Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 215/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani

Částka 46/1988
Platnost od 28.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

215

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 7. prosince 1988,

kterou se provádí zákon o zemědělské dani

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 42 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, (dále jen "zákon") a podle § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva:


ČÁST PRVNÍ

(k § 8 zákona)

(1) Dalšími organizacemi zemědělské výroby a zemědělských služeb jsou: Velkochov laboratorních zvířat, státní podnik Praha - Lysolaje a Státní statek hl. m. Prahy.

§ 2

(k § 13 zákona)

(1) Odpočitatelné minimum ze základu daně ze zisku [§ 13 odst. 2 písm. b)] se stanoví u organizací, popřípadě organizačních jednotek zařazených do produkčních ekonomických skupin (§ 6 odst. 2) jednotným normativem na 1 ha zemědělské půdy ve výši 1200,- Kčs s odchylkami stanovenými v odstavcích 2 až 4. Celkovou výši odpočitatelného minima v Kčs tvoří součin výměry všech pozemků a stanoveného normativu. Pro stanovení celoroční daňové povinnosti u organizací, u nichž nedošlo během zdaňovacího období ke změně ve výměře pozemků, je rozhodná výměra všech pozemků k 1. lednu zdaňovacího období s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení). U organizací, u nichž došlo ke změně výměry během zdaňovacího období, je rozhodná výměra vypočtená jako vážený průměr podle vzorce

kde
V = průměrná výměra s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení)
xi = výměra (ha)
ai = počet dnů, které odpovídají nezměněné výměře; den, ve kterém dochází ke změně výměry, se zahrnuje do období předcházejícího této změně
n = počet změn ve výměře
p = počet dnů ve zdaňovacím období.

Pro stanovení záloh na daň ze zisku je rozhodná výměra pozemků k 1. lednu zdaňovacího období s přesností na desetiny ha (bez zaokrouhlení); u organizací vzniklých během zdaňovacího období je rozhodná výměra ke dni zápisu do podnikového rejstříku.

(2) U společných podniků s převážně zemědělskou výrobou se stanoví odpočitatelné minimum normativem z výrobních fondů ve výši 0,8 %. Výrobní fondy zahrnují základní prostředky a zásoby; jejich základ se stanoví polovinou součtu hodnoty základních prostředků, investic v používání v pořizovací ceně a zásob k 1. lednu a 31. prosinci zdaňovacího období. Pro placení záloh na daň ze zisku je rozhodný stav výrobních fondů k 1. lednu zdaňovacího období.

(3) U podniků státního rybářství se stanoví odpočitatelné minimum součtem odpočitatelného minima podle odstavce 1 a z vodních ploch sazbou 700 Kčs na 1 ha využívané vodní plochy.

(4) U státních hospodářských organizací vojenských lesů a statků se stanoví odpočitatelné minimum podle odstavce 1 jednotným normativem na 1 ha zemědělské půdy ve výši 1 000 Kčs.

§ 3

(k § 41 zákona)

Zhoršující nebo zlepšující faktory nezahrnuté v bonitaci půdního fondu jsou tyto: rozsah a intenzita imisí SO2, případně dalších zhoršujících imisí, rozsah a intenzita pásem hygienické ochrany vodních zdrojů, zlepšující vliv budovaných závlah, ztížené podmínky při poddolování, podíl trvalých travních porostů nad 50 %, hospodaření v oblastech při státních hranicích, extrémně těžké vlhké půdy, váté písky a každoroční záplavy.


ČÁST DRUHÁ

Vyhláška ministerstva financí č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 152/1980 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., a vyhlášky federálního ministerstva financí č. 14/1982 Sb., o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem, se mění a doplňuje takto:

1. v odstavci 19 písm. b) se vypouštějí slova: "z chovu kožešinových zvířat, laboratorních zvířat, včel,",

2. v odstavci 19 písm. d) se vypouštějí slova: "ze specializované rostlinné výroby (zelenina, jahody, ovoce, vinná réva, tabák, léčivé a aromatické rostliny, semena všeho druhu a květiny)".


ČÁST TŘETÍ

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: Ing. Stejskal v. r.

Přesunout nahoru