Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 194/1988 Sb.Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

Částka 43/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

194

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1988

o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

Sociálně ekonomický rozvoj Československé socialistické republiky, zvyšování efektivnosti ekonomiky v zájmu vyšší úrovně tvorby materiálních a duchovních hodnot pro život a práci lidu a uskutečňování komplexní přestavby hospodářského mechanismu vyžaduje nové vymezení úlohy ústředních orgánů státní správy, které působí na úrovni federace a tvoří společně s ústředními orgány státní správy republik nedílnou součást jednotného výkonného řídícího centra.

Posláním jednotného výkonného řídícího centra je zabezpečovat ve spolupráci všech jeho federálních a republikových součástí jednotnost státní politiky a na základě socialistické hospodářské soustavy jednotnost řízení ekonomiky a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky a proporcionální rozvoj obou republik.

K dosažení uvedených cílů se usneslo Federální shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Federální ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády československé socialistické republiky

HLAVA PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Federální ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky (dále jen "federální ministerstva") vykonávají v oblastech jim svěřených státní správu v rozsahu působnosti federace. Jejich předním úkolem je podílet se na tvorbě jednotné státní politiky Československé socialistické republiky a ve své působnosti ji uskutečňovat.

§ 2

Federální ministerstva jako součást jednotného výkonného řídícího centra odpovídají ve své působnosti za jednotné zabezpečování strategických cílů a záměrů hospodářského a sociálního rozvoje. Základní funkce řízení hospodářského a sociálního rozvoje uplatňují prostřednictvím komplexních státních plánů hospodářského a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky (dále jen "státní plány"), obecně závazných právních předpisů, cílevědomého zdokonalování hospodářského mechanismu a usměrňování vývoje ekonomiky.

§ 3

(1) Federální ministerstva se ve věcech národohospodářského plánování podílejí na tvorbě souhrnné prognózy a stanovení dlouhodobých cílů a základních směrů vědeckotechnického, hospodářského a sociálního rozvoje a na vypracování návrhů státních plánů.

(2) Federální ministerstva v případech stanovených zákonem plní úkoly při uskutečňování státních plánů a při usměrňování vývoje ekonomiky.

(3) Federální ministerstva analyzují vývoj plnění záměrů, cílů a proporcí státního plánu v oblasti své působnosti. Při usměrňování vývoje ekonomiky uplatňují, popřípadě navrhují uplatnění nástrojů národohospodářského řízení v souladu se státním pětiletým plánem, a to podle povahy své působnosti buď při plnění průřezových funkcí, nebo při řízení národohospodářských odvětví a komplexů.

§ 4

Federální ministerstva se ve věcech státní finanční a cenové politiky podílejí na tvorbě koncepcí finanční a cenové politiky a činí opatření pro jejich zabezpečení, vypracovávají podklady pro návrh státního rozpočtu federace a návrh plánu vývoje cen, vypracovávají podklady pro návrhy finančně ekonomických nástrojů a kontrolují ve své působnosti dodržování finanční a cenové kázně.

§ 5

Federální ministerstva se ve věcech vědeckotechnického a investičního rozvoje podílejí na tvorbě koncepce vědní a vědeckotechnické politiky včetně oblasti průmyslových práv a koncepce státní investiční politiky a zabezpečují jejich uskutečňování. Podílejí se na základě zákona na tvorbě a schvalování technických norem, na provádění státního zkušebnictví a na zvyšování jakosti výrobků, prací a služeb.

§ 6

Federální ministerstva se podílejí na vypracovávání koncepce tvorby a ochrany životního prostředí a zabezpečují podmínky pro její uskutečňování.

§ 7

(1) Federální ministerstva se podílejí na tvorbě koncepce státní politiky zaměstnanosti, státní mzdové politiky, produktivity práce a efektivního využívání pracovních sil a na jejím uskutečňování; zpracovávají podklady pro návrhy pravidel usměrňování mzdových prostředků a provádějí mzdovou kontrolu.

(2) Federální ministerstva se podílejí na tvorbě státní sociální politiky a pečují o rozvoj sociálních činností organizací zejména na úseku bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci a péče o pracovní podmínky pracujících.

§ 8

Federální ministerstva se v oblasti vnějších ekonomických vztahů podílejí na tvorbě koncepce zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, zejména socialistické ekonomické integrace, a na jejím uskutečňování.

§ 9

(1) Federální ministerstva vytvářejí podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti a hospodářské soutěže a přijímají protimonopolní opatření.

(2) Federální ministerstva jsou zakladateli státních podniků, vykonávají vůči nim funkci orgánů hospodářského řízení za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem a kontrolují jejich hospodářskou a sociální činnost.

(3) Federální ministerstva zřizují podle zvláštních předpisů další socialistické organizace; za podmínek stanovených v těchto předpisech řídí a kontrolují jejich činnost.

(4) Federální ministerstva jako zakladatelé, popřípadě zřizovatelé socialistických organizací jsou povinna dbát o racionální organizační strukturu výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny a o její soulad s hlavními směry rozvoje národního hospodářství.

(5) Federální ministerstva poskytují socialistickým organizacím informace o stavu a záměrech vývoje ekonomiky odvětví a oborů, o stavu a tendencích vývoje světové ekonomiky a o záměrech sociálního rozvoje, vývoje životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji.

§ 10

(1) Federální ministerstva v oblasti své působnosti sledují a vyhodnocují uplatňování a působení nástrojů hospodářského mechanismu a předkládají návrhy na jejich zdokonalování.

(2) Federální ministerstva vykonávají v oblasti své působnosti kontrolu jako nedílnou součást své řídící, organizátorské a koncepční činnosti.

§ 11

Federální ministerstva pečují na svém úseku o náležitou právní úpravu patřící do působnosti federace. Připravují návrhy zákonů Federálního shromáždění a nařízení vlády Československé socialistické republiky. Na základě zákonů Federálního shromáždění a v jejich mezích vydávají obecně závazné právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněna. Sledují a v rámci své působnosti kontrolují, jak se tyto předpisy uplatňují, vyhodnocují jejich účinnost a přijímají potřebná opatření.

§ 12

Federální ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce v hospodářské a vědeckotechnické oblasti i v dalších oblastech. Federální ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly, které vyplývají pro Československou socialistickou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství v mezinárodních organizacích.

§ 13

Federální ministerstva odpovídají ve své působnosti za úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti Československé socialistické republiky. V rozsahu stanoveném zákonem činí opatření nutná k zabezpečení potřeb ozbrojených sil a k přípravě státních orgánů, socialistických organizací a občanů k obraně. Připravují potřebné návrhy a předkládají je vládě Československé socialistické republiky, popřípadě Radě obrany státu.

§ 14

(1) Federální ministerstva se aktivně podílejí na plnění úkolů jednotného výkonného řídícího centra; přitom jsou povinna vzájemně úzce spolupracovat, vyměňovat si informace a podklady a koordinovat svoji činnost s cílem dosáhnout jednotného, komplexního, efektivního a účinného zabezpečování cílů a záměrů hospodářského a sociálního rozvoje.

(2) Federální ministerstva jsou povinna o své činnosti pravidelně informovat veřejnost.

§ 15

(1) Federální ministerstva jsou povinna soustavně spolupracovat s příslušnými orgány republik zejména při přípravě, tvorbě a realizaci jednotné státní hospodářské a sociální politiky, návrhů zákonů Federálního shromáždění a dalších obecně závazných právních předpisů, mezinárodních smluv, nástrojů hospodářského mechanismu, opatření k usměrňování vývoje ekonomiky a dalších významných opatření vlády Československé socialistické republiky. Využívají jejich rozborů, koncepcí rozvoje jednotlivých odvětví a jiných podkladů. Opírají se o jejich zkušenosti a zabývají se jejich podněty.

(2) Federální ministerstva při plnění úkolů ve věcech patřících do společné působnosti federace a republik a při zabezpečování dalších významných úkolů socialistického státu jsou povinna postupovat v úzké součinnosti s ústředními orgány státní správy republik, a to zejména v těch oblastech výkonu státní správy a plnění průřezových funkcí v jednotném řídícím centru, kde je tato součinnost potřebná pro úspěšnou realizaci strategických záměrů a cílů jednotné státní politiky Československé socialistické republiky. Za tím účelem zejména:

a) společně s příslušnými ústředními orgány státní správy republik zpracovávají návrhy státních plánů a státních rozpočtů;

b) v součinnosti s příslušnými ústředními orgány státní správy republik zpracovávají návrhy koncepcí finanční a cenové politiky, vědní a vědeckotechnické politiky a státní investiční politiky, tvorby a ochrany životního prostředí, státní politiky zaměstnanosti a státní mzdové politiky, sociální politiky, zemědělské politiky a politiky výživy lidu a zahraničně obchodní politiky ve věcech zabezpečujících uspokojování potřeb vnitřního trhu v republikách a potřeb odvětví řízených republikovými orgány;

c) ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy republik zpracovávají návrhy zásad státní politiky v oblastech uskutečňování základních funkcí socialistického státu, především v oblasti zahraniční politiky, vnitřního pořádku a bezpečnosti státu ve věcech týkajících se zabezpečení potřeb republik;

d) ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státní správy republik zpracovávají návrhy koncepcí státní politiky národohospodářských komplexů, odvětví a oborů ve věcech týkajících se potřeb odvětví řízených orgány republik.

(3) Federální ministerstva sledují plnění úkolů vyplývajících z jednotného uplatňování státní politiky federace a dbají v součinnosti s příslušnými orgány republik o zevšeobecňování pozitivních zkušeností a o odstraňování případných nedostatků. Projednávají s nimi opatření, která je třeba v tomto směru učinit.

(4) Federální ministerstva mohou vyžadovat podklady a další údaje, které potřebují pro svou činnost, od příslušných orgánů republik. V rozsahu a způsobem stanoveným tímto zákonem a zvláštními předpisy mohou po dohodě s orgány republik požadovat podklady a další údaje od socialistických a jiných organizací v působnosti republik. Federální ministerstva poskytují příslušným orgánům republik podklady a další údaje, potřebné pro jejich činnost.

§ 16

(1) V zájmu jednotného zabezpečování státní politiky federace dbají federální ministerstva v dohodě s orgány republik o souladný rozvoj těch oblastí, které patří do působnosti republik. Federální ministerstva vytvářejí podmínky pro koordinaci řešení otázek společného zájmu, které vyplývají z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace na celém území Československé socialistické republiky.

(2) V zájmu efektivního rozvoje jednotné československé ekonomiky zabezpečují federální ministerstva v souladu se státními plány i potřeby odvětví řízených orgány republik. Odvětví jednotné československé ekonomiky, řízená orgány republik, zabezpečují v souladu se státními plány též potřeby odvětví řízených federálními orgány.

§ 17

(1) V zájmu jednotného uskutečňování státní politiky na celém území Československé socialistické republiky zabezpečují členové vlády Československé socialistické republiky spolu s příslušnými členy vlád republik vzájemnou součinnost a koordinaci.

(2) Členové vlády Československé socialistické republiky projednávají návrhy opatření v oblasti společné působnosti Československé socialistické republiky a obou republik před jejich předložením vládě Československé socialistické republiky se členy vlád republik, pokud se jich navrhovaná opatření dotýkají; nedosáhne-li se dohody, informují vládu Československé socialistické republiky, která rozhodne.

§ 18

(1) Federální ministerstva informují veřejnost o návrzích závažných opatření týkajících se zejména životní úrovně, ochrany zdraví, sociálních a kulturních potřeb občanů.

(2) Federální ministerstva plní své úkoly v součinnosti s Československou akademií věd, využívají ve své činnosti poznatků dalších vědeckých institucí a pracovišť vědeckovýzkumné základny a zapojují je zejména do prací na řešení problémů koncepční povahy.

HLAVA DRUHÁ

Zvláštní ustanovení

Federální ministerstvo pro strategické plánování

§ 19

Federální ministerstvo pro strategické plánování je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro dlouhodobou strategii hospodářského a sociálního rozvoje.

§ 20

(1) Federální ministerstvo pro strategické plánování společně s ústředními orgány pro národohospodářskou strategii republik a ve spolupráci s ústředními orgány federace a republik koordinuje přípravu strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, vypracovává její návrhy a předkládá je vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Federální ministerstvo pro strategické plánování v procesu přípravy a tvorby strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky vypracovává zejména návrhy:

a) základních směrů, věcných a systémových podmínek hospodářského a sociálního rozvoje a státní politiky strukturálních změn;

b) koncepcí rozvoje vědy a vědeckotechnické politiky;

c) koncepce ekonomického zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu;

d) dlouhodobých koncepcí zapojení československé ekonomiky do světové ekonomiky;

e) hlavních záměrů v oblasti životních podmínek a životní úrovně obyvatelstva.

§ 21

Federální ministerstvo pro strategické plánování vyhodnocuje uskutečňování strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, jakož i opatření přijatá k její realizaci a jejich účinnost.

§ 22zrušeno

Federální výbor pro životní prostředí

§ 23

Federální výbor pro životní prostředí je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast životního prostředí.

§ 24

(1) Federální výbor pro životní prostředí v úzké součinnosti s ústředními orgány republik pro životní prostředí a dalšími federálními ústředními orgány státní správy a ústředními orgány státní správy republik zpracovává návrh státní ekologické politiky a způsoby její realizace. Po projednání ve vládách republik předkládá návrh této politiky vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Federální výbor pro životní prostředí v úzké součinnosti s ústředními orgány republik pro životní prostředí a s dalšími ústředními orgány federace a republik způsob realizace státní ekologické politiky, zejména:

a) navrhuje programy realizace státní ekologické politiky, včetně vybraných staveb k ochraně životního prostředí, převážně financovaných z rozpočtu federace;

b) koordinuje v návaznosti na mezinárodní dohody celostátní informační systém o životním prostředí;

c) podněcuje a podporuje řešení vybraných vědeckých a technických problémů v oblasti životního prostředí;

d) navrhuje ekonomické nástroje realizace státní ekologické politiky.

(3) Federální výbor pro životní prostředí koordinuje plnění úkolů na úseku územního plánování a stavebního řádu ve věcech, které se svými důsledky dotýkají obou republik, anebo které se dotýkají zájmů sousedních států.

(4) Federální výbor pro životní prostředí uskutečňuje mezinárodní spolupráci v působnosti federace a koordinuje mezinárodní spolupráci v působnosti republik.

(5) Federálnímu výboru pro životní prostředí podléhá státní dozor nad jadernou bezpečností.

§ 25 – § 29zrušeno

Federální ministerstvo zahraničních věcí

§ 30

Federální ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast zahraniční politiky.

§ 31

Federální ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy Československé socialistické republiky k ostatním státům a k mezinárodním organizacím. Řídí, koordinuje a zabezpečuje provádění zahraniční politiky Československé socialistické republiky. Dbá o uplatňování zájmů zahraniční politiky československé socialistické republiky v činnosti všech orgánů federace i republik.

§ 32

Federální ministerstvo zahraničních věcí

a) zajišťuje ochranu práv a zájmů Československé socialistické republiky a jejich občanů v zahraničí;

b) řídí československé zastupitelské úřady v zahraničí;

c) plní úkoly při zabezpečování styků s orgány cizích států v Československé socialistické republice a v zahraničí;

d) plní úkoly při správě majetku československého státu v zahraničí.

§ 33

Federální ministerstvo zahraničních věcí plní v rozsahu stanoveném vládou Československé socialistické republiky úkoly při zabezpečování mezinárodních styků ve věcech, které patří do výlučné působnosti republik.

§ 34

Federální ministerstvo zahraničních věcí

a) koordinuje, popřípadě zabezpečuje přípravu sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv;

b) zabezpečuje vyhlašování mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána;

c) sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky Československé socialistické republiky.

Federální ministerstvo národní obrany

§ 35

Federální ministerstvo národní obrany je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro zabezpečování obrany Československé socialistické republiky a orgánem pro řízení a vedení Československé lidové armádě a pro řízení civilní obrany.

§ 36

Federální ministerstvo národní obrany odpovídá za uskutečňování koncepce branné politiky Československé socialistické republiky a navrhuje potřebná opatření vládě Československé socialistické republiky, Radě obrany státu a prezidentu Československé socialistické republiky jako vrchnímu veliteli ozbrojených sil.

§ 37

Federální ministerstvo národní obrany vypracovává

a) návrh zásad řízení obrany Československé socialistické republiky a koordinuje činnost ústředních orgánů a socialistických organizací při přípravě k obraně;

b) návrh komplexního plánu výstavby Československé lidové armády;

c) základní úkoly přípravy občanů k obraně Československé socialistické republiky a navrhuje opatření k jejich realizaci;

d) koncepci, zaměření a hlavní úkoly civilní obrany.

§ 38

Federální ministerstvo národní obrany

a) řídí výstavbu Československé lidové armády a zabezpečuje její všestrannou připravenost a nepřetržité velení vojskům;

b) rozpracovává použití Československé lidové armády za branné pohotovosti státu a řídí vojenskou zpravodajskou službu;

c) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru Československé socialistické republiky a koordinaci vojenského letového provozu s civilním letovým provozem;

d) vypracovává opatření k zabezpečení Československé lidové armády všemi druhy výzbroje, bojové techniky a materiálu; provádí u dodavatelských organizací kontrolu jakosti výrobků určených pro zabezpečení obrany státu.

§ 39

Federální ministerstvo národní obrany

a) organizuje a provádí opatření k mobilizaci československé lidové armády, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřebu ozbrojených sil Československé socialistické republiky;

b) povolává občany Československé socialistické republiky k plnění branné povinnosti a v rozsahu své působnosti stanoví způsob výkonu této povinnosti.

Federální ministerstvo vnitra

§ 40

Federální ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

§ 41

(1) Federální ministerstvo vnitra vypracovává návrh Koncepce bezpečnostní politiky Československé socialistické republiky a ve vymezeném rozsahu zabezpečuje její uskutečňování.

(2) Federální ministerstvo vnitra řídí ve vymezeném rozsahu Sbor národní bezpečnosti a je orgánem pro velení Pohraniční stráži a vojskům ministerstva vnitra.

§ 42

Federální ministerstvo vnitra při uskutečňování bezpečnostní politiky

a) připravuje zaměření hlavních úkolů Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra;

b) připravuje zásady organizace Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra;

c) stanoví zásady jednotného výkonu služby ve Sboru národní bezpečnosti a zabezpečuje rozvoj metod a prostředků bezpečnostní práce a jejich sjednocování;

d) stanoví zásady soustavy politické a odborné přípravy příslušníků Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra;

e) stanoví zdravotnické zabezpečení příslušníků Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra;

f) vytváří předpoklady pro účast organizací a občanů na realizaci bezpečnostní politiky.

§ 43

Federální ministerstvo vnitra navrhuje vládě Československé socialistické republiky

a) opatření k jednotnému provádění bezpečnostní politiky;

b) základní zásady organizační výstavby a celkové početní stavy Sboru národní bezpečnosti a Pohraniční stráže.

§ 44

Federální ministerstvo vnitra plní úkoly při ochraně státních hranic Československé socialistické republiky.

§ 45

(1) Federální ministerstvo vnitra zabezpečuje výkon státní správy ve věcech

a) vydávání cestovních dokladů, povolování vstupu na území Československé socialistické republiky a povolování pobytu cizinců;

b) státních hranic, jejich vyměřování, vyznačování, udržování a vedení hraničního dokumentárního díla;

d) státních symbolů Československé socialistické republiky.

(2) Federální ministerstvo vnitra navrhuje právní úpravu ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství a kontroluje její dodržování a metodicky řídí a kontroluje šifrovou službu.

§ 46

Federální ministerstvo vnitra zajišťuje zamezení přepravy, dovozu a šíření věcí zahraničního původu, jejichž obsah je v rozporu s právem chráněnými zájmy nebo porušuje mezinárodní smlouvy.

§ 47

Federální ministerstvo vnitra zajišťuje jednotnou telekomunikační síť Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra.

§ 48zrušeno

Federální ministerstvo financí

§ 49

Federální ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast financí a cen.

§ 50

Federální ministerstvo financí odpovídá za tvorbu koncepce finanční a rozpočtové politiky Československé socialistické republiky a ve vymezeném rozsahu zabezpečuje její uskutečňování.

§ 51

Federální ministerstvo financí

a) vypracovává zásady finanční a rozpočtové politiky Československé socialistické republiky na pětileté období jako součást přípravy pětiletého státního plánu;

b) navrhuje vládě Československé socialistické republiky rámcové zásady dotační a odpisové politiky, jakož i úpravu odvodů, daní a poplatků ve vymezeném rozsahu;

c) navrhuje vládě Československé socialistické republiky úpravu způsobu zabezpečení příjmů státního rozpočtu federace, čerpání jeho výdajů a vztahů mezi státním rozpočtem federace a státními rozpočty republik a úpravu zásad rozpočtového hospodaření.

§ 52

(1) Federální ministerstvo financí předkládá vládě Československé socialistické republiky

a) ve spolupráci se Státní plánovací komisí návrh pětiletého rozpočtového výhledu federace;

b) návrh státního rozpočtu federace;

c) návrh státního závěrečného účtu federace.

(2) Federální ministerstvo financí předkládá vládě Československé socialistické republiky přehled o souhrnu pětiletých rozpočtových výhledů, státních rozpočtů a státních závěrečných účtů za Československou socialistickou republiku.

(3) Federální ministerstvo financí

a) vypracovává návrh finanční části státních plánů (ve vazbě na úhrnný finanční plán);

b) provádí rozbory finančního hospodaření za Československou socialistickou republiku podle podkladů poskytovaných mu federálními orgány a orgány republik v rozsahu dohodnutém s ústředními orgány státní správy republik pro finance.

(4) Federální ministerstvo financí vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o způsobu odpisování základních prostředků všech socialistických organizací.

§ 53zrušeno

§ 54

Federální ministerstvo financí zajišťuje jednotné provádění a uplatňování zákonů Federálního shromáždění o odvodech a daních, jakož i zákonů o poplatcích, které mají vztah k zahraničí nebo souvisí s výkonem působnosti orgánů federace.

§ 55

Federální ministerstvo financí

a) vykonává dohled nad prováděním devizového monopolu Československé socialistické republiky;

b) navrhuje vládě Československé socialistické republiky ve spolupráci s federálním ministerstvem zahraničního obchodu a federálním ministerstvem zahraničních věcí koncepci a ekonomické podmínky v oblasti poskytovaných a přijímaných vládních úvěrů ve vnějších vztazích; společně s federálním ministerstvem zahraničního obchodu zabezpečuje jejich uskutečňování;

c) se Státní bankou československou předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy na úpravy devizového hospodářství.

§ 56

Federální ministerstvo financí předkládá se Státní bankou československou vládě Československé socialistické republiky návrhy zásad pro stanovování kursů československé koruny k cizím měnám.

§ 57

Federální ministerstvo financí zajišťuje zpracování finančních, měnových a devizových otázek vyplývajících z účasti Československé socialistické republiky v Radě vzájemné hospodářské pomoci a připravuje návrhy na postup československých delegací v orgánech Rady vzájemné hospodářské pomoci v těchto otázkách.

§ 58

Federální ministerstvo financí navrhuje a v rozsahu zmocnění daného vládou Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, Státní plánovací komisí, Federálním cenovým úřadem a Státní bankou československou finančně ekonomické nástroje v zahraničním obchodě a způsob uplatňování finančně ekonomických vztahů souvisejících s prováděním zahraničního obchodu, pokud ovlivňují státní rozpočty; rozpočtuje tyto vztahy a zabezpečuje jejich uplatňování ve vztahu k organizacím řízeným federálními orgány.

§ 59

(1) Federální ministerstvo financí

a) určuje jednotné zásady organizace a výkonu finanční kontroly;

b) provádí revize hospodaření federálních orgánů, federálních fondů a organizací řízených federálními orgány.

(2) Federální ministerstvo financí stanoví podmínky pro výkon auditorské činnosti u podniků se zahraniční majetkovou účastí a pověřuje osoby nebo organizace výkonem funkce auditorů.

§ 60

(1) Federální ministerstvo financí vykonává působnost ve věcech účetnictví, rozpočetnictví, kalkulací a účetního výkaznictví včetně dohledu v rozsahu stanoveném zákonem.

(2) Federální ministerstvo financí odpovídá za koncepci a rozvoj soustavy informací pro státní rozpočty a její propojení s ostatními celostátními informačními soustavami.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

§ 61

Federální ministerstvo zahraničního obchodu je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast hospodářských styků se zahraničím.

§ 62

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu odpovídá za tvorbu koncepce zahraničně obchodní politiky Československé socialistické republiky a zajišťuje její provádění ve styku s příslušnými orgány jiných států.

(2) Federální ministerstvo zahraničního obchodu řídí a kontroluje provádění zahraničně obchodní politiky Československé socialistické republiky.

(3) Federální ministerstvo zahraničního obchodu zajišťuje ve spolupráci s federálním ministerstvem financí a Státní bankou československou soulad zahraničně obchodní politiky s devizovou politikou.

§ 63

Federální ministerstvo zahraničního obchodu vypracovává souhrnné podklady pro státní plány v oblasti zahraničního obchodu včetně podkladů pro koordinaci státních plánů s plány členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci.

§ 64

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v souladu se zásadami státní cenové politiky a se zahraničně obchodní politikou pravidla pro provádění cenové politiky v zahraničně obchodní oblasti.

§ 65

Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává působnost ve věcech celnictví, celní politiky a celních tarifů. Zvláštní složkou federálního ministerstva zahraničního obchodu pro výkon této působnosti je Ústřední celní správa.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

§ 66

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast práce, mzdové a sociální politiky.

§ 67

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí odpovídá za tvorbu koncepce a zásad politiky zaměstnanosti, produktivity práce, efektivního využívání pracovních sil, jejich reprodukce a kvalifikace, mzdové politiky a sociální politiky Československé socialistické republiky a dbá o jejich uskutečňování.

§ 68

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovává souhrnné podklady pro státní plány v oblasti práce, mzdové a sociální politiky.

§ 69

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy

a) jednotných zásad pracovněprávních vztahů;

b) zásad sociálních a personálních činností organizací, rozvoje účasti pracujících na řízení a uzavírání kolektivních smluv;

c) podmínek k vytváření plné zaměstnanosti, k systému regulace rozmisťování pracovních sil a k vytváření společensky potřebných pracovních míst;

d) rozsahu a podmínek odborné přípravy a zaměstnávání cizích státních příslušníků v Československé socialistické republice a zásad zaměstnávání československých občanů v zahraničí.

§ 70

(1) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě Československé socialistické republiky

a) návrhy jednotných zásad mzdové politiky včetně usměrňování mzdového vývoje a hodnotí jejich účinnost;

b) návrhy zásad poskytování naturálních požitků a náhrad výdajů spojených s výkonem práce.

(2) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí upravuje ve vztahu k federálním orgánům a organizacím řízeným federálními orgány poskytování odměn občanům mimo pracovní poměr, pokud to nepatří do působnosti jiného orgánu.

§ 71

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy směřující k plnění úkolů federace v oblasti sociální politiky, zejména ve věcech důchodového a nemocenského zabezpečení, sociální péče, společenské péče o rodinu a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj populace.

Federální ministerstvo hospodářství

§ 72

Federální ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro uskutečňování strategie hospodářského a sociálního rozvoje a realizaci státní hospodářské, zejména strukturální politiky.

§ 73

Federální ministerstvo hospodářství

a) v úzké součinnosti s příslušnými orgány republik koordinuje přípravu státní strukturální, zejména průmyslové, energetické, zemědělské, výživové a surovinové politiky, vypracovává její návrhy a předkládá je vládě České a Slovenské Federativní Republiky;

b) rozpracovává koncepci státní investiční politiky včetně její realizace a zabezpečení státní expertizy u investičních akcí, u nichž mají být použity finanční zdroje z rozpočtu federace;

c) formuluje státní podnikatelské záměry a priority, vyhlašuje konkursní řízení na státní zakázky a obecně podporuje podnikatelskou činnost;

d) navrhuje a koordinuje programy a projekty k realizaci státní vědeckotechnické politiky včetně způsobů jejich financování, nákupu licencí a zabezpečení soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací;

e) při realizaci stabilizační politiky uplatňuje v mezích stanovených zákonem vůči jednotlivým subjektům nástroje přímé regulace;

f) předkládá vládě návrhy na použití prostředků přímé zahraniční pomoci a koordinuje a vyhodnocuje návrhy na umístění zahraničních investic.

§ 74

(1) Federální ministerstvo hospodářství vypracovává koncepci tvorby a využívání státních hmotných rezerv.

(2) Federální ministerstvo hospodářství navrhuje při tvorbě a realizaci hospodářské politiky opatření potřebná pro zabezpečení obrany a bezpečnosti státu.

§ 75

Federální ministerstvo hospodářství dále

a) zajišťuje v oblasti energetiky mezinárodní spolupráci České a Slovenské Federativní Republiky i v návaznosti na ni stanoví zásady rozvoje zařízení pro přenos elektrické energie;

b) stanoví zásady rozvoje tranzitní soustavy zemního plynu v souladu s mezinárodními závazky České a Slovenské Federativní Republiky;

c) organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy;

d) vykonává v rozsahu stanoveném zákonem státní správu ve věcech výroby, dovozu a uvádění do oběhu prostředků k ochraně rostlin, ochrany práv k odrůdám rostlin a plemenům zvířat;

e) zabezpečuje jednotné provádění státního zkušebnictví a normalizace a dále řešení mezinárodních normalizačních úkolů.

§ 76

Federální ministerstvo hospodářství schvaluje na úseku těžby a zpracování radioaktivních surovin projektování a financování geologických prací podle zvláštních předpisů, přezkoumává a schvaluje výpočty jejich zásob a vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o jejich klasifikaci, odpisech a evidenci.

§ 77

Federální ministerstvo hospodářství na základě tohoto zákona vydává obecně závazné právní předpisy na úseku

a) vědeckotechnického rozvoje, výzkumné a vývojové základny;

b) projektové přípravy staveb, státní expertizy a vyhodnocování staveb;

c) investorské, projektové, inženýrské a typizační činnosti.

Federální úřad pro hospodářskou soutěž

§ 78

Federální úřad pro hospodářskou soutěž je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže.

§ 79

Federální úřad pro hospodářskou soutěž dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže stanovených zvláštním zákonem.

§ 80

(1) Federální úřad pro hospodářskou soutěž

a) sleduje vývoj soutěže na trhu a provádí rozbory trhu z hlediska hospodářské soutěže;

b) sleduje hospodářskou činnost podnikatelských subjektů, aby nedocházelo ke zneužívání jejich monopolního nebo dominantního postavení;

c) zjišťuje případy narušení hospodářské soutěže a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem rozhoduje o nápravě a postihu.

(2) Federální úřad pro hospodářskou soutěž v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem

a) schvaluje smlouvy o sloučení podnikatelských subjektů nebo jejich hospodářských činností nebo o spolupráci týkající se hospodářské soutěže;

b) přijímá protimonopolní opatření.

Federální ministerstvo zemědělství a výživyzrušeno

§ 81 – § 84zrušeno

Federální ministerstvo dopravy a spojů

§ 85

Federální ministerstvo dopravy a spojů je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast dopravy stanovenou tímto zákonem a pro oblast spojů.

§ 86

Federální ministerstvo dopravy a spojů odpovídá za tvorbu koncepce dopravní a spojové politiky Československé socialistické republiky a v rozsahu své působnosti zabezpečuje její uskutečňování. Federální ministerstvo dopravy a spojů vypracovává ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány návrh programu snižování dopravní náročnosti národního hospodářství.

§ 87

Federální ministerstvo dopravy a spojů organizuje a řídí jednotnou soustavu spojů, železniční dopravu, civilní letectví, říční dopravu, pokud zabezpečuje též zahraniční přepravu, a správu dálnic.

§ 88

(1) Federální ministerstvo dopravy a spojů na základě zvláštních předpisů

a) stanoví podmínky technické způsobilosti dopravních prostředků, dopravních cest a dopravních a spojových zařízení a postup a podmínky pro schvalování jejich typů;

b) stanoví podmínky způsobilosti pracovníků k výkonu činností v dopravě a ve spojích.

(2) Federální ministerstvo dopravy a spojů koordinuje zapojení československé dopravní a spojové soustavy do mezinárodní dopravní a spojové sítě.

§ 89

Federální ministerstvo dopravy a spojů v rámci stanovených zásad státní cenové politiky stanoví mezinárodní tarify v dopravě a spojích, předkládá návrhy vnitrostátních tarifů a cen v dopravě a ve spojích a po schválení je vyhlašuje.

§ 90

Federální ministerstvo dopravy a spojů stanoví

a) na základě zákona pravidla provozu v jednotlivých druzích dopravy s výjimkou pravidel silničního provozu;

b) jednotná pravidla pro výkon poštovního, telekomunikačního a radiokomunikačního provozu a provozu poštovní novinové služby a činností s tím souvisejících.

§ 91

Federální ministerstvo dopravy a spojů řídí odbornou přípravu a zabezpečuje mobilizační a bojovou připravenost železničního vojska.

§ 92

Federální ministerstvo dopravy a spojů řídí ozbrojené sbory v dopravě.

§ 93

Federální ministerstvo dopravy a spojů vydává poštovní známky a jiné poštovní ceniny a vykonává dozor nad jejich provedením a tiskem.

§ 94

(1) Federální ministerstvo dopravy a spojů řídí a vykonává přímo nebo prostřednictvím organizací pověřených na základě zákona státní správu a státní odborný dozor ve věcech

a) drah celostátních a vleček;

b) civilního letectví;

c) dálnic;

d) vnitrozemské a námořní plavby;

e) pošt;

f) telekomunikací;

g) radiokomunikací;

h) dodržování přidělených kmitočtů nebo kmitočtových pásem.

(2) Federální ministerstvo dopravy a spojů vykonává přímo nebo prostřednictvím organizací pověřených na základě zákona státní odborný technický dozor ve věcech všech drah, vnitrozemské plavby, civilního letectví a zařízení jednotné telekomunikační sítě.

(3) Federální ministerstvo dopravy a spojů plní funkci námořního úřadu Československé socialistické republiky, speciálního stavebního úřadu pro dálnice, leteckého úřadu Československé socialistické republiky a státní inspekce telekomunikací.

(4) Federální ministerstvo dopravy a spojů zřizuje pro řízení spojů nezbytné orgány, které ve stanoveném rozsahu vykonávají správní a hospodářské funkce na území republik.

Federální ministerstvo kontroly

§ 95

Federální ministerstvo kontroly je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast kontroly.

§ 96

(1) Federální ministerstvo kontroly kontroluje federální ústřední orgány státní správy, orgány jim podřízené, organizace jimi zřízené nebo založené a organizace zřízené federálním zákonem.

(2) Federální ministerstvo kontroly kontroluje podle pokynů vlády

a) jak jsou plněny povinnosti vyplývající ze zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření na jejich základě vydaná;

b) úroveň vyřizování stížností, podnětů a petic občanů a závažné z nich prověřuje.

(3) Při výkonu kontrolní činnosti federální ministerstvo kontroly zkoumá zákonnost, účelnost a hospodárnost.

§ 97

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v oblasti obrany a ve věcech bezpečnosti svěřených do působnosti federace plnění povinností vyplývajících organizacím ze zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření vydaných na jejich základě.

§ 98

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v součinnosti s věcně příslušnými federálními ústředními orgány státní správy, zda jakost výrobků, prací a služeb státních podniků jimi založených odpovídá obecně závazným právním předpisům a opatřením vydaným na jejich základě a technickým normám, zejména z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele a ochrany dobrého jména tuzemské produkce v zahraničí.

§ 99

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v součinnosti s příslušnými orgány republik u orgánů a organizací řízených orgány republik v případech uvedených v § 97, jak jsou prováděna opatření federálních orgánů.

§ 99a

Kontrolní působnost podle § 96 vykonává federální ministerstvo kontroly v obdobném rozsahu vůči organizacím pověřeným zákonem Federálního shromáždění plněním úkolů v oblasti státní správy.

§ 99b

Kontrolní působnost federálního ministerstva kontroly se nevztahuje na činnost politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací a orgánů, družstev a dalších družstevních organizací, jakož i jiných nestátních organizací s výjimkou kontroly nakládání s prostředky poskytnutými jim ze státního rozpočtu federace, popřípadě z federálních účelových fondů.

§ 99c

Federální ministerstvo kontroly

a) v oblasti působnosti federace usměrňuje činnost orgánů na úseku kontroly;

b) koordinuje svoji činnost s ostatními ústředními orgány státní správy vykonávajícími kontrolu a s příslušnými orgány republik pro kontrolu;

c) upozorňuje ostatní státní orgány na porušování zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření vydaných na jejich základě.

§ 99d

Federální ministerstvo kontroly podle požadavků předsednictva Federálního shromáždění

a) předkládá zprávy o poznatcích ze své kontrolní činnosti;

b) provádí kontrolu pro plnění úkolů Federálního shromáždění a jeho orgánů, zejména v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu a státního závěrečného účtu federace a s prošetřováním stížností, návrhů a petic podaných Federálnímu shromáždění;

c) opatřuje podklady pro kontrolní činnost Federálního shromáždění, jeho orgánů a poslanců a vyjadřuje se k těmto podkladům.

Federální cenový úřadzrušeno

§ 100zrušeno

§ 60a

Federální ministerstvo financí odpovídá za tvorbu koncepce cenové politiky Československé socialistické republiky a v rozsahu své působnosti zabezpečuje její uskutečňování.

§ 60b

Federální ministerstvo financí vypracovává

a) zásady cenové politiky jako součást přípravy státního pětiletého plánu a zabezpečuje její jednotné provádění;

b) souhrnné podklady pro státní plány v oblasti cen a návrhy plánů vývoje cen.

§ 60c

Federální ministerstvo financí navrhuje vládě Československé socialistické republiky

a) pravidla státního řízení cen,

b) ceny a cenové limity (dále jen "ceny") výrobků výkonů, prací a služeb (dále jen "výrobky") a změny cen, jejichž stanovení si vláda Československé socialistické republiky vyhradí.

§ 60d

Federální ministerstvo financí vydává na základě tohoto zákona a podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky obecně závazné právní předpisy pro tvorbu, změny, kontrolu a evidenci cen.

§ 60e

(1) Federální ministerstvo financí

a) řídí a koordinuje přípravu a uskutečňování opatření vlády Československé socialistické republiky v oblasti cen;

b) provádí rozbory vývoje a působení cen;

c) určuje, které podklady potřebné pro státní řízení cen předkládají orgány a organizace.

(2) Federální ministerstvo financí

a) stanoví ceny národohospodářsky významných výrobků v rozsahu určením vládou československé socialistické republiky;

b) schvaluje změny cen v rozsahu a za podmínek stanovených vládou Československé socialistické republiky;

c) může v rámci své působnosti v tvorbě cen pověřit jiné orgány a po předchozí dohodě s příslušnými ústředními orgány i organizace stanovením nebo sjednáním cen výrobků, popřípadě jejich změny;

d) ukládá organizacím na základě zvláštních předpisů obvody prostředků do státního rozpočtu.

§ 60f

Federální ministerstvo financí koordinuje plány a stanoví rozhodující úkoly v kontrole cen; má právo vyžadovat od orgánů republik s cenovou působností provedení zvláštních cenových kontrol k ověření správnosti podkladů předkládaných organizacemi pro cenová opatření.

§ 60g

Federální ministerstvo financí odpovídá za koncepci a rozvoj soustavy informaci pro státní řízení cen a její propojení s ostatními celostátními informačními soustavami.

ČÁST DRUHÁ

Další federální orgány ústřední orgány státní správy

HLAVA PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 108

Na působnost federálních ústředních orgánů státní správy uvedených v této části zákona se přiměřeně vztahují ustanovení § 1 až 16 a § 18 tohoto zákona.

HLAVA DRUHÁ

Zvláštní ustanovení

Federální statistický úřad

§ 109

Federální statistický úřad je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast sociálně ekonomických informací.

§ 110

(1) Federální statistický úřad vykonává působnost v oblasti sociálně ekonomických informací o všech odvětvích národního hospodářství a o všech úsecích společenského života v rozsahu stanoveném zákonem.

(2) Federální statistický úřad zajišťuje propojení jednotné soustavy sociálně ekonomických informací s ostatními celostátními informačními soustavami a zajišťuje vzájemnou koordinaci tvorby, propojení a funkce všech celostátních informačních soustav; přitom postupuje v součinnosti s ústředními orgány, které tyto informační soustavy řídí.

Federální úřad pro tisk a informacezrušeno

§ 111, § 112zrušeno

Správa federálních hmotných rezerv

§ 113

Správa federálních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro plánování, tvorbu, ochraňování a používání federálních hmotných rezerv, pro úkoly na úseku státních rezerv vytvářených v rámci hospodářských mobilizačních příprav národního hospodářství a pro tvorbu koncepcí, analýzu a usměrňování oběhových procesů v národním hospodářství.

§ 114

(1) Správa federálních hmotných rezerv v součinnosti se Státní plánovací komisí předkládá vládě Československé socialistické republiky

a) návrhy nomenklatury, cílových a nesnižitelných stavů materiálů federálních hmotných rezerv;

b) návrhy pravidel tvorby, ochraňování, financování, rozmisťování, používání a kontroly federálních hmotných rezerv;

c) návrhy pravidel plánování, rozpočtování, financování, ochraňování, obhospodařování, používání a kontroly státních rezerv pro hospodářské mobilizační přípravy národního hospodářství.

(2) Správa federálních hmotných rezerv

a) pověřuje socialistické organizace určené ústředními orgány státní správy k ochraňování federálních hmotných rezerv;

b) rozhoduje podle pravidel stanovených vládou Československé socialistické republiky o zápůjčkách federálních hmotných rezerv socialistickým organizacím;

c) používá podle pravidel stanovených vládou Československé socialistické republiky federální hmotné rezervy při konjunkturálních výkyvech cen na světových trzích.

(3) Správa federálních hmotných rezerv analyzuje vývoj oběhu zboží, usměrňuje a koordinuje rozvoj skladování, manipulace s materiálem a balení.

Federální úřad pro vynálezy

§ 115

Federální úřad pro vynálezy je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast průmyslových práv, objevů a zlepšovacích návrhů.

§ 116

Federální úřad pro vynálezy

a) navrhuje cíle a zásady jednotné státní politiky v oblasti průmyslových práv včetně zahraniční a vypracovává návrh koncepce rozvoje v oblasti průmyslových práv a opatření k jejímu zabezpečení;

b) rozhoduje o udělení ochrany na předměty průmyslových práv;

c) vede ústřední fond světové patentové literatury a zajišťuje budování, výměnu a zpřístupňování fondu informací z oblasti průmyslových práv.

Federální úřad pro normalizaci a měření

§ 117

Federální úřad pro normalizaci a měření je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast technické normalizace, měrové služby a státního zkušebnictví.

§ 118

Federální úřad pro normalizaci a měření

a) řídí technickou normalizaci, měrovou službu a státní zkušebnictví v rozsahu stanoveném zákonem a vypracovává celostátní koncepce rozvoje těchto činností;

b) řídí tvorbu státních technických norem a tyto schvaluje;

c) zabezpečuje jednotnost a přesnost stanovených měřidel a měření a soustavné zvyšování jejich technické úrovně a zabezpečuje výkon státní měrové služby v rozsahu stanoveném zákonem;

d) zabezpečuje výkon státního zkušebnictví, řídí a kontroluje činnost státních zkušeben a stanoví státním zkušebnám povinnost zadávat některé speciální zkoušky jiným organizacím.

Československá komise pro atomovou energii

§ 119

(1) Československá komise pro atomovou energii je ústředním orgánem státní správy Československé socialistické republiky pro oblast atomové energie.

(2) Předsedu, místopředsedu a ostatní členy Československé komise pro atomovou energii jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

§ 120

Československá komise pro atomovou energii

a) vypracovává podklady z oblasti mírového využívání jaderné energie pro návrhy státní vědní a vědeckotechnické politiky včetně návrhů na její zabezpečení;

b) podílí se na vypracování návrhu československého jaderného programu a jeho zabezpečení; v rámci této činnosti zabezpečuje potřeby národního hospodářství v izotopové produkci a vybraných přístrojích jaderné techniky;

c) vykonává státní dozor nad jadernou bezpečností jaderných zařízení podle zvláštních předpisů;

d) vykonává státní dozor nad jadernými materiály včetně jejich kontroly a evidence;

e) v rozsahu své působnosti zabezpečuje závazky Československé socialistické republiky z mezinárodních smluv týkajících se jaderné bezpečnosti jaderných zařízení.


ČÁST TŘETÍ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 121

podrobnější vymezení úkolů federálních ministerstev a dalších federálních ústředních orgánů státní správy, zásad jejich činnosti a vnitřní organizace upraví statuty, které schvaluje vláda Československé socialistické republiky.

§ 122

Federální ministerstva a další federální ústřední orgány státní správy se ve veškeré své činnosti řídí ústavními a ostatními zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a usneseními vlády Československé socialistické republiky a jejího předsednictva.

§ 123

Federální ministerstva a další federální ústřední orgány státní správy dbají, aby stavy jejich pracovníků odpovídaly stanoveným působnostem a aby se přiměřeně skládaly z občanů obou republik, a vytvářejí pro to všestranné podmínky.

§ 124

Ustanovení § 52 odst. 4, § 75, 77 a 104 o vydávání obecně závazných právních předpisů na základě tohoto zákona pozbývají účinnosti dnem 31. prosince 1992.

§ 125

Pokud se v dosavadních právních předpisech užívá názvů Úřad pro vynálezy a objevy a Úřad pro normalizaci a měření, rozumí se jimi Federální úřad pro vynálezy a Federální úřad pro normalizaci a měření.

§ 126

Zrušuje se:

1. § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 69/1964 Sb., o Správě státních hmotných rezerv;

2. § 12 odst. 1, druhá věta a odst. 2 zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci;

3. § 5 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb.;

4. § 4 odst. 3 zákona č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu;

5. zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 158/1973 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb. a zákonů č. 149/1979 Sb. a č. 115/1983 Sb.;

6. § 142 odst. 1, § 143 a 144 zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech;

7. zákon č. 37/1972 Sb., o okresních a krajských zemědělských správách.

§ 127

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 297/1990 Sb. Čl. II

(1) Majetková práva, práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí

a) ze Státní plánovací komise na federální ministerstvo pro strategické plánování;

b) ze Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj na Federální výbor pro životní prostředí;

c) z federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, z federálního ministerstva zemědělství a výživy a z federálního ministerstva paliv a energetiky na federální ministerstvo hospodářství;

d) z Výboru lidové kontroly České a Slovenské Federativní Republiky na federální ministerstvo kontroly;

e) z Federálního cenového úřadu na federální ministerstvo financí.

(2) K právním subjektům zřízeným nebo založeným dosavadními federálními ústředními orgány státní správy, nebo ke kterým obdobný vztah stanoví obecně závazný právní předpis, mají stejné postavení federální ústřední orgány státní správy, kterým byla příslušná oblast svěřena do působnosti tímto zákonem.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 297/1990 Sb. Čl. III

Působnost federálního ministerstva vnitra upravená v § 41, 42 a 43 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, se nevztahuje na útvary Sboru národní bezpečnosti řízené ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Slovenské republiky.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 297/1990 Sb. Čl. IV

(1) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost Státní plánovací komisi, vykonává tuto působnost podle povahy věci federální ministerstvo pro strategické plánování, popřípadě federální ministerstvo hospodářství.

(2) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, vykonává tuto působnost v oblasti životního prostředí, územního plánování a stavebního řádu Federální výbor pro životní prostředí, v ostatních oblastech podle povahy věci federální ministerstvo hospodářství nebo federální ministerstvo pro strategické plánování.

(3) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost Federálnímu cenovému úřadu, vykonává tuto působnost federální ministerstvo financí.

(4) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálnímu ministerstvu paliv a energetiky, federálnímu ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a federálnímu ministerstvu zemědělství a výživy, vykonává tuto působnost federální ministerstvo hospodářství, a to v rozsahu působnosti federace.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 297/1990 Sb. Čl. V

O federálním ministerstvu kontroly a o oprávněních a povinnostech pracovníků jeho aparátu platí až do vydání zákona o kontrole přiměřeně ustanovení zákona č. 103/ 1971 Sb., o lidové kontrole.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Přesunout nahoru