Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 33/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 5/1988
Platnost od 30.03.1988
Účinnost od 03.03.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. listopadu 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci


Dne 23. května 1983 byla v Cotonou podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 3. března 1987.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Beninské lidové republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Beninské lidové republiky

vedeny přáním podporovat a rozvíjet vztahy spolupráce v oblasti kultury, vědy, školství, informací, zdravotnictví, mezi mládeží a na úseku sportu,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k prohloubení přátelských vztahů mezi oběma státy,

rozhodly se sjednat tuto dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství, hromadných sdělovacích prostředků, filmu, cestovního ruchu, zdravotnictví, mezi mládeží a na úseku sportu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi kulturními, uměleckými, sportovními, zdravotnickými a vzdělávacími orgány a institucemi svých zemí, a to zejména

a) podporou výměn výzkumných a pedagogických pracovníků,

b) pořádáním výstav,

c) pořádáním koncertů, divadelních představení a jiných uměleckých a sportovních vystoupení,

d) překládáním publikací a vydáváním literárních a vědeckých děl,

e) výměnou knih a jiných publikací z oblasti kultury, umění, cestovního ruchu, o mládeži a sportu,

f) výměnou informací o životě ve státech smluvních stran za účelem šíření objektivních informací v učebnicích a učebních osnovách a audiovizuálními prostředky,

g) podporou výměn odborníků z oblasti kultury, umění, vědy, zdravotnictví, sportu a z řad mládeže,

h) podporou filmové tvorby, výměn a uvádění filmů.

Článek 3

Smluvní strany umožní poskytnutím stipendií občanům druhé smluvní strany řádné a postgraduální studium na svých vysokých školách a jiných vzdělávacích zařízeních a stáže odborné výchovy.

Článek 4

Smluvní strany prozkoumají za účelem sjednání případné dohody otázku rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, získaných na území jedné nebo druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany budou umožňovat v souladu se svými platnými vnitrostátními předpisy přístup do svých archivů, knihoven, muzeí a uměleckých galerií státním občanům druhé smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou usnadňovat účast představitelů státu druhé smluvní strany na sjezdech, konferencích, festivalech a jiných akcích s mezinárodní účastí pořádaných na svém území.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci svých orgánů a organizací, působících na úseku tisku, rozhlasu, televize a filmu, zejména výchovou odborných pracovníků, poskytováním technické pomoci na úseku kádrů a materiálního vybavení a výměnou rozhlasových a televizních pořadů, novinářů, techniků a režisérů.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci na úseku mládeže a sportu, zejména výměnou sportovních družstev, výchovou řídících pracovníků, poskytováním technické pomoci na úseku kádrů a materiálního vybavení.

Článek 9

Smluvní strany poskytnou v rámci platných předpisů státním občanům státu druhé smluvní strany, kteří budou vysláni podle této dohody, potřebné podmínky, aby mohli splnit své úkoly.

Státní občané vysílajícího státu musí dodržovat platné vnitrostátní předpisy přijímajícího státu.

Článek 10

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat na určitá období programy spolupráce, které budou zahrnovat dohodnuté akce, jakož i finanční podmínky jejich provádění.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení příslušných orgánů každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny listin o schválení.

Článek 12

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a poté bude mlčky prodlužována vždy o další rok. V případě, že jedna ze smluvních stran vyjádří přání ji změnit nebo vypovědět, musí to písemně oznámit šest měsíců před dnem vstupu žádané změny nebo výpovědi v platnost.

Bez ohledu na výpověď zůstanou ustanovení této dohody v platnosti až do skončení všech programů dohodnutých příslušnými orgány stran na základě této dohody.

Dáno v Cotonou dne 23. května 1983 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

ministr zahraničních věcí

Za vládu

Beninské lidové republiky:

Michel Alladaye v. r.

ministr vnitra

Přesunout nahoru