Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 227/1988 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje

Částka 47/1988
Platnost od 29.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

227

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky

ze dne 30. listopadu 1988,

kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj podle § 53 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb., podle § 143 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 32 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky podle § 24 odst. 6 a § 30 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), stanoví:


Čl. I

Zrušují se:

1. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech;

2. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 82/1980 Sb., o hodnocení technické úrovně výrobků;

3. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 86/1981 Sb., o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím;

4. Výnos Státní komise pro investiční výstavbu č. 21/1965 (reg. částka 55/1965 Sb.), kterým se pověřují krajské národní výbory k provádění střelmistrovských zkoušek, ve znění výnosu Státní komise pro techniku č. 6/1968 (reg. částka 19/1968 Sb.);

5. Pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 4/1974 (reg. částka 14/1974 Sb.), o přednostním používání trub z nekovových materiálů;

6. Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 1/1976 (reg. částka 7/1976 Sb.), kterým se vydávají zásady pro koordinaci dovozu a využívání přístrojů, strojů a vědeckotechnických zařízení;

7. Pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 6/1977 (reg. částka 11/1977 Sb.), o používání dřevěných oken a dveří v investiční výstavbě;

8. § 7 výnosu federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13/1980 (reg. částka 4/1981 Sb.), o zásadách pro začlenění televizních kabelových rozvodů do komplexní bytové výstavby;

9. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 5/1981 (reg. částka 17/1981 Sb.), o převodu nákladů staveb na cenovou úroveň platnou od 1. 1. 1982; 1)

10. Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7/1982 (reg. částka 20/1982 Sb.), o centrální evidenci programového vybavení automatizace projektování;

11. Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7/1983 (reg. částka 24/1983 Sb.), o vybavení některých staveb zařízením pro regulaci a měření dodávky a spotřeby tepla z ústředních zdrojů;

12. Směrnice Státního výboru pro výstavbu a Ústřední správy vodního hospodářství č. 129/1957 Ú. l., o způsobu plánování, financování, projektování a provádění vodovodních a kanalizačních přípojek.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


I. místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: Ing. Hrivnák v. r.

Ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu SSR: Ing. Margetin v. r.

Ministr lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR: Ing. Boček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 4/1982, kterými se mění směrnice č. 5/1981 o převodu nákladů staveb na cenovou úroveň platnou od 1. 1. 1982 pozbyla platnosti na základě sdělení Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ze dne 5. 1. 1987 o platnosti vydaných opatření, která nemají povahu obecně závazných právních předpisů (částka 1/1987 Zpravodaje SK VTRI, ČK VTIR a SIK VTIR).

Přesunout nahoru