Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 221/1988 Sb.Vyhláška předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách

Částka 46/1988
Platnost od 28.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

221

VYHLÁŠKA

Předsedy Státní banky československé

ze dne 28. listopadu 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách

Předseda Státní banky československé stanoví podle § 7 odst. 5 písm. a) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, a podle § 391 odst. 5 hospodářského zákoníku:


Čl. I

Vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách, se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 odst. 2 se vypouštějí slova "jejich nadřízeného orgánu".

2. V § 9 odst. 1 se vypouštějí slova "a mezi bankou a orgány hospodářského řízení, které plní funkci středního článku řízení,".

3. V § 9 se vypouští odstavec 2.

4. V § 9 se dosavadní odstavce 3, 4, 5 a 6 označují jako odstavce 2, 3, 4 a 5; závorka v odstavci 4 zní: "(odstavec 1 až 3)".

5. § 9 odst. 2 zní:

"(2) V úvěrové smlouvě mezi bankou a organizací se kromě podmínek úvěrování uvedených v hospodářském zákoníku 7) dohodnou kritéria efektivního využití úvěru, zvláštní podmínky pro poskytování jednotlivých druhů úvěrů, podmínky pro úrokové bonifikace, způsob hodnocení úvěrové smlouvy, uzavírání dodatků k úvěrové smlouvě a řešení sporných otázek vzniklých z úvěrové smlouvy.".

6. V § 10 odst . 2 se v závěru vypouštějí slova: "jakož i s využíváním dočasných výpomocí z rezervních fondů příslušných nadřízených orgánů.".

7. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Úrok z provozních a investičních úvěrů a z prostředků organizací v československých korunách na účtech u banky

(1) Z úvěru platí organizace úrok; výše úroku z úvěrů se diferencuje podle lhůty splatnosti úvěru , která činí u provozních krátkodobých účelových úvěrů nejvýše jeden rok, u provozních střednědobých účelových úvěrů nejvýše tři roky a u inovačního úvěru nejvýše pět roků; u provozních dlouhodobých účelových úvěrů (kromě úvěru na trvale se obracející zásoby) činí lhůta splatnosti úvěrů nejvýše sedm roků. U střednědobých a dlouhodobých účelových investičních úvěrů se lhůta splatnosti úvěrů řídí zásadami.

(2) Z prostředků organizací na účtech u banky platí banka organizacím úrok; výše úroku se diferencuje podle doby trvání vkladu a výpovědní lhůty. U termínovaných vkladů nejméně na jeden rok činí výpovědní lhůta tři měsíce, u termínovaných vkladů nejméně na dva roky činí výpovědní lhůta šest měsíců a u termínovaných vkladů nejméně na čtyři roky činí výpovědní lhůta dvanáct měsíců. Při nedodržení sjednané doby trvání vkladu se přizná organizaci úrok ve výši odpovídající době, po kterou byly příslušné prostředky u banky uloženy, a současně banka organizaci vyúčtuje stanovený poplatek za předčasné vybrání vkladu.

(3) Výše základních úrokových sazeb z provozních a investičních úvěrů a z korunových prostředků organizací na účtech u banky se stanoví v příloze k této vyhlášce. Pro některé druhy úvěru, popřípadě pro některé organizace může předseda banky v celospolečenském zájmu povolit základní úrokové sazby odchylně od úrokových sazeb uvedených v této příloze.

(4) Zvýšený úrok z úvěru nad základní úrokovou sazbu podle odstavce 3 se považuje za sankční úrok.

(5) Snížený úrok z úvěru pod základní úrokovou sazbu podle odstavce 3 se považuje za úrokovou bonifikaci.".

8. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

"§ 11a

Úrok z devizových úvěrů a z devizových vkladů

(1) Z devizového úvěru platí organizace úrok dohodnutý v úvěrové smlouvě; při jeho stanovení banka vychází ze sazeb a podmínek na zahraničních peněžních trzích v závislosti na druhu měny a lhůtě splatnosti úvěru.

(2) Z prostředků devizových fondů, uložených organizací na účtech u banky, platí banka úrok. Výši úrokové sazby stanoví banka podle sazeb v zahraničí v závislosti na druhu měny a době, na kterou jsou devizové prostředky uloženy.".

9. V § 12 odst. 1 se za středníkem vypouštějí slova "přitom spolupracuje s jejich nadřízenými orgány".

10. § 17 odst. 1 se doplňuje o nové písmeno d), které zní:

"d) úvěr n a složení podílu do podniku se zahraniční majetkovou účastí nebo na nákup akcií.".

11. § 17 odst . 2 zní:

"(2) Předseda banky může stanovit jiné druhy provozních úvěrů a podmínky jejich poskytování.".

12. § 20 odst. 3 poslední věta zní: "Podmínky a lhůty splatnosti těchto úvěrů a úrokové sazby z nich se stanoví zvláštním předpisem. 8)".

13. § 22 zní:

"§ 22

Banka poskytuje devizové úvěry v převoditelných rublech, v národních měnách států Rady vzájemné hospodářské pomoci a ve volně směnitelných měnách

a) organizacím

aa) na rozvojové záměry a rozvoj činností zajišťujících do budoucna vyšší tvorbu devizových prostředků,

ab) na řešení přechodného nedostatku devizových zdrojů v důsledku časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou devizových zdrojů;

b) bance zahraničního odběratele nebo jinému zahraničnímu subjektu na financování dovozu zboží z Československé socialistické republiky, popřípadě k úhradě výdajů souvisejících s plněním dodávky v zahraničí.".

14. § 23 se vypouští.

Čl. II

Příloha k vyhlášce č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách, se nahrazuje přílohou k této vyhlášce.


Čl. III

(1) Úrokové sazby podle této vyhlášky platí i pro zůstatky úvěrů a zůstatky prostředků na účtech u banky k 1. lednu 1989.

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Předseda: Ing. Potáč v. r.


Příloha k vyhlášce č. 221/1988 Sb.

Úrokové sazby z provozních a investičních úvěrů a z korunových prostředků organizací na účtech u peněžních ústavů

Roční procentní sazba
I. Úrokové sazby z úvěrů
1. Provozní úvěry
A. Krátkodobé účelové úvěry a kontokorentní úvěr5 %
a) úvěr na pohledávky za odběrateli do lhůty splatnosti v tuzemsku
b) úvěr na krátkodobé pohledávky v zahraničí
c) krátkodobý úvěr na zásoby
d) úvěr na sezónní náklady
e) úvěr na nevyfakturované práce a dodávky
f) kontokorentní úvěr
B. Střednědobé účelové úvěry6 %
a) střednědobý úvěr na zásoby
b) úvěr na doplnění obratového fondu
c) úvěr zemědělským organizacím v důsledku nepříznivých klimatických podmínek
C. Dlouhodobé účelové úvěry6 %
a) úvěr na trvale se obracející zásoby (do doby jeho splacení)
b) úvěr na náklady příštích období a záběhové náklady
c) úvěr na zařízení staveniště
d) úvěr na složení podílu do podniku se zahraniční majetkovou účastí nebo na nákup akcií
e) úvěr na dlouhodobé pohledávky v zahraničí6-10 %
D. Úvěrové výpomoci
a) úvěr na pohledávky po lhůtě splatnosti7-12 %
b) platební úvěr10 %
c) úvěr na složení prostředků na platbu dodavateli10 %
d) úvěr na mzdy10 %
E. Konsolidační úvěr12 %
2. Investiční úvěry a úvěry na technický rozvoj
A. Střednědobé účelové úvěry5 %
a) inovační úvěr
b) investiční úvěr
B. Dlouhodobý účelový investiční úvěr7 %
3. Překlenovací úvěr na krátkodobý nedostatek zdrojů ve fondech organizace6 %
4. Úvěr nesplacený ve lhůtě15 %
II. Úrokové sazby z prostředků organizací na účtech u peněžních ústavů
1. Netermínované prostředky0,5 %
2. Termínované vklady
a) termínované vklady nejméně na 1 rok2 %
b) termínované vklady nejméně na 2 roky3 %
c) termínované vklady nejméně na 4 roky4 %
d) termínované vklady ze základních členských vkladů bytových družstev nejméně na 1 rok1 %
3. Prostředky na účtech soudních a notářských depozit2 %

Poznámky pod čarou

7) § 382a odst. 3 hospodářského zákoníku ve znění zákona č. 98/1988 Sb.

8) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví.

Přesunout nahoru