Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1988 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech

Částka 15/1988
Platnost od 24.05.1988
Účinnost od 01.07.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 29. dubna 1988

o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech

Český báňský úřad stanoví podle § 17 odst. 8 a § 27 odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon):


ČÁST TŘETÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

Přechodné ustanovení

Orgán nebo organizace, jimž bylo vydáno před účinností této vyhlášky rozhodnutí o stanovení chráněného území 16) na ochranu výhradního ložiska, jsou povinny nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této vyhlášky předložit obvodnímu báňskému úřadu kopii tohoto rozhodnutí s mapou povrchové situace, která odpovídá požadavkům uvedeným v § 3 odst. 2 písm. a).

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška Ústředního báňského úřadu č. 260/1957 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o dobývacích prostorech, o způsobu jejich stanovení a o jejich evidenci.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Předseda: Ing. Zíka v. r.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.

2) § 5 horního zákona.

3) § 9 a 10 horního zákona.

4) § 3 vyhlášky Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci informací.

5) Čl. 1 výnosu Federálního statistického úřadu čj. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, kterým se upravuje číselné označování krajů a okresů v ČSSR (reg. v částce 25/1978 Sb.).

6) § 6 a 7 horního zákona.

7) § 3 odst. 2 vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 60/1973 Sb., o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací.

8) § 6 odst. 2 horního zákona.

9) § 34 horního zákona.

10) § 14 horního zákona.

11) § 27 odst. 3 horního zákona.

12) § 24 odst. 1 horního zákona.

13) Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 157/1983 Sb.

14) § 28 odst. 2 horního zákona.

15) § 10 odst. 5 a 6 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

16) § 32 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Přesunout nahoru