Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 243/1988 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

243

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí

ze dne 30. prosince 1988

o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví

Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 a federální ministerstvo financí podle § 35 odst. 3 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací (dále jen "zákon"), stanoví:


§ 1

Tato vyhláška upravuje postup orgánů a organizací při zabezpečování statistických zjišťování a účetního výkaznictví.

§ 2

Statistická zjišťování

(1) Návrhy na obsah státních statistických zjišťování uplatňují federální ústřední orgány 1) u Federálního statistického úřadu a ústřední orgány republik 2) u ústředních statistických orgánů republik nejpozději do 31. března každého kalendářního roku pro jejich uplatnění v dalším kalendářním roce; návrhy na obsah státních statistických zjišťování na celé období pětiletky se projednávají v průběhu celého čtvrtého roku předcházející pětiletky.

(2) Žádost o souhlas s vytvořením dílčích systémů statistických zjišťování a žádost o schválení statistických zjišťování, která nebudou provádět orgány státní statistiky, předkládají ústřední orgány orgánům státní statistiky 3) do 31. července kalendářního roku pro jejich uplatnění v dalším kalendářním roce. Příslušný orgán státní statistiky rozhodne o žádosti nejpozději do čtyřiceti dnů od podání žádosti.

§ 3

Účetní výkaznictví

Návrhy na obsah účetního výkaznictví uplatňují ústřední orgány federace a republik u federálního ministerstva financí nejpozději do 31. března každého kalendářního roku pro jejich uplatnění v dalším kalendářním roce. Ústřední orgány republik předkládají tyto návrhy prostřednictvím příslušného ministerstva financí, cen a mezd republiky.

§ 4

Registrace a schvalování statistických zjišťování a účetního výkaznictví

(1) Formuláře statistických zjišťování a metodika 4) k nim se opatřují:

a) registrační doložkou orgánu státní statistiky, který zjišťování provádí, nebo

b) schvalovací doložkou příslušného orgánu státní statistiky, který statistické zjišťování, prováděné jiným orgánem, předem schválil. To neplatí v případech uvedených v § 21 odst. 1 zákona.

(2) Formuláře účetních výkazů a metodika 5) k nim se opatřují doložkou o jejich schválení federálním ministerstvem financí v dohodě s Federálním statistickým úřadem.

Nosiče informací a jejich předkládání

§ 5

(1) Písemnými nosiči sociálně ekonomických informací (dále jen "nosiče informací") jsou formuláře statistických zjišťování a účetních výkazů. Za písemné nosiče informací se považují i výstupní počítačové sestavy ve formě příslušných formulářů.

(2) Písemné nosiče informací opatřené razítkem zpravodajské jednotky 6) podpisují vedoucí zpravodajské jednotky nebo jeho zástupce a vedoucí útvaru informační soustavy nebo pracovník, který ve zpravodajské jednotce odpovídá za metodické řízení informační soustavy; u účetních výkazů též účetní, který výkaz sestavil, popř. jiný pracovník určený metodikou statistického zjišťování nebo metodikou účetního výkaznictví. To neplatí, předává-li zpravodajská jednotka nosiče informací způsobem uvedeným v § 10 této vyhlášky.

(3) Písemné nosiče informací bez razítka nebo bez podpisu některého z pracovníků uvedených v odstavci 2 se považují za neúplné. 7)

(4) Orgánům státní statistiky nebo organizacím pověřeným zpracováním dat se předkládá prvopis písemného nosiče.

(5) Technickými nosiči informací jsou papírové, magnetické a jiné nosiče schopné přímého vstupu do technických zařízení pro zpracování dat; součástí technického nosiče při předkládání dat jsou průvodní doklady. 8)

(6) Po dohodě s příslušným ústředním statistickým orgánem lze předávání nosičů informací nahradit dálkovým přenosem dat.

§ 6

Druh nosičů informací určuje:

a) příslušný ústřední orgán státní statistiky pro státní statistická zjišťování,

b) ústřední orgán federace nebo republiky v dohodě s příslušným ústředním statistickým orgánem pro shromažďování a zpracování informací ze státních statistických zjišťování předkládaných prostřednictvím ústředních orgánů, pokud nebyl stanoven podle písmene a),

c) ústřední orgán federace nebo republiky pro zabezpečení výlučně resortních informačních potřeb.

§ 7

(1) Způsob předkládání a lhůty k odeslání nebo doručení nosičů informací se stanoví při registraci, popř. při schvalování statistických zjišťování a účetního výkaznictví.

(2) V odůvodněných případech mohou ústřední orgány federace a republik a oblastní orgány státní statistiky v dohodě se zpravodajskými jednotkami a se souhlasem Federálního statistického úřadu nebo příslušného ústředního statistického orgánu republiky přiměřeně upravit lhůty pro předkládání nosičů informací. Přitom nesmí být narušena věrohodnost a správnost vykazovaných údajů. Obdobně mohou ústřední orgány federace a republik upravit lhůty pro předkládání účetních výkazů, a to se souhlasem federálního ministerstva financí, vysloveným v dohodě s Federálním statistickým úřadem.

(3) Lhůty k odeslání nebo doručení nosičů informací se stanoví v kalendářních, popř. v pracovních dnech; u zjišťování s roční nebo pololetní periodicitou a u zvlášť organizovaných šetření se stanoví pevným datem.

(4) Dnem odeslání je den, kdy nejpozději musí zpravodajská jednotka nosič informací odevzdat k poštovní přepravě na adresu příjemce. Dnem doručení je den, kdy nejpozději musí nosič informací obdržet jeho příjemce.

(5) Pokud není zajištěn příjem nosičů informací ve dnech pracovního klidu nebo pracovního volna a poslední den příslušné lhůty stanovené k odeslání (doručení) připadne na takový den, je zpravodajská jednotka povinna zajistit doručení nosiče informací příjemci nejpozději v nejbližší následující pracovní den.

§ 8

(1) Vyžadování nosičů informací jinými než stanovenými příjemci nebo zvyšování počtu vyhotovení nosičů, popř. změna periodicity jejich předkládání jsou přípustné pouze se souhlasem orgánu, který statistické zjišťování nebo účetní výkaz registroval nebo schválil.

(2) Sdělování informací o státním, hospodářském nebo služebním tajemství se řídí zvláštními předpisy 9).

§ 9

Uplatňování jednotných metodických nástrojů

(1) Zpravodajské jednotky odpovídají při pořizování údajů pro statistická zjišťování a účetní výkaznictví za dodržení jednotného metodického vymezení ukazatelů, obsaženého v metodických listech k jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů 10) a v příslušné metodice (§ 4 této vyhlášky), a za soulad vykazovaných údajů s odpovídajícími údaji vedenými zejména v prvotních záznamech a běžných zápisech, účetnictví, operativní evidenci, zvlášť organizovaných evidencích, pasportech a rejstřících.

(2) Údaje o předmětech a jevech, které jsou obsaženy v jednotné soustavě sociálně ekonomických klasifikací a číselníků, musí odpovídat platnému znění příslušných klasifikací a číselníků.

(3) Uvádění číselných kódů položek klasifikací a číselníků, pokud nejsou předtištěny ve formulářích, se řídí pravidly uvedenými v metodice statistických zjišťování nebo metodice účetního výkaznictví.

(4) Pro určení zpravodajských jednotek a pro jednotné číselné označování organizací jsou závazná identifikační čísla a klasifikační kódy podle jednotného číselníku organizací v ČSSR. 11)

(5) Případné výjimky v používání kódových systémů ve státním statistickém zjišťování projednávají navrhující orgány s Federálním statistickým úřadem.

§ 10

Pověření k předávání nosičů informací

(1) Zpravodajská jednotka může pověřit i jinou organizaci (dále jen "pověřená organizace"), aby dohodnuté nosiče informací předávala v jejím zastoupení příslušným příjemcům.

(2) Pověřením k předávání nosičů informací nepřechází na pověřenou organizaci odpovědnost za správnost, věrohodnost, úplnost a včasnost předkládaných informací. Zpravodajská jednotka odpovídá i nadále v plném rozsahu za řádné splnění zpravodajské povinnosti.

(3) Pověřená organizace uvádí na nosiči informací název zpravodajské jednotky a připojí podpis svého zodpovědného pracovníka.

(4) Zpravodajská jednotka podá příslušné krajské (městské) správě Českého statistického úřadu nebo Slovenského statistického úřadu písemnou zprávu o uzavření dohody o pověření s uvedením přesného názvu a adresy pověřené organizace.

(5) Vztahy mezi zpravodajskou jednotkou a pověřenou organizací se řídí ustanoveními hospodářského zákoníku.

§ 11

Měrné jednotky a zaokrouhlování čísel

(1) Zpravodajská jednotka vykazuje údaje v měrných jednotkách uvedených na formulářích, popř. stanovených v příslušné metodice a nesmí tyto měrné jednotky měnit; dodržuje počet desetinných míst měrné jednotky.

(2) Není-li na formulářích nebo v metodice k nim stanoveno jinak, uvádějí se hodnoty v celých číslech příslušné měrné jednotky.

(3) Zaokrouhlování čísel se řídí státní technickou normou. 12) Při zaokrouhlování dbají zpravodajské jednotky na dodržení bilanční rovnosti součtů a číselných vazeb.

§ 12

Srovnatelnost údajů a jejich přepočty

(1) Jsou-li zjišťovány údaje z minulého roku, uvádějí se ve stejné organizační, metodické a cenové úrovni jako údaje za stejné období běžného roku, není-li metodikou stanoveno jinak.

(2) Údaje ve statistických zjišťováních se přepočítávají:

a) ve sledovaném roce při organizačních změnách tak, jako kdyby ke změně došlo již první den sledovaného roku, u metodických a cenových změn ode dne jejich uplatnění,

b) za stejné období minulého roku při organizačních změnách, při změnách metodiky a při celostátně vyhlášených změnách cen, a to časově ve shodě s promítnutím uvedených změn do údajů sledovaného roku, tj. u organizačních změn od počátku roku, u metodických a cenových změn ode dne jejich uplatnění,

c) za období od začátku pětiletky (v návaznosti na pětiletý plán rozvoje národního hospodářství) při organizačních změnách tak, jako kdyby ke změně došlo již k prvnímu dni pětiletky, u ostatních změn ode dne jejich uplatnění, pokud v individuálních případech metodických nebo cenových změn nebudou stanovena zvláštní pravidla.

(3) Dojde-li ke zrušení, rozdělení nebo sloučení organizací, zajistí zúčastněné organizace předání všech písemností informační soustavy v souladu s delimitačním protokolem, aby byla zachována věcná kontinuita časových řad.

(4) Při likvidaci zpravodajské jednotky v průběhu sledovaného roku zajistí orgán, který nařídil likvidaci, předkládání nosičů informací za oblast statistického zjišťování v průběhu roku a za rok, v němž došlo k likvidaci.

(5) Údaje v účetním výkaznictví se nepřepočítávají. V případě organizačních změn platí pro účetní výkaznictví metodika federálního ministerstva financí. 13)

(6) Návaznost údajů mezi statistickým zjišťováním a účetním výkaznictvím je stanovena metodikou.

§ 13

Přechodná ustanovení

Ústřední orgány státní správy, které uplatňují ve svém resortu na základě příslušných usnesení vlády Československé socialistické republiky nová pravidla řízení hospodářského mechanismu a vytvářejí obousměrný odvětvový informační systém, jsou oprávněny po dohodě s příslušným ústředním statistickým orgánem do 31. 12. 1990 vymezovat rozsah informačních potřeb nad rámec pravidelných statistických zjišťování.

§ 14

Statistická zjišťování a účetní výkaznictví registrované, popř. schválené před účinností této vyhlášky se provádějí podle dosavadních předpisů.


§ 15

Závěrečná ustanovení

Zrušují se:

a) Všeobecné směrnice k statistickému a účetnímu výkaznictví a k některým formám statistických zjišťování "1 Všeob" ze dne 1. září 1980 (FSÚ Č. Vk 457/81, FMF č. j. XV/1-17014/80), jejichž vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 13/1981,

b) § 2, 3 a 4 výnosu Federálního statistického úřadu, o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a o předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích (čj. 1585/80-03 ze dne 3. 6. 1980) uveřejněného ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů částka 9-10/1980, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 23/1980.


§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Předseda Federálního statistického úřadu: Mička v. r.

Ministr financí ČSSR: Stejskal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 16 odst. 4 zákona.

2) § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů ČSR v oblasti sociálně ekonomických informací.
§ 16 odst. 3 zákona SNR č. 41/1972 Sb., o působnosti orgánů SSR v oblasti sociálně ekonomických informací.

3) § 16 odst. 3 a § 20 zákona.

4) § 8, § 14 odst. 2 zákona, § 8 písm. b) zákona ČNR č. 40/1972 Sb., § 9 písm. b) zákona SNR č. 41/1972 Sb. (uveřejňují se ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů).

5) § 14 odst. 2 zákona (uveřejňují se ve Finančním zpravodaji).

6) § 4 odst. 4 zákona.

7) § 30 odst. 1 písm. a) zákona.

8) Výnos Federálního statistického úřadu o úpravě písemných nosičů sociálně ekonomických informací a o předávání sociálně ekonomických informací na technických nosičích (čj. 1585/80-03 ze dne 3. 6. 1980), uveřejněný ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9-10/1980, oznámený ve Sbírce zákonů částka 23/1980.

9) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, předpisy jej provádějící a zejména odd. III. směrnic federálního ministerstva vnitra ze dne 23. 12. 1971, čj. SKU-207/1971, uveřejněných v Ústředním věstníku ČSR pod č. 9, částka 4/1972 a Ústředním věstníku SSR pod č. 11, částka 7/1972.

10) § 6 vyhlášky č. 47/1985 Sb., o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů (metodické listy ukazatelů vydává Federální statistický úřad jako samostatnou publikaci a změny a doplňky publikuje ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů).

11) Vyhláška č. 117/1972 Sb., o jednotném číselníku organizací v ČSSR (Federální statistický úřad jej vydává jako samostatnou publikaci jednotné soustavy sociálně ekonomických klasifikací a číselníků).

12) ČSN 01 1010.

13) Příloha č. 1 směrnice k státním účetním výkazům řady A hospodářských organizací čj. VII/1-463/1986, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Přesunout nahoru