Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 228/1988 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží

Částka 48/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.1992 (525/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

228

NAŘIZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1988,

kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 41 odst. 1 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.:


§ 1

Z obchodního zboží se vyměřuje clo ze základu a podle sazeb stanovených celním sazebníkem obchodního zboží uvedeným v příloze 1 k tomuto nařízení. 1)

§ 2

(1) Základem pro vyměření cla z obchodního zboží je celní hodnota, kterou se rozumí převodní hodnota. 2)

(2) Celní hodnota médií informatiky, obsahující data nebo instrukce pro zařízení na zpracování dat (dále jen "programové vybavení"), nezahrnuje cenu nebo hodnotu programového vybavení za předpokladu, že tato cena nebo hodnota programového vybavení bude odlišena od ceny nebo hodnoty média informatiky.

(3) Pro účely tohoto nařízení se za

a) médium informatiky nepovažují integrované obvody, polovodiče a podobná zařízení, ani výrobky obsahující takové obvody nebo zařízení;

b) programové vybavení nepovažují záznamy zvuku, záznamy kinematografické, ani videozáznamy.

(4) Při určení převodní hodnoty se k ceně nepřipočtou tyto výlohy vztahující se k dodání zboží na státní hranice:

a) dovozné a poplatky doplňující,

b) výlohy na nakládání, vykládání a manipulaci spojené s dopravou zboží,

c) výlohy na pojištění,

d) úroky pouze

1. pokud nejsou součástí ceny skutečně placené, nebo která má být zaplacena za zboží,

2. jestliže finanční ujednání bylo uzavřeno písemně,

3. pokud kupující může prokázat, bude-li o to požádán, že zboží je prodáváno za cenu prohlašovanou jakožto cenu, která je skutečně placena anebo má být placena, anebo že požadovaná úroková míra nepřevyšuje obvyklou úrokovou míru při podobných operacích v okamžiku, kdy k finanční úhradě dochází.

§ 3

Pokud je cena nebo hodnota, která slouží jako základ pro určení celní hodnoty, vyjádřena v zahraniční měně, přepočte se tato měna na československé koruny podle kursu uvedeného v kursovním lístku, který vydává Státní banka československá, platného v době podání návrhu na celní řízení na propuštění zboží.

§ 4

Pokud celnice povolí účastníkovi celního řízení nakládat se zbožím před jeho propuštěním, 3) stanoví lhůtu a způsob sdělení celní hodnoty. 4)


§ 5

Zrušuje se nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 74/1980 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Adamec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Celní sazebník obchodního zboží se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů.

2) Dohoda o provádění článku VII. Všeobecné dohody o clech a obchodu (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb.).

3) § 70 celního zákona č . 44/1974 Sb.

4) Článek 13 Dohody o provádění článku VII. Všeobecné dohody o clech a obchodu (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1984 Sb.).

Přesunout nahoru