Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 224/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb.

Částka 47/1988
Platnost od 29.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.02.1991 (43/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

224

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 9. prosince 1988,

jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu podle § 66 odst. 5 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 28 až 30 se vypouštějí.

2. § 56 odst. 1 písm. g) zní:

"g) označení druhu a povahy zboží podle výslovného pojmenování v celním sazebníku; není-li zboží v celním sazebníku výslovně jmenováno, uvede se pojmenování obvykle používané v obchodě s případným doplněním technického názvu, výrobní značky nebo ochranné známky nebo označení původu výrobku,".

3. § 56 odst. 2 zní:

"(2) Návrh na celní řízení pro obchodní zboží obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 tyto údaje:

a) identifikační číslo organizace,

b) číslo obchodního případu,

c) země obchodní,

d) kupující (vývoz),

e) prodávající (dovoz),

f) položka celního sazebníku obchodního zboží,

g) výše cla,

h) dodavatel zboží na vývoz,

i) odběratel zboží z dovozu,

j) kódové označení údajů v návrhu na celní řízení podle přílohy č. 1.".

4. § 56 odst. 3 zní:

"(3) Nejde-li o případy, kdy může být podán ústní návrh na celní řízení, návrh na celní řízení se podává:

a) na předepsaných tiskopisech 1) a na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 2, nebo

b) na tištěném výstupu z počítače při zachování obsahu a formy uvedených tiskopisů, nebo

c) prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací ve formě předem schválené celnicí.".

5. § 56 se doplňuje o odst. 4:

"(4) Celnice může přijmout návrh na celní řízení již před předložením zboží k provedení celního řízení.".

6. § 57 se doplňuje o písm. f), které zní:

"f) před podáním prvního návrhu na celní řízení 2) dvojmo text smlouvy, a není-li z jejího obsahu zřejmé, ve dvojím vyhotovení údaje o identifikačním čísle organizace, druzích zboží a jejich vyjádření v položkách celního sazebníku obchodního zboží, zemi obchodní, množstevní a hodnotové omezení a předmět podnikání doložený podle požadavku celnice výpisem z podnikového rejstříku.".

7. § 58 odst. 2 zní:

"(2) Celnice může přijmout rovněž ústní návrh na celní řízení při dovozu nebo vývozu obchodního zboží, jde-li o obchodní vzorky nepatrné hodnoty, 3) náborový materiál a návody na použití nebo k obsluze.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr:

Ing. Štěrba v. r.


Příloha č. 1

Kódová označení údajů v návrhu na celní řízení a dovozním-vývozním záznamu

Odst. 1 - uvede se šestimístné identifikační číslo organizace,

Odst. 2 - číslo obchodního případu nebo jiný rozeznávací číselný údaj, pod kterým je vývoz nebo dovoz zásilky evidován účastníkem celního řízení. Údaj nesmí být více než desetimístný; případně volná okénka před ním zleva se doplňují nulami,

Odst. 4 - při vývozu se uvádí kód země určení, při dovozu kód země původu, podle příslušných obecně závazných předpisů, 4)

Odst. 5 - při určení země obchodní se použijí kódy podle seznamu zemí platného pro vyplnění odst. 4,

Jsou-li slovní údaje v odst. 4 a 5 totožné, je možné je vyjádřit v některém z těchto odstavců opakovacími znaménky.

Odst. 9a - použije se kód 1 při vývozu nebo dovozu zboží v rozebraném stavu, jehož jednotlivé části jsou propouštěny v různých zásilkách, které nelze jednotlivě ocenit,

Odst. 9d - uplatňuje-li účastník celního řízení nárok na osvobození od dovozního cla, použije v tomto odstavci kód 3 při dovozech podléhajících všeobecnému preferenčnímu systému nebo na základě mezinárodních smluv o vzájemném odstranění cel, kód 4 při dovozech zboží v souladu s ustanoveními této vyhlášky a při dovozech zásilek v rámci akce UNICEF,

Odst. 11 - uvede se výše cla, které má být uhrazeno,

Odst. 12 - údaj o čisté hmotnosti každé položky zboží deklarované v návrhu na celní řízení může být nejvýše osmimístný; při vyšší hmotnosti je třeba příslušnou položku zboží rozepsat do více řádek. Při deklaraci zboží zařazovaného do kapitoly 97 celního sazebníku obchodního zboží se údaj o čisté hmotnosti v celých kilogramech nahrazuje informací o počtu kusů, u radioaktivních látek se do tohoto odstavce vždy uvádí kód 0, u plynů a kapalin je údaj o čisté hmotnosti nahrazen údajem o vlastní hmotnosti, kromě případů, kdy je zboží baleno v maloobchodních obalech,

Odst. 13 - údaj o celní hodnotě má pro každou položku zboží určen maximální rozsah osmimístného čísla. Při vyšší hodnotě je třeba tento údaj rozepsat do více řádek. Je-li v odst. 9a) uveden kód 1 uvede se celková celní hodnota jen v jednom návrhu na celní řízení, v ostatních návrzích na celní řízení se uvede kód 0. Jestliže celnice uvolní 5) zboží před rozhodnutím o jeho propuštění, protože při podání návrhu na celní řízení není ještě sjednána cena (není známa celní hodnota), odst. 13 se nevyplňuje; k rozhodnutí ve lhůtě stanovené celnicí musí být tento údaj vyplněn,

Odst. 15 - údaj o hrubé hmotnosti má vymezený maximální rozsah osmimístného čísla,

Odst. 16 - kódy účelů dovozu nebo vývozu:

VÝVOZ

odst. 16 návrhu na celní řízení

21

Přímý vývoz za úplatu kromě investičních celků

Použije se v případech, při nichž je zboží propuštěno do volného oběhu v cizině za úplatu, bez ohledu na platební podmínky. Patří sem veškeré výměnné obchody, kooperace, vykazování použitelného odpadu, vzniklého při přepracování nebo úpravě zboží (pasívní zušlechťovací styk) a přídatky ke zboží při přepracování nebo úpravě zboží (aktivní zušlechťovací styk). Tento druh vývozu nezahrnuje vývoz částí investičních celků a realizaci zaznamenaného zboží.

22

Přímý vývoz zboží za úplatu kromě investičních celků v rámci přímých vztahů 6)

23

Vývozní realizace zboží z celního záznamu v rámci přímých vztahů 6)

24

Vývozní realizace zboží z celního záznamu

Použije se při prodeji zboží do ciziny z vývozního celního záznamu v cizině (např. při realizaci zboží ze zahraničních výstav a veletrhů, realizaci konsignačních skladů v cizině).

26

Vývoz zboží - částí investičních celků

Použije se pro dodávky částí investičních celků. V případě, že jde o vývoz částí investičních celků v rámci jiného účelu vývozu než za úplatu (odpovídající kódu 21), např. v rámci bezúplatného vývozu, použije se kód odpovídající účelu vývozu.

27

Vývoz zboží - částí investičních celků v rámci přímých vztahů 6)

42

Bezúplatný vývoz zboží zaslaného tuzemským dodavatelem náhradou za reklamované zboží

Použije se v případě zásilek zboží, které slouží jako náhrada za vyvezené vadné reklamované zboží

43

Bezúplatný vývoz zboží zaslaného tuzemským dodavatelem náhradou za reklamované zboží v rámci přímých vztahů 6)

46

Ostatní bezúplatné vývozy

Použije se jako sběrný kód bezúplatných vývozů zboží, neuvedených jmenovitě pod jinými kódy (např. znehodnocené zaznamenané zboží).

47

Ostatní bezúplatné vývozy v rámci přímých vztahů 6)

48

Obchodní vzorky vyvážené bezúplatně v rámci přímých vztahů 6)

49

Obchodní vzorky vyvážené bezúplatně

Označuje bezúplatně prováděný vývoz obchodních vzorků. odst. 16 dovozního-vývozního záznamu

60

Vývoz zboží na nejistý prodej (konsignační sklady)

Vývoz zboží do záznamního oběhu na konsignační sklady.

61

Vývoz zboží na ukázku, k pokusům, napodobení nebo k vyzkoušení

Použije se při vývozu zboží na ukázku, k předvedení, k pokusům, k napodobení nebo vyzkoušení.

62

Zboží k výkonu povolání

Použije se při vývozu zboží, nářadí, zařízení apod., potřebného k činnosti čs. organizace na cizím území (stavba investičních celků, servis apod.).

63

Zboží pro výstavní akce (výstavy, veletrhy)

Tohoto kódu se použije v případech vývozu exponátů na výstavní akce.

64

Vývoz zboží k placeným opravám

Použije se při vývozu zboží do záznamního oběhu k placeným opravám mimo území ČSSR.

Při zpětném dovozu tohoto zboží se do odst. 16 návrhu na celní řízení uvede kód 75.

65

Vývoz zboží k neplaceným opravám

Použije se při vývozu zboží k neplaceným opravám, např. garančním.

66

Vývoz zboží k přepracování nebo úpravě (k zušlechtění)

Použije se při pasivním zušlechtění. Při zpětném dovozu tohoto zboží se v odst. 16 návrhu na celní řízení uvede kód 73.

67

Vývoz zboží k dočasnému užívání (bezplatné zapůjčení)

Jde o dočasné užívání bez finanční nebo jiné náhrady, tj. bezplatné zapůjčení.

68

Vývoz zboží k dočasnému užívání (pronájmu)

Použije se při vývozu zboží, převážně strojů a zařízení, k placenému pronájmu.

69

Ostatní vývozy do záznamního oběhu

Použije se jako sběrný kód vývozů do záznamního oběhu, neuvedených jmenovitě pod jinými kódy (např. vývoz zboží ke kompletaci - namontování - do dováženého výrobku).

odst. 16 návrhu na celní řízení

84

Zpětný vývoz zboží po skončení pronájmu

Použije se pro zpětný vývoz zboží, převážně strojů a zařízení, po skončení placeného pronájmu.

85

Zpětný vývoz zboží po skončeném pronájmu v rámci přímých vztahů 6)

86

Zpětný vývoz dovezeného vadného zboží v rámci přímých vztahů 6)

87

Zpětný vývoz dovezeného vadného zboží

Použije se při vývozu vadného zboží (reklamace) vráceného zpět do ciziny.

88

Ostatní zpětné vývozy v rámci přímých vztahů 6)

89

Ostatní zpětné vývozy

Použije se jako sběrný kód zpětných vývozů zboží neuvedených jmenovitě pod jiným kódem (např. vrácení nesprávně propuštěného zboží).

DOVOZ

odst. 16 návrhu na celní řízení

11

Přímý dovoz zboží za úplatu kromě investičních celků

Použije se v případech, při nichž je zboží propuštěno do volného oběhu v tuzemsku za úplatu, bez ohledu na platební podmínky. Patří sem veškeré výměnné obchody, kooperace, vykazování použitelného odpadu vzniklého při přepracování nebo úpravě zboží (aktivní zušlechťovací styk) apod.

Tento druh dovozu nezahrnuje dovoz částí investičních celků a realizaci zaznamenaného zboží.

12

Přímý dovoz zboží za úplatu kromě investičních celků v rámci přímých vztahů 6)

13

Dovozní realizace zboží z celního záznamu v rámci přímých vztahů 6)

14

Dovozní realizace zboží z celního záznamu

Použije se v případech, jestliže se propouští zboží ze záznamního oběhu do volného oběhu a clo se vyměřuje podle stavu zboží a předpisů platných v době podání návrhu na propuštění zboží do záznamního oběhu v tuzemsku.

15

Dovozní realizace zboží uskladněného v tuzemsku

Použije se při prodeji zboží do tuzemska, které je uskladněno v celním skladu a zůstává v době uskladnění majetkem zahraniční osoby (realizace zboží, tj. propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku).

16

Dovoz zboží - částí investičních celků

Použije se pro dodávky částí investičních celků. V případě, že se jedná o dovoz částí investičních celků v rámci jiného účelu dovozu než za úplatu (odpovídající kódu 11), např. bezúplatný dovoz, použije se kód odpovídající účelu dovozu.

17

Dovoz zboží - části investičních celků v rámci přímých vztahů 6)

18

Dovozní realizace zboží uskladněného v tuzemsku v rámci přímých vztahů 6)

32

Bezúplatný dovoz zboží zaslaného zahraničním dodavatelem náhradou za reklamované zboží

Použije se v případě zásilek zboží, které slouží jako náhrada za dovezené vadné reklamované zboží.

33

Bezúplatný dovoz zboží zaslaného zahraničním dodavatelem náhradou za reklamované zboží v rámci přímých vztahů 6)

36

Ostatní bezúplatné dovozy

Použije se jako sběrný kód bezúplatných dovozů zboží, které podléhají clu a nejsou jmenovitě uvedeny pod jinými kódy (např. obchodní vzorky podléhající clu podle celního sazebníku obchodního zboží).

Neuvádí se při znehodnocení zaznamenaného zboží, kdy se záznam ruší pouze uvedením rozhodnutí přímo v dovozním záznamu.

37

Ostatní bezúplatné dovozy v rámci přímých vztahů 6)

38

Obchodní vzorky dovážené bezúplatně v rámci přímých vztahů 6)

39

Obchodní vzorky dovážené bezúplatně

Označuje bezúplatně prováděný dovoz obchodních vzorků

odst. 16 dovozního-vývozního záznamu

50

Dovoz zboží na nejistý prodej (celní sklady)

Dovoz zboží k uskladnění v celním skladu.

51

Dovoz zboží na ukázku, k pokusům, k napodobení nebo k vyzkoušení

Použije se při dovozu zboží na ukázku, k předvedení, k pokusům, k napodobení nebo k vyzkoušení.

52

Dovoz zboží k výkonu povolání

Použije se při dovozu zboží potřebného k činnosti zahraniční osoby na čs. území, které bude opět vyvezeno z ČSSR (nářadí, zařízení apod. při stavbě investičních celků).

53

Dovoz zboží pro výstavní akce (výstavy, veletrhy)

Tohoto kódu se použije v případech dovozu exponátů na výstavní akce.

54

Dovoz zboží k placeným opravám

Jde o dovoz zboží do záznamního oběhu k placeným opravám na území ČSSR.

55

Dovoz zboží k neplaceným opravám

Jedná se o dovoz zboží k neplaceným opravám (např. garančním).

56

Dovoz zboží k přepracování nebo úpravě (zušlechtění)

Použije se při aktivním zušlechtění.

57

Dovoz zboží k dočasnému užívání (bezplatné zapůjčení)

Jde o dočasné užívání bez finanční nebo jiné náhrady, tj. bezplatné zapůjčení.

58

Dovoz zboží k dočasnému používání (pronájmu)

Použije se při dovozu zboží, převážně strojů a zařízení, k placenému pronájmu (leasing).

Při zpětném vývozu tohoto zboží se v odst. 16 návrhu na celní řízení uvede kód 84.

59

Ostatní dovozy do záznamního oběhu

Použije se jako sběrný kód dovozů do záznamního oběhu neuvedených jmenovitě pod jinými kódy (např. dovoz zboží ke kompletaci - namontování - vyváženého výrobku).

odst. 16 návrhu na celní řízení

72

Zpětný dovoz zboží po jeho přepracování nebo úpravě (zušlechtění) v rámci přímých vztahů 6)

73

Zpětný dovoz zboží po jeho přepracování nebo úpravě (zušlechtění)

Použije se pro zpětný dovoz zboží při pasívním zušlechťovacím styku.

Při vývozu tohoto zboží se v odst. 16 vývozního záznamu uvede kód

66.

74

Zpětný dovoz zboží po placené opravě v rámci přímých vztahů 6)

75

Zpětný dovoz zboží po placené opravě

Použije se při zpětném dovozu zboží po provedení placené opravy.

76

Zpětný dovoz vyvezeného vadného zboží v rámci přímých vztahů 6)

77

Zpětný dovoz vyvezeného vadného zboží

Použije se při dovozu vadného zboží (reklamace zboží vráceného zpět z ciziny).

78

Ostatní zpětné dovozy v rámci přímých vztahů 6)

79

Ostatní zpětné dovozy

Použije se jako sběrný kód zpětných dovozů zboží, neuvedených jmenovitě pod jiným kódem (vrácení nesprávně propuštěného zboží apod.).

Odst. 20 - k slovnímu údaji o dodavateli zboží na vývoz a odběrateli zboží z dovozu se do pravého horního rohu odstavce uvádí jeho šestimístné identifikační číslo organizace.

Odst. 23 - doklad zde potvrzuje buď účastník celního řízení nebo jeho zástupce, předloží-li celnici jiný doklad potvrzený účastníkem a dokazující, že dovoz nebo vývoz se uskutečňuje v souladu s platnými předpisy.

Otisk razítka i podpis může být vyhotoven prostředky rozmnožovací techniky, tiskárnou počítače apod. Údaje v dílu "A" návrhu na celní řízení musí být napsány modrou nebo černou barvou a musí být nesmazatelné a čitelné. K vyplňování se nesmí používat inkoustové a obyčejné tužky.

Příloha č. 2

Poznámky pod čarou

1) SEVT 29 281 0 Návrh na celní řízení. SEVT 29 282 0 Dovozní - vývozní záznam.

2) § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. (úplné znění č. 184/1988 Sb.).

3) Článek II Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, Ženeva, 7. listopadu 1952 (zveřejněno: příloha k č. 17/1956 Sb.) a Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzorcích neparné ceny v duchu Mezinárodní úmluvy pro usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu z 5. prosince 1962.

4) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 115/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí.

5) § 70 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.

6) § 5 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., ve znění zákona č. 102/1988 Sb.

Přesunout nahoru