Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 35/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Částka 6/1988
Platnost od 07.04.1988
Účinnost od 05.10.1987
Zrušeno k 02.01.1999 (53/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 8. února 1988

o Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Dne 5. října 1987 bylo v Bonnu podepsáno Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí. Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 9 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

Ujednání

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spolkové republiky Německa,

vycházejíce ze Smlouvy o vzájemných vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa ze dne 11. prosince 1973,

ve snaze rozvíjet a podporovat spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí,

rozhodnuty účinně přispívat k ochraně životního prostředí v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, s dohodami uzavřenými v Ženevě v roce 1979 a Helsinkách v roce 1985 k ochraně a zlepšení životního prostředí a se závěry mnohostranné konference o životním prostředí v Mnichově v roce 1984, a tím především zamezit hranice překračující zatěžování životního prostředí,

dohodly se takto:

Článek 1

Obě strany budou podporovat spolupráci ve vybraných otázkách ochrany životního prostředí zajímající obě strany. Jejich úsilí přitom bude zaměřeno zejména na výměnu vědeckých a technických informací a zkušeností, jakož i na projednávání opatření k ochraně a zachování životního prostředí.

Článek 2

Předmětem spolupráce jsou především:

- opatření a technologie ke snížení a měření škodlivých látek v ovzduší,

- opatření a technologie k ochraně povrchových a podzemních vod,

- zjišťování příčin poškozování lesů a způsobů jejich zmenšování,

- zamezování vzniku odpadů, jejich využívání a neškodné odstraňování,

- ekologické pozorování změn v životním prostředí.

Za tím účelem se budou na základě vzájemnosti uskutečňovat setkání expertů, odborné vědecké akce, výměny expertů, vzájemné informování a další zvyšování odbornosti, jakož i předávání vědeckých a technických informací včetně výsledků výzkumu.

Článek 3

K provádění tohoto ujednání bude Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německa sestavován pracovní plán vždy na období dvou let. Pracovní plán se svými přílohami (pracovní programy) bude každoročně upřesňován. Bude obsahovat zejména konkrétní témata, účastníky a dobu trvání příslušných akcí.

Článek 4

Další jednání potřebná k provádění tohoto ujednání povedou za Československou socialistickou republiku Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a za Spolkovou republiku Německa spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů.

Článek 5

Obě strany mohou po vzájemné dohodě předávat výsledky spolupráce třetím stranám.

Využívání ochranyhodných a chráněných informací se bude řídit zvláštními pravidly.

Článek 6

Při vysílání expertů hradí vysílající strana náklady na cestu a pobyt, pokud v jednotlivých případech není dohodnuto jinak .

Článek 7

Podle Čtyřstranné dohody ze dne 3. září 1971 bude toto ujednání v souladu se stanovenými postupy rozšířeno na Berlín (Západní).

Článek 8

Toto ujednání se uzavírá na dobu pěti let. Jeho platnost se prodlouží vždy o pět let , pokud jedna z obou stran ujednání nevypoví písemně nejpozději tři měsíce před uplynutím jeho platnosti.

Článek 9

Toto ujednání a první pracovní plán s přílohou dle článku 3 vstupuje v platnost dnem podpisu. Následující pracovní plány budou v souladu s článkem 4 odsouhlaseny a vstoupí v platnost na základě společného protokolu.

Dáno v Bonnu dne 5. října 1987 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Doc. PhDr. Jaromír Obzina DrSc. v. r.

Za vládu Spolkové republiky Německa: Prof. Dr. Klaus Töpfer v. r.

Dr. Jürgen Ruhfus v. r.

Přesunout nahoru