Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1988 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě

Částka 12/1988
Platnost od 12.05.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 01.07.1992 (341/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 25. dubna 1988

o báňské záchranné službě

Český báňský úřad stanoví podle § 7 odst. 5 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

Úkoly báňské záchranné služby

(1) Úkolem báňské záchranné služby je provádět záchranné práce, rychlé a účinné zásahy pro

a) záchranu lidských životů a majetku při závažných provozních nehodách včetně poskytování první pomoci v podzemí,

b) zdolávání závažných provozních nehod, zejména výbuchů plynů a uhelného prachu, důlních požárů, průtrží hornin a plynů, erupcí ropy a zemního plynu, průvalů vod, plynů, bahnin a kuřavky, závalů důlních děl a poruch ve větrání (dále jen "havárie"),

c) odstraňování následků havárií.

(2) Báňská záchranná služba dále

a) vykonává i jiné práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí,

b) spolupracuje při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí prohlídky pracovišť, kontroly prostředků pro zdolávání havárií, školení a výcvik pracovníků.

§ 2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) důl provozní celek, který tvoří z hlediska větrání samostatnou technickou jednotku bez ohledu na to, jak je po stránce organizační nazýván; pojem důl je rovnocenný pojmu podzemí pro organizace provádějící podzemní práce hornickým způsobem. 1) V případě pochybnosti rozhodne Český báňský úřad,

b) základnu prostor vymezený pro nástup báňských záchranářů do zásahu, který zároveň slouží na přechodné uskladnění dýchacích přístrojů a ostatního vybavení báňských záchranářů mezi jednotlivými zásahy a má spojení s vedoucím likvidace havárie nebo dispečerem.

ČÁST DRUHÁ

Organizace báňské záchranné služby

§ 3

Báňské záchranné stanice

(1) Úkoly báňské záchranné služby zabezpečují:

a) hlavní báňské záchranné stanice,

b) obvodní báňské záchranné stanice,

c) závodní báňské záchranné stanice,

d) báňský záchranný sbor státní báňské správy.

(2) Hlavní a obvodní báňskou záchrannou stanici zřizuje organizace po souhlasu, popřípadě na základě nařízení Českého báňského úřadu, který stanoví její sídlo a vymezí její působnost. 2)

(3) Závodní báňské záchranné stanice musí být zřízeny organizacemi

a) na hlubinných dolech po dobu výstavby, těžby, zajišťování a likvidace,

b) na uhelných lomech, na kterých při otvírce, přípravě a dobývání mohou být zasažena stará důlní díla nebo budou zřizována nebo užívána hlubinná důlní díla,

c) které provádějí vrtné a geofyzikální práce z povrchu s předpokládaným výskytem hořlavých nebo zdraví škodlivých plynů, ropy nebo vody pod tlakem, těžbu, úpravu nebo podzemní uskladňování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách,

d) které provádějí podzemní práce hornickým způsobem, 1) při kterých lze předpokládat vznik havárií vyžadujících zásah báňských záchranných sborů.

(4) Organizace se souhlasem hlavní báňské záchranné stanice může zabezpečit báňskou záchrannou službu i jinou báňskou záchrannou stanicí zřízenou i při jiné organizaci nebo zřídit závodní báňskou záchrannou stanici společnou pro dva nebo více dolů.

§ 4

Hlavní báňská záchranná stanice

(1) Hlavní báňská záchranná stanice kromě úkolů uvedených v § 1

a) řídí a kontroluje po odborné stránce činnost obvodních báňských záchranných stanic, a pokud tyto nejsou zřízeny, řídí a kontroluje po odborné stránce činnost závodních báňských záchranných stanic,

b) školí a cvičí báňské záchranáře a ostatní pracovníky báňských záchranných stanic,

c) účastní se ročních kontrol havarijních plánů a kontroluje havarijní plány,

d) kontroluje zařízení havarijní prevence,

e) opravuje, kontroluje a zkouší ve vlastních dílnách a zkušebnách dýchací a oživovací přístroje, záchranářskou techniku a vydává osvědčení o zkouškách,

f) vykonává dozor nad kontrolou a zkoušením detektorů, indikátorů a analyzátorů plynů a nad školením pracovníků, kteří s těmito přístroji pracují,

g) vypracovává plán vzájemné pomoci báňských záchranných stanic,

h) sleduje, popřípadě provádí výzkum v oboru báňského záchranářství a spolupracuje s příslušnými výzkumnými a jinými pracovišti,

i) zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí na dolech v sídle hlavní báňské záchranné stanice,

j) provádí další činnosti stanovené služebním řádem báňské záchranné stanice (§ 19).

(2) Vedoucí hlavní báňské záchranné stanice podává jednou ročně Českému báňskému úřadu a obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle sídla hlavní báňské záchranné stanice zprávu o její činnosti.

§ 5

Obvodní báňská záchranná stanice

(1) Obvodní báňská záchranná stanice kromě úkolů uvedených v § 1

a) řídí a kontroluje po odborné stránce činnost závodních báňských záchranných stanic,

b) školí a cvičí báňské záchranáře a ostatní pracovníky báňských záchranných stanic,

c) účastní se ročních kontrol havarijních plánů a kontroluje havarijní plány,

d) kontroluje zařízení havarijní prevence,

e) opravuje, kontroluje a zkouší ve vlastních dílnách dýchací a oživovací přístroje a záchranářskou techniku,

f) provádí další činnosti, kterými ji pověří hlavní báňská záchranná stanice.

(2) Vedoucí obvodní báňské záchranné stanice podává jednou ročně nadřízené hlavní báňské záchranné stanici a obvodnímu báňskému úřadu zprávu o její činnosti.

§ 6

Závodní báňská záchranná stanice

(1) Závodní báňská záchranná stanice kromě úkolů uvedených v § 1

a) školí a cvičí báňské záchranáře,

b) účastní se ročních kontrol havarijních plánů,

c) kontroluje zařízení havarijní prevence,

d) opravuje, kontroluje a zkouší dýchací a oživovací přístroje a záchranářskou techniku,

e) provádí další činnosti, kterými ji pověří hlavní nebo obvodní báňská záchranná stanice.

(2) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice podává jednou ročně nadřízené báňské záchranné stanici zprávu o její činnosti.

ČÁST TŘETÍ

Vybavení a umístění báňských záchranných stanic

§ 7

Odpovědnost za vybavení báňských záchranných stanic

Za personální, materiální a technické vybavení báňské záchranné stanice odpovídá organizace, která báňskou záchrannou stanici zřídila.

§ 8

Vybavení hlavní a obvodní báňské záchranné stanice

(1) Hlavní a obvodní báňské záchranné stanice musí být vybaveny dýchacími a oživovacími přístroji, zásobami náhradního záchranářského a havarijního materiálu, záchranářskou technikou a dopravními prostředky v souladu se služebním řádem báňské záchranné stanice (§ 19).

(2) Hlavní a obvodní báňská záchranná stanice musí mít dýmnici, jejíž prostory jsou přizpůsobeny podmínkám, kterým jsou báňští záchranáři vystaveni při zásahu včetně možnosti zadýmení nejedovatými plyny, zvýšení teploty a relativní vlhkosti ovzduší. Dýmnici musí být možné rychle vyvětrat a ve všech jejích prostorech musí být zajištěn přístup pro poskytnutí rychlé pomoci v případě nehody báňského záchranáře. V dýmnici se musí vhodně rozmístit a výrazně označit zařízení pro přivolání rychlé pomoci.

(3) Na hlavní báňské záchranné stanici a obvodní báňské záchranné stanici, které jsou zřízeny pro organizace uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) musí být zřízeno cvičné pracoviště, na kterém lze procvičovat způsoby likvidace jednotlivých druhů otevřených erupcí z vrtů nebo sond včetně hašení požáru eruptujícího media (plynu, ropy). Cvičné pracoviště musí mít zařízení na přidávání vody pod tlakem do eruptujícího media, jakož i zařízení na rychlé uzavření přívodu vody nebo plynu do cvičného vrtu nebo sondy. Provozní řád cvičného pracoviště vydává vedoucí báňské záchranné stanice, na které je cvičné pracoviště zřízeno.

§ 9

Vybavení závodní báňské záchranné stanice

(1) Závodní báňská záchranná stanice musí být vybavena nejméně 12 dýchacími a 2 oživovacími přístroji připravenými pro zásah. Pro každý kyslíkový dýchací přístroj musí být připraveny nejméně 3 náhradní pohlcovače a 3 náhradní naplněné láhve. Pro každý oživovací přístroj a pro každý vzduchový dýchací přístroj musí být připraveny 3 náhradní naplněné láhve. Pro doly s větší četností zásahů musí být počet dýchacích a oživovacích přístrojů přiměřeně zvýšen podle rozhodnutí vedoucího organizace vydaného v dohodě s příslušnou hlavní báňskou záchrannou stanicí. Pro neuhelné doly, pro doly ve výstavbě, zajištění nebo likvidaci a pro organizace uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) může být počet dýchacích a oživovacích přístrojů podle rozhodnutí vedoucího organizace vydaného v dohodě s příslušnou hlavní báňskou záchrannou stanicí snížen na 6 dýchacích přístrojů a 1 oživovací přístroj.

(2) Závodní báňská záchranná stanice se musí dále vybavit ostatní záchranářskou technikou a nezbytnou zdravotnickou technikou a materiálem; množství a druh stanoví služební řád báňské záchranné stanice.

(3) Počet svítidel připravených k okamžitému použití musí odpovídat nejméně předepsanému počtu dýchacích přístrojů. Tato svítidla musí být zvlášť označena a odděleně uložena na určeném místě.

§ 10

Dýchací a oživovací přístroje

(1) Pro účely báňské záchranné služby se mohou používat pouze typy dýchacích a oživovacích přístrojů schválených Českým báňským úřadem. 3)

(2) Dýchací a oživovací přístroje a jejich příslušenství se musí udržovat v pohotovostním stavu. Přístroje nepoužitelné pro zásah se musí zvlášť označit a odděleně uložit.

(3) Dýchací přístroje mohou používat jen báňští záchranáři. Jiné osoby mohou dýchací přístroje používat pouze za podmínek stanovených Českým báňským úřadem.

(4) Dýchací a oživovací přístroje zkouší mechanik báňské záchranné stanice v pravidelných měsíčních intervalech a kromě toho ihned po každém použití a v případě, kdy nastala pochybnost o jejich nezávadném stavu a funkci.

(5) Příslušenství dýchacích a oživovacích přístrojů, zejména masky, ústenky, láhve a pohlcovače kontroluje mechanik báňské záchranné stanice pravidelně, nejméně každých 6 měsíců.

(6) Láhve do dýchacích a oživovacích přístrojů se musí zkoušet podle předpisů o kovových tlakových nádobách na dopravu plynů. 4) Záznam o těchto zkouškách se musí uložit na báňské záchranné stanici. Láhve do dýchacích a oživovacích přístrojů musí být barevně označeny podle příslušné normy, 5) očíslovány a označeny názvem organizace. Na plnění lahví pro kyslíkové dýchací přístroje se musí použít medicinální kyslík a pro vzduchové dýchací přístroje hygienicky nezávadný vzduch, popřípadě jiné schválené fyziologické dýchací směsi.

(7) Dýchací a oživovací přístroje, jejich příslušenství, kontrolní a zkušební přístroje musí přezkoušet pravidelně, nejméně každých 6 měsíců

a) na závodní báňské záchranné stanici mechanik obvodní nebo mechanik hlavní báňské záchranné stanice,

b) na obvodní báňské záchranné stanici mechanik hlavní báňské záchranné stanice,

c) na hlavní báňské záchranné stanici hlavní mechanik.

(8) Kontroly, zkoušky a záznamy o nich se provádějí podle pokynů hlavní báňské záchranné stanice. Vedoucí báňských záchranných stanic jsou povinni předat pracovníkům, kteří kontrolují a zkoušejí dýchací a oživovací přístroje a jejich příslušenství, výtisk příslušných pokynů.

(9) Výsledky zkoušek a kontrol se musí zaznamenávat (§ 23).

§ 11

Umístění báňských záchranných stanic

(1) Báňská záchranná stanice se musí umístit v místnostech odpovídajících potřebám báňské záchranné služby, umožňujících zejména úschovu, výdej a příjem, údržbu a zkoušení dýchacích a oživovacích přístrojů a ostatní záchranářské techniky, výkon pohotovosti, školení a odpočinek báňských záchranářů po zásahu.

(2) Před schválením projektů nově zřizovaných nebo rekonstruovaných hlavních báňských záchranných stanic je nutné vyjádření Českého báňského úřadu. Před schválením projektů nově zřizovaných nebo rekonstruovaných obvodních a závodních báňských záchranných stanic je nutné vyjádření hlavní báňské záchranné stanice.

(3) Místnosti a zařízení báňských záchranných stanic se mohou užívat jen k účelům báňské záchranné služby.

ČÁST ČTVRTÁ

Báňští záchranáři

§ 12

Báňský záchranář

(1) Báňským záchranářem se může stát pracovník, který

a) je ve věku od 21 do 35 let,

b) je zdravotně způsobilý pro práce v báňském záchranném sboru,

c) má nejméně dvouletou odbornou praxi v oboru, v kterém bude pracovat v báňském záchranném sboru,

d) absolvoval desetidenní základní teoretické školení a praktický výcvik na hlavní báňské záchranné stanici,

e) úspěšně vykonal kvalifikační zkoušku před komisí jmenovanou vedoucím hlavní báňské záchranné stanice,

f) složil slib báňského záchranáře.

(2) Zdravotní způsobilost musí být potvrzena lékařskou prohlídkou.

(3) Báňský záchranář se musí podrobit lékařské prohlídce alespoň jedenkrát za rok a vždy po vážné nemoci nebo úrazu. Lékařská prohlídka musí být provedena v rozsahu podle zvláštních předpisů. 6)

(4) Báňský záchranář musí nejméně jedenkrát za čtvrtletí absolvovat opakovací teoretické školení a praktické cvičení v rozsahu jedné směny v používání dýchacího a oživovacího přístroje; z toho dvě praktická cvičení v roce v používání dýchacích přístrojů se musí konat v dýmnici a dvě v dole. Zásah v dýchacím přístroji v dole může nahradit cvičení v dole. Cvičení v dole nesmí být konáno v nedýchatelném prostředí.

(5) Báňský záchranář organizace uvedené v § 3 odst. 3 písm.c) vykonává praktická cvičení v používání dýchacího přístroje tak, že jedno cvičení v roce vykonává v dýmnici a tři cvičení v roce na cvičném pracovišti nebo na hlubinném vrtu. Zásah v dýchacím přístroji nahrazuje praktické cvičení na cvičném pracovišti nebo na hlubinném vrtu.

(6) Báňský záchranář může působit v báňském záchranném sboru do dovršení věku 45 let. Nad tuto věkovou hranici povoluje výjimku vedoucí hlavní nebo obvodní báňské záchranné stanice na základě lékařského posudku s ohledem na vykonávanou funkci. U vedoucího hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupce povoluje tuto výjimku na základě lékařského posudku Český báňský úřad.

(7) Praxe podle odstavce 1 písm. c), desetidenní základní teoretické školení a praktický výcvik na hlavní báňské záchranné stanici podle odstavce 1 písm. d) se nepožaduje u absolventů vysoké školy báňského zaměření a absolventů průmyslových škol hornických, kteří absolvovali základní záchranářský výcvik v rámci výuky.

(8) Splní-li pracovník požadavky uvedené v odstavci 1 písm.a) až e), skládá v přítomnosti zástupce státní báňské správy slavnostní slib báňského záchranáře vedoucímu hlavní báňské záchranné stanice.

(9) Členové báňského záchranného sboru státní báňské správy skládají slib báňského záchranáře předsedovi Českého báňského úřadu.

ČÁST PÁTÁ

Báňské záchranné sbory

§ 13

Členové báňského záchranného sboru

Členy báňského záchranného sboru jsou báňští záchranáři a další vybraní pracovníci báňské záchranné stanice.

§ 14

Báňský záchranný sbor hlavní báňské záchranné stanice

(1) Členy báňského záchranného sboru hlavní báňské záchranné stanice jsou

a) vedoucí hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupci,

b) hlavní mechanik hlavní báňské záchranné stanice a jeho zástupci,

c) technici, mechanici, četaři, popřípadě vedoucí oddílů,

d) lékaři s kvalifikací báňského záchranáře a s předepsanou lékařskou kvalifikací, 7)

e) pracovníci hlavní báňské záchranné stanice ostatních profesí plnící úkoly báňské záchranné služby.

(2) Počet členů báňského záchranného sboru hlavní báňské záchranné stanice určuje služební řád báňské záchranné stanice (§ 19).

(3) Vedoucí hlavní báňské záchranné stanice pověří ze zkušených báňských záchranářů potřebný počet četařů, popřípadě vedoucích oddílů.

(4) Četařem může být jen báňský záchranář s nejméně tříletou záchranářskou praxí, který absolvoval nejméně 6 týdnů pohotovostní služby na obvodní nebo hlavní báňské záchranné stanici.

(5) Vedoucím hlavní báňské záchranné stanice může být jen báňský inženýr, který absolvoval na vysoké škole studijní obor hlubinné dobývání, a na hlavní báňské záchranné stanici pro organizace uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) může být vedoucím jen absolvent vysoké školy se studijním oborem hlubinné vrtání (dále jen "báňský inženýr") s nejméně osmiletou odbornou, z toho alespoň čtyřletou záchranářskou praxí, který je báňským záchranářem a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí Českého báňského úřadu.

(6) Zástupcem vedoucího hlavní báňské záchranné stanice může být jen báňský inženýr s nejméně čtyřletou odbornou, z toho alespoň dvouletou záchranářskou praxí, který je báňským záchranářem a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí Českého báňského úřadu.

(7) Hlavním mechanikem hlavní báňské záchranné stanice může být jen strojní inženýr s nejméně čtyřletou odbornou, z toho alespoň dvouletou záchranářskou praxí.

(8) Vedoucího hlavní báňské záchranné stanice, jeho zástupce a hlavního mechanika může organizace ustanovit a výkonu této funkce zprostit jen s předchozím souhlasem Českého báňského úřadu.

§ 15

Báňský záchranný sbor obvodní báňské záchranné stanice

(1) Členy báňského záchranného sboru obvodní báňské záchranné stanice jsou

a) vedoucí obvodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce,

b) hlavní mechanik obvodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce,

c) technici, mechanici a četaři,

d) pracovníci obvodní báňské záchranné stanice ostatních profesí plnící úkoly báňské záchranné služby.

(2) Počet členů báňského záchranného sboru obvodní báňské záchranné stanice je určen služebním řádem báňské záchranné stanice.

(3) Vedoucí obvodní báňské záchranné stanice pověří ze zkušených báňských záchranářů potřebný počet četařů splňujících požadavky podle § 14 odst. 4.

(4) Vedoucím obvodní báňské záchranné stanice může být jen báňský inženýr s nejméně čtyřletou odbornou, z toho alespoň dvouletou záchranářskou praxí, který je báňským záchranářem a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí Českého báňského úřadu.

(5) Zástupcem vedoucího obvodní báňské záchranné stanice může být jen báňský inženýr s nejméně dvouletou odbornou, z toho alespoň jednoletou záchranářskou praxí, který je báňským záchranářem a úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí Českého báňského úřadu.

(6) Vedoucí obvodní báňské záchranné stanice i jeho zástupce musí před ustanovením do funkce absolvovat speciální výcvik na hlavní báňské záchranné stanici v trvání nejméně 20 dní.

(7) Vedoucího obvodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce může organizace ustanovit a výkonu této funkce zprostit jen s předchozím souhlasem Českého báňského úřadu.

§ 16

Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice

(1) Členy báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice jsou

a) vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce,

b) mechanik závodní báňské stanice a jeho zástupce,

c) četaři,

d) pracovníci závodní báňské záchranné stanice ostatních profesí plnící úkoly báňské záchranné služby.

(2) Báňský záchranný sbor závodní báňské záchranné stanice musí mít nejméně 25 členů a musí v něm být zastoupeni odborníci všech základních profesí, které se při záchranářské činnosti mohou vyskytnout. Při větší četnosti zásahů se musí počet báňských záchranářů přiměřeně zvýšit podle rozhodnutí vedoucího organizace vydaného v dohodě s příslušnou hlavní báňskou záchrannou stanicí. Pro neuhelné doly a pro doly ve výstavbě, zajišťování nebo likvidaci a pro organizace uvedené v § 3 odst. 3 písm. c) může být počet členů závodní báňské záchranné stanice přiměřeně snížen podle rozhodnutí vedoucího organizace vydaného v dohodě s příslušnou hlavní báňskou záchrannou stanicí. Je-li závodní báňská záchranná stanice společná pro dva nebo více dolů, musí být do jejího báňského záchranného sboru zařazen potřebný počet báňských záchranářů všech těchto dolů.

(3) Vedoucím závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen báňský inženýr s nejméně tříletou odbornou, z toho alespoň jednoletou záchranářskou praxí, nebo absolvent průmyslové školy hornické s nejméně šestiletou odbornou, z toho alespoň dvouletou záchranářskou praxí. Na závodní báňské záchranné stanici pro pracoviště, kde se provádějí podzemní práce hornickým způsobem, může funkci vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce vykonávat též stavební inženýr nebo absolvent průmyslové školy stavební. Vedoucím závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupcem může být jen báňský záchranář, který úspěšně vykonal zkoušku z báňského záchranářství před komisí obvodního báňského úřadu.

(4) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice, jeho zástupce, mechanik závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce musí před ustanovením do funkce absolvovat speciální výcvik na hlavní báňské záchranné stanici v trvání nejméně 15 dní.

(5) Vedoucího závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce může organizace ustanovit a výkonu této funkce zprostit jen s předchozím souhlasem obvodního báňského úřadu.

(6) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice pověří ze zkušených báňských záchranářů potřebný počet četařů splňujících požadavky podle § 14 odst. 4.

(7) Seznam členů báňského záchranného sboru závodní báňské záchranné stanice s uvedením jména, profese, bydliště, čísla telefonu a funkce v báňském záchranném sboru musí být vyvěšen v závodní báňské záchranné stanici a u dispečera, případně na jiném místě určeném havarijním plánem či služebním řádem báňské záchranné stanice. Změny se musí v seznamu ihned vyznačit. Ve směnové evidenci známkovny musí být každý báňský záchranář odlišně evidován.

(8) Báňští záchranáři musí být přiměřeně rozděleni do všech pracovních směn. Inspekční služba a dispečer musí být informováni o místě jejich pracoviště.

(9) Vedoucí závodní báňské záchranné stanice a jeho zástupce musí znát havarijní plány v obvodu působnosti závodní báňské záchranné stanice.

§ 17

Báňský záchranný sbor státní báňské správy

(1) Báňský záchranný sbor státní báňské správy tvoří vybraní báňští inspektoři určení pro výkon vrchního dozoru 8) v dýchacích přístrojích.

(2) Český báňský úřad stanoví ve svém organizačním řádu

a) podmínky pro zařazení, výkon činnosti včetně školení a cvičení členů báňského záchranného sboru,

b) počet členů báňského záchranného sboru,

c) vedoucího báňského záchranného sboru a jeho zástupce a vymezí jejich práva a povinnosti.

(3) Báňské záchranné stanice jsou povinny poskytnout členům báňského záchranného sboru státní báňské správy potřebné vybavení pro zásah v nedýchatelném prostředí (dýchací přístroj, jeho příslušenství, indikátor apod.). Hlavní a obvodní báňské záchranné stanice jsou povinny umožnit členům báňského záchranného sboru státní báňské správy vykonávat předepsaná cvičení a zajistit potřebná školení.

§ 18

Práva a povinnosti vedoucích báňských záchranných stanic

(1) Vedoucí báňské záchranné stanice

a) organizuje a řídí činnost báňského záchranného sboru,

b) zajišťuje řádné složení báňského záchranného sboru podle profesí, organizuje předepsaná cvičení a školení jeho členů,

c) zajišťuje pravidelné a mimořádné lékařské prohlídky členů báňského záchranného sboru prováděné podle zvláštních předpisů, 6)

d) zajišťuje nástupy báňských záchranářů do pohotovosti,

e) zajišťuje rychlé svolání báňského záchranného sboru v případě potřeby a jeho včasnou přípravu k zásahu,

f) pečuje o údržbu a vybavení báňské záchranné stanice a její pohotovostní stav,

g) zúčastňuje se vypracování a kontrol havarijních plánů,

h) vyhodnocuje průběh a výsledek zásahu báňského záchranného sboru,

i) zajišťuje vedení předepsaných písemných záznamů a podává v určených termínech zprávu o činnosti báňské záchranné stanice,

j) navrhuje udělení vyznamenání a odměn báňským záchranářům za mimořádné zásluhy.

(2) V nepřítomnosti vedoucího báňské záchranné stanice jeho úkoly plní a za jejich plnění odpovídá jeho zástupce.

ČÁST ŠESTÁ

Výkon báňské záchranné služby

§ 19

Služební řády báňských záchranných stanic

(1) Organizaci báňské záchranné stanice, bližší vymezení jejích úkolů, povinností a práv jednotlivých pracovníků, poplachový řád a zásahový řád a vybavení báňské záchranné stanice stanoví služební řád.

(2) Poplachový řád určí zejména způsob vyhlášení poplachu, místo nástupu báňských záchranářů, způsob jejich dopravy, zabezpečení dalších pracovníků a prostředků pro zásah, zabezpečení pomocných prací a služeb.

(3) Zásahový řád určí základní povinnosti báňských záchranářů v zásahu, způsob dorozumívání, organizaci zásahů a taktické pokyny pro vedení zásahů. Dále určí omezení a opatření pro zásahy v mimořádných podmínkách, zejména ve vysokých teplotách a vysokých koncentracích škodlivin; tyto zásahy mohou být vykonávány jen za přítomnosti lékaře s kvalifikací báňského záchranáře. Zásady uvedené v zásahovém řádu musí být dodržovány i při cvičení.

(4) Služební řády hlavních a obvodních báňských záchranných stanic schvaluje Český báňský úřad. Služební řády závodních báňských záchranných stanic schvaluje obvodní báňský úřad po předchozím projednání s obvodní nebo hlavní báňskou záchrannou stanicí.

§ 20

Pohotovostní služba

(1) Pohotovostní službu báňských záchranářů a počet pracovníků báňské záchranné stanice v pohotovosti určí služební řád.

(2) Na hlavní báňské záchranné stanici a obvodní báňské záchranné stanici musí být stálá pohotovostní služba báňských záchranářů; na závodní báňské záchranné stanici, jen když to stanoví zvláštní předpis nebo kde to nařídí obvodní báňský úřad.

(3) Organizace, která má zřízenu závodní báňskou záchrannou stanici, je povinna vysílat podle rozvrhu hlavní nebo obvodní báňské záchranné stanice stanovený počet báňských záchranářů do stálé pohotovostní služby. Do této služby musí být vyslán každý báňský záchranář závodní báňské záchranné stanice alespoň jednou za dva roky, pokud nevykonává stálou pohotovostní službu na závodní báňské záchranné stanici.

(4) Pohotovostní službu báňských záchranářů na závodní báňské záchranné stanici může nařídit vedoucí organizace nebo jím pověřený pracovník organizace, popřípadě vedoucí hlavní nebo obvodní báňské záchranné stanice.

§ 21

Svolání báňského záchranného sboru

(1) Při vyhlášení poplachu musí organizace zabezpečit rychlé svolání báňského záchranného sboru za podmínek stanovených v poplachovém řádu. Orgány spojů zajistí 9) na požádání organizace a její náklady vedoucímu báňské záchranné stanice, jeho zástupcům, hlavnímu mechanikovi báňské záchranné stanice a jeho zástupci telefonní spojení do jejich bytu. Telefonní spojení může být nahrazeno jiným telekomunikačním prostředkem.

(2) Po uvědomění o poplachu jsou členové báňského záchranného sboru povinni využít všech dostupných prostředků, aby se neprodleně dostavili na určené místo.

(3) Báňský záchranář nesmí nastoupit do zásahu, nemá-li předepsanou lékařskou prohlídku a neodpovídá-li jeho zdravotní stav povaze zásahu. Pokud báňský záchranář tyto podmínky nesplňuje, musí to při nástupu ohlásit svému nadřízenému.

§ 22

Zásady záchranářského zásahu

(1) Záchranářský zásah se řídí zásahovým řádem.

(2) Bezprostředně před nástupem do zásahu v dýchacím přístroji si musí báňský záchranář pod dozorem četaře zkontrolovat svůj dýchací přístroj.

(3) Do zásahu v dýchacích přístrojích nastupují báňští záchranáři v pětičlenných četách. Vedoucí báňských záchranných sborů může výjimečně rozhodnout o nasazení tříčlenné čety včetně četaře v těch případech, kdy pracoviště báňských záchranářů je snadno přístupné a se záložní četou na základně je zajištěno trvalé spojení.

(4) Podmínky uvedené v odstavci 3 není nutné dodržet, jde-li o záchranu lidských životů a hrozí-li nebezpečí z prodlení.

(5) Při zásahu čety v nedýchatelném prostředí musí být na určené základně záložní četa o nejméně stejném počtu báňských záchranářů, jako má četa v zásahu, a musí být stále připravena poskytnout okamžitou pomoc četě v zásahu.

(6) Zásah s použitím dýchacích přístrojů na záchranu lidských životů se může začít bez záložní čety na základně, musí se však učinit opatření k co nejrychlejšímu zajištění záložní čety.

(7) Při postupu v důlních dílech v prostředí s viditelností menší než 1 m musí být báňští záchranáři v četě mezi sebou spojeni spojovacími lanky.

(8) Při práci čety v zásahu včetně cesty, pokud práce je vykonávaná v dýchacím přístroji, se smí počítat se spotřebou nejvíce 80 % z celkové zásoby kyslíku nebo vzduchu, kterou má báňský záchranář k dispozici. Zbytek musí být ponechán pro nepředvídané okolnosti. Rozhodnutí o návratu čety vydá četař podle stavu tlakoměru přístroje toho báňského záchranáře, který má ze všech nejmenší tlak v láhvi.

(9) V prvních dvou dnech havárie smí být báňský záchranář vyslán do zásahu v dvouhodinovém dýchacím přístroji nebo v dýchacím přístroji určeném pro kratší dobu zásahu nejvíce třikrát za 24 hodiny a do zásahu v čtyřhodinovém dýchacím přístroji nejvíce dvakrát za 24 hodiny. Mezi jednotlivými zásahy musí mít pro odpočinek alespoň jednohodinovou přestávku. V případě nebezpečí z prodlení může častější zásahy nařídit vedoucí báňských záchranných sborů.

(10) V dalších dnech havárie, jakož i při plánovaných nehavarijních zásazích báňských záchranářů v nedýchatelném prostředí smí být báňský záchranář vyslán do zásahu v dvouhodinovém dýchacím přístroji nebo v dýchacím přístroji určeném pro kratší dobu zásahu nejvíce dvakrát za 24 hodiny a do zásahu v čtyřhodinovém dýchacím přístroji nejvíce jedenkrát za 24 hodiny. Po jednotlivých zásazích musí být zařazeny stejně dlouhé přestávky na odpočinek, jako byla doba zásahu. Báňský záchranář může takové práce soustavně vykonávat jen po dobu jednoho měsíce. Do dalších zásahů smí nastoupit až po uplynutí alespoň jednoho měsíce od posledního zásahu. Do plánovaných nehavarijních zásahů báňských záchranářů v nedýchatelném prostředí a do zásahů v dalších dnech havárie mohou být vysláni báňští záchranáři, kteří měli nejméně 8 hodin nepřetržitý odpočinek.

(11) Plánované nehavarijní zásahy v důlním prostředí, ve kterém obsah škodlivin neodpovídá ustanovením zvláštního předpisu, 10) musí se předem hlásit obvodnímu báňskému úřadu. Pro zásah musí organizace vypracovat příkaz, ve kterém určí potřebná opatření. Příkaz potvrzuje vedoucí příslušné hlavní nebo obvodní báňské záchranné stanice.

(12) Pokud se zásahu zúčastní členové báňského záchranného sboru státní báňské správy, jsou povinni

a) do zásahu nastupovat s četou báňských záchranářů. Pracovník státní báňské správy se nezapočítává do počtu báňských záchranářů stanoveného pro četu,

b) dodržovat zásady stanovené zásahovým řádem báňské záchranné stanice provádějící zásah.

§ 23

Doklady a záznamy

(1) Báňská záchranná stanice je povinna vést tyto doklady a záznamy:

a) knihu činnosti báňského záchranného sboru,

b) kmenové listy báňských záchranářů,

c) lékařská vysvědčení,

d) záznamy o zkouškách dýchacích přístrojů,

e) záznamy o zkouškách oživovacích přístrojů,

f) záznamy o zkouškách masek a ústenek,

g) záznamy o zkouškách přídavných jehel pod masku,

h) záznamy o zkouškách lahví do dýchacích a oživovacích přístrojů,

i) záznamy o zkouškách vymezovacích vložek k dvouhodinovým pohlcovačům,

j) záznamy o kontrole pohlcovačů,

k) záznamy o zkouškách kontrolních a zkušebních přístrojů,

l) záznamy o kontrole detektorů a indikátorů,

m) záznamy o sebezáchranných přístrojích, které patří do vybavení báňské záchranné stanice.

(2) Báňská záchranná stanice uschovává doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) 10 let, doklady uvedené v odstavci 1 písm.b) 5 let od ukončení činnosti báňského záchranáře v báňském záchranném sboru a záznamy uvedené v odstavci 1 písm. c) až m) 1 rok.


ČÁST SEDMÁ

Závěrečná ustanovení

§ 24

Zvláštní oddíly báňských záchranných sborů

Na záchranářskou činnost zvláštních oddílů (báňských záchranářů potápěčů, báňských záchranářů pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou apod.) se vztahuje tato vyhláška, pokud zvláštní předpis 11) nestanoví jinak.

§ 25

Výjimky

Český báňský úřad může povolit výjimky z § 12 odst. 1 písm. a), § 14 odst. 5 a 6, § 15 odst. 4 a 5, § 16 odst. 3. Žádost o povolení výjimky musí být doložena vyjádřením příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí.

§ 26

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. díl jedenáctý, báňská záchranná služba, výnosu Českého báňského úřadu čj. 1/1971 ze dne 3. 1. 1971, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), (reg. v částce 7/1971 Sb.),

2. § 21 odst. 6 výnosu Českého báňského úřadu čj. 2700/1980 ze dne 12. 5. 1980 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, které podléhají státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy podle zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy (reg. v částce 26/1980 Sb.),

3. výnos Českého báňského úřadu čj. 3500/1986 ze dne 7. 7. 1986 o báňské záchranné službě při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 18/1986 Sb.).

§ 27

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Předseda: Ing. Zíka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

2) § 40 odst. 3 písm. c) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb.

3) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních.

4) ČSN 07 8304 - Kovové tlakové nádoby na dopravu plynů.

5) ČSN 07 8509 - Barevné označení kovových tlakových nádob k dopravě plynů pro technické účely.

6) Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. v částce 2/1968 Sb.), ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR (reg. v částce 20/1970 Sb.).

7) Výnos ministerstva zdravotnictví ČSR č. 8/1980 ze dne 29.8.1980 o odměňování zdravotnických pracovníků  (reg. v částce 3/1981 Sb.).

8) § 39 a 42 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb.

9) § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích.

10) § 08 004 a § 08 054 výnosu Českého báňského úřadu čj. 1/1971 ze dne 3.1.1971, kterým se vydává předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), (reg. v částce 7/1971 Sb.).

11) Výnos Českého báňského úřadu čj. 368/1987 ze dne 21. ledna 1987 o úkolech a způsobilosti báňských záchranářů-potápěčů a organizací báňských záchranných stanic k výkonu potápěčské činnosti.

Přesunout nahoru