Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád

Částka 7/1988
Platnost od 15.04.1988
Účinnost od 01.05.1988
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

40

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 6. dubna 1988,

kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád

Federální ministerstvo spojů v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 3 odst. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, se doplňuje takto:

1. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

"§ 29a

Stanice pro účastníky odboje

(1) Stanice pro účastníky odboje a pozůstalé po nich (dále jen "SPB stanice") se zřizují na základě telefonní přihlášky doporučené okresním (obvodním, městským) výborem Českého svazu protifašistických bojovníků nebo Slovenského svazu protifašistických bojovníků.

(2) Účastníky odboje a pozůstalými po nich se pro účely této vyhlášky rozumí:

a) účastníci odboje, kteří pobírají důchod starobní, invalidní, za výsluhu let, osobní, sociální nebo vdovský a jsou držiteli osvědčení ministerstva národní obrany podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo držiteli potvrzení ministerstva národní obrany o účasti v I. nebo II. odboji,

b) vdovy po účastnících odboje, které byly za ně provdány již v době odboje manžela, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem.

(3) Účastník SPB stanice je povinen na vyzvání příslušné organizace spojů prokázat, že trvají podmínky pro ponechání telefonní stanice s tímto charakterem.

(4) Sazby za zřízení, přeložení a používání SPB stanic jsou uvedeny v sazebníku.".

2. § 34 odst. 1 se doplňuje písmeny i) a j), která zní:

"i) přeměnu plně placené stanice na SPB stanici,

j) přeměnu SPB stanice na stanici plně placenou.".

3. V § 34 odst . 3 se v druhé větě spojka "a" nahrazuje čárkou a za písmenem g) se vkládá spojka "a" a písmeno "i)" a ve třetí větě se za písmeno h) vkládají slova "nebo j)".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.


Ministr: Ing. Jíra v. r.

Přesunout nahoru