Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 236/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu

Částka 49/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.02.1991 (18/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

236

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. prosince 1988

o jiných úkonech v obecném zájmu

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 124 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů a Svazem družstevních rolníků:


§ 1

Jiné úkony v obecném zájmu, při nichž se poskytuje pracovníku pracovní volno s náhradou mzdy,1) jeho rozsah a podmínky, jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

§ 2

Jinými úkony v obecném zájmu jsou též činnosti, při nichž se poskytuje pracovníku podle jiných obecně závazných právních předpisů 2) pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu a za podmínek stanovených těmito předpisy, nejde-li o výkon veřejné funkce nebo občanskou povinnost.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: M. Boďa v. r.


Příloha

Jiné úkony v obecném zájmu, při nichž se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy

Pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje pracovníku v těchto případech a v tomto rozsahu:

a) Činnost dárce při odběru krve a při aferéze

Pracovní volno za dobu cesty k odběru, za dobu odběru, za dobu cesty zpět a za dobu zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodiny od nástupu cesty k odběru. Pokud na cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nepostačí 24 hodiny, poskytuje se pracovní volno za prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud zasahuje do pracovní doby. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno jen za prokázanou nezbytně nutnou dobu nepřítomnosti v práci.

b) Činnost dárce dalších biologických materiálů

Pracovní volno za dobu cesty k odběru, za dobu odběru, za dobu cesty zpět a za dobu zotavení po odběru, pokud uvedené skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru. Podle odebraného objemu, charakteru odběru a zdravotního stavu dárce může lékař určit, že pracovní volno se zkracuje nebo prodlužuje; při prodloužení však nejvýše po dobu zasahující do pracovní doby v rámci 96 hodin od nástupu cesty k odběru. Nedojde-li k odběru, poskytuje se pracovní volno podle písmene a) věty poslední.

c) Činnost hlavního vedoucího pionýrského tábora společenské organizace sdružené v Národní frontě Československé socialistické republiky, jeho zástupce pro věci hospodářské a zdravotní a oddílového vedoucího tohoto tábora

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však v rozsahu tří kalendářních týdnů v kalendářním roce, jestliže nejméně po dobu jednoho roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží, a požádá-li o jeho uvolnění příslušný vyšší orgán společenské organizace sdružené v Národní frontě Československé socialistické republiky.

d) Činnost vedoucího, zástupce vedoucího, vychovatele, instruktora, popřípadě středně zdravotnického pracovníka ve výchovném, výcvikovém a zotavovacím táboře dětí a mládeže pořádaném společenskou nebo jinou organizací

Pracovní volno v rozsahu a za podmínek uvedených pod písmenem c).

e) Činnost funkcionáře, organizátora, pořadatele nebo cvičitele účastnícího se přípravy Československé spartakiády a vystoupení na ní

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Počet uvolněných funkcionářů, organizátorů, pořadatelů nebo cvičitelů dohodne předem organizace, která o uvolnění požádá, s organizací, u níž jsou v pracovním poměru.

f) Činnost registrovaného kandidáta, člena volební komise a občana pověřeného vedením agitačního střediska při volbách do zastupitelských sborů

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

g) Činnost při přednášce nebo výuce včetně zkušební činnosti, je-li celospolečenský zájem na rozšíření nových poznatků, vědomostí, metod práce nebo znalostí obecně závazných právních předpisů, včetně technických norem

Pracovní volno v rozsahu nejvýše

1. 24 pracovních dnů (204 hodiny) v kalendářním roce při zvyšování kvalifikační úrovně vedoucích pracovníků podle usnesení vlád Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky.

2. 12 pracovních dnů (102 hodiny) v kalendářním roce v ostatních kursech, školeních nebo v jiných vzdělávacích formách, jimiž je zabezpečován rozvoj vzdělání, kvalifikační úrovně a pohotová informovanost pracovníků.

3. Jednotlivé doby uvolnění pracovníka se sčítají až do celkového rozsahu 102, popřípadě 204 hodiny v kalendářním roce. Koná-li pracovník v témže kalendářním roce současně činnost uvedenou pod č. 1 a 2, zahrnuje se do rozsahu 204 hodiny také činnost uvedená pod č. 2; pracovní volno k výkonu činnosti uvedené pod č. 2 nesmí překročit rozsah 102 hodiny.

4. Pracovní volno se neposkytuje, jde-li o povinnost vyplývající ze sjednaného druhu práce.

h) Činnost člena Horské služby a občana, který na její výzvu a podle jejích pokynů osobně pomáhá při záchranné akci v terénu

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

i) Činnost dobrovolného sčítacího orgánu při sčítání lidu, domů a bytů včetně doplňujících výběrových šetření obyvatelstva

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše na dobu deseti pracovních dnů v kalendářním roce.

j) Činnost dobrovolného zdravotníka vyslaného Československým červeným křížem při výkonu zdravotnických služeb při významné sportovní a společenské akci

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

k) Účast na výrobní poradě, konané na pracovišti organizace

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, jestliže výrobní porada výjimečně zasahuje do pracovní doby. Pracovní volno se neposkytne, jde-li o povinnost pracovníka vyplývající ze sjednaného druhu práce.

l) Účast člena pracovního kolektivu státního podniku nebo družstevního podniku, popřípadě delegáta tohoto kolektivu na shromáždění, volbě orgánu socialistické samosprávy nebo ředitele, popřípadě jiného vedoucího pracovníka, účast člena pracovního kolektivu společného podniku podle zákona o zemědělském družstevnictví na jednání tohoto kolektivu a účast člena pracovního kolektivu podniku zahraničního obchodu, popřípadě delegáta tohoto kolektivu na shromáždění, volbě orgánu socialistické samosprávy nebo generálního ředitele

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

m) Činnost člena komplexní racionalizační brigády

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

n) Činnost rozhodce jednotlivých hospodářských sporů organizací

Pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu.

o) Činnost člena Československého svazu tělesné výchovy (dále jen "tělovýchovná organizace"), jestliže je sportovcem, členem realizačního týmu nebo dobrovolným tělovýchovným pracovníkem při vybrané sportovní nebo organizační činnosti související se sportovní činností

1. Pracovní volno k účasti na mistrovské nebo mezinárodní soutěži a na sportovní přípravě sportovnímu reprezentantu Československé socialistické republiky v kategorii dospělých, juniorů a dorostu, sportovci zařazenému v systému vrcholového sportu nebo který se zúčastňuje mistrovských soutěží řízených ústředním výborem tělovýchovné organizace, jejich trenérům a členům jejich realizačních týmů v nezbytně nutném rozsahu potvrzeném v každém jednotlivém případě ústředním výborem tělovýchovné organizace nebo příslušným ústředním orgánem státní správy u středisek zařazených do systému vrcholového sportu v jejich působnosti. Dlouhodobě uvolněnému sportovci - členu družstva první celostátní ligy fotbalu nebo první celostátní ligy ledního hokeje se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy.

2. Pracovní volno sportovci, jeho trenéru a členu jeho realizačního týmu, který se zúčastňuje mistrovských soutěží řízených českým nebo slovenským ústředním výborem tělovýchovné organizace k účasti na

a) mistrovské nebo mezinárodní soutěži v nezbytně nutném rozsahu,

b) sportovní přípravě v první národní lize České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky fotbalu nebo ledního hokeje v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 14 hodin týdně v ročním průměru.

Rozsah uvolnění potvrzuje v každém jednotlivém případě český nebo slovenský ústřední výbor tělovýchovné organizace.

3. Pracovní volno k účasti na mistrovské nebo mezinárodní soutěži jinému sportovci, než uvedenému v bodu 1 a 2, jeho trenéru a členu jeho realizačního týmu v nezbytně nutném rozsahu potvrzeném v každém jednotlivém případě příslušnou tělovýchovnou jednotou nebo příslušným orgánem tělovýchovné organizace.

4. Pracovní volno dobrovolnému tělovýchovnému pracovníku v nezbytně nutném rozsahu k zajištění sportovních a tělovýchovných akcí potvrzeném v každém jednotlivém případě příslušnou tělovýchovnou jednotou nebo příslušným orgánem tělovýchovné organizace.

p) Činnost člena Svazu pro spolupráci s armádou (dále jen "Svazarm"), jestliže je sportovcem, členem realizačního týmu nebo dobrovolným branněvýchovným pracovníkem při vybrané branněsportovní, brannětechnické nebo organizační činnosti související s brannětechnickou nebo branněsportovní činností

1. Pracovní volno k účasti na sportovní přípravě, domácí nebo mezinárodní soutěži sportovnímu reprezentantu Československé socialistické republiky v kategorii dospělých, juniorů a dorostu, sportovci zařazenému v systému vrcholového sportu nebo diferencované péči nebo, který se zúčastňuje mistrovských soutěží řízených ústředním výborem Svazarmu, jejich trenérům a členům jejich realizačních týmů v nezbytně nutném rozsahu, potvrzeném v každém jednotlivém případě ústředním výborem Svazarmu nebo příslušným ústředním orgánem státní správy u středisek zařazených do systému vrcholového sportu v jejich působnosti.

2. Pracovní volno k účasti na sportovní přípravě sportovci, který je nositelem mistrovské výkonnostní třídy, jeho trenéru a členu realizačního týmu, který se zúčastňuje mistrovských soutěží řízených českým nebo slovenským ústředním výborem Svazarmu a k účasti na mistrovských nebo mezinárodních soutěžích v nezbytně nutném rozsahu potvrzeném v každém jednotlivém případě českým nebo slovenským ústředním výborem Svazarmu v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 22 hodin týdně v ročním průměru.

3. Pracovní volno k účasti na mistrovských nebo mezinárodních soutěžích jinému sportovci, než uvedenému v bodu 1 a 2, jeho trenéru a členu jeho realizačního týmu v nezbytně nutném rozsahu potvrzeném v každém jednotlivém případě příslušnou základní organizací Svazarmu nebo příslušným orgánem Svazarmu.

4. Pracovní volno dobrovolnému branněvýchovnému pracovníku v nezbytně nutném rozsahu k zajištění brannětechnické nebo branněsportovní akce potvrzeném v každém jednotlivém případě příslušnou základní organizací Svazarmu nebo příslušným orgánem Svazarmu.

Poznámky pod čarou

1) § 124 odst. 1 zákoníku práce.

2) Například zákon č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole, zákon ČNR č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly, zákon SNR č. 121/1971 Sb., o lidové kontrole ve Slovenské socialistické republice, zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově, vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí č. 172/1973 Sb., o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí, zákon ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, zákon SNR č. 70/1986 Sb., o Slovenské zemědělské a potravinářské inspekci, zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, zákon SNR č. 71/1986 Sb., o Slovenské obchodní inspekci, zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci.

Přesunout nahoru