Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 174/1988 Sb.Zákon o ochranných známkách

Částka 38/1988
Platnost od 14.11.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.10.1995 (137/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

174

ZÁKON

ze dne 8. listopadu 1988

o ochranných známkách

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Základní ustanovení

§ 1

Tento zákon upravuje vztahy vznikající z přihlašování, zápisu a společenského uplatňování ochranných známek. Jeho účelem je zabezpečit účinnou právní ochranu ochranných známek a jejich užívání a posílit vliv ochranných známek na odpovědnost výrobců a poskytovatelů služeb za jakost jejich výrobků a služeb.

§ 2

Ochranná známka je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno do rejstříku ochranných známek (dále jen "rejstřík").

§ 3

(1) Ochrannou známkou nemůže být:

a) pouhý název, vyobrazení nebo jiné označení druhu výrobků nebo služeb,

b) pouhé úřední nebo všeobecně známé zeměpisné označení,

c) klamavé nebo nepravdivé označení,

d) označení shodné s proslulou ochrannou známkou (§ 18), která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu,

e) označení shodné s ochrannou známkou, která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu pro výrobky nebo služby téhož druhu,

f) označení shodné s názvem chráněné odrůdy rostlin nebo chráněného plemene zvířete,

g) označení, jehož užívání by bylo v rozporu se zájmy společnosti,

h) označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Československou socialistickou republiku z mezinárodních smluv týkajících se ochrany označování výrobků nebo služeb, nebo z členství Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích.

(2) Ochrannou známkou rovněž nemůže být označení obsahující prvky uvedené v odstavci 1 písm. c) až h).

§ 4

Ze zápisu do rejstříku je vyloučeno:

a) označení, které nemá rozlišovací způsobilost nebo které tvoří převážně popisné údaje, ledaže právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena, prokáže, že se takové označení stalo příznačné pro její výrobky nebo služby,

b) označení obsahující úřední názvy států, správních celků, znaky státní svrchovanosti nebo znaky, erby, vlajky, názvy a zkratky názvů mezinárodních mezivládních organizací, jimž byla na území Československé socialistické republiky přiznána ochrana, nebo jejich napodobení, ledaže se právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena, prokáže písemným svolením orgánu nebo organizace, které jsou oprávněny daným označením disponovat,

c) označení obsahující úřední, zkušební, záruční, puncovní nebo dopravní značky, názvy a zkratky názvů měřících a peněžních jednotek nebo jejich napodobení, ledaže se právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena prokáže písemným svolením orgánu nebo organizace, které jsou oprávněny daným označením disponovat,

d) označení obsahující název, jméno, příjmení nebo vyobrazení osoby odlišné od přihlašovatele, ledaže se právnická nebo fyzická osoba, která podala přihlášku ochranné známky nebo na kterou byla přihláška ochranné známky převedena, prokáže písemným svolením toho, komu přísluší uplatňovat právo na ochranu názvu, jména, příjmení nebo vyobrazení dotčené osoby,

e) označení obsahující údaje shodné nebo zaměnitelné se zapsaným označením původu, ledaže si je přihlašuje zapsaný uživatel takového označení původu a přihlašované označení obsahuje další údaj způsobilý je odlišit od zapsaného označení původu.

§ 5

Ze zápisu do rejstříku je pro výrobky nebo služby téhož druhu vyloučeno po dobu dvou let označení, které je shodné s ochrannou známkou, k níž právo zaniklo podle § 22 písm. a) až c), ledaže o zápis takového označení požádá právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byla ochranná známka v době zániku práva k ní zapsána; lhůta počíná běžet ode dne zániku práva k ochranné známce.

§ 6

Ochrana podle tohoto zákona se nevztahuje na údaje, které pro označování výrobků nebo služeb stanoví zvláštní právní předpisy a které z tohoto důvodu přihlášené označení nebo ochranná známka obsahuje.

§ 7

(1) Ochranné známky jsou individuální nebo kolektivní.

(2) Individuální ochranná známka slouží k označování výrobků nebo služeb právnické nebo fyzické osoby, pro kterou je zapsána do rejstříku.

(3) Kolektivní ochranná známka slouží k označování výrobků nebo služeb právnických nebo fyzických osob, které jsou hospodářsky, organizačně nebo právně spjaty k určité hospodářské činnosti. Jejich práva a povinnosti stanoví písemná smlouva o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, která musí být přílohou přihlášky kolektivní ochranné známky. Ke změně smlouvy je třeba souhlasu Úřadu pro vynálezy a objevy (dále jen "Úřad"); jinak je změna smlouvy neplatná.

(4) Kolektivní ochrannou známku lze užívat jen společně s individuální ochrannou známkou, popřípadě, není-li individuální ochranná známka, s plným názvem právnické osoby nebo se jménem a příjmením fyzické osoby tak, aby byl zřejmý původ výrobků nebo služeb takto označených.

Řízení o přihlášce ochranné známky

§ 8

(1) Přihlášku ochranné známky k zápisu do rejstříku může podat u Úřadu právnická nebo fyzická osoba, která vykonává povolenou hospodářskou činnost, a to pro výrobky nebo služby, které jsou předmětem její činnosti (dále jen "přihlašovatel").

(2) Přihlašovatel může přihlášku ochranné známky v průběhu řízení o přihlášce ochranné známky se souhlasem Úřadu převést písemnou smlouvou na jinou právnickou nebo fyzickou osobu, která splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, a to pro všechny přihlášené výrobky nebo služby nebo pouze pro jejich část

(4) Přihlášku kolektivní ochranné známky podává jedna nebo více právnických nebo fyzických osob oprávněných k tomu podle smlouvy podle § 7 odst. 3. Podá-li přihlášku kolektivní ochranné známky více právnických nebo fyzických osob, stanou se majiteli kolektivní ochranné známky ode dne jejího zápisu do rejstříku tyto osoby.

§ 9

Právnické nebo fyzické osoby mající sídlo nebo bydliště na území Československé socialistické republiky (dále jen "československé právnické nebo fyzické osoby") mohou přihlásit ochrannou známku do zahraničí až po podání přihlášky ochranné známky v Československé socialistické republice.

§ 10

(1) Přihlašovatel má právo přednosti před každým, kdo později podá přihlášku shodné nebo zaměnitelné ochranné známky pro výrobky nebo služby téhož druhu.

(2) Právo přednosti vzniká v okamžiku, kdy Úřadu dojde přihláška ochranné známky.

(3) Právo přednosti poskytované podle mezinárodních smluv musí přihlašovatel uplatnit již v přihlášce ochranné známky a prokázat je do tří měsíců od jejího podání, jinak k němu Úřad nepřihlédne.

§ 11

(1) Změny v přihlášené ochranné známce nebo rozšíření seznamu výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka přihlášena, nejsou přípustné; to nevylučuje, aby přihlašovatel podal novou přihlášku ochranné známky.

(2) Úřad povolí výjimku z ustanovení odstavce 1 na žádost přihlašovatele, jestliže se změna týká jeho názvu nebo jména a příjmení anebo sídla nebo bydliště, které ochranná známka obsahuje, pokud prokáže, že došlo k jejich změně a pokud změna ochranné známky uvádí do souladu údaje v ní obsažené se skutečností a nedotýká se celkového rázu ochranné známky.

§ 12

(1) Přihlášku ochranné známky a přihlášenou ochrannou známku podrobí Úřad průzkumu.

(2) Nesplňuje-li přihláška ochranné známky náležitosti stanovené v tomto zákoně nebo v prováděcím předpisu, vyzve Úřad přihlašovatele, aby nedostatky v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li přihlašovatel nedostatky ve stanovené lhůtě, Úřad řízení zastaví.

(3) Nesplňuje-li přihlášená ochranná známka podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad přihlášku ochranné známky zamítne.

(4) Jsou-li splněny náležitosti přihlášky stanovené tímto zákonem a prováděcím předpisem a podmínky zápisu stanovené tímto zákonem, Úřad zapíše ochrannou známku do rejstříku a o zápisu vydá majiteli osvědčení.

Ochranná doba a obnova zápisu

§ 13

(1) Ochranná doba zapsané ochranné známky je deset let a počíná běžet ode dne, kdy přihláška ochranné známky došla Úřadu.

(2) Na žádost majitele ochranné známky, podanou Úřadu, lze ochrannou dobu prodlužovat obnovou zápisu vždy na dalších deset let.

(3) Žádost o obnovu zápisu lze podat nejdříve v posledním roce ochranné doby a nejpozději šest měsíců po jejím uplynutí.

(4) Další ochranná doba počíná běžet vždy od skončení poslední ochranné doby.

§ 14

(1) Při obnově zápisu ani v ochranné době nejsou přípustné změny v ochranné známce nebo rozšíření seznamu výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka zapsána.

(2) Úřad povolí výjimku z ustanovení odstavce 1 na žádost majitele ochranné známky, jestliže se změna týká jeho názvu nebo jména a příjmení anebo sídla nebo bydliště, které ochranná známka obsahuje, pokud prokáže, že došlo k jejich změně a pokud změna v ochranné známce uvádí do souladu údaje v ní obsažené se skutečností a nedotýká se celkového rázu ochranné známky.

Práva majitele ochranné známky

§ 15

(1) Majitel ochranné známky má výlučné právo označovat svou ochrannou známkou výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami.

(2) Bez souhlasu majitele nesmí nikdo užívat jeho ochrannou známku nebo označení s ní shodné nebo zaměnitelné pro výrobky nebo služby téhož druhu, pro které je zapsána, nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. U proslulých ochranných známek (§ 18) platí toto ustanovení bez ohledu na druh výrobků nebo služeb.

(3) Majitel ochranné známky se může domáhat, aby porušování jeho práv bylo zakázáno, závadný stav odstraněn a nahrazena škoda.

(4) Celnice na žádost majitele ochranné známky nepropustí výrobky, jestliže jejich označení porušuje práva majitele ochranné známky stanovená tímto zákonem. Svá práva prokáže majitel ochranné známky výpisem z rejstříku.

(5) Spory ze vztahů z ochranných známek projednávají a rozhodují soudy nebo hospodářská arbitráž podle své pravomoci, s výjimkou sporů, které podle tohoto zákona projednává a rozhoduje Úřad (§ 23).

(6) Československé právnické nebo fyzické osoby mohou před podáním návrhu na zahájení řízení u soudu nebo hospodářské arbitráže projednat spor s Úřadem (§ 29).

§ 16

(1) Majitel ochranné známky může své právo k ochranné známce převést zcela nebo zčásti písemnou smlouvou na právnickou nebo fyzickou osobu, která je způsobilá podle § 8 být majitelem ochranné známky.

(2) K uzavření smlouvy o převodu práva k ochranné známce je třeba souhlasu Úřadu.

(3) Převod práva k ochranné známce nabude účinnosti na území Československé socialistické republiky ode dne zápisu do rejstříku; o tento zápis je povinen požádat Úřad nabyvatel práva k ochranné známce.

(4) Převést právo k ochranné známce nelze na právnickou nebo fyzickou osobu, jejíž předmět činnosti nepokrývá rozsah seznamu výrobků nebo služeb nebo jeho části, pro něž je ochranná známka zapsána, nebo v případech, kdy by mohlo dojít převodem práva ke klamání spotřebitelů. V těchto případech Úřad žádost o zápis převodu práva k ochranné známce do rejstříku zamítne.

(5) Právo k ochranné známce přechází na nového majitele v případech, které stanoví zvláštní právní předpisy. Přechod práva k ochranné známce není přípustný v případech uvedených v odstavci 4.

§ 17

(1) Majitel ochranné známky může poskytnout právnické nebo fyzické osobě, která je způsobilá podle § 8 být majitelem ochranné známky, právo k užívání své ochranné známky písemnou smlouvou (dále jen "licenční smlouva").

(2) K uzavření licenční smlouvy k ochranné známce nebo k její změně je třeba souhlasu Úřadu.

(3) Licenční smlouva nabude účinnosti dnem zápisu do rejstříku; o tento zápis je povinen požádat Úřad majitel ochranné známky.

(4) Licenční smlouvu nelze uzavřít s právnickou nebo fyzickou osobou, jejíž předmět činnosti nepokrývá rozsah seznamu výrobků nebo služeb nebo jeho části, pro něž je ochranná známka zapsána, nebo v případech, kdy by uzavřením licenční smlouvy mohlo dojít ke klamání spotřebitelů. V těchto případech Úřad žádost o zápis licenční smlouvy do rejstříku zamítne.

§ 18

(1) Ochrannou známku, která se rozsáhlým nebo dlouhodobým užíváním pro vysoce jakostní výrobky nebo služby stala v Československé socialistické republice všeobecně známou a charakteristickou pro svého majitele a jeho výrobky nebo služby, prohlásí Úřad za proslulou.

(2) O prohlášení ochranné známky za proslulou rozhoduje Úřad na žádost majitele ochranné známky doloženou doklady o proslulosti ochranné známky.

(3) Zjistí-li Úřad, že proslulá ochranná známka již nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1, zruší rozhodnutí o jejím prohlášení za proslulou; rozhodnutí o zrušení má účinky ode dne nabytí právní moci.

Povinnosti majitele ochranné známky

§ 19

(1) Majitel ochranné známky a její smluvní uživatel jsou povinni užívat ochrannou známku, a to ve formě, v jaké je zapsána v rejstříku. Užíváním se rozumí užívání zejména na výrobcích a obalech nebo na obchodních papírech, v propagačních a inzertních materiálech.

(2) Smluvním uživatelem ochranné známky je právnická nebo fyzická osoba oprávněná užívat ochrannou známku podle § 7 odst. 3 nebo § 17 odst. 1.

(3) Majitel ochranné známky a její smluvní uživatel jsou povinni v ochranné době uchovávat doklady o jejím užívání.

§ 20

(1) Majitel ochranné známky je povinen požádat Úřad o zápis změny svého názvu a sídla nebo jména, příjmení a bydliště do rejstříku nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy k této změně došlo.

(2) Majitel ochranné známky je povinen oznamovat Úřadu změnu předmětu činnosti vztahující se k ochranné známce nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy k této změně došlo.

(3) Majitel ochranné známky, který má sídlo nebo bydliště na území Československé socialistické republiky, je povinen oznamovat Úřadu zápisy, změny, obnovy a zániky práv ke své ochranné známce v zahraničí a spory ze vztahů z ochranných známek nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy skutečnost nastala.

§ 21

Československé právnické a fyzické osoby jsou povinny vyžádat si souhlas Úřadu:

a) ke změně názvu právnické osoby, který tvoří ochranná známka nebo který ochrannou známku obsahuje,

b) k uzavření nebo změně licenční smlouvy k ochranné známce zapsané v zahraničí,

c) k uzavření nebo ke změně smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky zapsané v zahraničí,

d) k upuštění od udržování platnosti zápisu ochranné známky v zahraničí,

e) k převodu práva k ochranné známce zapsané v zahraničí.

Zánik práva k ochranné známce

§ 22

Právo k ochranné známce zaniká:

a) uplynutím ochranné doby, nebude-li zápis ochranné známky obnoven (§ 13 odst. 3),

b) zánikem právní subjektivity majitele ochranné známky, nebylo-li právo k ochranné známce převedeno nebo nepřešlo-li na nového majitele,

c) prohlášením majitele ochranné známky, že se svého práva vzdává; právo zaniká dnem, kdy prohlášení dojde Úřadu,

d) rozhodnutím o výmazu ochranné známky z rejstříku.

§ 23

(1) Úřad vymaže ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném z vlastního podnětu nebo na návrh třetí osoby zjistí, že

a) byla zapsána v rozporu s ustanoveními tohoto zákona; ochranná známka se posuzuje tak, jako by vůbec nebyla zapsána,

b) nebyla v Československé socialistické republice užívána po dobu pěti let předcházejících zahájení řízení o výmazu a majitel ochranné známky její neužívání řádně nezdůvodní; užívání ochranné známky smluvním uživatelem se považuje za užívání jejím majitelem.

(2) Úřad vymaže zaměnitelnou ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném na návrh majitele dříve přihlášené ochranné známky zjistí, že napadená ochranná známka je zapsána pro výrobky nebo služby téhož druhu a od zápisu napadené ochranné známky neuplynulo více než pět let.

(3) Úřad vymaže ochrannou známku z rejstříku, jestliže v řízení zahájeném na návrh majitele dříve přihlášené proslulé ochranné známky zjistí, že napadená ochranná známka je s touto proslulou ochrannou známkou zaměnitelná, byla přihlášena po prohlášení ochranné známky za proslulou a jestliže od zápisu napadené ochranné známky neuplynulo více než pět let.

(4) Úřad vymaže ochrannou známku z rejstříku, jestliže zjistí, že došlo k přechodu práva k ochranné známce, který je podle § 16 odst. 4 nepřípustný.

§ 24

Pokuty

(1) Úřad může uložit právnické nebo fyzické osobě pokutu, jestliže:

a) neužívá kolektivní ochrannou známku společně s individuální ochrannou známkou, popřípadě s plným názvem právnické osoby nebo se jménem a příjmením fyzické osoby (§ 7 odst. 4),

b) podá přihlášku ochranné známky do zahraničí před podáním přihlášky v Československé socialistické republice (§ 9),

c) nesplní povinnosti stanovené v § 20,

d) provede úkony uvedené v § 21 bez souhlasu Úřadu.

(2) Pokuta může být uložena právnické osobě až do výše 100 000 Kčs a fyzické osobě až do výše 10 000 Kčs. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a důsledkům protiprávního jednání, k okolnostem a důvodům, které vedly k porušení uložené povinnosti a k míře zavinění.

(3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se Úřad o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(4) Uložená pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci a uhrazuje se na účet příslušné finanční správy.

(5) Výnos z pokut plyne do státního rozpočtu federace.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 25

Úřad vede rejstřík a vydává Věstník, ve kterém zveřejňuje zápisy a obnovy zápisů ochranných známek a zániky práv k nim, prohlášení ochranné známky za proslulou a jiné důležité skutečnosti, které se ochranných známek týkají.

§ 26

Ústřední orgány a národní výbory jsou povinny dbát u československých právnických osob, které náleží do oboru jejich působnosti, aby práva těchto právnických osob k ochranným známkám byla zachována, a to zejména při organizačních změnách.

§ 27

(1) Ustanovení mezinárodních smluv, jimiž je Československá socialistická republika vázána, zůstávají nedotčena.

(2) Majitelé ochranných známek, kteří nemají sídlo nebo bydliště na území státu, který je členem mezinárodní smlouvy týkající se ochranných známek, jíž je Československá socialistická republika vázána, mají za podmínek vzájemnosti stejná práva a povinnosti jako majitelé ochranných známek, kteří mají na území Československé socialistické republiky sídlo nebo bydliště.

(3) Přihlašovatelé a majitelé ochranných známek, kteří nemají na území Československé socialistické republiky sídlo nebo bydliště, musí být v řízení před Úřadem zastoupeni organizací nebo členem organizace k tomu oprávněné.

§ 28

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro řízení před Úřadem obecné předpisy o správním řízení s výjimkou ustanovení § 29, 39, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

(2) Každé podání Úřadu se činí písemně a může se týkat pouze jedné ochranné známky. Úřad může uložit účastníkům řízení, aby ve stanovené lhůtě předložili ověřený překlad žádostí, návrhů a dokladů, pokud jsou předloženy v jiném než českém nebo slovenském jazyce.

(3) V řízení před Úřadem nelze prominout zmeškání lhůty při prokázání práva přednosti a při žádosti o obnovu zápisu ochranné známky.

(4) Práva nabytá v dobré víře v době mezi zmeškáním lhůty a jejím prominutím zůstávají nedotčena.

§ 29

(1) Spory ze vztahů z ochranných známek mezi majiteli, popřípadě smluvními uživateli ochranných známek nebo podniky zahraničního obchodu majícími sídlo nebo bydliště na území Československé socialistické republiky, které vyplývají ze zápisu, udržování platnosti zápisu, převodu, licenční smlouvy a porušení práva k ochranné známce v Československé socialistické republice nebo v zahraničí, projednají účastníci s Úřadem. Úřad jim doporučí smírné řešení.

(2) Po dobu projednávání neběží doba promlčení ani lhůty pro zánik práv s výjimkou lhůt uvedených v § 13 odst. 3.

§ 30

Úřad upraví obecně závazným právním předpisem:

a) podrobnosti řízení o zápisu, převodu přihlášky, obnově zápisu ochranné známky, o změně v ochranné známce nebo změně jejího majitele, licenční smlouvě, převodu, zániku práva k ochranné známce, náležitosti a vzory podání pro přihlášku ochranné známky, žádost o obnovu zápisu a žádost o zápis převodu práva k ochranné známce,

b) které skutečnosti se zapisují do rejstříku, do osvědčení o zápisu ochranné známky a které se zveřejňují ve Věstníku Úřadu,

c) náležitosti žádosti o výpis z rejstříku,

d) náležitosti smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky,

e) podrobnosti řízení o prohlášení ochranné známky za proslulou a náležitosti pro toto prohlášení,

f) postup při projednávání sporů ze vztahů z ochranných známek s Úřadem podle § 29.

§ 31

(1) Řízení o ochranných známkách, které před nabytím účinnosti tohoto zákona dosud pravomocně neskončilo, dokončí se podle tohoto zákona.

(2) Vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku před nabytím účinnosti tohoto zákona se řídí, pokud dále není stanoveno jinak, ustanoveními tohoto zákona.

(3) Právo majitele ochranné známky a držitele nezapsané značky domáhat se výmazu ochranné známky z rejstříku podle § 12 zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, lze uplatnit ještě po dobu dvou let od nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 32

Zrušují se:

1. zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, ve znění vládního nařízení č. 48/1953 Sb. a zákona č. 84/1972 Sb.,

2. nařízení ministra - předsedy Státního úřadu plánovacího č. 15/1952 Sb., k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, ve znění vládního nařízení č. 48/1953 Sb. a zákona č. 84/1972 Sb.

§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Přesunout nahoru