Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 34/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 5/1988
Platnost od 30.03.1988
Účinnost od 27.02.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. listopadu 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci


Dne 13. září 1983 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem 27. února 1987.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Ekvádorské republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Ekvádorské republiky,

vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti kultury, školství, vědy a v dalších oblastech na základě dodržování zásad rovnoprávnosti, svrchovanosti a nevměšování do vnitřních záležitostí, se dohodly podepsat tuto dohodu o kulturní a vědecké spolupráci:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, filmu, rozhlasu, televize, tělesné výchovy a sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat styky mezi vysokými školami a vědeckými institucemi obou států a za tím účelem napomáhat výměně vědců a učitelů ke studiím, k přednáškám a k výzkumu z jejich oborů.

Článek 3

Smluvní strany budou poskytovat stipendia na studijní pobyty studentům, odborníkům, technikům a vědcům, občanům druhého státu, v rozsahu a způsobem, který bude stanoven v plánech kulturní a vědecké spolupráce, sjednávaných podle čl. 12 této dohody.

Článek 4

Smluvní strany budou zkoumat podmínky pro vzájemné uznávání titulů a pro stanovení rovnocennosti uskutečněných studií v souladu s platnými zákony každé smluvní strany. Bude sjednána dodatečná dohoda, upravující podmínky tohoto uznávání.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci svých kulturních institucí a usnadňovat vzájemné návštěvy umělců a kulturních pracovníků.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat poznání druhého státu zejména těmito formami:

a) pořádáním výstav kulturního charakteru;

b) pořádáním divadelních a hudebních festivalů a představení a Dnů filmu;

c) předváděním filmových a hudebních děl v rozhlase a televizi.

Článek 7

Smluvní strany budou zvát příslušné zástupce druhé smluvní strany na kongresy, konference, semináře a jiná kulturní a vědecká setkání s mezinárodní účastí, pořádaná na jejich území.

Článek 8

Smluvní strany v souladu se svými vnitrostátními předpisy budou podporovat výměnu knih, časopisů, dokumentů a jiných publikací z oblastí uvedených v článku 1.

Článek 9

Smluvní strany usnadní výměnu filmových a hudebních děl, mikrofilmů, rozhlasových a televizních pořadů ve formě šotů a reportáží, jakož i prostředků fotoreprodukce, které budou osvobozeny od dovozních a vývozních daní a poplatků, pokud budou využity za neobchodním účelem.

Článek 10

Smluvní strany při provádění této dohody zaručí navzájem ochranu autorských práv podle svých vnitrostátních předpisů a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými jsou oba státy vázány.

Článek 11

Osoby pozvané školskými, vědeckými, kulturními nebo sportovními institucemi druhé smluvní strany k přednáškám, na konference nebo k provádění výzkumu či ke studiu v institucích této smluvní strany, budou osvobozeny od placení vízových poplatků, pokud prokáží diplomatické nebo konzulární misi druhé smluvní strany, že jejich cesta se uskutečňuje za účelem uvedeným v tomto článku.

Článek 12

K provádění této dohody budou smluvní strany sjednávat na určité období plány kulturní a vědecké spolupráce, které budou obsahovat též podmínky finančního zabezpečení výměn a kulturních akcí.

Článek 13

Smíšená komise, složená ze zástupců příslušných orgánů, bude v případě potřeby a na základě souhlasu obou smluvních stran posuzovat provádění této dohody a připravovat plány kulturní a vědecké spolupráce.

Místo, datum a způsob jednání této komise budou dohodnuty diplomatickou cestou.

Článek 14

Příjmy získané osobami nebo skupinami, vyslanými jednou smluvní stranou, z provádění činností podle této dohody, včetně stipendií, budou osvobozeny od placení přímých daní a jiných dávek na území státu druhé smluvní strany.

Článek 15

Každá smluvní strana poskytne v souladu se svými právními předpisy osobám vyslaným na základě této dohody, včetně jejich rodinných příslušníků, osvobození od dovozních a vývozních daní a poplatků z osobních svršků, didaktických materiálů a jakýchkoliv jiných předmětů nezbytných pro výkon jejich odborné činnosti podle této dohody. Dovezené předměty, osvobozené od uvedených daní a poplatků, musí být v zásadě vyvezeny zpět. Prodej těchto předmětů může být povolen podle právních předpisů a po předchozím zaplacení uvedených daní a poplatků.

V souladu s vnitrostátními právními předpisy každé smluvní strany dovezené předměty, osvobozené od uvedených daní a poplatků, mohou být darovány druhé straně. V případě darování oficiálním institucím druhé smluvní strany, které se podílely na provádění činností podle této dohody, se upouští od povinnosti placení uvedených daní a poplatků.

Článek 16

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany písemně oznámí, že byla schválena podle jejich vnitrostátních předpisů.

Tato dohoda bude platit po dobu pěti let a bude se vždy prodlužovat mlčky na další pětileté období platnosti, pokud nebude jednou nebo oběma smluvními stranami vypovězena.

Dohoda může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou se šestiměsíční výpovědní lhůtou, která se počítá ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tato výpověď neruší zvláštní ujednání sjednaná na základě této dohody.

Dáno v Praze dne 13. září 1983 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Ekvádorské republiky:

Luis Valencia Rodriguez v. r.

Přesunout nahoru