Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 234/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků

Částka 49/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.1990 (195/1989 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. prosince 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. d) a g) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů:


Čl.I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 4 písm. a) se za slova "hospodářskou organizací" vkládají slova "státní podnik,".

2. V § 1 odst. 6 se slova "ministerstvem práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "ministerstvem financí, cen a mezd".

3. V § 3 odst. 2 se nahrazuje v písmenu b) tečka na konci věty čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c) mzdovému vyrovnání poskytnutému pracovníkovi organizace a částkám refundovaným jiným organizacím k úhradě tohoto vyrovnání.".

4. V § 4 odst. 2 písm. b) druhá věta zní:

"Výchozím stavem rozhodujícího ukazatele je při vypracování státního a hospodářského plánu očekávaná výše (očekávaná skutečnost) tohoto ukazatele za předcházející rok; jestliže skutečná výše rozhodujícího ukazatele za předcházející rok se odchýlí od očekávané, upraví organizace nejpozději do konce prvního čtvrtletí hospodářský plán, přičemž výchozím stavem je skutečná výše rozhodujícího ukazatele za předcházející rok.".

5. § 4 odst. 4 zní:

"(4) Jestliže normativy nebo limity nejsou stanoveny ve státním plánu, stanoví je ústřední orgán v hospodářském plánu v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Státní plánovací komisí, a pokud jde o projektové a inženýrské organizace a hospodářské organizace výzkumné a vývojové základny též v dohodě se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj; jde-li o ústřední orgán v působnosti České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj anebo ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a Slovenskou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj (dále jen "příslušné ministerstvo financí, cen a mezd" a "příslušná plánovací komise").".

6. § 5 odst. 4 zní:

"(4) Nadřízené orgány nejsou povinny stanovit podmiňující ukazatel, jestliže s tím vysloví souhlas federální ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní plánovací komise nebo příslušné ministerstvo financí, cen a mezd a příslušná plánovací komise, a jde-li o projektové a inženýrské organizace a hospodářské organizace výzkumné a vývojové základny, které jsou v působnosti federálních ústředních orgánů, též Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.".

7. V § 7 se vypouštějí odstavce 4 a 5.

Dosavadní odstavec 6 se nově označuje jako odstavec 4 a zní:

"(4) Plán mezd, který obsahuje ukazatele pro kontrolu dodržení normativů a limitů mzdových prostředků rozdělené na jednotlivá období roku narůstajícím způsobem, oznamují hospodářské a příspěvkové organizace nadřízenému orgánu a příslušnému orgánu Státní banky československé nebo jiného peněžního ústavu, s nímž jsou ve spojení (dále jen "banka"), nejpozději do deseti kalendářních dnů po skončení období, za které se provádí kontrola; stejně oznamují plán mezd vyplývající ze změny (§ 8).".

8. V § 8 odst. 4 se vypouštějí slova "a změny těchto plánů potvrzovat".

9. V § 10 se v odstavci 6 písm. g) a v odstavci 8 písm. d) slova "příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "příslušným ministerstvem financí, cen a mezd" a z odstavce 8 písm. a) se vypouštějí slova "pokud toto překročení není se souhlasem nadřízeného orgánu kryto úsporou mzdových prostředků jiných organizací, které patří do oboru působnosti nadřízeného orgánu,".

10. § 11 zní:

"§ 11

Fond odměn

(1) Hospodářské organizace mohou do výše částky, o kterou použitelný objem mzdových prostředků převyšuje objem mzdových prostředků zúčtovaný za příslušné období k výplatě do nákladů, vytvářet fond odměn přídělem z finančních zdrojů.

(2) Fond odměn si hospodářské organizace doplňují dotacemi poskytovanými v rámci rezervy mzdových prostředků státního plánu nebo rezervy mzdových prostředků Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a příslušné plánovací komise, která slouží ke stimulaci úspěšného řešení a realizace úkolů státního plánu rozvoje vědy a techniky, anebo rozpisových rezerv nadřízených orgánů, dále převodem z fondu odměn jiných organizací a z fondu hmotné stimulace vývozu, popřípadě podle rozhodnutí federálního ministerstva práce a sociálních věcí z jiných fondů.

(3) Hospodářské organizace z fondu odměn

a) hradí pracovníkům podíly na hospodářských výsledcích, odměny podle mzdových předpisů pro uplatňování mzdových forem, 5) s výjimkou zvláštních ročních odměn poskytovaných při práci s chemickými karcinogeny, stabilizačních odměn při práci s výbušinami a odměn za řízení služebních vozidel 6) a obdobná plnění žákům odborných učilišť v období odborného rozvoje,

b) hradí vedoucím pracovníkům prémie (odměny) za roční výsledky práce a cílové odměny,

c) hradí pracovníkům podle vlastního rozhodnutí prémie nebo jejich části a žákům odborných učilišť v období odborného rozvoje obdobná plnění,

d) převádějí částky do fondů odměn svých organizačních jednotek a do ostatních svých fondů,

e) převádějí částky jiným organizacím, pokud se tyto organizace zasloužily o výsledky jejich činnosti.

(4) Hospodářské organizace zúčastněné na důležitých stavbách mohou z fondu odměn převést do fondu odměn investora částku k úhradě peněžitých odměn při rozvoji iniciativy pracujících, které poskytuje investor podle podmínek stanovených staveništní odborovou radou v dohodě s těmito organizacemi.

(5) Ve fondu odměn vážou hospodářské organizace, pokud se dále nestanoví jinak, částku potřebnou ke zvýšení použitelného objemu mzdových prostředků [§ 10 odst. 6 písm. c)] tak, aby vykázaly co nejnižší překročení tohoto objemu nebo ho vůbec nepřekročily.

(6) Ve fondu odměn nemusí hospodářské organizace vázat částky, které si do tohoto fondu doplnily podle odstavce 2 a které dosud nepoužily. Částek vázaných ve fondu odměn podle odstavce 5 použijí hospodářské organizace na konci roku k doplnění finančních zdrojů.

(7) Hospodářské organizace mohou použít z fondu odměn podle odstavců 3 a 4 jen částku, která není vázána, nestanoví-li se dále jinak (§ 19a odst. 3). K výplatě podílů na hospodářských výsledcích a ročních prémií (odměn) vedoucích pracovníků za předcházející rok mohou použít jen částku, která jim zůstala ve fondu odměn k 31. prosinci předcházejícího roku a kterou nemusely použít k doplnění finančních zdrojů.

(8) Zůstatek fondu odměn převádějí hospodářské organizace do následujícího roku.

(9) Rozpočtové a příspěvkové organizace mohou vytvářet a používat fond odměn podle rozhodnutí federálního ministerstva práce a sociálních věcí učiněného v dohodě s federálním ministerstvem financí, a jde-li o organizace, které jsou v působnosti ústředních orgánů České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky, též v dohodě s příslušným ministerstvem financí, cen a mezd a u organizací v působnosti národních výborů, též se souhlasem příslušného národního výboru.".

11. V § 12 se v odstavci 1 písm. b) vypouštějí slova "a že sníží sazby prémií a výkonnostních a obdobných odměn podle odstavců 3 až 5," a za slova "osobní ohodnocení" se doplňuje čárka.

V odstavci 2 se vypouští druhá věta.

12. V § 12 se vypouštějí odstavce 3, 4, 5 a 6.

Dosavadní odstavec 7 se nově označuje jako odstavec 3.

13. V § 13 odst. 2 se slova v závorce "písm. b)" nahrazují slovy "písm. d)" a slova "§ 11 odst. 3 písm. a), c) a e) a § 11 odst. 4 až 9" nahrazují slovy "§ 11 odst. 3 písm. a), b), c) a e) a § 11 odst. 4 až 8".

Odstavec 3 zní:

"(3) Organizační jednotky vyplácejí z fondu odměn pracovníkům prémie nebo jejich část a žákům odborných učilišť v období odborného rozvoje obdobná plnění, jestliže tak rozhodne výrobní hospodářská jednotka.".

Z odstavce 4 se vypouští písmeno b) a dosavadní písmeno c) se nově označuje jako písmeno b).

14. V § 14 v odstavci 1 první větě se slova "příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušnou plánovací komisí" nahrazují slovy "federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Státní plánovací komisí nebo příslušným ministerstvem financí, cen a mezd a příslušnou plánovací komisí".

V odstavci 2 se za slova "a organizací výzkumné a vývojové základny" vkládají slova "které jsou v působnosti federálních ústředních orgánů", slova "s příslušnou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj" se nahrazují slovy "se Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj" a slova "ministerstvem financí České socialistické republiky anebo ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky (dále jen "příslušné ministerstvo financí") se nahrazují slovy "příslušným ministerstvem financí, cen a mezd".

15. V § 15 se v odstavcích 1 a 2 slova "ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky" nahrazují slovy "příslušné ministerstvo financí, cen a mezd".

V odstavci 3 se slova "příslušnému ministerstvu práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "federálnímu ministerstvu práce a sociálních věcí nebo příslušnému ministerstvu financí, cen a mezd".

16. § 18 zní:

"§ 18

Při nedostatečné tvorbě fondu odměn mohou organizace rozhodnutí o konečné výši úhrady prémií a odměn z tohoto fondu odložit, nejpozději však do schválení roční účetní závěrky za příslušný rok.".

17. V § 19 se označuje dosavadní ustanovení jako odstavec 1, slova "příslušným ministerstvem práce a sociálních věcí" se v tomto odstavci nahrazují slovy "federálním ministerstvem práce a sociálních věcí nebo příslušným ministerstvem financí, cen a mezd" a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Na hospodářské organizace, které používají rozhodující ukazatel vyjádřený ve velkoobchodních nebo nákupních cenách s výjimkou ukazatele vyjádřeného v tarifech silniční nákladní dopravy, se v prvním pololetí 1989 nevztahuje v § 7 odst. 3 první věta a v § 10 odst. 1 písm. a) slova "přepočteného objemu mzdových prostředků nebo" a slova "jestliže nadřízený orgán stanoví organizaci limit těchto prostředků".".

18. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

"§ 19a

(1) Hospodářské organizace rozdělí objem mzdových a ostatních osobních nákladů plánovaný na rok 1989 bez částek plánovaných na vybrané integrační akce do jednotlivých čtvrtletí tak, aby podíly prvního a druhého čtvrtletí nebyly vyšší než skutečné podíly ve stejných obdobích roku 1987 upravené o vliv rozdílu v počtu placených dnů. Skutečné podíly vypočtou ze skutečného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1987 a v prvním a druhém čtvrtletí tohoto roku bez částek zúčtovaných k výplatě na vybraných integračních akcích.

(2) Do použitelného objemu mzdových prostředků zahrnují hospodářské organizace za první čtvrtletí roku 1989 čtvrtinu a za první pololetí roku 1989 polovinu odpočitatelné částky, kterou je podle § 10 odst. 8 písm. a) překročení mzdových prostředků za rok 1988.

(3) Hospodářské organizace změní pro rok 1989 nejdéle s účinností od 1. dubna 1989 a pro rok 1990 s účinností od počátku tohoto roku vnitřní mzdové předpisy pro uplatňování mzdových forem tak, aby jednotlivé složky mezd, které se podle nich vyplácejí, odpovídaly plánovanému objemu mzdových a ostatních osobních nákladů, jestliže se zahrnují do těchto nákladů, a plánovanému fondu odměn (§ 7 odst. 1), jestliže se poskytují z tohoto fondu. Pokud organizace hradí prémie a odměny pracovníků z fondu odměn, nemusí z jejich okruhu vylučovat pracovníky útvarů technické kontroly.

(4) Hospodářské organizace uhrazují v roce 1989 z fondu odměn podle § 11 odst. 3 písm. a) a c) též odměny a prémie nebo část prémií, na které vznikl pracovníkům nárok podle plnění úkolů (ukazatelů, podmínek) do 31. prosince 1988. Pokud si vytvořily ke konci roku 1988 na výplatu těchto plnění rezervu v nákladech, mohou částku odpovídající nevyužité rezervě převést do fondu odměn a upravit o tuto částku zůstatek fondu odměn k počátku roku 1989. K úhradě těchto plnění použijí hospodářské organizace popřípadě též částku, kterou si přidělí do fondu odměn v roce 1989 a která je vázaná. Nemají-li ve fondu odměn ke dni výplaty dostatečnou částku, mohou fond odměn překročit.

(5) K výplatě podílů na hospodářských výsledcích a ročních odměn vedoucích pracovníků za rok 1988 mohou hospodářské organizace v roce 1989 použít jen částku, která jim zůstala ve fondu odměn k 31. prosinci 1988 a kterou nemusely použít k doplnění finančních zdrojů (§ 11 odst. 6) nebo k úhradě odměn a prémií (části prémií) ostatních pracovníků.

(6) Za neoprávněné použití fondu odměn se nepovažuje jeho překročení v případech

a) povolených touto vyhláškou,

b) snížené tvorby fondu odměn proti předcházejícímu období roku, pokud organizace při tvorbě a použití fondu odměn v předcházejícím období dodržela ustanovení § 11 této vyhlášky.

(7) Nadřízený orgán může výjimečně povolit hospodářské organizaci rozdělení objemu mzdových a ostatních osobních nákladů plánovaného na rok 1989 jinak než se stanoví v odstavci 1, jestliže byl skutečný objem těchto nákladů v prvním a druhém čtvrtletí roku 1987 výrazně ovlivněn neplněním úkolů (ukazatelů, podmínek) a vyšší nemocností v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek na začátku roku nebo tvorbou rezerv pro uskutečnění druhé etapy programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy ve druhém pololetí roku anebo u projektových a inženýrských organizací přechodným prodloužením období (jen v roce 1987 a popřípadě v roce 1988) pro poskytování prémií.".

19. V § 20 odst. 2 se v závorce slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. e)".


Čl. II

Nároky a povinnosti organizací vzniklé do 31. prosince 1988 se posuzují podle dosavadních předpisů, pokud se nestanoví v této vyhlášce jinak.

Čl. III

1. V § 3 odst. 5 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření, ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb. se ve druhé větě na konci vypouštějí slova "a to po skončení doby, za níž mzdové vyrovnání přísluší".

2. Ustanovení mzdových předpisů vydaných ústředními orgány, která upravují úhradu prémií a odměn a jejich výplatu jinak, než stanoví tato vyhláška, pozbývají platnosti.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Náměstek: Mařík v. r.

Poznámky pod čarou

5) § 3 odst. 7 a 8 výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. prosince 1987 čj. 51-37608-5116 o posílení pravomoci a odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem (reg. v částce 1/1988 Sb.).

6) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. prosince 1987 čj. 313-35673-5118 o poskytování zvláštních ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny (reg. v částce 1/1988 Sb.).
Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků ve výrobě a zpracování výbušin (reg. v částce 14/1984 Sb.).
Výnos ministerstva průmyslu ČSR č. 1/1984 - roční stabilizační odměny pracovníků ve výrobě a zpracování výbušin.
Výnos ministerstva průmyslu SSR č. 1/1984-E - mzdové zvýhodnění pracovníků při výrobě a zpracování výbušin.
Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 čj. 316-12 38/79-7315 o odměňování pracovníků, kteří v souvislostí s výkonem povolání řídí služební silniční motorová vozidla (reg. v částce 25/1979 Sb.).

Přesunout nahoru