Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdružením, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací

Částka 9/1988
Platnost od 20.04.1988
Účinnost od 02.03.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. března 1988

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací


Dne 2. března 1988 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: JUDr. Johanes v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR, jakož i při zakládání a činnosti společných československo-sovětských sdružení, podniků a organizací

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik (dále jen "smluvní strany") vycházejíce z "Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o přímých výrobních a vědeckotechnických vztazích mezi sdruženími, podniky a organizacemi ČSSR a SSSR" a "Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o základních principech vytváření a činnosti společných podniků, mezinárodních sdružení a organizací", podepsaných dne 4. listopadu 1986 (dále jen "dohody ze 4. listopadu 1986"), s cílem napomoci rozvoji těchto progresivních forem hospodářské a vědeckotechnické spolupráce a úspěšné realizaci úkolů vyplývajících z "Programu dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráce mezi ČSSR a SSSR do roku 2000" a "Komplexního programu vědeckotechnického pokroku členských států RVHP do roku 2000",

dohodly se takto:

Článek 1

Způsob zúčtování mezi sdruženími, podniky a organizacemi (dále jen "organizacemi") ČSSR a SSSR při provádění dohod ze 4. listopadu 1986, který je založený na používání převoditelného rublu v souladu s Dohodou o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o založení MBHS z 22. října 1963, protokoly k ní z 18. prosince 1970 a z 23. listopadu 1977, se touto dohodou doplňuje o možnost zúčtování v národních měnách států smluvních stran.

Článek 2

Zúčtování a platby v národní měně států smluvních stran mohou uskutečňovat organizace ČSSR a SSSR, které uzavřely mezi sebou smlouvu o přímých vztazích, či provádějí dohodu o zřízení společného československo-sovětského podniku, mezinárodního sdružení, nebo organizace.

Článek 3

Rozhodnutí o používání při zúčtování mezi spolupracujícími organizacemi ČSSR a SSSR národních měn států smluvních stran při provádění dohod ze dne 4. listopadu 1986 přijímají uvedené organizace na základě vzájemné dohody.

Článek 4

Zúčtování za dodávky zboží a poskytnuté služby v rámci přímých vztahů se uskutečňuje v národní měně státu té smluvní strany, jejíž organizace zboží dodává nebo službu poskytuje. U společných podniků, mezinárodních sdružení a organizací se převody finančních prostředků, které nejsou spojeny s dodávkami zboží a služeb, provádějí v dohodnuté národní měně států smluvních stran.

Článek 5

Zúčtování operací podle této dohody se uskutečňuje prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s. a Banky pro zahraniční ekonomickou činnost SSSR. Uvedené banky sjednávají podmínky zúčtování a vedení účtů v národních měnách pro přímé vztahy a také způsob úročení a vypořádávání vzniklého salda.

Článek 6

Smluvní strany zaručují organizacím ČSSR a SSSR, uskutečňujícím platby v národní měně podle této dohody, volný prodej příslušné měny na základě přepočítacích poměrů uvedených v článku 7 této dohody.

Článek 7

Pro vzájemné přepočty mezi československou korunou a sovětským rublem, jakož i při přepočtech těchto měn na převoditelné ruble, se používají přepočítací poměry vyplývající z Dohody o zavedení vzájemně dohodnutých kursů nebo koeficientů národních měn ve vztahu ke kolektivní měně (převoditelnému rublu) a mezi nimi navzájem z 19. října 1973 a doplňujících ji smluvních dokumentů (v současné době za 100 sovětských rublů - 1040 korun československých). V případě nutnosti se příslušné orgány ČSSR a SSSR mohou dohodnout na používání jiných vzájemně odsouhlasených kursů (koeficientů).

Článek 8

V případě vzniku dlouhodobého aktivního salda jedné ze smluvních stran dohodnou příslušné orgány způsob jeho vypořádání, majíce na zřeteli dosažení celkové vyrovnanosti zúčtování v národních měnách.

Článek 9

Touto dohodou nejsou dotčena ustanovení mezinárodních smluvních dokumentů platných mezi smluvními stranami, která upravují oblast neobchodních platů.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Zůstane v platnosti do 31. prosince 1990 a bude se prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví nejméně jeden rok před uplynutím příslušné doby její platnosti.

Dáno v Moskvě, dne 2. března 1988 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Jaromír Žák v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

Boris Ivanovič Gostěv v. r.

Přesunout nahoru