Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 239/1988 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

Částka 49/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

239

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 19. prosince 1988

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

Ústřední rada odborů stanoví podle § 51 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 87/1968 Sb. a zákona č. 148/1983 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb. a vyhlášky č. 134/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 1 písm. f) a g) zní:

"f) roční odměny (roční prémie) vedoucím pracovníkům poskytované podle mzdových předpisů nebo vnitřních mzdových předpisů o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků, pokud se jejich výše nestanoví procentní sazbou ze základního platu dosaženého za kalendářní rok;

g) stabilizační a náborové odměny (příspěvky);".

2. V § 2 odst. 3 se slovo "Odměny" nahrazuje slovem "Mzdy".

3. V § 4 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Skončil-li pracovník zaměstnání a znovu nastoupil do zaměstnání v téže organizaci v nejbližší navazující pracovní den, posuzuje se rozhodné období, jako by předchozí zaměstnání stále trvalo.".

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

4. V § 4 odst. 6 písm. a) se na konci vypouští středník a připojují se tato slova:

"zabezpečované organizací u mladistvých a k zařazení do práce podle pracovní smlouvy po skončení nástupní praxe a dalšího zapracování (období základního odborného růstu) u absolventů středních a vysokých škol;".

5. V § 4 odst. 6 se připojuje nové písmeno f), které zní:

"f) ke změně pracovní činnosti nebo nástupu na nové pracoviště v rámci téže organizace, k níž došlo v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření.".

6. V § 6 odst. 6 se slova "(§ 4 odst. 6)" nahrazují slovy "(§ 4 odst. 7)".

7. V § 9 odst. 1 se slova "§ 4 odst. 5" nahrazují slovy "§ 4 odst. 6".

8. § 9 odst. 2 a 3 zní:

"(2) Pravděpodobný započitatelný výdělek se zjišťuje, jestliže pracovní neschopnost vznikla již v kalendářním měsíci, v němž pracovník vstoupil do zaměstnání nebo v němž nastal případ uvedený v § 4 odst. 6, ke dni vzniku pracovní neschopnosti. Jestliže pracovní neschopnost poprvé vznikla až v dalším zúčtovacím období, zjišťuje se pravděpodobný započitatelný výdělek za dobu do konce zúčtovacího období předcházejícího dni vzniku pracovní neschopnosti.

(3) Jakmile se zjistí pravděpodobný započitatelný výdělek způsobem uvedeným v předchozím odstavci, používá se ho až do doby, dokud pracovník neodpracuje v rozhodném období počet dnů uvedený v § 4 odst. 3, pokud nedojde k trvalé změně základní mzdy, k případům posuzovaným jako vstup do zaměstnání nebo ke změně pracovního úvazku. V případech, kdy v důsledku délky období, za které se v organizaci poskytují některé ostatní složky mzdy, je započitatelný výdělek zjištěný po odpracování počtu dnů uvedeného v § 4 odst. 3 nižší než pravděpodobný započitatelný výdělek zjištěný dříve podle předchozího odstavce, použije se pravděpodobný započitatelný výdělek až do konce kalendářního roku; tím není dotčeno ustanovení § 4 odst. 6 a 7.".

9. § 9 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Pravděpodobný započitatelný výdělek se zjišťuje ze započitatelného výdělku, kterého pracovník dosáhl v období uvedeném v odstavci 2, popřípadě upraveného podle započitatelného výdělku pracovníků vykonávajících v organizaci stejnou nebo podobnou práci, a není-li to možné, podle výdělku stanoveného ve mzdových předpisech, vnitřních mzdových předpisech nebo v kolektivní smlouvě. Úprava se provede, jestliže by bez ní došlo k neodůvodněnému zvýhodnění nebo znevýhodnění pracovníka. Pravděpodobný započitatelný výdělek se úměrně krátí pro neomluvenou nepřítomnost v práci.".

10. V § 10 odst. 1 se na konci připojuje věta, která zní:

"Do rozhodného období se nezahrnují se stejnými účinky také kalendářní měsíce, za které byl pracovníku poskytován doplatek do průměrného výdělku, pokud v souvislosti se skončením poskytování tohoto doplatku dochází k trvalé změně základní mzdy.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Předseda:

Zavadil v. r.

Přesunout nahoru