Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 187/1988 Sb.Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech ochranných známek

Částka 40/1988
Platnost od 08.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.10.1995 (137/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

187

VYHLÁŠKA

Úřadu pro vynálezy a objevy

ze dne 8. listopadu 1988

o řízení ve věcech ochranných známek

Úřad pro vynálezy a objevy stanoví podle § 30 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Přihláška ochranné známky se podává u Úřadu pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad") podle vzoru uvedeného v příloze I k této vyhlášce.

(2) Na přihlášce ochranné známky vyznačí Úřad přesný časový údaj jejího podání (datum, hodinu, minutu) a zapíše ji do protokolu.

§ 2

Přihláška ochranné známky obsahuje:

a) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště přihlašovatele,

b) znění nebo vyobrazení přihlašované ochranné známky, popřípadě její popis, u prostorové ochranné známky její plošné zobrazení a u ochranné známky, která se přihlašuje v jiném než latinském písmu, její přepis,

c) údaj o tom, zda se ochranná známka přihlašuje v černobílém nebo barevném provedení,

d) přesné vymezení výrobků nebo služeb, pro které má být ochranná známka zapsána,

e) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště zástupce přihlašovatele (pokud je zastoupen) nebo osoby pověřené přihlašovatelem vystupovat v řízení před Úřadem,

f) podpis nebo podpisy přihlašovatele, u právnické osoby podpis jejího statutárního zástupce, popřípadě podpis zástupce přihlašovatele, je-li zastoupen.

§ 3

(1) K přihlášce ochranné známky se přiloží:

a) úředně ověřený doklad o názvu a sídle nebo jménu, příjmení a bydlišti přihlašovatele a o předmětu jeho činnosti,

b) dvě fotografie a 10 fotokopií ochranné známky nebo její tiskový štoček a 10 otisků štočku, přičemž fotografie, fotokopie, štoček a jeho otisky musí mít rozměry o straně minimálně 15 mm, maximálně 60 mm a musí být schopné jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech,

c) u ochranných známek v barevném provedení dvě černobílé fotografie a 10 barevných fotokopií ochranné známky,

d) u prostorových ochranných známek kromě náležitostí uvedených v textu písmene b) i její prostorové vyhotovení,

e) plnou moc zástupce přihlašovatele, pokud je přihlašovatel zastoupen,

f) šest čitelných kopií seznamů výrobků a služeb, pokud tento seznam obsahuje více než 10 údajů.

(2) Přihlašuje-li se slovní ochranná známka, která nemá zvláštní grafickou úpravu, nepřikládají se fotografie, fotokopie ani štoček a jeho otisky.

§ 4

Žádá-li přihlašovatel o zápis ochranné známky na základě zápisu v zahraničí, přiloží místo úředně ověřeného dokladu o názvu a sídle nebo jménu, příjmení a bydlišti a o předmětu své činnosti osvědčení o zápisu ochranné známky v zahraničí, potvrzené příslušným zápisným úřadem.

§ 5

(1) Uplatňuje-li přihlašovatel právo přednosti, poskytované podle mezinárodních smluv, uvede v přihlášce ochranné známky datum podání přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a stát, v němž byla tato přihláška podána, a doloží tyto skutečnosti dokladem ověřeným příslušným zápisným úřadem.

(2) V přihlášce lze uplatnit právo přednosti pouze z jedné předcházející přihlášky.

§ 6

K přihlášce ochranné známky obsahující údaje shodné nebo zaměnitelné se zapsaným označením původu [§ 4 písm. e) zákona] přiloží přihlašovatel výpis z rejstříku označení původu.

§ 7

Smlouva o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky obsahuje:

a) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště a předmět činnosti přihlašovatele či přihlašovatelů kolektivní ochranné známky, kteří se po zápisu stanou jejími majiteli,

b) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště a předmět činnosti smluvních uživatelů,

c) vymezení vzájemných práv a povinností jednotlivých oprávněných právnických nebo fyzických osob, zejména kdo bude ostatní zastupovat ve věcech kolektivní ochranné známky, jakým způsobem budou oprávněné právnické nebo fyzické osoby o užívání kolektivní ochranné známky rozhodovat a jak se budou řešit případné spory mezi nimi, kdo ponese náklady zápisu, udržování a případné spory o kolektivní ochrannou známku vůči třetím osobám,

d) ustanovení o tom, jakým způsobem budou kolektivní ochrannou známku užívat jednotlivé oprávněné právnické nebo fyzické osoby, aby byl zřejmý původ výrobků nebo služeb, v jakém rozsahu, tj. zejména zda pro všechny výrobky a služby uvedené v seznamu nebo jen pro některé z nich, ve kterých státech a jakým způsobem bude ukončeno užívání kolektivní ochranné známky, včetně vypořádání vzájemných závazků při jejím zániku.

§ 8

Příznačnost označení, které nemá rozlišovací způsobilost nebo které tvoří převážně popisné údaje [§ 4 písm. a) zákona], lze prokázat datovanými doklady. Doklady (objednávky, dodací listy, faktury apod.) odkazující na užití takového označení přímo na výrobcích nebo službách musí být datovány nejméně jeden rok před podáním přihlášky ochranné známky, u ostatních dokladů (propagační a inzertní materiály) odkazujících na užití na výrobcích či službách nepřímo, nejméně dva roky před podáním přihlášky ochranné známky.

§ 9

(1) Zápis ochranné známky v rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík") obsahuje:

a) číslo ochranné známky,

b) přesný časový údaj podání přihlášky ochranné známky u Úřadu,

c) datum práva přednosti,

d) datum zápisu,

e) spisovou značku,

f) znění nebo vyobrazení přihlašované ochranné známky popřípadě její popis, u prostorové ochranné známky její plošné zobrazení a u ochranné známky, která se přihlašuje v jiném než latinském písmu, její přepis,

g) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště majitele ochranné známky,

h) seznam výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána, a jejich zatřídění podle Mezinárodního třídníku výrobků a služeb,

i) záznam o smlouvě o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky,

j) datum obnovy zápisu ochranné známky,

k) převod práva k ochranné známce,

l) licenční smlouvu k ochranné známce,

m) zahraniční zápisy ochranné známky,

n) prohlášení ochranné známky za proslulou,

o) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště zástupce majitele ochranné známky, pokud je majitel zastoupen,

p) zánik práva k ochranné známce,

r) dokumentační údaje.

(2) Do rejstříku se zapisují změny údajů uvedených v odstavci 1 písm. f) až i) a písm. k) až r).

(3) Součástí rejstříku jsou vyhotovení prostorových ochranných známek.

(4) Rejstřík se dělí na rejstřík platných a rejstřík zaniklých ochranných známek.

§ 10

(1) V osvědčení o zápisu ochranné známky uvede Úřad údaje obsažené v zápisu ochranné známky do rejstříku s výjimkou dokumentačních údajů.

(2) Úřad uvede v osvědčení též změny údajů v něm obsažených a údaje o později nastalých skutečnostech, které se zapisují do rejstříku (§ 9 odst . 2).

§ 11

(1) Jinými důležitými skutečnostmi podle § 25 zákona, které se zveřejňují ve Věstníku Úřadu, jsou převody ochranných známek, změny názvu, sídla, jména a příjmení, bydliště majitele ochranné známky, zúžení seznamu výrobků nebo služeb ochranné známky, rozhodnutí Úřadu, kterým se zrušuje prohlášení ochranné známky za proslulou.

(2) Ve Věstníku zveřejní Úřad seznam zástupců, oprávněných zastupovat v řízení před Úřadem právnické nebo fyzické osoby, které nemají v Československé socialistické republice sídlo nebo bydliště, a změny tohoto seznamu.

§ 12

(1) Žádost o obnovu zápisu ochranné známky se podává u Úřadu podle vzoru uvedeného v příloze II k této vyhlášce a obsahuje název a sídlo nebo jméno , příjmení a bydliště majitele ochranné známky, číslo a znění nebo vyobrazení ochranné známky, u prostorové ochranné známky její plošné zobrazení.

(2) K žádosti se přiloží:

a) původní vyhotovení osvědčení o zápisu ochranné známky nebo jeho druhopis,

b) fotografie, fotokopie nebo tiskový štoček a otisky štočku v počtu a za podmínek stanovených v § 3 odst. 1 písm. b),

c) šest čitelných kopií seznamu výrobků a služeb, pokud tento seznam obsahuje více než 10 údajů.

§ 13

Žádá-li majitel ochranné známky o změnu v ochranné známce, která obsahuje jeho název, sídlo, jméno, příjmení nebo bydliště, předloží úředně ověřený doklad prokazující tuto změnu.

§ 14

(1) Žádá-li majitel ochranné známky o zúžení seznamu výrobků nebo služeb, přiloží k žádosti šest čitelných kopií nového seznamu, pokud obsahuje více než 10 údajů.

(2) Žádost obsahuje:

a) číslo a znění nebo vyobrazení ochranné známky, u prostorové ochranné známky její plošné zobrazení,

b) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště majitele ochranné známky,

c) výčet výrobků nebo služeb, o které se seznam výrobků nebo služeb zužuje.

(3) K žádosti s e přiloží původní vyhotovení osvědčení o zápisu ochranné známky nebo jeho druhopis.

§ 15

(1) Žádost o zápis převodu práva k ochranné známce do rejstříku se podává u Úřadu podle vzoru uvedeného v příloze III k této vyhlášce.

(2) Žádost obsahuje:

a) číslo a znění nebo vyobrazení ochranné známky, u prostorové ochranné známky její plošné zobrazení,

b) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště majitele ochranné známky a nabyvatele práva k ochranné známce.

(3) Převádí-li se právo k ochranné známce pro některé výrobky nebo služby, je třeba je výslovně uvést.

(4) K žádosti se přiloží:

a) původní vyhotovení osvědčení o zápisu ochranné známky nebo jeho druhopis,

b) úředně ověřený doklad o názvu a sídle nebo jménu, příjmení a bydliště nabyvatele práva k ochranné známce a o předmětu jeho činnosti,

c) úředně ověřená smlouva o převodu práva k ochranné známce nebo úředně ověřený doklad o přechodu práva k ochranné známce podle jiných právních předpisů.

(5) Pro převod přihlášky ochranné známky (§ 8 odst . 2 zákona) se přiměřeně použijí ustanovení odstavců 1 až 4.

§ 16

(1) Žádost o zápis licenční smlouvy k ochranné známce do rejstříku obsahuje:

a) číslo a znění nebo vyobrazení ochranné známky, u prostorové ochranné známky její plošné zobrazení,

b) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště poskytovatele a nabyvatele licence k ochranné známce.

(2) K žádosti se přiloží:

a) původní vyhotovení osvědčení o zápisu ochranné známky nebo jeho druhopis,

b) úředně ověřený doklad o předmětu činnosti nabyvatele licence k ochranné známce,

c) úředně ověřená licenční smlouva.

(3) Licenční smlouva obsahuje:

a) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště poskytovatele a nabyvatele licence k ochranné známce,

b) číslo a znění nebo vyobrazení ochranné známky, u prostorové ochranné známky její plošné zobrazení,

c) rozsah poskytnutých práv k ochranné známce a podmínky, za kterých se poskytují,

d) povinnost nabyvatele licence dodržovat stanovenou jakost u výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a oprávnění poskytovatele licence dodržování jakosti kontrolovat; nedodržení jakosti stanovené v licenční smlouvě může být důvodem pro zrušení licenční smlouvy jejím poskytovatelem,

e) dobu platnosti a způsob ukončení platnosti licenční smlouvy.

§ 17

(1) K žádosti o prohlášení ochranné známky za proslulou majitel ochranné známky přiloží:

a) původní vyhotovení osvědčení o zápisu ochranné známky nebo jeho druhopis,

b) údaje o rozsahu prodeje výrobků či poskytování služeb touto ochrannou známkou označených na území Československé socialistické republiky za posledních pět let; u československých právnických nebo fyzických osob se vyžaduje ověření těchto údajů příslušnými ústředními orgány, u zahraničních právnických nebo fyzických osob se vyžaduje ověření těchto údajů příslušnou československou organizací zahraničního obchodu,

c) rozhodnutí nebo osvědčení státní zkušebny o zařazení výrobků do nejvyššího stupně jakosti 1) nebo jiné důkazy o jakosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou,

d) zdůvodnění majitele ochranné známky, v čem spatřuje její proslulost.

(2) Úřad si v řízení o prohlášení ochranné známky za proslulou může vyžádat vyjádření dalších orgánů nebo organizací.

§ 18

(1) Žádost o souhlas Úřadu s úkony uvedenými v § 21 zákona obsahuje:

a) číslo a znění nebo vyobrazení ochranné známky, u prostorové ochranné známky její plošné zobrazení,

b) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště majitele ochranné známky nebo nabyvatele práva k ochranné známce,

c) zdůvodnění, jaký úkon a proč má být učiněn.

(2) K žádosti o souhlas s úkony uvedenými v § 21 písm. b), d) a e) zákona se přiloží vyjádření příslušné organizace zahraničního obchodu.

§ 19

(1) Návrh na výmaz ochranné známky obsahuje:

a) číslo a znění nebo vyobrazení ochranné známky, která je předmětem výmazového řízení, u prostorové ochranné známky její plošné zobrazení,

b) název a sídlo nebo jméno, příjmení a bydliště navrhovatele a odpůrce, popřípadě jejich zástupců,

c) stručný popis skutečností a označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává,

d) určitý návrh.

(2) Návrh na výmaz se předkládá v potřebném počtu vyhotovení s odpovídajícím počtem příloh.

(3) Má-li být návrh doručen účastníku řízení v zahraničí, který dosud nemá v Československé socialistické republice zástupce, přiloží se k návrhu jeho úředně ověřený překlad v jazyce francouzském, popřípadě anglickém.

§ 20

K průkazu užívání ochranné známky v Československé socialistické republice [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona] se předkládají zejména objednávky, dodací listy, faktury, výkazy o počtu vyrobených výrobků nebo poskytnutých služeb, propagační a inzertní materiály, a to v odpovídajícím množství.

§ 21

(1) Žádá-li majitel ochranné známky o výpis z rejstříku nebo o druhopis osvědčení, je k žádosti povinen přiložit fotokopie nebo otisky štočku ochranné známky o straně minimálně 15 mm, maximálně 60 mm, schopné jasně reprodukovat ochrannou známku ve všech podrobnostech. Obsahuje-li seznam chráněných výrobků a služeb více než 10 údajů, přiloží majitel kopii seznamu chráněných výrobků a služeb.

(2) Fotokopie, otisky štočku, seznam výrobků a služeb se předkládají v počtu odpovídajícímu počtu požadovaných výpisů z rejstříku nebo druhopisů osvědčení.

(3) Druhopis osvědčení vydává Úřad ke každé ochranné známce pouze v jednom vyhotovení na žádost majitele ochranné známky, předloženou v případě ztráty nebo poškození osvědčení současně se žádostí podle § 20 zákona a podle § 12 až 17.

§ 22

(1) K projednávání sporů ze vztahů z ochranných známek (§ 29 zákona) zřizuje předseda Úřadu Komisi pro ochranné známky (dále jen "Komise").

(2) Komise se skládá z předsedy a stálých členů; předsedu a stálé členy Komise jmenuje a odvolává předseda Úřadu.

(3) K jednání Komise budou, podle povahy projednávané věci, přizváni zejména:

a) majitel nebo majitelé ochranné známky, popřípadě jejich zástupci,

b) další přímí účastníci sporu, popřípadě jejich zástupci,

c) zástupci ústředních orgánů nadřízených přímým účastníkům sporu,

d) zástupce federálního ministerstva zahraničního obchodu,

e) zástupce příslušné organizace zahraničního obchodu,

f) zástupci dalších orgánů a organizací, jejichž účast si Úřad vyžádá.

(4) Jednání Komise řídí její předseda. Na závěr jednání Komise přijímá doporučení, o jehož přijetí a obsahu se rozhoduje hlasováním přítomných členů. Každý člen Komise má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Komise.

(5) Zápis o jednání Komise rozešle předseda Komise účastníkům jednání.


§ 23

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Předseda: Ing. Wiszczor v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 16 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb.

*) Nehodící se škrtněte.


Příloha I

Příloha II

Příloha III

Přesunout nahoru