Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zásady č. 213/1988 Sb.Změna zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. července 1988 č. 204

Částka 46/1988
Platnost od 28.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

213

ZMĚNA ZÁSAD

vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky

ze dne 31. října 1985 č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. července 1988 č. 204

Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, se mění a doplňují takto:

1. Za čl. 6 se doplňuje nový čl. 6a, který zní:

"Čl. 6a

(1) Banka podporuje korunovými a devizovými úvěry navazování a efektivní rozvíjení přímých vztahů organizací členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci, rozvoj mezinárodních hospodářských organizací těchto států a činnost podniků se zahraniční majetkovou účastí československých subjektů a subjektů z nesocialistických států.

(2) Organizacím, kterým vede banka majetkové devizové účty při uplatňování systému devizových normativů, se poskytuje úrok z vkladů na těchto účtech, který zvyšuje devizové prostředky organizace.".

2. Čl. 11 odst. 1 zní:

"(1) Pro všechna odvětví národního hospodářství se stanoví jednotné úrokové sazby z úvěrů, diferencované v zásadě podle doby splatnosti úvěru. Předseda banky je oprávněn stanovit pro některé objekty úvěru v celospolečenském zájmu nižší základní úrokovou sazbu, popřípadě stanovit v odůvodněných případech vyšší základní úrokovou sazbu.".

3. V čl . 21 se vypouštějí slova "a mezi bankou a orgánem hospodářského řízení, který plní funkci středního článku řízení podle příslušného právního předpisu. 7)".

4. V čl. 25 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Nové úvěry na trvalou potřebu oběžných prostředků se neposkytují. Při nedostatku prostředků na krytí přírůstku trvalých zásob může být organizacím poskytnut střednědobý úvěr na doplnění obratového fondu se splatností do 3 roků. U organizací s kontokorentním úvěrem se v souvislosti s tím vyčlení část kontokorentního úvěru kryjící trvalou potřebu zásob na samostatný úvěrový účet.".

5. Čl. 34 zní:

"Čl. 34

Banka podporuje při stanovení úvěrových podmínek výstavbu malých vodních elektráren a investice zabezpečující úspory palivoenergetických zdrojů, investice ke zvelebení půdního fondu a stavby modernizačního charakteru s krátkou dobou výstavby, nízkým podílem stavebních prací a rychlou návratností a akce s výrazným a efektivním vývozem.".

6. V části druhé se za článek 38 doplňuje hlava sedmá ve znění:

"HLAVA SEDMÁ

Depozitní politika

Čl. 38a

(1) Banka podněcuje zájem organizací na úsporách stanovením diferencovaných úrokových sazeb z netermínovaných a termínovaných vkladů organizací u banky; úrok se zvyšuje v závislosti na době trvání vkladu.

(2) V zájmu stabilizace termínovaných vkladů jako zdroje úvěrového fondu banky se stanoví podle doby jejich trvání výpovědní lhůty termínovaných vkladů. Tyto jsou u termínovaných vkladů na jeden rok tři měsíce, u termínovaných vkladů na dva roky šest měsíců a u termínovaných vkladů na čtyři roky dvanáct měsíců. Při nedodržení sjednané doby trvání termínovaného vkladu se přizná úrok ve výši odpovídající době, po kterou byly příslušné prostředky u banky uloženy; současně se organizaci vyúčtuje poplatek za předčasné vybrání vkladu.".

7. V příloze se doplňuje písm. G:

"G. Střednědobé investiční úvěry

a) na stroje nezahrnuté do rozpočtu 4 roky

b) na stavby 5 roků

Tyto lhůty se počítají od zahájení čerpání do splacení úvěru.".

8. Tato změna zásad nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Přesunout nahoru