Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 242/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 15.10.1988
Zrušeno k 30.09.1998 (15/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

242

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. listopadu 1988

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu


Dne 18. března 1988 byla v Hanoji podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 8 dnem 15. října 1988.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen "smluvní strany")

vedeny přáním rozvíjet a dále prohlubovat přátelské vztahy mezi národy obou států v duchu proletářského internacionalismu a v souladu se zásadami spolupráce členských států RVHP,

s cílem přispět k rozvoji vzájemného cestovního ruchu, který by umožnil hlubší poznání úspěchů obou států v budování socialismu,

dohodly se na tomto:

Článek 1

Smluvní strany budou všestranně rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou se snahou o prohloubení vzájemného poznávání úspěchů dosažených v oblasti hospodářství, sociálního, kulturního a vědeckého rozvoje, jakož i historických památek, přírodních krás, turistických zajímavostí a revolučních tradic obou zemí.

Článek 2

Smluvní strany budou spolupracovat při rozvoji cestovního ruchu na základě rovnosti práv a vzájemné výhodnosti a budou podporovat cesty organizované prostřednictvím cestovních kanceláří a společenských organizací, cesty u příležitosti kulturních a sportovních událostí, výstav, veletrhů a mezinárodních setkání, cestování mládeže a specializované tematické zájezdy.

Článek 3

Způsob přepravy účastníků vzájemného cestovního ruchu a dopravce stanoví strana vysílající.

Článek 4

Smluvní strany učiní příslušná opatření v oblasti propagace vzájemného cestovního ruchu s cílem zlepšit informovanost občanů obou států o možnostech cestování na území druhého státu.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností, informací a dokumentace o cestovním ruchu a spolupráci vědeckovýzkumných ústavů v otázkách cestovního ruchu.

Smluvní strany budou podporovat výměnu odborníků z různých oblastí cestovního ruchu.

Článek 6

Platby vyplývající ze vzájemného cestovního ruchu budou prováděny podle Platební dohody platné mezi oběma státy.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran budou uzavírat protokoly na dohodnutá časová období k provádění této dohody. Podle potřeby budou hodnotit její plnění a průběh vzájemného cestovního ruchu.

Článek 8

Tato dohoda vstoupí v platnost 30 dnů po výměně diplomatických nót mezi smluvními stranami, v nichž bude oznámeno schválení dohody podle právních předpisů každé ze smluvních stran.

Článek 9

Tato dohoda je uzavřena na dobu pěti let. Potom bude mlčky prodlužována vždy o další rok, pokud nebude písemně vypovězena kteroukoli ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Hanoji dne 18. března 1988 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a vietnamském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Ľudovít Priecel

v. r. náměstek ministra zahraničního obchodu

Za vládu Vietnamské socialistické republiky:

Tran van Dan

v. r. náměstek vedoucího Vietnamské hlavní správy cestovního ruchu a generální ředitel Vietnamtourismu

Přesunout nahoru