Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 178/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech

Částka 38/1988
Platnost od 14.11.1988
Účinnost od 01.12.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

178

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva vnitra

ze dne 9. listopadu 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech

Federální ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 2 a 13 zákona č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu v kalendářním roce, v němž dovrší 15 let věku, je povinen předložit:

a) rodný list,

b) dvě ostré, neretušované, netónované černobílé fotografie zhotovené z téhož negativu na hladkém, lesklém polokartónu o rozměru 3,5 x 4,5 cm, z toho dolní bílý okraj široký 0,5 cm, zobrazující občana ve tříčtvrtečním profilu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy a bez brýlí s tmavými skly, výška obličejové části hlavy (od očí k bradě) minimálně 13 mm (dále jen "fotografie"),

c) doklad o rodném čísle, 1) jestliže není rodné číslo uvedeno na rodném listě.

(2) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po vrácení způsobilosti k právním úkonům, je povinen předložit:

a) rodný list (rodný a křestní list),

b) dvě fotografie,

c) rozhodnutí soudu o vrácení způsobilosti k právním úkonům opatřené doložkou o právní moci,

d) doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu.

(3) Občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu po získání československého státního občanství nebo po ukončení trvalého pobytu v cizině, je povinen předložit:

a) rodný list (rodný a křestní list),

b) dvě fotografie,

c) doklad prokazující důvod k vydání občanského průkazu (např. doklad o československém státním občanství),

d) doklad o stavu (oddací list, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo o prohlášení manželství za neplatné opatřené doložkou o právní moci, úmrtní list manžela nebo rozhodnutí soudu o prohlášení manžela za mrtvého opatřené doložkou o právní moci), jde-li o občana, který je ženatý (vdaná), rozvedený nebo ovdovělý,

e) rodné listy dětí (osvojenců) mladších 15 let (dále jen "děti"), jde-li o rodiče nebo osvojitele,

f) doklad o rodném čísle a je-li ženatý (vdaná), doklad o rodném čísle a místě narození manžela, pokud tyto údaje nejsou uvedeny na jiném předkládaném dokladu".

2. § 3 zní:

"§ 3

(1) Při žádosti o vydání nového občanského průkazu, je občan povinen předložit dosavadní občanský průkaz a dvě fotografie.

(2) Žádá-li občan o vydání nového občanského průkazu a nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, ačkoliv mu již byl vydán, je povinen předložit:

a) potvrzení o odevzdání, ztrátě nebo odcizení občanského průkazu,

b) dvě fotografie,

c) potvrzení o posledním pracovním nebo obdobném poměru, popřípadě o členském poměru k výrobnímu družstvu nebo jednotnému zemědělskému družstvu (dále jen "pracovní poměr"), popřípadě o jeho skončení v posledních 12 měsících; potvrzení nesmí být starší než sedm pracovních dnů. Občan, který není v pracovním poměru, avšak studuje, vykonává jako své hlavní zaměstnání činnost, která mu byla povolena národním výborem, 2) provozuje svobodné povolání nebo je důchodce, je povinen předložit doklad potvrzující tuto skutečnost (potvrzení školy, národního výboru, kulturního fondu nebo umělecké agentury, popřípadě uměleckého svazu, rozhodnutí o přiznání důchodu); občan, který je v domácnosti, potvrdí tuto skutečnost písemným prohlášením.

(3) Občan, kterému byla vrácena způsobilost k právním úkonům, je k žádosti o vydání nového občanského průkazu povinen předložit kromě dvou fotografií i rozhodnutí soudu o vrácení způsobilosti k právním úkonům opatřené doložkou o právní moci.

(4) Jestliže žádá o vydání nového občanského průkazu občan po ukončení trvalého pobytu v cizině, je povinen předložit kromě dvou fotografií i potvrzení o odevzdání cestovního dokladu opravňujícího jej k trvalému pobytu v cizině a jde-li o muže staršího 19 let též průkaz brance, vojenskou knížku, propouštěcí list nebo průkaz o neschopnosti k vojenské činné službě k nahlédnutí a opsání příslušných údajů.

(5) Kromě dokladů uvedených v odstavci 1, popřípadě v odstavcích 2, 3 nebo 4 je občan povinen předložit:

a) rodný list (rodný a křestní list), jestliže v dosavadním občanském průkazu neměl uvedeny údaje o rodičích nebo jestliže měl dosavadní občanský průkaz vydaný po změně příjmení a neměl v něm uvedeno rodné příjmení,

b) oddací list, popřípadě doklad o rodném čísle manžela, jestliže je ženatý (vdaná) a v dosavadním občanském průkazu neměl uvedeny údaje o manželovi (jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo a místo narození),

c) doklad o rodném čísle, jestliže rodné číslo neměl uvedeno v dosavadním občanském průkazu a není uvedeno na jiném předkládaném dokladu,

d) doklad o rodných číslech dětí, jestliže tato čísla neměl uvedena v dosavadním občanském průkazu.

(6) Jestliže je důvodem k vydání nového občanského průkazu změna příjmení, jména nebo rodného čísla nebo jestliže občan při vydávání občanského průkazu současně žádá o vyznačení nového údaje, je povinen předložit i doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj.

(7) Žádá-li při vydávání nového občanského průkazu občan současně zápis titulu absolventa vysoké školy, který neměl zapsán v dosavadním občanském průkazu je povinen předložit doklad o získání takového titulu (např. diplom, doklad o složení rigorózní zkoušky). Při získání dvou nebo více titulů se před příjmení občana zapisuje pouze jeden z těchto titulů; zbývající tituly se na žádost občana zapisují do rubriky "zvláštní záznamy".".

3. § 4 zní:

"§ 4

(1) Vojáci z povolání Československé lidové armády, kteří při zániku služebního poměru žádají o vydání občanského průkazu, jsou povinni předložit osobní průkaz generála, důstojníka nebo praporčíka Československé lidové armády k nahlédnutí a opsání příslušných údajů; současně jsou povinni předložit doklad prokazující zánik jejich služebního poměru a dvě fotografie.

(2) Nemohou-li občané uvedení v odstavci 1 předložit osobní průkazy generála, důstojníka nebo praporčíka Československé lidové armády, nemají-li v těchto průkazech zapsány všechny potřebné údaje, nebo žádají-li o zápis dalších údajů (např . dosažené vzdělání), jsou povinni předložit všechny potřebné doklady prokazující skutečnosti, které jsou předmětem zápisu do občanského průkazu.".

4. § 5 zní:

"§ 5

(1) Na vyzvání okresní správy Sboru národní bezpečnosti je občan povinen předložit doklad o československém státním občanství, jestliže o jeho státním občanství vzniknou pochybnosti. 3)

(2) Místo matričního dokladu vystaveného orgánem cizího státu je občan povinen předložit výpis ze zvláštní matriky; 4) nelze předložit výpis z matriky , kterého má být užito v cizině. 5)

(3) Na vyzvání okresní správy Sboru národní bezpečnosti je občan povinen předložit spolu s rozhodnutím cizozemského soudu rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území Československé socialistické republiky, jestliže je toto uznání podle zákona potřebné. 6)".

5. § 6 zní:

"§ 6

(1) Doklady musí být předloženy v prvopise nebo ověřeném opise (ověřené fotokopii). U cizojazyčných dokladů je občan povinen na vyzvání okresní správy Sboru národní bezpečnosti předložit jejich ověřený překlad do českého nebo slovenského jazyka.

(2) Vzniknou-li pochybnosti o správnosti nebo úplnosti dokladů nebo v nich uvedených údajů, je občan povinen předložit na vyzvání okresní správy Sboru národní bezpečnosti nový doklad.

(3) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu může za občana žádajícího o jeho vydání předložit osoba jemu blízká nebo žijící s ním ve společné domácnosti, popřípadě jím pověřený zástupce.

(4) Občanský průkaz je občan povinen převzít osobně a jeho převzetí i správnost údajů v něm uvedených potvrdit svým podpisem. Okresní správa Sboru národní bezpečnosti při předávání občanského průkazu vrátí občanu předložené doklady s výjimkou dosavadního občanského průkazu a potvrzení o odevzdání, ztrátě nebo odcizení občanského průkazu; potvrzení o zaměstnání, které organizace vystavují pro účely vydání nového občanského průkazu, se vracejí na žádost občanů.".

6. § 7 zní:

"§ 7

(1) Při vydávání občanského průkazu zapisuje do něho okresní správa Sboru národní bezpečnosti údaje podle předtištěných rubrik na základě předložených dokladů.

(2) Po převzetí občanského průkazu je občan povinen jej předložit příslušnému ústavu národního zdraví k zápisu očkování - přeočkování proti tetanu nebo k ověření takového záznamu, pokud se tomuto očkování podrobil.

(3) Po převzetí prvního občanského průkazu nebo občanského průkazu vydaného po vrácení způsobilosti k právním úkonům nebo po ukončení trvalého pobytu v cizině jej občan neprodleně předloží škole k zápisu o docházce d o školy nebo o denním studiu, popřípadě organizaci k zápisu o pracovním poměru 7) nebo národnímu výboru k záznamu o tom, že vykonává jako své hlavní zaměstnání činnost, která mu byla tímto národním výborem povolena.".

7. § 9 odst . 1 písm. c) zní:

"c) předložit při narození, osvojení, úmrtí, zrušení osvojení nebo při změně příjmení, jména nebo rodného čísla dětí občanský průkaz spolu s příslušným dokladem národnímu výboru pověřenému vedením matrik k zápisu této skutečnosti,".

8. § 9 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Při změně vojenského poměru je občan povinen požádat okresní (obvodní, městskou) vojenskou správu o vyznačení této změny. Na žádost občana vyznačí tuto změnu i okresní správa Sboru národní bezpečnosti po předložení průkazu brance, vojenské knížky, propouštěcího listu nebo průkazu o neschopnosti k vojenské činné službě. Při odvodním řízení může změnu vojenského poměru vyznačit v občanském průkazu odvodní komise.".

9. V § 10 se slova v závorce nahrazují slovy "(např. údaje o dosaženém vzdělání, o titulu absolventa vysoké školy, o vědeckých hodnostech).".

10. § 12 odst. 1 písm. b) bod 2. zní:

"2. O narození (osvojení), o úmrtí (zrušení osvojení) nebo o změně příjmení, jména nebo rodného čísla dětí,".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1988.


Ministr: Ing. Kincl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 písm. b) a c) vyhlášky Federálního statistického úřadu č. 55/1976 Sb., o rodném čísle.

2) Prodej zboží a poskytování jiných služeb občany podle nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru nebo nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

3) § 15 zákona České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky. § 16 zákona Slovenské národní rady č. 206/1968 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky.

4) § 61 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách.

5) § 30 odst. 5 vyhlášky č. 22/1977 Sb.

6) § 2 a 67 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 1 až 3 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

Přesunout nahoru