Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 225/1988 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů

Částka 47/1988
Platnost od 29.12.1988
Účinnost od 29.12.1988
Zrušeno k 01.01.2005 (499/2004 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky

ze dne 14. prosince 1988

o státních archivech a archivech národních výborů

Ministerstvo vnitra a životního prostředí České socialistické republiky stanoví podle § 31 odst. 1 písm. g) zákona České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví (dále jen "zákon"):


§ 1

Státní archivy

(1) Státní ústřední archiv v Praze je spravován přímo ministerstvem vnitra a životního prostředí České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo"). 1) Správa státních oblastních archivů, které jsou zřízeny pro všechny kraje a plní funkci odborného orgánu ministerstva pro okresní archivy, 2) se svěřuje krajským správám Sboru národní bezpečnosti, pokud jde o Státní oblastní archiv v Praze Správě sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy a Středočeského kraje. 3)

(2) Státní oblastní archivy se pověřují funkcí odborného orgánu ministerstva 4) pro podnikové archivy. Pro podnikové archivy zřízené na území hlavního města Prahy se pověřuje touto funkcí Státní oblastní archiv v Praze, který též dohlíží na vyřazování (skartaci) písemností vzešlých z činnosti organizací, které si tyto archivy zřídily; 5) tato pověření se nevztahují na organizace Národního výboru hlavního města Prahy a podnikové archivy u nich zřízené.

(3) Funkce odborného orgánu ministerstva pro okresní a podnikové archivy spočívá v metodickém vedení těchto archivů a v dohledu na jejich činnost při skartačním řízení, při přejímání archiválií do archivní péče, při jejich evidování, zajišťování jejich ochrany a při jejich zpřístupňování a všestranném využívání, jakož i v projednávání pracovních plánů těchto archivů a v kontrole jejich plnění.

(4) Pracovní plány státních archivů schvaluje ministerstvo, jemuž jsou rovněž předkládány zprávy o jejich plnění.

§ 2

Archivy národních výborů

(1) Národní výbory jsou povinny zajišťovat podmínky pro činnost archivů , které spravují. 6)

(2) Archiv hlavního města Prahy, který plní funkci státního oblastního archivu pro území hlavního města Prahy, 7) se pověřuje funkcí odborného orgánu ministerstva pro podnikové archivy zřízené u organizací Národního výboru hlavního města Prahy.

(3) Pracovní plány archivů národních výborů, které zahrnují též úkoly uložené ministerstvem, schvalují národní výbory. Okresní archivy a archivy měst Brna, Ostravy a Plzně předkládají plány, jakož i zprávy o jejich plnění k informaci státnímu oblastnímu archivu; Archiv hlavního města Prahy předkládá své plány a zprávy o jejich plnění ministerstvu.

(4) Pro přiznání charakteru ústavu 8) archivu národního výboru je rozhodující rozsah a úroveň vědeckovýzkumné činnosti tohoto archivu v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a význam a množství archiválií, o které archiv pečuje. Pominou-li předpoklady stanovené zákonem a tímto výnosem pro přiznání charakteru ústavu, odvolá ministerstvo svůj souhlas a národní výbor jeho označení jako ústav zruší.

Ustanovení společná

§ 3

(1) Správou ve smyslu této vyhlášky se rozumí zabezpečování činnosti státních archivů a archivů národních výborů po stránce kádrové, personální, finanční, materiálně technické a investiční.

(2) Dojde-li k územním změnám, popřípadě změnám územní pravomoci národních výborů, dotýkajícím se významnou měrou státních archivů a archivů národních výborů, rozhodne o dalším způsobu zabezpečení účelného výkonu správy archivů ministerstvo po vyjádření dotčených národních výborů.

(3) Označení státních oblastních archivů se doplňuje názvem sídla archivu. 9) Archivy národních výborů užívají názvu odvozeného z názvu sídla národního výboru, popř. doplněného označením sídla archivu. 10)

§ 4

(1) Ředitel státního archivu a ředitel archivu národního výboru řídí činnost podřízených pracovníků archivu a odpovídá z a správné uložení, přehlednost a zpracování archiválií. Je povinen zejména

a) zabezpečovat dohled na vyřazování (skartaci) písemností, přejímání, evidování, zpřístupňování a ochranu archiválií a jejich všestranné využívání;

b) zajišťovat další úkoly vyplývající pro archiv z vědeckovýzkumné činnosti v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů;

c) zabezpečovat sestavování ročních a dlouhodobých plánů pro činnost archivu a zajišťovat plnění všech úkolů vyplývajících z plánu.

(2) Ředitel státního oblastního archivu a ředitel Archivu hlavního města Prahy zajišťují dále úkoly vyplývající pro archiv z ustanovení § 1 odst. 3, resp. § 2 odst. 2; ředitel archivu národního výboru zajišťuje též plnění odborných archivních a vědeckých úkolů, popřípadě jiných úkolů, 11) ukládaných mu národním výborem (§ 2 odst. 3).

§ 5

Pověření pracovníci ministerstva a státních archivů jsou oprávněni při výkonu odborného archivního dohledu vstupovat do prostor archivů národních výborů, jakož i vstupovat do spisoven organizací, u nichž státní archivy dohlížejí na vyřazování (skartaci) písemností . Jsou rovněž oprávněni stejně jako pověření pracovníci archivů národních výborů vstupovat do spisoven organizací, u nichž dohlížejí na vyřazování (skartaci) písemností archivy národních výborů. 12)

§ 6

Organizační řád Státního ústředního archivu v Praze vydává ministerstvo; organizační řád státního oblastního archivu vydává krajská správa Sboru národní bezpečnosti, pokud jde o Státní oblastní archiv v Praze Správa Sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy a Středočeského kraje, po projednání s ministerstvem na základě vzorového organizačního řádu státního oblastního archivu, který vydá ministerstvo. Organizační řád archivu národního výboru vydává národní výbor, který ho spravuje.


Závěrečná ustanovení

§ 7

Zrušují se směrnice ministerstva vnitra ČSR č. 12/1975 Ú. v. ČSR, o státních archivech a směrnice ministerstva vnitra ČSR č. 13/1975 Ú. v. ČSR, o archivech národních výborů.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: RSDr. Jireček v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 17 odst. 1 zákona.

2) § 18 odst. 3 zákona.

3) § 18 odst. 1 zákona.

4) § 13 odst. 2 zákona.

5) § 18 odst . 4 zákona.

6) § 13 odst. 1 zákona.

7) § 19 odst. 2 zákona.

8) § 15 odst. 3 zákona.

9) Např. Státní oblastní archiv v Plzni.

10) Např. Archiv města Plzně, Okresní archiv v Rokycanech, Okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově.

11) § 15 odst. 1 věta třetí zákona.

12) § 17 odst. 2, § 18 odst. 2, § 19 odst. 2, § 20 odst. 2 a § 21 odst. 2 zákona.

Přesunout nahoru