Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 204/1988 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem

Částka 43/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.2001 (440/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

204

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 31. října 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, se mění a doplňuje takto:

1. V § 27 odst. 2 se na konci připojuje věta: "není-li dále stanoveno jinak.".

2. Za § 27 odst . 2 se vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které zní:

"(3) Izolace osob nemocných přenosnou nemocí uvedenou v příloze č. 2 a osob podezřelých z takového onemocnění se provádí ve zdravotnickém zařízení , zpravidla na infekčním oddělení nemocnice s poliklinikou.

(4) Izolace osob, které vylučují choroboplodné zárodky (§ 17), u nichž ošetřující lékař, popřípadě orgán hygienické služby nařídí z epidemiologických důvodů izolaci a které se v domácnosti nebo na pracovišti stýkají s osobami vykonávajícími činnosti epidemiologicky závažné (§ 11) nebo s dětmi navštěvujícími školy nebo školská zařízení, se provádí na infekčním oddělení nemocnice s poliklinikou.

(5) Izolace na infekčním oddělení nemocnice s poliklinikou se neprovede v případě, že osoba nemocná přenosnou nemocí nebo osoba podezřelá z takového onemocnění trpí zároveň jiným onemocněním, které vyžaduje pro svoji vážnost péči na jiném oddělení nemocnice s poliklinikou příslušném podle druhu onemocnění a rovněž v případě, jde-li o přenosnou nemoc, pro jejíž léčení jsou lepší předpoklady na jiném oddělení. V těchto případech stanoví příslušný orgán hygienické služby pro izolaci zvláštní podmínky; obdobně se postupuje v případě, kdy je třeba hospitalizace u nemoci, která není přenosná z člověka na člověka.".

3. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.

4. § 34 odst. 1 zní:

"(1) Lékař, který zjistil onemocnění, podezření z onemocnění přenosnou nemocí, popřípadě úmrtí na tuto nemoc, nosičství břišního tyfu, paratyfu a ostatních salmonelóz, bacilární úplavice nebo toxických kmenů původce záškrtu, je povinen to hlásit orgánu hygienické služby a příslušnému územnímu nebo závodnímu obvodnímu lékaři a tyto skutečnosti vést v evidenci. Hlášení se provádí na předepsaném tiskopise.10a) Přenosné nemoci uvedené v příloze č. 3, nejde-li o nemocniční nákazy, se hlásí až při jejich hromadném výskytu, zpravidla telefonicky.".

5. Dosavadní příloha k vyhlášce č. 91/1984 Sb., se označuje jako příloha č. 1.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

10a) Tiskopis SEVT č. 14 79 00 "Hlášení přenosné nemoci".


Příloha č. 2

Seznam přenosných nemocí, při nichž se nařizuje izolace ve zdravotnickém zařízení

1. Antrax

2. Brucelóza

3. Horečky hemoragické včetně horečky Lassa

4. Cholera asijská

5. Kampylobakteriózy systémové

6. Legionářská nemoc

7. Leptospiróza

8. Malárie

9. Malomocenství (Lepra)

10. Meningokokové nákazy

11. Měkký vřed (Ulcus molle)

12. Mor (Pestis)

13. Ornitóza-psitakóza

14. Paratyfy (A, B, C)

15. Plynatá sněť

16. Příjice (Syphilis)

17. Přenosná dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta) a další paretické neuroinfekce

18. Ricketsiózy

19. Syndrom získané imunodeficience (AIDS)

20. Tetanus

21. Toxoplazmóza (manifestní forma)

22. Trachom

23. Tuberkulóza (zejména u osob vylučujících mykobakteria)

24. Tyf břišní (Typhus abdominalis)

25. Úplavice amébová (Amoebiasis)

26. Virový zánět jater typu A

27. Virový zánět jater typu B

28. Virový zánět jater blíže nespecifikovaný

29. Vozhřivka (Maleus)

30. Vzteklina

31. Yerziniózy systémové

32. Zánět mozku a mozkových blan

33. Záškrt (Diphteria)

Příloha č. 3

Seznam přenosných nemocí, které se hlásí, pokud se vyskytují hromadně

1. Akutní průjmové onemocnění

2. Akutní respirační onemocnění včetně chřipky

3. Laryngotracheobronchitida stenozující novorozenců a kojenců (croup) bakteriální a virová

4. Angina

5. Impetigo

6. Konjunktivitida

7. Mastitida

8. Pohlavní nemoci

9. Roupy (Enterobiosis)

10. Stafylokoková onemocnění zánětlivá

11. Stomatitida

12. Tuberkulóza

Přesunout nahoru