Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 208/1988 Sb.Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy

Částka 46/1988
Platnost od 28.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.1991 (576/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

208

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. prosince 1988

o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Rozpočtové určení výnosu a správa zemědělské daně

§ 1

(1) Výnos zemědělské daně 1) od organizací je příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky, s výjimkou výnosu zemědělské daně od organizací založených nebo řízených národními výbory a od organizací v působnosti federálního ministerstva národní obrany a federálního ministerstva vnitra. 2)

(2) Výnos zemědělské daně od organizací založených nebo řízených národním výborem je příjmem rozpočtu tohoto národního výboru.

(3) Výnos zemědělské daně od občanů je příjmem rozpočtu národního výboru příslušného podle tohoto zákona ke správě této daně.

§ 2

(1) Správu zemědělské daně placené organizacemi, jejíž výnos je příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky, a správu zemědělské daně placené organizacemi, jejíž výnos je příjmem státního rozpočtu československé federace, vykonávají finanční správy.

(2) Správu zemědělské daně placené organizacemi, jejíž výnos je příjmem rozpočtu národního výboru, vykonává okresní národní výbor, v jehož územním obvodu má organizace sídlo, a jde-li o organizaci, která má sídlo na území hlavního města Prahy, Národní výbor hlavního města Prahy.

(3) Správu zemědělské daně placené občany vykonává místní národní výbor, v jehož územním obvodu užívá poplatník pozemky. Užívá-li poplatník pozemky v územních obvodech několika místních národních výborů, vykonává správu

a) daně z pozemků každý místní národní výbor z pozemků ležících v jeho územním obvodu;

b) daně z příjmu občanů ze zemědělské výroby místní národní výbor, v jehož územním obvodu užívá poplatník největší část pozemků.

(4) Správu daně z příjmu občanů ze zemědělské výroby provozované bez pozemků 3) vykonává místní národní výbor, v jehož územním obvodu má poplatník trvalé bydliště.

Rozpočtové určení výnosu a správa daně ze mzdy

§ 3

(1) Výnos daně ze mzdy je příjmem rozpočtů národních výborů. Rozpisem střednědobého rozpočtového výhledu a v letech 1989 a 1990 rozpisem rozpočtů krajských národních výborů a Národního výboru hlavního města Prahy rozdělí tyto národní výbory výnos daně ze mzdy odvedený v kraji mezi krajský národní výbor a okresní národní výbory; obdobně postupuje okresní národní výbor ve vztahu k místním národním výborům.

(2) Podíly na výnosu daně ze mzdy stanovené podle předchozího odstavce musí přednostně zabezpečovat posílení příjmů rozpočtů místních národních výborů.

§ 4

Správu daně ze mzdy vykonávají finanční správy.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 5

Ustanovení § 1 a 2 se vztahují i na zemědělskou daň a příspěvek na sociální zabezpečení, které jsou placeny organizacemi ještě podle zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákonů č. 154/1976 Sb., č. 62/1977 Sb. a č. 113/1979 Sb., s tou odchylkou, že správu této zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení vykonávají do 30. září 1989 národní výbory podle dosavadních právních předpisů.

§ 6

Zrušují se:

a) § 1 a 2 zákona České národní rady č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, ve znění zákona České národní rady č. 132/1985 Sb.;

b) zákon České národní rady č. 131/1985 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daně ze mzdy odváděné některými socialistickými organizacemi a o její správě.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Kempný v. r.

Pitra v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani.

2) § 38 odst. 2 zákona č. 172/1988 Sb.

3) § 16 odst. 1 zákona č. 172/1988 Sb.

Přesunout nahoru