Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 188/1988 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Částka 41/1988
Platnost od 14.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

188

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1988,

kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I, Čl. IIzrušeno

Čl. III

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 70/1983 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1. § 447a zní:

"§ 447a

Náhrada za ztrátu na důchodu náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by mu vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou občan pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu.".

2. Za § 507b se vkládá nový § 507c, který včetně nadpisu zní:

"§ 507c

Přechodné ustanovení k úpravě náhrady za ztrátu na důchodu účinné od 1. ledna 1989

Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu, který vznikl před 1. lednem 1989, se posuzuje podle dosavadních předpisů.".

Čl. IVzrušeno

Čl. V

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších zákonů.


Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.
Zákon č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví.

2) Zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí.

3) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

4) § 23 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

5) § 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům.

6) § 9 odst. 1 písm. k) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

7) § 116 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

8) § 14 zákona č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu.

9) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 153/1983 Sb., o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví.

12) Nařízení vlády ČSR č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.
Nařízení vlády SSR č. 2/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

13) Uveřejněny ve Sbírce zákonů pod č. 119/1985.

Přesunout nahoru