Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek

Částka 4/1988
Platnost od 24.03.1988
Účinnost od 14.10.1987
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. prosince 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek


Dne 2. června 1987 byla v Hanoji podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek a Protokol k Dohodě. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem 14. října 1987. Tímto dnem pozbyl platnosti Protokol mezi ministerstvem kultury a informací Československé socialistické republiky a Výborem pro kulturní styky se zahraničím Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti informačního a kulturního střediska Vietnamské socialistické republiky v Praze ze dne 2. prosince 1967.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky,

vedené přáním rozvíjet vzájemnou informovanost o situaci a úspěších politického, hospodářského a kulturního rozvoje obou států,

s cílem nadále rozvíjet bratrské vztahy mezi národy obou států, založené na principech socialistického internacionalismu, a tak přispívat k lepšímu poznání a upevňování jednoty mezi lidem obou zemí,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

1. Obě smluvní strany se dohodly na zřízení kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky (pod názvem Dům československo-vietnamského přátelství) se sídlem v Hočiminově městě a nadále budou podporovat činnost kulturního a informačního střediska Vietnamské socialistické republiky se sídlem v Praze (dále jen "střediska").

2. Každá ze smluvních stran může zřídit na území státu druhé smluvní strany pobočku střediska po předcházejícím souhlasu druhé smluvní strany.

3. Střediska rozvíjejí svoji činnost podle této dohody na celém území státu svého sídla.

Článek 2

1. Střediska jsou právnickými osobami.

2. Činnost středisek se uskutečňuje v souladu s právními předpisy státu sídla střediska.

Článek 3

1. Každá smluvní strana vykonává dohled nad činností střediska svého státu v souladu se svými vnitrostátními předpisy.

2. Bezprostřední dohled nad činností střediska zřizujícího státu vykonává jeho zplnomocněný a mimořádný velvyslanec.

3. Zřizující stát jmenuje ředitele, který bude plně odpovědný za činnost střediska.

4. Člen diplomatického personálu nebo konzulární úředník může být pověřený funkcí ve středisku. Tímto pověřením není dotčeno jeho postavení vyplývající z funkce člena diplomatického personálu nebo konzulárního úředníka.

Článek 4

Střediska budou vykonávat tuto činnost:

a) informovat o politickém, hospodářském, kulturním a vědeckém životě svých států, o stycích mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou,

b) rozšiřovat a vydávat propagační materiály v souladu s předpisy státu sídla střediska,

c) pořádat besedy, přednášky, literární vystoupení, filmová představení, recitály a koncerty, vzájemná setkání československých a vietnamských umělců a tvůrčích i vědeckých pracovníků,

d) udržovat a vést čítárny a knihovny, které jsou součástí středisek,

e) půjčovat knihy, časopisy, filmy, magnetofonové pásky, fotografie, diapozitivy apod.,

f) organizovat výstavy o přátelství a spolupráci mezi oběma zeměmi a z různých oblastí kulturní činnosti,

g) organizovat kursy českého a slovenského, resp. vietnamského jazyka,

h) spolupracovat při plnění plánů, které se uzavírají k dohodě o kulturní spolupráci platné mezi oběma státy,

i) organizovat kulturně společenské podniky ve spolupráci s organizacemi přijímajícího státu,

j) prodávat zboží kulturního charakteru, které je upraveno protokolem k Dohodě.

Článek 5

1. Smluvní strany poskytnou na základě vzájemnosti za poplatek střediskům druhé smluvní strany používání místnosti potřebné k vykonávání činnosti podle této dohody.

2. V případě vzniku nutnosti přemístění střediska stát jeho sídla poskytne druhé smluvní straně místnosti za stejných podmínek stanovených touto dohodou.

Článek 6

1. Pracovníci střediska, kteří jsou vysláni na práci do střediska zřizujícím státem a jsou jeho občany, podléhají pracovněprávním předpisům tohoto státu.

2. Na pracovníky střediska, kteří jsou občany zřizujícího státu, ale kteří mají stálé bydliště na území státu sídla, jakož i ti, kteří jsou občany státu sídla, se vztahuje pracovní a sociální zákonodárství státu sídla střediska. Uvedení pracovníci jsou zaměstnaní ve středisku prostřednictvím příslušné organizace státu sídla.

3. Pracovníci střediska, pokud jsou státními občany zřizujícího státu a nejsou současně státními občany státu sídla střediska a nemají v tomto státě stálé bydliště nebo v něm mají bydliště jen z důvodů výkonu práce ve středisku, jsou ve státě sídla střediska osvobozeni od daně ze mzdy nebo jiné odměny za výkon této práce.

4. Obě smluvní strany poskytnou pronájem odpovídajících bytů řediteli a dalším pracovníkům střediska, kteří budou vysláni druhou smluvní stranou.

Článek 7

1. Zařízení a předměty potřebné pro činnost středisek podle této dohody budou osvobozené od daní, poplatků a cel.

2. Střediska jsou ve státě sídla osvobozeny od daní ze zisku, z příjmů, z majetku a od jakýchkoli jiných přímých daní s výjimkou daní, poplatků a příspěvků uvedených v odstavci 3 tohoto článku.

3. O daních, poplatcích a příspěvcích, které je středisko povinné odvádět jako zaměstnavatel, platí předpisy státu sídla střediska a ustanovení příslušných mezinárodních smluv, kterými jsou vázány obě smluvní strany.

Článek 8

Další otázky činnosti středisek jsou podrobně upraveny v protokolu, který je neoddělitelnou součástí této dohody.

Článek 9

1. Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

2. Tato dohoda se uzavírá na 5 roků a prodlužuje se automaticky vždy o dalších 5 roků, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

3. Dnem, ve kterém tato dohoda vstoupí v platnost, ztrácí platnost Protokol mezi ministerstvem kultury a informací Československé socialistické republiky a Výborem pro kulturní styky se zahraničím Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti informačního a kulturního střediska Vietnamské demokratické republiky v Praze ze dne 2. prosince 1967.

Dáno v Hanoji dne 2. 6. 1987 ve dvou původních vyhotoveních, každé ve slovenském, vietnamském a francouzském jazyku. V případě sporu je rozhodující znění francouzské.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Roman Nárožný v. r.

Za vládu Vietnamské socialistické republiky:

Nguyen Dy Nien v. r.

Protokol

k dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek

Článek 1

1. Obě smluvní strany poskytnou střediskům místnosti potřebné k výkonu jejich plánované činnosti.

2. Smluvní strany budou náležitě dbát, aby místnosti střediska z hlediska umístění, účelnosti a rozsahu charakteru odpovídaly činnosti střediska. Náklady na provoz střediska hradí smluvní strana, která jej zřídila.

3. Vlastník nemovitosti, ve které se nacházejí místnosti střediska, je povinný na svůj náklad starat se o stavební údržbu nemovitosti, jakož i o technický stav zařízení zabudovaných v nemovitosti. Náklady spojené s vnitřním zařízením střediska a jeho údržbou hradí smluvní strana, která středisko zřídila.

4. Zřizující stát hradí nájemné a výdaje za topení a vodu, poplatky za čištění ulice, odvoz odpadků, větrání a parkování. Dále hradí poplatky za plyn, dodávky teplé vody a elektrickou energii, za skladování, přepravu a podobné služby, jakož i náklady spojené s pojištěním majetku.

Článek 2

Prodej ve střediscích zahrnuje zboží kulturního charakteru, a to zejména:

- knihy, noviny, časopisy, hudebniny, pohlednice, reprodukce,

- filatelii,

- gramofonové desky, magnetofonové kazety,

- sklo, keramiku, porcelán,

- lidové výrobky z přírodních materiálů,

- výrobky uměleckých řemesel,

- technické hračky.

Článek 3

1. Dodávky zboží určeného k prodeji ve střediscích se budou uskutečňovat a hradit podle kontraktů uzavřených mezi příslušnými organizacemi zahraničního obchodu na základě platné obchodní a platební dohody a ročních protokolů o dodávkách zboží, přičemž kontingenty tohoto zboží zahrnuté v dohodě a v příslušných ročních protokolech budou hodnotově vyvážené. Zahraniční ceny dodávaného zboží se budou určovat dohodou mezi příslušnými organizacemi zahraničního obchodu.

2. Prodejní činnost střediska se bude provádět s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám státu sídla střediska.

3. Střediska nakupují zboží od příslušných organizací státu sídla střediska v měně tohoto státu a za ceny stanovené v tomto státě pro maloobchodní prodej dováženého zboží a prodávají jej za tyto ceny včetně obchodního rozpětí ve výšce 30 %.

4. Čistý zisk z prodeje zboží je nepřevoditelný a zůstává středisku na krytí provozních a jiných nákladů.

5. Střediska mají v příslušné bance státu sídla střediska konto v měně tohoto státu.

6. Střediska vedou účetní evidenci podle systému a v jazyku zřizujícího státu.

7. Střediska jsou povinna uzavřít pojistné smlouvy podle právních předpisů státu sídla střediska.

Dáno v Hanoji dne 2. 6. 1987 ve dvou původních vyhotoveních, každé ve slovenském, vietnamském a francouzském jazyku. V případě sporu je rozhodující znění francouzské.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Roman Nárožný v. r.

Za vládu

Vietnamské socialistické republiky:

Nguyen Dy Nien v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru