Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád

Částka 7/1988
Platnost od 15.04.1988
Účinnost od 01.05.1988
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

40

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 6. dubna 1988,

kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád

Federální ministerstvo spojů v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 3 odst. 5 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, se doplňuje takto:

1. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

"§ 29a

Stanice pro účastníky odboje

(1) Stanice pro účastníky odboje a pozůstalé po nich (dále jen "SPB stanice") se zřizují na základě telefonní přihlášky doporučené okresním (obvodním, městským) výborem Českého svazu protifašistických bojovníků nebo Slovenského svazu protifašistických bojovníků.

(2) Účastníky odboje a pozůstalými po nich se pro účely této vyhlášky rozumí:

a) účastníci odboje, kteří pobírají důchod starobní, invalidní, za výsluhu let, osobní, sociální nebo vdovský a jsou držiteli osvědčení ministerstva národní obrany podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo držiteli potvrzení ministerstva národní obrany o účasti v I. nebo II. odboji,

b) vdovy po účastnících odboje, které byly za ně provdány již v době odboje manžela, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem.

(3) Účastník SPB stanice je povinen na vyzvání příslušné organizace spojů prokázat, že trvají podmínky pro ponechání telefonní stanice s tímto charakterem.

(4) Sazby za zřízení, přeložení a používání SPB stanic jsou uvedeny v sazebníku.".

2. § 34 odst. 1 se doplňuje písmeny i) a j), která zní:

"i) přeměnu plně placené stanice na SPB stanici,

j) přeměnu SPB stanice na stanici plně placenou.".

3. V § 34 odst . 3 se v druhé větě spojka "a" nahrazuje čárkou a za písmenem g) se vkládá spojka "a" a písmeno "i)" a ve třetí větě se za písmeno h) vkládají slova "nebo j)".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.


Ministr: Ing. Jíra v. r.

Přesunout nahoru