Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976

Částka 8/1988
Platnost od 19.04.1988
Účinnost od 17.09.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

47

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. března 1988

o Protokolu o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976


Dne 16. srpna 1987 byl v Ulánbátaru podepsán Protokol o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976. Smluvními stranami Protokolu jsou Československá socialistická republika, Bulharská lidová republika, Kubánská republika, Maďarská lidová republika, Mongolská lidová republika, Německá demokratická republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik.


Protokol vstoupil v platnost na základě svého bodu 6 dnem 17. září 1987 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Český překlad Protokolu se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


PROTOKOL

o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976

V souladu s bodem 2 článku 21 Dohody o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976 schválili vedoucí úřadů pro vynálezectví všech smluvních států této Dohody níže uvedené.

1. Bod 4 Prováděcích předpisů doplnit o text následujícího obsahu:

"4.A.1. Žádost může být, dle požadavku přihlašovatele, změněna na přihlášku vynálezu se zachováním práva přednosti a dříve požadované formy ochrany za podmínky, že uvedený požadavek bude doručen ve lhůtách stanovených právními předpisy státu příslušného k vydání rozhodnutí o přihlášce vynálezu.

4.A.2. Přihláška vynálezu podaná ze smluvního státu Dohody může být změněna podle požadavku přihlašovatele na žádost o uznání ochranného dokumentu se zachováním práva přednosti na vynález i dříve požadované formy ochrany za podmínky, že uvedený požadavek bude doručen před uplynutím dvou a půl let od data podání přihlášky vynálezu a také, pokud o přihlášce ještě nebylo vydáno rozhodnutí o udělení nebo neudělení ochranného dokumentu.

4.A.3. Změny uvedené v bodech 4.A.1. a 4.A.2. se provádějí postupem stanoveným právními předpisy státu, v němž se žádá o poskytnutí právní ochrany vynálezu.".

2. Bod 10 Prováděcích předpisů doplnit o text s následujícím obsahem:

"10.A. Současně s vyrozuměním o vydaném rozhodnutí o udělení ochranného dokumentu se v případě, kdy se podává žádost o uznání ochranného dokumentu bez uplatnění práva přednosti podle článku 4 Pařížské Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, předkládá zpráva o dodatečné expertize za období od data podání první přihlášky vynálezu u úřadu státu původu vynálezu do data podání žádosti o uznání ochranného dokumentu na tento vynález.".

3. Bod 11 Prováděcích předpisů doplnit o text s následujícím obsahem:

"11.A. V případě vyhovění žádosti o uznání ochranného dokumentu na vynález vydává úřad pro vynálezectví státu, ve kterém je o uznání žádáno, pokud to dovolují právní předpisy tohoto státu, takový počet vyhotovení ochranných dokumentů na vynález, který se rovná počtu přihlašovatelů a autorů tohoto vynálezu.".

4. Přílohu 1 k Prováděcím předpisům nahradit v redakční úpravě v souladu s přílohou 1 k tomuto Protokolu.

5. Přílohu 2 k Prováděcím předpisům nahradit v redakční úpravě v souladu s přílohou 2 k tomuto Protokolu.

6. Považovat za neplatné přílohy 1 a 2 k Prováděcím předpisům v redakční úpravě schválené 18. prosince 1976. Tento Protokol i přílohy 1 a 2, které tvoří jeho nedílnou součást, vstupují v platnost 1 měsíc po jeho podpisu.

Protokol bude předán do úschovy Sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který je depozitářem Dohody o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy z 18. prosince 1976.

Příloha 1

Příloha 2

Přesunout nahoru