Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 76/1988 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o pěstitelském pálení ovoce

Částka 15/1988
Platnost od 24.05.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 01.07.1997 (61/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

76

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 5. května 1988

o pěstitelském pálení ovoce

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky stanoví podle § 6 odst. 1 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů:


§ 1

Účelem vyhlášky je stanovit podmínky pro výrobu ovocných destilátů z jádrového a peckového ovoce (dále jen "ovoce") a hroznů révy vinné z vlastní sklizně pěstitelů.

§ 2

(1) Pěstitelem je pro účely této vyhlášky občan, který na vlastním pozemku, na pozemku v osobním užívání nebo na pozemku, který je oprávněn užívat z jiného právního důvodu, vypěstoval ovoce nebo hrozny révy vinné. Za pěstitele se považuje i člen nebo pracovník družstevní zemědělské organizace a státní zemědělské organizace, který od takové organizace odkoupil ovoce a hrozny révy vinné podle zvláštních předpisů.

(2) Výrobním obdobím je doba jednoho roku, a to od 1. července do 30. června.

(3) Surovinou jsou ovoce, hrozny révy vinné jakož i šťávy a odpady z jejich zpracování v čerstvém i zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné příměsi.

§ 3

(1) Výroba ovocného destilátu může být zahájena na základě žádosti o zpracování suroviny, kterou je pěstitel povinen předložit lihovarskému závodu 1) nebo jiné socialistické organizaci oprávněné k výrobě lihu 2) (dále jen "lihovar") nejpozději do 15. listopadu běžného roku na předepsaném tiskopisu, 3) a to pro celé výrobní období. Pěstitel je povinen v žádosti uvést důvody, pro které ho lze považovat za oprávněného pěstitele podle § 2 odst. 1.

(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou nebo uvedení nesprávných údajů v žádosti o zpracování suroviny se stíhá podle obecných předpisů o projednávání přestupků.

§ 4

(1) Pěstitel má právo nechat si vyrobit z vlastní suroviny v každém výrobním období nejvýše 15 litrů alkoholu 4) ve formě ovocného destilátu pro potřebu svoji a své domácnosti. 5)

(2) Množství ovocného destilátu přesahující 15 litrů alkoholu vykoupí lihovar nebo se může ponechat pěstiteli za podmínek stanovených v předpisech o dani z obratu. 6)

(3) Destilát vyrobený podle odstavců 1 a 2 nesmí být předmětem prodeje.

(4) Pokud pěstitel neodveze výpalky na svůj náklad, je povinen lihovaru uhradit náklady za jejich odvoz.

§ 5

(1) Lihovar je povinen vydat provozní řád a vyvěsit jej na přístupném místě.

(2) Lihovar vede evidenci žádostí po dobu tří let.

(3) Vzorky ovocného destilátu odebrané z kontrolních měřidel jsou lihovary povinny převést státnímu podniku určenému ministerstvem zemědělství a výživy ČSR.


§ 6

Zrušuje se vyhláška č. 12/1964 Sb., o pěstitelském pálení ovoce, ve znění vyhlášky č. 85/1965 Sb., kterou se mění vyhláška č. 12/1964 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Ministr: Ing. Vaněk CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 4 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem.

2) § 3 vyhlášky č. 16/1972 Sb.

3) Tiskopis rozešle MZVž ČSR příslušným lihovarům.

4) § 1 odst. 4 vyhlášky č. 16/1972 Sb.

5) § 115 občanského zákoníku.

6) zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu.

Přesunout nahoru