Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/1988 Sb.Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách

Částka 36/1988
Platnost od 26.10.1988
Účinnost od 01.11.1988
Zrušeno k 31.05.1991 (224/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

VYHLÁŠKA

Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky

ze dne 16. září 1988

o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 56 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění zákona České národní rady č. 116/1988 Sb. (dále jen "zákon"), k provedení § 5 zákona:


§ 1

(1) Organizace mohou nakupovat zboží v maloobchodních prodejnách za hotové, pokud úhrn peněžní částky za nákup v jednom dni nepřevýší částku 500 Kčs u jednoho místa provádějícího v organizaci pokladní operace s penězi v hotovosti.

(2) Místem provádějícím pokladní operace s penězi v hotovosti se rozumí pokladna organizace nebo místo zálohy pro drobná vydání zřízené organizací. 1)

(3) Jde-li o nákup, který přesahuje částku 500 Kčs, předloží organizace písemnou objednávku a uhradí jej bezhotovostně na základě faktury.

§ 2

(1) Organizace oprávněné provozovat podle § 13 zákona maloobchodní činnost nesmějí prodat organizacím, pokud platí bezhotovostně druhy zboží uvedené v Seznamu, který je součástí této vyhlášky.

(2) Zákaz bezhotovostního prodeje se nevztahuje na

a) zboží nakupované organizacemi jako nepeněžní odměna poskytovaná při pracovním a životním výročí, při prvním odchodu do důchodu, za výsledky v socialistickém soutěžení nebo za příkladné plnění pracovních úkolů či mimořádnou společenskou angažovanost, 2)

b) slosovatelné akce, které povolilo ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky, u nichž je výhra stanovena ve zboží nebo směnitelná za nákup zboží podle výběru,

c) partiové, doprodejové a použité zboží,

d) stavebniny, hutní materiály a průmyslové zboží uvedené v písmenech d), f), g), a h) Seznamu nakupované organizacemi bytového hospodářství, národními výbory a bytovými družstvy za účelem údržby bytového fondu, dále národními výbory, školskými, zdravotnickými organizacemi a zařízeními sociální péče, Československou akademií věd a výzkumnými ústavy.

§ 3

Ministerstvo obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky může nakupujícím organizacím ze závažných důvodů a v jednotlivých případech povolit výjimku z ustanovení § 2 odst. 1 a 2.


§ 4

Zrušuje se

1. Vyhláška ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 111/1985 Sb., o nákupu zboží organizacemi v prodejnách provozujících maloobchodní činnost

2. Výnos ministerstva obchodu ČSR č. 9/1987 Věstníku MO ČSR o zákazu prodeje některých druhů zboží ve vnitřním obchodě organizacím [(reg.) - čá 22/1987 Sb.].


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1988.


Ministr: Ing. Ráb v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 a 11 vyhlášky předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí č. 118/1972 Sb., o pokladních operacích v socialistických organizacích.

2) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR a Ústřední rady odborů č. 21/1986 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 63/1983 Sb.


Seznam druhů zboží zakázaného prodávat organizacím

a) nové osobní a dodávkové automobily;

b) veškeré nepotravinářské spotřební zboží dovezené z nesocialistických států a Jugoslávie kromě balzového dřeva, sportovních potřeb, sportovního oblečení a sportovní obuvi pro vrcholový sport a kluby s péčí o sportovně talentovanou mládež;

c) jízdní kola s měničem převodů čs. výroby a typu Cross, Trial, šicí stroje Elna a všechny šicí stroje dovážené z NDR;

d) mrazničky;

e) přenosné televizní přijímače pro barevný příjem;

f) vany, zdravotní armatury a náhradní díly k nim, příslušenství k vanám a umyvadlům;

g) článkové a deskové radiátory, ocelové nosiče I a U, pozinkované plechy a tenkostěnné ocelové profily;

h) cement a mleté vápno v období března až září, dlaždice terazzo, keramické obkládačky, jehličnaté řezivo, těžké izolační pásy a pálená ražená krytina, keramické dlaždice, zdící materiály pálené a nepálené, osinkocementová krytina hladká, stropní desky Hurdis, schodišťové dílce, trouby kameninové kanalizační, dřevěné dveře, dřevěná okna.

3) Výnos Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu ze dne 21. března 1988 č. V-6/1988 o cenách sjednaných dohodou (Cenový věstník č. 14/1988).

Přesunout nahoru