Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 214/1988 Sb.Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách

Částka 46/1988
Platnost od 28.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

214

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 19. října 1988

o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle čl. II písm. b) zákona České národní rady č. 115/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech:


§ 1

(1) K uspokojování místních potřeb může místní národní výbor zřizovat drobné provozovny národního výboru jako právnické osoby 1) (dále jen "samostatná provozovna").

(2) Samostatná provozovna je organizační jednotkou místního národního výboru, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(3) Způsobilost uvedenou v odstavci 2 nabývá samostatná provozovna dnem zřízení; poskytovat služby a činnosti může jen v případě, jsou-li místnímu národnímu výboru zapsány v podnikovém rejstříku. 2)

(4) Činnost samostatné provozovny řídí její vedoucí, který jedná jejím jménem.

§ 2

Místní národní výbor může samostatné provozovny slučovat, rozdělovat nebo rušit; současně rozhodne o přechodu práv a závazků, popřípadě o jejich vypořádání.

§ 3

(1) Samostatná provozovna může poskytovat pouze služby a činnosti určené místním národním výborem při jejím zřízení; místní národní výbor může předmět činnosti změnit.

(2) V souladu s předmětem činnosti určeným podle odstavce 1 samostatná provozovna poskytuje služby a činnosti:

a) občanům,

b) národním výborům,

c) organizacím a zařízením zdravotnickým, školským, kulturním, sociální péče, obchodním a veřejného stravování, tělovýchovy, sportu a rekreace,

d) organizacím obstarávajícím nebo poskytujícím placené služby občanům, veřejně prospěšné služby nebo správu a údržbu domovního majetku,

e) společenským organizacím.

(3) Jiným subjektům než uvedeným v odstavci 2 může samostatná provozovna poskytovat vytěžené suroviny a stavební materiály vyrobené z místních zdrojů, včetně jejich dopravy, práce spojené s užíváním místní veřejné skládky, práce spojené s odvozem pevných a tekutých odpadů a doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami a činnostmi.

(4) Samostatná provozovna může v souladu se stanoveným předmětem činnosti vyrábět a dodávat výrobky pro vnitřní trh.

(5) Ustanovení zvláštních předpisů, pokud vyžadují k poskytování některých služeb a činností uvedených v předmětu činnosti samostatné provozovny zvláštní povolení, zůstávají nedotčena.

§ 4

Samostatná provozovna hospodaří s majetkem, který jí byl svěřen místním národním výborem při jejím zřízení, a dále s majetkem, který nabyla při poskytování služeb a činností; má právo a povinnost tento majetek v socialistickém celospolečenském vlastnictví držet, užívat jej, nakládat s ním, chránit jej a rozmnožovat v zájmu dosahování co nejlepších hospodářských výsledků a uspokojování místních potřeb. 3)

§ 5

(1) K úhradě výdajů na svou činnost samostatná provozovna použije:

a) příjmy z tržeb od občanů, národních výborů, organizací a zařízení za služby a činnosti poskytované podle § 3 tohoto nařízení,

b) účelově určené neinvestiční prostředky, které jí byly převedeny z rozpočtu místního národního výboru,

c) účelově určené investiční prostředky na nákup strojů a zařízení, vyjma bilancovaných státním plánem, a na uskutečnění stavby, do výše 200 000 Kčs pro jednotlivou akci nad rámec limitu investiční výstavby stanoveného pro místní národní výbor, které jí byly převedeny z fondu rezerv a rozvoje nebo z jiných doplňkových příjmů místního národního výboru.

(2) Přebytek příjmů podle odstavce 1 písm. a) nad výdaji po zaplacení pojistného nemocenského pojištění 4) zůstává samostatné provozovně. Místní národní výbor může rozhodnout, že přebytek nebo jeho část je jeho doplňkovým příjmem.

(3) Místní národní výbor stanoví samostatné provozovně úkoly v zabezpečení tržeb od obyvatelstva s cílem zajišťovat růst těchto tržeb.

§ 6

Odměňování pracovníků samostatné provozovny se řídí zvláštními předpisy. 5)

§ 7

(1) Suroviny, materiál a výrobky nakupuje a služby a ostatní činnosti samostatná provozovna poskytuje za ceny podle cenových předpisů a rozhodnutí cenových orgánů nebo pověřených organizací. 6)

(2) Pro hospodaření s peněžními prostředky, výkaznictví a účetnictví platí zvláštní předpisy. 7)


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Pitra v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 17 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) § 107 odst. 1 a § 108 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

4) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

5) Výnos ministerstva vnitra ČSR ze dne 31. března 1988 čj. MH/13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby,
reg. v částce 23/1988 Sb.

6) Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1971 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice federálního ministerstva financí pro vedení účetnictví místních národních výborů malých obcí, drobných provozoven národních výborů, zálohovaných organizací, malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací a jiných drobných organizací č.
XV/2-23530/1978 ze dne 6. prosince 1978, reg. v částce 9/1979 Sb.

Přesunout nahoru