Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/1988 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb.

Částka 15/1988
Platnost od 24.05.1988
Účinnost od 01.07.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

VYHLÁŠKA

Federálního cenového úřadu

ze dne 27. dubna 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 96/1976 Sb.

Federální cenový úřad podle § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, stanoví:


Čl. I

Vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1. § 8a zní:

"§ 8a

(1) Pro zařízení a vybavení bytu, který počínaje dnem 1. července 1988 byl přidělen nebo přešlo právo k jeho užívání na jiného uživatele nebo vzniklo právo k jeho užívání na základě dohody o výměně 1) (dále jen "přidělen"), platí sazby uvedené v § 8 bod 1 až 3 jen pokud nebudou překročeny limity kuchyňských linek a vestavěných nebo zabudovaných skříní uvedené v odstavci 3 tohoto ustanovení.

(2) Roční úhrada za zařízení a vybavení bytu přiděleného počínaje dnem 1. července 1988 se vypočte

a) u předmětů uvedených v odstavci 3 bod 1 až 3 stanovenou procentní sazbou z částky, o kterou cena předmětu 2) platná v době přidělení bytu přesahuje stanovený limit za celkový počet měrných jednotek. Činí-li výše úhrady jednotlivě za jeden každý kus méně než 12 Kčs, úhrada podle tohoto ustanovení se neúčtuje,

b) u předmětů uvedených v odstavci 3 bod 4 a 5 stanovenou procentní sazbou z částky rovnající se ceně předmětu 2) platné v době přidělení bytu.

(3) Roční sazby a limity za dále uvedené zařízení a vybavení bytu činí:

    m. j.limit (Kčs)sazba (%)
1.kuchyňský sporák plynový včetně kombinovanéhoks2 010 14,7
kuchyňský sporák elektrickýks2 90014,7
2.okna a balkónové dveřem2  
- do 1 m2 5605,7
- přes 1 m2 do 1,5 m2 4505,7
- přes 1,5 m2 3805,7
3.dveřeks  
- vstupní jednokřídlové 5404,5
- vnitřní dvoukřídlové 6554,5
- vnitřní v šířce 80 cm 3504,5
- vnitřní v šířce 70 cm 3254,5
- vnitřní v šířce 60 cm 3104,5
4.vestavěná nebo zabudovanám3  
- skříň šatní 4908,6
- úklidová a spižní 7458,6
5.kuchyňská linka   
o délcekomplet  
do 120 cm 1 9008,6
přes 120 cm do 150 cm 2 1408,6
přes 150 cm do 180 cm 2 3708,6
přes 180 cm 2 6008,6

(4) Ustanovení předchozích odstavců platí také

a) pro adaptované, rekonstruované a modernizované byty ve stávajících domech, byl-li byt v nich počínaje dnem 1. července 1988 přidělen nebo kolaudován,

b) pro výměny jednotlivých zařízení a vybavení bytu uskutečněných počínaje dnem 1. července 1988.".

2. § 11 odst. 4 zní:

"(4) Pro větší podlahovou plochu obytných místností se nezvyšuje úhrada za užívání bytu, jde-li o byty

a) služební včetně domovnických, pokud jejich uživatelé nebo příslušníci jejich domácností vykonávají práce spojené s užíváním těchto bytů,

b) které tvoří jediná místnost,

c) jejichž uživatelé nebo příslušníci jejich domácností jsou občané nevidomí nebo imobilní,

d) jejichž uživatelé jsou držiteli osvědčení o účasti v odboji, 3) nebo je užívají jejich pozůstalí manželé,

e) jiné než domovnické, jsou-li užívány občany, kteří vykonávají domovnické práce na základě dohody s organizací spravující bytový fond.".

Čl. II

Dohody o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu uzavřené po 28. říjnu 1982 4) se považují za dohody uzavřené podle této vyhlášky.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Ministr: Ing. Hrivnák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Podle § 154, 179 až 181 a § 188 občanského zákoníku.

2) Kuchyňské sporáky v maloobchodních cenách, ostatní výrobky ve velkoobchodních cenách.

3) Pojem účastníka odboje je vymezen v zákoně č. 255/1946 Sb., a v § 51 zákona č. 121/1975 Sb. Účast v odboji vlastní nebo zemřelého manžela, manželky se prokazuje potvrzením příslušného okresního, resp. obvodního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků nebo Slovenského svazu protifašistických bojovníků.

4) Podle Sdělení Federálního cenového úřadu uveřejněného ve Finančním zpravodaji částka 9-10/1982.

Přesunout nahoru