Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 68/1988 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních

Částka 12/1988
Platnost od 12.05.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 27.01.1998 (5/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

68

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 25. dubna 1988

o vybraných důlních zařízeních

Český báňský úřad stanoví podle § 8 odst. 5 písm. a) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


§ 1

Vybraná důlní zařízení

(1) Vybrané stroje, zařízení, přístroje a pomůcky (dále jen "vybraná důlní zařízení") pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem jsou:

a) důlní stroje dobývací a razicí, mechanizované výztuže, nakladače, a to včetně kotvicích a zajišťovacích zařízení, a mechanizované štíty,

b) vrtné soupravy a vrtací stroje pro vrty o průměru větším než 800 mm,

c) lokomotivy, bezkolejové stroje, pásové a hřeblové dopravníky, a to včetně jejich kotvicího zařízení, pokud jsou tyto používané v podzemí,

d) lokomotivy závěsné dráhy a brzdné vozíky závěsných drah,

e) těžní stroje,

f) dobývací a zakládací velkostroje, kolesové nakladače, zařízení dálkové pásové dopravy s pásy o šíři 1800 mm a větší,

g) těžební zařízení plovoucích strojů,

h) elektrická zařízení používaná v prostředích s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par a hořlavých prachů,

i) dýchací, oživovací a sebezáchranné přístroje včetně jejich příslušenství,

j) zařízení pro zjišťování a měření plynných a prachových složek důlního ovzduší včetně jejich příslušenství,

k) ruční hasicí přístroje, hasicí zařízení, pokud jsou tato používána v podzemí,

l) chladicí zařízení, odprašovací zařízení, pokud jsou tato používána v podzemí,

m) osobní svítidla,

n) elektrické přístroje a elektrická zařízení zajišťující bezpečnost v podzemí.

(2) V případě pochybnosti, zda jde o vybrané důlní zařízení, rozhodne Český báňský úřad.

§ 2

Žádost o povolení používat vybrané důlní zařízení

(1) Žádost o povolení používat vybrané důlní zařízení předkládá organizace Českému báňskému úřadu nejpozději měsíc před předpokládaným uvedením vybraného důlního zařízení do provozu.

(2) K žádosti o povolení používat vybrané důlní zařízení se přikládá

a) prohlášení, že zařízení odpovídá požadavkům ochrany zdraví při práci a bezpečnostním požadavkům obecně závazných právních předpisů a technických norem; pokud jsou z nich povoleny výjimky vztahující se na zařízení, i opisy příslušných rozhodnutí. Pokud ve výjimečných případech vybrané důlní zařízení neodpovídá požadavkům ochrany zdraví při práci a bezpečnostním požadavkům obecně závazných právních předpisů a technických norem, přikládá se k žádosti odborný posudek organizace nebo znalce, které stanoví Český báňský úřad. Tento posudek musí obsahovat též posouzení náhradních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu,

b) rozhodnutí příslušné státní zkušebny nebo osvědčení příslušné resortní zkušebny, jestliže vybrané důlní zařízení podléhá výkonu státního nebo resortního zkušebnictví; v ostatních případech se k žádosti přikládá odborný posudek organizace nebo znalce, které stanoví Český báňský úřad,

c) základní technická dokumentace, která obsahuje

1. sestavný výkres,

2. kinematické schéma,

3. schéma obvodů,

4. přehledové schéma elektrických zařízení,

5. schéma ovládacích obvodů pro zajištění bezpečnosti,

6. soupis použitých elektrických přístrojů s uvedením technických parametrů,

7. technické podmínky,

8. návod pro obsluhu a údržbu,

d) závazný posudek příslušného orgánu hygienické služby. 1)

(3) Český báňský úřad rozhodne o žádosti organizace nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti, pokud nerozhodne o ověřovacím provozu podle § 3.

§ 3

Ověřovací provoz vybraných důlních zařízení

(1) Český báňský úřad může před rozhodnutím o žádosti nařídit ověřovací provoz vybraného důlního zařízení.

(2) Ověřovacím provozem se ověřují bezpečnostní, hygienické, technické a technologické parametry vybraného důlního zařízení v podmínkách odpovídajících předpokládanému provozu.

§ 4

Změny na vybraných důlních zařízeních

Změny na vybraném důlním zařízení, které by mohly mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu, mohou být provedeny jen po předchozím souhlasu Českého báňského úřadu; ustanovení § 2 a 3 tu platí přiměřeně.

§ 5

Přechodné ustanovení

Povolení používat vybraná důlní zařízení vydaná před účinností této vyhlášky zůstávají nedotčena.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. výnos Českého báňského úřadu ze dne 24. března 1980 čj. 2300/1980, kterým se vydává seznam vybraných strojních a elektrických zařízení (dále jen "vybraná zařízení"), jejichž ověřovací provoz a používání v podzemí vyžaduje povolení státní báňské správy a stanovuje souhrn podmínek k vydání těchto povolení,

2. výnos Českého báňského úřadu ze dne 8. září 1980 čj. 2301/1980, kterým se vydává seznam strojních a elektrických zařízení (dále jen "vybraná zařízení"), jejichž ověřovací provoz a používání na povrchových provozech, a to k těžbě nebo přepravě materiálu, vyžaduje povolení státní báňské správy a stanovuje souhrn podmínek k vydání těchto povolení,

3. výnos Českého báňského úřadu ze dne 21. června 1982 čj. 3576/1982, kterým se vydává seznam vybraných strojních a elektrických zařízení (dále jen "vybraná zařízení"), jejichž ověřovací provoz a používání v podzemí vyžaduje povolení státní báňské správy a stanovuje souhrn podmínek k vydání těchto povolení,

4. výnos Českého báňského úřadu ze dne 8. července 1971 čj. 3800/1971 o konstrukci a vybavení úzkorozchodných lokomotiv a nádržkových vozů na naftu (reg. v částce 39/1972 Sb.), ve znění výnosu Českého báňského úřadu ze dne 25. listopadu 1971 čj. 5954/1971.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Předseda: Ing. Zíka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Přesunout nahoru