Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 203/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků

Částka 43/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.03.1991 (58/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

203

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 25. listopadu 1988

o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví po dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a § 82 odst. 2 zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví, po projednání s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstvem zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, ústředním výborem Svazu družstevních rolníků a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků zemědělství:


§ 1

Úvodní ustanovení

Touto vyhláškou se upravuje usměrňování mzdových prostředků státních podniků, 1) jejichž zakladatelem jsou federální ministerstvo zemědělství a výživy nebo ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky nebo ministerstvo zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstva zemědělství a výživy republik"), jednotných zemědělských družstev a společných podniků 2) (dále jen "organizace").

§ 2

Mzdové prostředky

(1) Mzdovými prostředky jsou:

a) prostředky na mzdy a odměny za výsledky práce a náhrady těchto plnění (včetně naturální mzdy) poskytované na základě pracovního a členského poměru a obdobná plnění;

b) prostředky na odměny za výsledky práce, popřípadě obdobná plnění, poskytovaná na základě jiného vztahu než pracovního a členského poměru;

c) částky, které organizace refundují jiným organizacím k úhradě plnění uvedených v písmenech a) a b), a částky fondu odměn převedené jiným organizacím;

d) částky, odpovídající základním mzdám v případech, kdy mladiství v období přípravy pro práci, žáci středních odborných učilišť (dále jen "odborná učiliště") a jiné osoby, které nejsou v právním vztahu k organizaci (např. příslušníci vojenských útvarů, osoby z nápravně výchovných zařízení apod.), konají pro organizaci práce, které organizace řídí nebo zabezpečuje pracovními prostředky (mzdová hodnota práce); při práci konané žáky odborných učilišť v období odborného rozvoje, příslušníky vojenských útvarů a osobami z nápravně výchovných zařízení zahrnuje mzdová hodnota práce též částky odpovídající ostatním složkám mzdy a náhradám těchto mezd.

(2) Organizace nemají povinnost zahrnovat do mzdových prostředků plnění uvedená v odstavci 1 písm. a) a b), jestliže jsou refundována ze mzdových prostředků jiných organizací; zahrnou-li tato plnění do mzdových prostředků, vyloučí je z nich při přijetí refundované částky.

(3) Mzdové prostředky jsou součástí nákladů organizací s výjimkou prostředků hrazených z fondu odměn nebo ze zisku (dále jen "fond odměn").

(4) Do ostatních osobních nákladů organizace se zahrnují prostředky použité k výplatě plnění uvedených v odstavci 1 písm.b) a částky refundované jiným organizacím k úhradě těchto plnění.

Usměrňování mzdových prostředků

§ 3

Organizace usměrňují výši mzdových prostředků:

a) přírůstkovým způsobem nebo

b) tarifním způsobem.

§ 4

(1) Závazným výstupem státního pětiletého plánu (směrnice) a státního prováděcího plánu na roky 1989 a 1990 jsou:

a) u přírůstkového způsobu usměrňování mzdových prostředků vyjadřující přírůstek (úbytek) objemu těchto prostředků za 1% přírůstku (úbytku) čisté produkce včetně mimořádných výnosů (dále jen "čistá produkce") proti výchozímu stavu;

b) u tarifního způsobu usměrňování mzdových prostředků normativ maximálního zvýšení základny pro výpočet mzdových a ostatních osobních nákladů v procentech.

(2) Čistou produkcí se rozumí výkony celkem, včetně mimořádných výnosů:

a) snížené o materiální náklady celkem, služby nemateriální povahy, manka a škody na hospodářských prostředcích, pokuty a penále;

b) snížené o ztrátu nebo zvýšené o zisk ze zahraničního obchodu.

(3) Organizace na základě svých výrobně ekonomických podmínek vyberou při přípravě pětiletého plánu a uplatní pro období celé pětiletky (na roky 1989 a 1990 při přípravě plánu na rok 1989) jeden ze způsobů usměrňování mzdových prostředků uvedených v § 3.

§ 5

Přírůstkový způsob usměrňování mzdových prostředků

(1) Výchozím stavem čisté produkce a mzdových prostředků celkem je skutečnost čisté produkce předchozího roku upravená o bilancované vlivy změn velkoobchodních a nákupních cen a ostatních ekonomických nástrojů, případnou povinnou účast na komplexním pojištění úrody, organizační vlivy a tomu odpovídající nárok (přepočtený objem) na mzdové prostředky za předchozí rok, včetně připočitatelné částky za jakost produkce v potravinářském průmyslu v roce 1987 a nároku na dotaci fondu odměn z přírůstkových prémií za rok 1988.

(2) Plánovaný objem mzdových prostředků zjišťuje organizace na základě normativu a přírůstku nebo úbytku čisté produkce [§ 4 odst. 1 písm. a)] vůči výchozímu stavu. Plánovaný objem mzdových a ostatních osobních nákladů (dále jen "mzdové náklady") vypočte tak, že z tohoto objemu mzdových prostředků odečte fond odměn odpovídající v roce 1989 nejméně 7 % a v dalších letech nejméně 10 % objemu mzdových prostředků. Organizace s vyšším než 6,5 % podílem mzdových prostředků sezónních a kampaňových pracovníků na celkovém objemu mzdových prostředků mohou pro vyčíslení fondu odměn odpovídajícího nejméně 7 % nebo 10 % mzdových prostředků snížit tyto prostředky o rozdíl mezi skutečným podílem mzdových prostředků sezónních a kampaňových pracovníků v předchozím roce a podílem 6,5 %.

(3) Organizace v průběhu realizace plánu zjišťují čtvrtletně od počátku roku nárok na mzdové náklady tak, že zvyšují nebo snižují při překročení nebo neplnění plánu čisté produkce plánovaný objem mzdových nákladů v poměru stanoveném normativem. Za celý rok organizace zjišťují nárok na tyto náklady a na mzdové prostředky celkem na základě přírůstku čisté produkce vůči výchozímu stavu. Organizace se zemědělskou výrobou (činností) nezvyšují nebo nesnižují plánovaný objem mzdových nákladů za 1. čtvrtletí podle plnění plánu čisté produkce. Organizace může pro účely zjištění nároku na mzdové prostředky zvýšit skutečný objem čisté produkce o povinnou účast na komplexním pojištění úrody, maximálně však do výše plánovaného objemu čisté produkce.

(4) Pokud organizace překročí v průběhu roku nárok na mzdové náklady vypočtený podle odstavce 3, váže částku překročení ve fondu odměn nebo rezervním fondu. Nevytváří-li jednotné zemědělské družstvo a společný podnik fond odměn nebo rezervní fond, 3) váže částku překročení ve fondu kulturních a sociálních potřeb, popřípadě ve fondu rozvoje.

(5) Za překročení nároku na mzdové prostředky nebo mzdové náklady se nepovažují prokazatelné částky mzdových vícenákladů vynaložené na zmírnění následků nepříznivých povětrnostních podmínek, mzdové vícenáklady spojené s překážkami při práci v pohraničním pásmu "Z", částky vyplacené za objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy a řešení tematických úkolů nad úroveň předchozího roku a částky vyplacené z fondu odměn, pokud byla na ně poskytnuta dotace do fondu odměn nebo byly převedeny z fondu odměn jiných organizací.

§ 6

Tarifní způsob usměrňování mzdových prostředků

(1) Organizace stanoví plánovaný objem mzdových prostředků za těchto podmínek:

a) nezvýší podíl mzdových nákladů na čisté produkci vůči srovnatelnému podílu v předcházejícím roce, který odpovídá mzdovým prostředkům a čisté produkci podle § 5 odst. 1 po snížení těchto prostředků minimálně o 7 % v roce 1989 a v dalších letech nejméně o 10 % (§ 5 odst. 2);

b) dodrží normativ maximálního zvýšení objemu tarifních mezd (základny pro výpočet mzdových nákladů) stanovený podle § 4 odst. 1 písm. b).

(2) Organizace pro stanovení plánovaného objemu mzdových nákladů odvodí poměr ostatních nákladových složek k tarifním mzdám. Vychází přitom z objemu mzdových prostředků za rok 1988 (§ 5 odst. 1) a postupuje takto:

a) od mzdových prostředků odečte nejméně 7 % fondu odměn pro rok 1989, resp. nejméně 10 % pro další léta (§ 5 odst. 2) a skutečně vyplacené tarifní mzdy, náhrady mezd a odměny za objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy a řešení tématických úkolů;

b) částku vypočtenou podle písmene a) vydělí tarifními mzdami a tento poměr ostatních nákladových složek vůči tarifním mzdám vynásobí stem;

c) jednotné zemědělské družstvo a společný podnik, které změní úroveň tarifů (tarifních mezd), upraví poměr ostatních nákladových složek k tarifním mzdám. Změnu vypočte tak, že skutečné tarifní mzdy předchozího roku nahradí u jednotlivých pracovníků nově stanovenými tarify vynásobenými skutečně odpracovanými hodinami předchozího roku.

(3) Plánovaný objem mzdových prostředků organizace vypočte tak, že tarifní mzdy použité pro odvození poměru ostatních nákladových složek (odstavec 2) upraví o plánované změny ve struktuře a počtu pracovníků a potom zvýší o:

a) částku odpovídající normativu podle § 4 odst. 1 písm. b) a takto vypočtenou částku ještě o poměr ostatních nákladových složek podle odstavce 2;

b) plánované náhrady mezd a odměny za objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy a řešení tematických úkolů;

c) částku fondu odměn.

(4) Tarifní mzdy zahrnují hodinové tarify třídy práce nebo osobní třídy násobené odpracovanými hodinami dělníků, základní platy technicko-hospodářských pracovníků (bez osobního ohodnocení), základní platy ostatních pracovníků a příplatky ke mzdám bez přesčasových příplatků.

(5) Organizace hodnotí čtvrtletně, zda za období od počátku roku nepřekročily nárok na mzdové náklady. Nárok zjistí tak, že objem tarifních mezd zúčtovaných za příslušné období k výplatě zvýší o normativ podle § 4 odst. 1 písm. b) a výslednou částku zvýší dále o poměr ostatních nákladových složek (odstavec 2) a o náhrady mezd a odměny za objevy, vynálezy, zlepšovací návrhy a řešení tematických úkolů vyúčtované za příslušné období k výplatě.

(6) Při hodnocení může organizace zvýšit nárok na mzdové náklady o třetinu případné úspory těchto nákladů vyplývající ze snížení počtu pracovníků proti skutečnosti ve stejném období předchozího roku. 4)

(7) Pokud organizace překročí v průběhu roku nárok vypočtený podle odstavce 5, váže částku překročení ve fondu odměn nebo rezervním fondu. Netvoří-li jednotné zemědělské družstvo nebo společný podnik fond odměn nebo rezervní fond, 3) váže částku překročení ve fondu kulturních a sociálních potřeb, popřípadě ve fondu rozvoje.

§ 7

Fond odměn

(1) Fond odměn se tvoří a používá podle zvláštního předpisu. 3) Použití fondu odměn se dále usměrňuje dodatkovým odvodem podle zvláštního předpisu.

(2) Fond odměn mohou organizace doplnit o úhradu oblastní preference v odměňování a příplatku za zaškolování žáků poskytovaného instruktorům na školních závodech z fondu stabilizace pracovních sil. Fond odměn mohou organizace dále doplnit dotacemi poskytovanými v rámci rezervy mzdových prostředků státního plánu, rezervy mzdových prostředků Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj nebo Slovenské komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, dále převodem z fondu odměn jiných organizací, z dotací určených na rozvoj plemenářské a šlechtitelské činnosti, popřípadě podle rozhodnutí ministerstva zemědělství a výživy republiky z jiných fondů. 3)

(3) Státní podnik z fondu odměn:

a) poskytuje pracovníkům podíly na hospodářských výsledcích, odměny podle mzdových předpisů pro uplatňování mzdových forem, 5) s výjimkou zvláštních ročních odměn poskytovaných při práci s chemickými karcinogeny 6) a podle vlastního rozhodnutí prémie nebo jejich část a žákům odborných učilišť v období odborného rozvoje obdobná plnění;

b) poskytuje vedoucím pracovníkům roční prémie (odměny);

c) převádí prostředky do fondů odměn svých organizačních jednotek;

d) převádí prostředky jiným organizacím, pokud se tyto organizace zasloužily o výsledky jeho činnosti;

e) hradí jiná plnění, jestliže to stanoví obecně závazný mzdový předpis.

(4) Jednotné zemědělské družstvo a společný podnik z fondu odměn:

a) poskytuje členům (pracovníkům) podíly na hospodářských výsledcích, odměny za splnění mimořádných nebo jednorázových úkolů, odměny za splnění významných úkolů z prostředků poskytnutých orgánem hospodářského řízení, odměny za výsledky dosažené na základě rozvoje iniciativy pracujících a odměny poskytované při pracovních a životních výročích, stabilizační odměny a dále poskytuje podle vlastního rozhodnutí prémie nebo jejich část a žákům odborných učilišť v období odborného rozvoje obdobná plnění;

b) poskytuje vedoucím pracovníkům roční prémie (odměny);

c) převádí prostředky do fondů odměn jiným organizacím, pokud se tyto organizace zasloužily o výsledky jeho činnosti.

§ 8

Společná ustanovení

(1) Při vypracování plánu mzdových prostředků na rok 1989 přírůstkovým způsobem organizace zvyšují (snižují) jejich výchozí stav na základě procenta přírůstku (úbytku) čisté produkce plánované v roce 1989 v cenách a podmínkách roku 1988 vůči výchozímu stavu této produkce za rok 1988. Po přepočtu plánu čisté produkce pro rok 1989 na ceny a podmínky roku 1989 se plánované mzdové prostředky nemění a nárok se zjišťuje podle § 5 odst. 3 první věta.

(2) Organizace zabezpečí podklady pro kontrolu tvorby a čerpání mzdových prostředků. Vnitřní kontrolu provádějí kontrolní orgány organizace, společenskou kontrolu orgány Revolučního odborového hnutí. Kontrola se zaměřuje zejména na správnost úprav výchozího stavu čisté produkce, uplatnění tarifů, výpočtu poměru ostatních nákladových složek a jeho změn a odůvodněnost mzdových vícenákladů. Vnější kontrolu provádějí zákonem pověřené orgány a orgány hospodářského řízení zemědělství.


§ 9

Závěrečná ustanovení

(1) Ministerstva zemědělství a výživy republik mohou po projednání s federálním ministerstvem zemědělství a výživy povolit ve zvlášť uvedených případech výjimku z těchto ustanovení vyhlášky:

a) § 5 odst. 1 v případech, kdy státní podnik nesplnil v roce 1988 hluboce plán upravených vlastních výkonů, nebo kdy organizace byla provozovatelem či členem kooperace;

b) § 5 odst. 1, popřípadě § 6 odst. 1 písm. a) v případě, kdy ministerstva zemědělství a výživy republik uloží organizaci opatření, v jehož důsledku se zhorší hospodářský výsledek organizace (ohrozí dlouhodobý rozvoj nebo přiměřený vývoj mezd); 7)

c) § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 písm. a) v případech organizací se zvláštním režimem hospodaření;

d) § 5 odst. 1 v případech, kdy dojde k přeřazení organizace do jiné produkčně ekonomické skupiny.

(2) Organizace uvedené v § 1 se po nabytí účinnosti této vyhlášky neřídí vyhláškou federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků.

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: Ing. Algayer v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 88/1988 Sb., o státním podniku.

2) Zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.

3) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 127/1988 Sb., o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků.

4) Úspora se vypočte ze součinu skutečných mzdových nákladů připadajících na pracovníka (přepočteného průměrného evidenčního počtu) ve stejném období předchozího roku a snížení počtu pracovníků proti stejnému období předchozího roku.

5) § 3 odst. 7 a 8 výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. prosince 1987 čj. 51-37608-5116 o posílení pravomoci a odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem (reg. v částce 1/1988 Sb.).

6) Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. prosince 1987 čj. 313-35673-5118 o poskytování zvláštních ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny (reg. v částce 1/1988 Sb.).

7) § 26e hospodářského zákoníku.

Přesunout nahoru