán státní správy, jemuž přísluší jejich stanovení, jím pověřená organizace.

(2) Zpracování návrhu zvláštních kondic zabezpečuje správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska. Je-li správcem výhradního ložiska organizace provádějící jeho průzkum, zpracovává návrh v součinnosti s organizací, která bude výhradní ložisko využívat.

(3) Správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska zpracuje návrh nových zvláštních kondic výhradního ložiska nebo jeho části, jestliže se změní báňskotechnické, zpracovatelské nebo ekonomické podmínky jeho využití, zejména v důsledku nových poznatků o ložiskovém vývoji, změn výrobních nákladů, cen nebo nákladových limitů.

(4) Nákladové limity stanoví závazně maximální výrobní náklady, při nichž je získávání nerostné suroviny z domácích ložisek ještě národohospodářsky účelné.

(5) Návrhy kondic musí být technicky a ekonomicky zdůvodněny. Podle potřeby se zpracovávají ve variantách.

Část druhá

Klasifikace zásob výhradních ložisek

§ 4

Zásoby výhradního ložiska

(1) Zásoby výhradního ložiska (dále jen "zásoby") jsou zjištěné a ověřené množství nerostů ložiska nebo jeho části bez ohledu na ztráty při dobývání.

(2) Dosud nezjištěné a neověřené nerosty, existence jejichž ložisek se jen předpokládá, jsou prognózní zdroje. Klasifikaci prognózních zdrojů upravují zvláštní předpisy. 1)

§ 5

Kategorie zásob

(1) Podle stupně prozkoumanosti výhradního ložiska nebo jeho části a znalosti jeho úložních poměrů, jakosti a technologických vlastností nerostů a báňskotechnických podmínek se zásoby klasifikují na kategorie A, B, C1 a C2 za podmínek uvedených v příloze tohoto nařízení.

(2) Obsahuje-li výhradní ložisko několik užitkových složek, klasifikují se jejich zásoby do jednotlivých kategorií uvedených v odstavci 1 podle dosaženého stupně jejich prozkoumanosti a znalosti.

§ 6

Zásoby bilanční a nebilanční

(1) Podle vhodnosti k hospodářskému využití se zásoby klasifikují na základě kondic na zásoby bilanční a nebilanční.

(2) Bilanční zásoby jsou zásoby, které jsou využitelné v současnosti. Vyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití výhradního ložiska.

(3) Nebilanční zásoby jsou zásoby, které jsou v současnosti nevyužitelné, protože nevyhovují stávajícím technickým a ekonomickým podmínkám využití, ale jsou podle předpokladu využitelné v budoucnosti s ohledem na očekávaný technický a ekonomický vývoj nebo na očekávanou změnu báňskotechnických podmínek využití výhradního ložiska.

§ 7

Zásoby volné a vázané

(1) Podle přípustnosti k dobývání, podmíněné technologií dobývání, bezpečností provozu a stanovenými ochrannými pilíři, se zásoby klasifikují na zásoby volné a vázané.

(2) Vázané zásoby jsou zásoby v ochranných pilířích povrchových a podzemních staveb, zařízení a důlních děl, jakož i v pilířích stanovených k zajištění bezpečnosti provozu a ochrany chráněných zájmů. Ostatní zásoby jsou zásoby volné.

§ 8

Způsobilost zásob výhradního ložiska k využití

(1) Klasifikace zásob do kategorií, jejich členění na zásoby bilanční a nebilanční a zásoby volné a vázané je podkladem pro posuzování jejich způsobilosti k využití.

(2) Potřebné množství bilančních zásob, poměr jejich kategorií a další podmínky přípravy výhradního ložiska nebo jeho části pro investiční a jinou hospodářskou činnost upravuje podle složitosti výhradního ložiska, jeho geologické stavby a pravidelnosti rozmístění jeho užitkových a škodlivých složek, popřípadě podle vývoje kolektorských hornin zvláštní předpis. 2)

Část třetí

Posuzování, schvalování a státní expertiza výpočtů zásob výhradních ložisek

§ 9

Výpočet zásob předkládá k posouzení, schválení a státní expertize správce výhradního ložiska a u výhradního ložiska odevzdaného do trvalého užívání jeho trvalý uživatel, pokud si předložení nevyhradily orgány, do jejichž působnosti správce nebo trvalý uživatel patří.

§ 10

(1) Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin (dále jen "komise") provádí státní expertizu správnosti výpočtu zásob výhradního ložiska v těchto případech:

a) při převodu správy výhradního ložiska, pokud se o tom dohodnou orgány, do jejichž působnosti patří odevzdávající a přejímající organizace,

b) u prozkoumaného výhradního ložiska připravovaného pro investiční výstavbu dolu nebo lomu, úpravny, popřípadě zpracovatelského závodu,

c) u prozkoumaného výhradního ložiska sloužícího jako podklad pro stanovení dobývacího prostoru,

d) jestliže se v důsledku nových zvláštních kondic (§ 1 odst. 2) nebo nových poznatků o vývoji výhradního ložiska podstatně změnil stav zásob, který byl posuzován komisí, a zpracování nového výpočtu uložil správci, popřípadě trvalému uživateli výhradního ložiska ústřední orgán, do jehož působnosti správce nebo trvalý uživatel patří,

e) u ložiska vyhrazeného nerostu s končící těžbou, pokud jsou na něm nevydobyté zásoby,

f) u výhradního ložiska, které určí příslušný ústřední plánovací orgán k posouzení podkladů pro zabezpečení plánů rozvoje národního hospodářství.

(2) Komise si může k předloženému výpočtu zásob vyžádat stanovisko ústředního geologického orgánu republiky nebo ústředního orgánu, v jehož působnosti se mají zásoby využívat, a v odůvodněných případech mu navrhnout prověření kondic.

§ 11

(1) Lhůta k provedení státní expertizy správnosti výpočtu zásob komisí je maximálně šest měsíců od jeho předložení (doplnění).

(2) Lhůta pro předložení stanoviska vyžádaného komisí podle § 10 odst. 2 je třicet dní od jeho vyžádání.


Část čtvrtá

Závěrečné ustanovení

§ 12

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 10 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.
§ 10 zákona SNR č. 52/1988 Sb., o geologických pracích a o Slovenském geologickém úřadu.

2) Část třetí vyhlášky Českého geologického úřadu č. 85/1988 Sb., o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů.
Část třetí vyhlášky Slovenského geologického úřadu č. 86/1988 Sb., o postupu při vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek z hlediska ochrany a racionálního využití nerostného bohatství a o oznamování výskytu ložiska vyhrazeného nerostu, jeho odměňování a o úhradě nákladů.


Příloha

Podmínky pro zařazování zásob do kategorií

I. Zásoby kategorie A

1. Do kategorie A se zařazují zásoby, u nichž jsou:

1.1. podrobně známé úložní a strukturně tektonické poměry, tvar a rozměry výhradního ložiska (jeho části) s vymezením hluchých úseků a úseků neodpovídajících ukazatelům kondic, jakož i průběh a amplituda poruch, které ovlivňují jejich vydobytí; u ložisek tekutých a plynných nerostů je znám i charakter změn kolektorských vlastností produktivního obzoru, sycení a propustnost kolektorů;

1.2. určeny a prostorově vymezeny druhy a technologické typy nerostné suroviny a je určeno jejich mineralogické a petrografické složení, jakost a technologické vlastnosti s rozmístěním a podrobným vymezením užitkových a škodlivých složek, které ovlivňují jejich využití;

1.3. provozně ověřeny technologické postupy jejich úpravy, zušlechťování, popřípadě zpracování, zabezpečující racionální využití nerostné suroviny;

1.4. ověřeny geologické a bánskotechnické (hydrogeologické, inženýrskogeologické aj.) faktory ovlivňující podmínky dobývání s podrobností umožňující racionální a bezpečné dobývání výhradního ložiska; u ložisek kapalných a plynných nerostů je též provozně ověřena závislost produktivity vrtů na změně tlaku.

2. Obrys zásob kategorie A se vymezuje u ložisek tuhých nerostů vrty, důlními díly a odkryvy, jejichž výsledky odpovídají ukazatelům kondic; u ložisek kapalných a plynných nerostů se vymezuje vrty, které vykazují průmyslové přítoky, a extrapoluje se až pro hranici jejich produkční vzdálenosti, pokud jsou k tomu geologické předpoklady potvrzené výsledky geofyzikálních prací.

II. Zásoby kategorie B

1. Do kategorie B se zařazují zásoby, u nichž jsou:

1.1. podrobně známé rozměry, základní zvláštnosti a proměnlivost tvaru, vnitřní stavby a úložních poměrů výhradního ložiska (jeho části) se základním vymezením hluchých úseků a úseků neodpovídajících ukazatelům kondic, jakož i průběh a amplituda poruch, které ovlivňují jejich vydobytí; u ložisek kapalných a plynných nerostů je znám i charakter změn kolektorských vlastností produktivních obzorů a jejich sycení;

1.2. určeny a v hlavních rysech prostorově vymezeny druhy a technologické typy nerostné suroviny s určením jejich mineralogického a petrografického složení, jakosti a technologických vlastností a je znám charakter rozmístění užitkových a škodlivých složek, které ovlivňují jejich využití;

1.3. poloprovozně ověřeny technologické postupy jejich úpravy, zušlechťování, popřípadě zpracování zabezpečující racionální využití nerostné suroviny;

1.4. známé geologické a báňskotechnické (hydrogeologické, inženýrskogeologické aj.) faktory ovlivňující racionální a bezpečné dobývání výhradního ložiska.

2. Obrys zásob kategorie B se u ložisek tuhých nerostů vymezuje vrty, důlními díly a odkryvy, jejichž výsledky odpovídají ukazatelům kondic. Obrys zásob kategorie B je možno výjimečně extrapolovat od těchto vrtů, důlních děl a odkryvů za předpokladu pravidelného vývoje ložiska maximálně do třetiny jejich vzájemné vzdálenosti, pokud jsou k tomu geologické předpoklady. Obrys zásob kategorie B se u ložisek kapalných a plynných nerostů vymezuje vrty s pozitivními výsledky karotážních měření, z nichž alespoň dva vrty vykazují průmyslové přítoky, a extrapoluje se maximálně do produkční vzdálenosti od vrtů, pokud jsou k tomu geologické předpoklady, zejména jsou-li potvrzeny výsledky geofyzikálních prací.

III. Zásoby kategorie C1

1. Do kategorie C1 se zařazují zásoby, u nichž jsou:

1.1. známy v celkových rysech tvar a rozměry výhradního ložiska (jeho části), základní charakter úložních poměrů a vnitřní stavby, jejich proměnlivost a možné tektonické porušení; u ložisek kapalných a plynných nerostů jsou známy též základní rysy rozsahu a jakosti produktivního obzoru;

1.2. známy druhy a technologické typy nerostné suroviny, obsah jejich užitkových a škodlivých složek s jejich mineralogickou a petrografickou charakteristikou a obecné zákonitosti jejich prostorového rozmístění;

1.3. charakterizovány modelovou nebo laboratorní zkouškou jejich technologické vlastnosti tak, aby byla prokázána jejich využitelnost a hospodářský význam;

1.4. známy v základních rysech geologické a báňskotechnické (hydrogeologické aj.) faktory podmiňující jejich dobyvatelnost.

2. Obrys zásob kategorie C1 se u ložisek tuhých nerostů vymezuje vrty, důlními díly a odkryvy, jejichž výsledky odpovídají ukazatelům kondic, a extrapoluje se od nich maximálně do poloviny jejich vzájemné vzdálenosti, pokud jsou k tomu geologické předpoklady, zejména jsou-li potvrzeny výsledky geofyzikálních nebo geochemických prací. Obrys zásob kategorie C1 se u ložisek kapalných a plynných nerostů vymezuje průmětem hranice ložiska, pokud jsou k tomu geologické předpoklady, zejména jsou-li potvrzeny výsledky geofyzikálních prací. Na této ploše musí být karotážními měřeními pozitivně hodnoceny vrty, přičemž jeden z nich musí mít průmyslový přítok. Pokud obrys zásob kategorie C1 přiléhá k obrysu zásob kategorie B nebo A, nemusí být na této ploše vrt s průmyslovým přítokem.

IV. Zásoby kategorie C2

1. Do kategorie C2 se zařazují zásoby, u nichž jsou:

1.1. odvozeny tvar a rozměry, úložní poměry a vnitřní stavba výhradního ložiska (jeho části) z geologických, popřípadě geofyzikálních nebo geochemických údajů a jsou potvrzeny ojedinělými vrty, důlními díly a odkryvy; u ložisek kapalných a plynných nerostů jsou prokázány alespoň jedním vrtem s pozitivními výsledky čerpacích zkoušek;

1.2. určeny jakost, mineralogické a petrografické složení a technologické vlastnosti na základě výsledků laboratorních zkoušek nebo jsou odvozeny analogicky z obdobných ložisek;

1.3. odvozeny geologické a báňskotechnické (hydrogeologické aj.) faktory podmiňující jejich dobyvatelnost z provedených průzkumných děl (1.1.) nebo na základě analogie z obdobných ložisek.

2. Obrys zásob kategorie C2 se vymezuje u ložisek tuhých, kapalných a plynných nerostů hranicemi příznivých geologických struktur nebo komplexů hornin v souladu s výsledky ojedinělých vrtů, důlních děl a odkryvů, jakož i geofyzikálních a geochemických prací. Zásoby kategorie C2 se extrapolují také za obrys zásob vyšších kategorií, pokud jsou k tomu geologické předpoklady.

3. Do zásob kategorie C2 se zařazují i zásoby prozkoumané podrobněji, než je uvedeno v bodě 1., jestliže pro velmi složitou geologickou stavbu a velmi nerovnoměrné rozmístění užitkových a škodlivých složek se nezískaly znalosti požadované pro zařazení zásob do kategorie C1.

Přesunout nahoru