Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 191/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním

Částka 41/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 06.07.1987
Zrušeno k 01.05.2004 (112/2004 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

191

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. října 1988

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním


Dne 25. června 1984 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem 6. července 1987.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky o spolupráci na úseku veterinárním

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Argentinské republiky,

vedeny přáním rozšířit vzájemnou spolupráci na úseku veterinárním a usnadnit vzájemnou výměnu živých zvířat a výrobků a surovin živočišného původu, jakož i podporovat výměnu poznatků ve veterinární vědě a praxi,

se rozhodly uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany

a) budou usnadňovat dovoz, vývoz a průvoz živých zvířat, výrobků a surovin živočišného původu mezi oběma státy,

b) budou spolupracovat při ochraně svých států před zavlečením nákaz zvířat.

Článek 2

1. Příslušné orgány smluvních stran

a) si budou pravidelně vyměňovat zprávy o nákazách zvířat, vyskytujících se na území jejich států,

b) v případě nového výskytu nákazy uvědomí krátkou cestou příslušné orgány druhé smluvní strany o jejím vzniku, místě výskytu, průběhu a o opatřeních, přijatých k její kontrole a zdolání.

2. Ustanovení odstavce 1 písm. a) se týká nákaz zahrnutých v listu A, B a C Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE), ustanovení odstavce 1 písm. b) se týká nákaz zahrnutých v listu A OIE.

3. Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat informace o zdravotní problematice z úseku veterinárního, o niž se zajímají.

Článek 3

Smluvní strany se zavazují podporovat a usnadňovat spolupráci příslušných orgánů a organizací na úseku veterinárním, která se bude uskutečňovat zejména cestou

a) výměny informací o vyšetřovacích metodách používaných k diagnostice nákaz zvířat a při kontrole zdravotní nezávadnosti výrobků a surovin živočišného původu,

b) výměny veterinárních odborníků za účelem upřesňování nákazové situace na území státu druhé smluvní strany, zavádění nových diagnostických metod a sledování vědeckotechnického pokroku na úseku veterinárním,

c) vzájemného zasílání informací o organizaci veterinární péče, jakož i právních předpisů a instrukcí vydaných na úseku veterinárním.

Článek 4

Finanční otázky spojené s prováděním článku 3 této dohody budou řešeny a plánovány po vzájemné dohodě příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran budou v otázkách, týkajících se spolupráce podle této dohody, v přímém styku.

Článek 6

Příslušné orgány smluvních stran sjednají k provedení této dohody ujednání, v němž stanoví zejména veterinárně zdravotní podmínky, kterými se budou řídit dovozy živých zvířat, výrobků a surovin živočišného původu z území státu jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany, a hraniční přechody a jiná místa, na nichž budou prováděny veterinární kontroly tohoto zboží.

Článek 7

Sporné otázky, které by mohly vzniknout při výkladu a provádění této dohody, budou řešeny diplomatickou cestou.

Článek 8

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se prodlužuje vždy o dalších pět let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví diplomatickou cestou nejpozději 6 měsíců před uplynutím probíhající doby její platnosti.

Článek 9

Tato dohoda podléhá schválení podle právních předpisů států smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Dáno v Buenos Aires dne 25. června 1984 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Argentinské republiky:

Dante Caputo v. r.

Přesunout nahoru