Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 74/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu

Částka 15/1988
Platnost od 24.05.1988
Účinnost od 01.06.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

74

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 25. dubna 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku a podle § 26 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon):


Článek I

Vyhláška č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Tato povinnost se nevztahuje na odběry uvedené v odstavci 7.".

2. § 7 odst. 7 zní:

"(7) Pro nově budované závody a provozy, popřípadě rekonstruovaná odběrní zařízení sjednává dodavatel s odběratelem po dobu jejich výstavby a uvádění do provozu zvláštní podmínky odběru, zejména způsob usměrnění odběru v době vyhlášení regulačních opatření a vyhodnocování spotřeby. Trvání zvláštních podmínek se určí s přihlédnutím k technickým podmínkám odběratele na dobu nezbytně nutnou. Denní odběrový diagram se sjednává na předpokládanou hodnotu.".

3. § 13 odst. 2 zní:

"(2) Otopové křivky jsou:

1. křivka - základní odběr podle sjednaného diagramu,

2. křivka - odběr snížen na smluvně dohodnutá množství; to se netýká zdravotnictví, školství, bytového fondu apod.,

3. křivka - odběr snížen na smluvně dohodnutou úroveň bezpečnostního a technického minima. Snížení se netýká nezbytných zdravotních služeb, denního zásobování obyvatelstva základními životními potřebami a zvláštních zemědělských provozů.".

4. § 13 odst. 3 písm. b) zní:

"b) pro odběratele otopového charakteru [§ 2 odst. 2 písm. b)]

1. křivka + 2 až - 3 %
2. a 3. křivka + 0 až - neomezeno.

5. V § 25 odst. 1 písm. b) poslední věta zní:

"V případě zjištěného porušení odběratelské kázně při vyhlášení regulačních opatření u odběratelů technologického charakteru a 3. otopové křivky u odběratelů otopového charakteru se penále vypočte za celou dobu regulace po jednotlivých dnech.".

6. V § 25 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Odběratelé se sjednanými zvláštními podmínkami odběru podle § 7 odst. 7 jsou penalizováni pouze při vyhlášení omezujících stupňů a havarijního stupně.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1988.


Ministr: Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Přesunout nahoru