Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 237/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte

Částka 49/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

237

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. prosince 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy, se Svazem družstevních rolníků a s Ústřední radou odborů podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 116/1967 Sb., o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků, a zákona č. 103/1988 Sb., o změnách v nemocenském zabezpečení:


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., č. 180/1968 Sb., č. 76/1970 Sb., č. 128/1975 Sb., č. 54/1976 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 80/1982 Sb., č. 153/1983 Sb., č. 74/1984 Sb., č. 133/1984 Sb., č. 58/1987 Sb., č. 150/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1a odst. 2 písm. d) a e) zní:

"d) roční odměny (roční prémie) vedoucím pracovníkům poskytované podle obecně závazných předpisů o odměňování nebo vnitrodružstevních předpisů o odměňování a o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků, jestliže se jejich výše nestanoví procentní sazbou ze základní pracovní odměny dosažené za kalendářní rok,

e) stabilizační a náborové odměny (příspěvky),".

2. V § 1a odst. 2 se na konci připojuje nové písmeno j), které zní:

"j) mzdové vyrovnání a další peněžitá plnění poskytovaná při uvolňování a převádění pracovníků v hornictví nebo v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření.".

3. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Skončil-li člen družstva pracovní činnost a znovu nastoupil do práce v nejbližší navazující pracovní den, posuzuje se rozhodné období, jako by předchozí pracovní činnost stále trvala.".

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 6 až 11.

4. V § 2 odst. 9 se slova "v odstavci 5" nahrazují slovy "v odstavci 6".

5. § 2 odst. 10 zní:

"(10) Pravděpodobné započitatelné příjmy se zjišťují, jestliže pracovní neschopnost vznikla již v kalendářním měsíci, v němž člen družstva vstoupil do družstva nebo v němž nastal případ uvedený v § 2 odst. 6, ke dni vzniku pracovní neschopnosti. Jestliže pracovní neschopnost poprvé vznikla až v dalším zúčtovacím období, zjišťují se pravděpodobné započitatelné příjmy za dobu do konce zúčtovacího období předcházejícího dni vzniku pracovní neschopnosti.".

6. § 2 se doplňuje odstavcem 12, který zní:

"(12) Jakmile se zjistí pravděpodobný započitatelný příjem způsobem uvedeným v předchozích odstavcích, používá se ho až do doby, dokud člen družstva neodpracuje v rozhodném období počet dnů uvedený v § 2 odst. 3, pokud nedojde k trvalé změně základní pracovní odměny, k případům posuzovaným jako vstup do družstva nebo ke změně pracovního úvazku. V případech, kdy v důsledku délky období, za které se v družstvu poskytují některé ostatní složky příjmu, je započitatelný příjem zjištěný po odpracování počtu dnů uvedeného v § 2 odst. 3 nižší než pravděpodobný započitatelný příjem zjištěný dříve podle předchozích odstavců, použije se pravděpodobný započitatelný příjem až do konce kalendářního roku; tím není dotčeno ustanovení § 2 odst. 6 a 7.".

7. V § 12 odst. 3 se slova "v § 2 odst. 8" nahrazují slovy "v § 2 odst. 9".

8. V § 16 odst. 1 písm. b) se slovo "tří" nahrazuje slovem "šesti".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Náměstek: Mařík v. r.

Přesunout nahoru