Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 161/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 36/1988
Platnost od 26.10.1988
Účinnost od 28.07.1988
Zrušeno k 02.05.1995 (269/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

161

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 13. září 1988

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Dne 13. května 1988 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem 28. července 1988. Tímto dnem pozbyla platnosti Úmluva o zdravotnické spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky ze dne 27. března 1957.

České znění dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Čínské lidové republiky (dále jen "smluvní strany")

v zájmu upevňování a rozvíjení tradičního přátelství mezi lidem obou zemí a dalšího rozšiřování a rozvoje výměn a spolupráce mezi oběma státy v oblasti zdravotnictví a lékařských věd,

vycházejíce ze zkušeností získaných při provádění Úmluvy o zdravotnické spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky, podepsané v Pekingu dne 27. března 1957,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat a vzájemně si vyměňovat zkušenosti zejména v oblasti léčení, prevence, hygienické a protiepidemické služby, potlačování přenosných nemocí včetně AIDS, jakož i organizace a řízení zdravotnictví. Smluvní strany budou rovněž spolupracovat v oblasti dalšího vzdělávání lékařů a středních zdravotnických pracovníků.

Článek 2

Smluvní strany si budou navzájem poskytovat materiály společného zájmu v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, jakož i odborné lékařské časopisy a budou se vzájemně informovat o svých vnitrostátních předpisech, upravujících oblast zdravotnictví.

Článek 3

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o plánech lékařských vědeckých kolokvií, konferencí a sympósií s mezinárodní účastí a dalších akcích pořádaných na územích států smluvních stran, týkajících se zdravotnictví a lékařských věd.

Článek 4

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat delegace, studijní skupiny a stážisty k návštěvě a studijnímu pobytu s cílem jednat o spolupráci, výměně zkušeností a zdokonalování znalostí podle této dohody.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi vysokými školami připravujícími lékaře, lékařskými výzkumnými ústavy a zdravotnickými organizacemi.

Článek 6

Smluvní strany se budou navzájem podporovat a těsně spolupracovat v oblastech odpovídajících zájmům obou států ve Světové zdravotnické organizaci, v dalších příslušných mezinárodních organizacích a na zdravotnických zasedáních s mezinárodní účastí.

Článek 7

Provádění této dohody bude finančně zajištěno podle těchto podmínek:

1. Náklady za materiály vyměněné podle článku 2 této dohody uhradí smluvní strana, která je poskytne;

2. Vědcům a expertům vysílaným podle článků 4 a 5 této dohody uhradí náklady na dopravu do státu druhé smluvní strany a zpět vysílající smluvní strana. Během pobytu ve státu přijímající smluvní strany jim tato smluvní strana uhradí výlohy za stravu, ubytování, vnitrostátní dopravu a lékařskou péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu a poskytne jim kapesné;

3. Pacientům, kterým bude poskytnuta speciální léčba ve státu druhé smluvní strany, uhradí všechny potřebné náklady vysílající smluvní strana.

Článek 8

Smluvní strany budou sjednávat dvouleté prováděcí plány spolupráce ve zdravotnictví, které budou obsahovat finanční a organizační podmínky této spolupráce, jakož i její konkrétní rozsah.

Článek 9

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót o jejím schválení příslušnými orgány států smluvních stran a bude platit pět let. Pokud jedna ze smluvních stran nejméně šest měsíců před ukončením platnosti této dohody písemně nevyrozumí druhou smluvní stranu o skončení její platnosti, bude se doba platnosti dohody prodlužovat mlčky vždy o dalších pět let.

Vstupem v platnost této dohody pozbývá platnosti Úmluva o zdravotnické spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Čínské lidové republiky, podepsaná v Pekingu dne 27. března 1957.

Článek 10

Tato dohoda může být měněna nebo doplňována jen na základě souhlasu obou smluvních stran.

Dáno v Praze dne 13. května 1988 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a čínském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: J. Prokopec v. r.

Za vládu Čínské lidové republiky: Čchen Minžang v. r.

Přesunout nahoru