Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 15/1988
Platnost od 24.05.1988
Účinnost od 05.01.1988
Zrušeno k 24.05.2001 (137/2003 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. dubna 1988

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


Dne 5. ledna 1988 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Indické republiky

přejíce si prohloubit spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

a rozšířit a upevnit přátelské vztahy mezi oběma zeměmi,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví, lékařských věd a výzkumu tak, aby tato spolupráce přispívala ke stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany nebo instituce a orgány jimi určené si budou vyměňovat zkušenosti získané v oblasti organizace a řízení zdravotnických služeb, zejména v oblasti prevence a léčby nakažlivých chorob pomocí zdravotní výchovy, epidemiologických průzkumů, zlepšení hygieny a používání léků a zdravotnických zařízení. Obě smluvní strany také prozkoumají možnosti spolupráce v oblasti výroby léků a farmaceutického a zdravotnického zařízení.

Článek 3

Smluvní strany si budou na žádost vyměňovat informace a literaturu týkající se mezinárodních kongresů, symposií a seminářů, zabývajících se problémy zdravotnických a lékařských věd, konaných na území obou smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat a rozšiřovat spolupráci a výměnu zkušeností a literatury mezi výzkumnými ústavy, zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými institucemi a zařízeními obou států v oblasti lékařské a zdravotnické výchovy.

Článek 5

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti výchovy zdravotnických pracovníků tím, že:

1. na žádost jedné ze smluvních stran bude druhá smluvní strana vysílat své odborníky ke školení zdravotnických pracovníků nebo umožní zdravotnickým pracovníkům druhé smluvní strany školení ve svých zdravotnických zařízeních;

2. smluvní strany budou podporovat výměnu pedagogických zkušeností v oblasti zdravotnictví.

Článek 6

Smluvní strany budou spolupracovat při technické pomoci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd tím, že budou umožňovat výměnu zdravotnických pracovníků a materiálů v těchto oblastech.

Článek 7

1. Smluvní strany budou umožňovat na žádost druhé smluvní strany ústavní léčení nemocných občanů druhé smluvní strany v souladu s podmínkami stanovenými v plánech spolupráce sjednaných podle čl. 8 této dohody.

Článek 8

Za provádění této dohody budou odpovědna příslušná ministerstva zdravotnictví obou smluvních stran na základě plánů spolupráce dohodnutých mezi oběma smluvními stranami. Tyto plány spolupráce budou obsahovat rozsah a finanční podmínky vzájemné spolupráce.

Článek 9

Spolupráce podle této dohody bude financována vládou Československé socialistické republiky prostřednictvím ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a vládou Indické republiky prostřednictvím ministerstva zdravotnictví a péče o rodinu.

Článek 10

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Článek 11

Tato dohoda zůstane v platnosti na dobu pěti let. Po uplynutí tohoto období bude dohoda automaticky prodlužována vždy o pět let, pokud nebude jednou ze smluvních stran písemně vypovězena šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Tato dohoda může být změněna písemným souhlasem obou smluvních stran.

Dáno v Praze dne 5. ledna 1988 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Prof. MUDr. Jaroslav Prokopec CSc. v. r.

Za vládu Indické republiky:

Saroj Khaparde v . r.

Přesunout nahoru