Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Částka 4/1988
Platnost od 24.03.1988
Účinnost od 15.09.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 23. prosince 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu


Dne 16. června 1986 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 15. září 1986.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky (dále jen "smluvní strany"),

- v souladu se Smlouvou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou, podepsanou dne 1. března 1967 ve Varšavě,

- vědomy si významu cestovního ruchu pro prohlubování přátelství lidu obou zemí,

- s cílem vytvořit občanům obou států co nejlepší podmínky pro turistické cesty přispívající ke zlepšování vzájemného poznávání života lidu obou zemí, jejich historie i výsledků dosažených při budování socialismu,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti cestovního ruchu na základě rovnoprávnosti a vzájemných výhod a budou podporovat harmonický rozvoj cestovního ruchu mezi oběma zeměmi.

Článek 2

Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost především rozvoji:

- organizovaného cestovního ruchu pracujících závodů a jiných socialistických organizací,

- cest na základě družebních styků mezi kraji, městy, závody a jinými socialistickými organizacemi,

- cestovního ruchu dětí a mládeže,

- tématických odborných zájezdů včetně cest na kongresy, sympózia, veletrhy atd.,

- zájezdů na sportovní a kulturní akce,

jakož i jiných zájezdů organizovaných cestovními kancelářemi.

Článek 3

Orgány obou států působící v oblasti organizovaného cestovního ruchu budou usilovat o:

- inovaci turistických programů se zřetelem na zlepšování nabídky zájezdů s tématickou náplní,

- obohacování náplně turistických zájezdů o společensko-výchovné prvky,

- zvyšování úrovně a kvality služeb.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat rozvoj přímých styků a spolupráce mezi orgány obou států působícími v oblasti cestovního ruchu, pasové, devizové a celní kontroly, jakož i dopravy.

Orgány obou států působící v oblasti pasové, devizové a celní kontroly se budou včas vzájemně informovat o předpisech závazných pro turisty přijíždějící do jejich zemí a o jejich změnách.

Článek 5

Orgány obou států působící v oblasti dopravy budou vyvíjet snahu ke zlepšování silniční, železniční i letecké dopravy mezi oběma státy a usnadňování průjezdu občanů druhého státu při cestách do třetí země. Konkrétní způsoby přepravy budou včas sjednávat příslušné orgány obou států.

Článek 6

Smluvní strany budou napomáhat výměně zkušeností z různých oblastí cestovního ruchu včetně výměny pracovníků ústředních i ostatních orgánů cestovního ruchu, vědců, pracovníků cestovních kanceláří, hotelů a restaurací, jakož i pracovníků z jiných oblastí souvisejících s cestovním ruchem.

Podmínky výměny odborníků z oblasti cestovního ruchu budou upraveny dohodami sjednávanými mezi příslušnými orgány a organizacemi států smluvních stran.

Článek 7

V zájmu prohloubení znalostí o zemi druhé smluvní strany budou obě smluvní strany podporovat výměnu informačních a propagačních materiálů o cestovním ruchu, zveřejňování informačních materiálů a vysílání pořadů v hromadných sdělovacích prostředcích, výměnu novinářů, organizování promítání filmů, výstav cestovního ruchu a jiných forem informačního a propagačního působení.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat a usnadňovat činnost zastoupení orgánů cestovního ruchu druhého státu na svém území.

Článek 9

Smluvní strany si budou vzájemně pomáhat a vyměňovat informace v záležitostech týkajících se mnohostranných forem mezinárodní spolupráce v oblasti cestovního ruchu včetně činnosti a členství v mezinárodních organizacích cestovního ruchu.

Článek 10

Smluvní strany budou vytvářet potřebné ekonomické podmínky pro rozvoj vzájemného cestovního ruchu.

Úhrady za vzájemný cestovní ruch se budou provádět podle smluvní úpravy platné mezi oběma smluvními stranami a způsobem dohodnutým mezi finančními orgány obou smluvních stran.

Článek 11

Smluvní strany budou napomáhat rozšíření cest turistů z třetích zemí do ČSSR nebo PLR uskutečňovaných prostřednictvím cestovních kanceláří a budou podporovat jejich spolupráci při náboru zmíněných turistů.

Článek 12

Příslušné orgány cestovního ruchu smluvních stran budou uzavírat protokoly k provádění této Dohody; kdykoli to budou považovat za nutné, budou hodnotit její plnění a průběh vzájemného cestovního ruchu.

Článek 13

Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících její schválení.

Článek 14

Uzavření této Dohody nenarušuje platnost Úmluvy mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku ze dne 4. července 1959 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou států z 20. července 1977.

Článek 15

Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let a bude automaticky prodlužována o dalších pět let, pokud nebude písemně vypovězena jednou ze smluvních stran, nejpozději šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno ve Varšavě dne 16. června 1986 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Ľudovít Priecel v. r.

Za vládu Polské lidové republiky:

Boleslaw Kapitan v. r.

Přesunout nahoru