Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 160/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně

Částka 36/1988
Platnost od 26.10.1988
Účinnost od 01.01.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

160

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 13. září 1988

o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně


Dne 14. června 1983 byla v Bruselu sjednána Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a dne 24. června 1986 byl v Bruselu sjednán Protokol o změně této úmluvy.

Jménem vlády Československé socialistické republiky byla Mezinárodní úmluva podepsána v Bruselu dne 9. prosince 1986 a Protokol o její změně přijat dne 22. dubna 1987.

Při podpisu Mezinárodní úmluvy bylo učiněno prohlášení k ustanovení jejího článku 14, které je v rozporu s Deklarací o poskytnutí nezávislosti koloniálním územím a národům, která byla přijata na XV. zasedání Valného shromáždění OSN v roce 1960 a Československá socialistická republika je proto považuje za překonané.


Mezinárodní úmluva i Protokol vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1988 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

Český překlad Mezinárodní úmluvy i Protokolu se vyhlašuje současně. Do textu přílohy Mezinárodní úmluvy lze nahlédnout na Ústřední celní správě federálního ministerstva zahraničního obchodu.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Mezinárodní úmluva

o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (uzavřená v Bruselu dne 14. června 1983)

Preambule

Smluvní strany této úmluvy, vypracované pod záštitou Rady pro celní spolupráci,

přejíce si usnadnit mezinárodní obchod,

přejíce si usnadnit sběr, srovnání a rozbor statistik, zejména statistik zahraničního obchodu,

přejíce si omezit výdaje, vyplývající z nezbytné potřeby nového popisu, třídění a číselného znaku, kdy zboží při mezinárodní výměně přechází z jednoho systému třídění na druhý a usnadnit sjednocení obchodních dokladů a přenosu údajů,

majíce na zřeteli, že technický vývoj a struktura mezinárodního obchodu nezbytně vyžadují podstatné změny Úmluvy o názvosloví pro třídění zboží v celních tarifech, dané v Bruselu dne 15. prosince 1950,

majíce rovněž na zřeteli, že stupeň podrobnosti, vyžadovaný pro tarifní a statistické účely vládami a obchodními kruhy daleko přesáhl v současné době stupeň, obsažený v příloze výše uvedené úmluvy,

majíce na zřeteli potřebu přesných a srovnatelných údajů pro účely mezinárodních obchodních jednání,

majíce na zřeteli, že harmonizovaný systém je určen rovněž k používání při zařazování zboží a statistiky, týkající se různých druhů dopravy zboží,

majíce na zřeteli, že harmonizovaný systém je určen k začlenění, v největší možné míře, do obchodních systémů popisu a číselného označování zboží,

majíce na zřeteli, že harmonizovaný systém je určen k usnadnění vypracování co nejužší návaznosti jednak mezi obchodními dovozními a vývozními statistikami a jednak výrobními statistikami,

majíce na zřeteli, že musí být zachována úzká návaznost mezi harmonizovaným systémem a Vzorovou klasifikací mezinárodního obchodu (SITC) Spojených národů,

majíce na zřeteli, že pokrytí výše uvedených potřeb je možno zajistit zavedením tarifní a statistické kombinované nomenklatury, použitelné různými účastníky mezinárodního obchodu,

majíce na zřeteli důležitost udržování harmonizovaného systému v řádném stavu z hlediska technického vývoje a struktury mezinárodního obchodu,

majíce na zřeteli již vykonanou práci v této oblasti Výborem pro harmonizovaný systém, zřízeným Radou pro celní spolupráci,

majíce na zřeteli, že jakkoli se dříve jmenovaná Úmluva o názvosloví osvědčila jako účinný nástroj k dosažení některých z těchto cílů, nejlepší cesta k dosažení celkových žádoucích výsledků spočívá v uzavření nové mezinárodní úmluvy,

se dohodly takto:

Článek 1

Definice

Pro účely této úmluvy se rozumí:

a) "harmonizovaným systémem popisu a číselného označování zboží", dále jen "harmonizovaný systém", nomenklatura, obsahující položky a podpoložky a jejich číselné znaky, poznámky k třídám, kapitolám, podpoložkám, jakož i k všeobecným pravidlům pro výklad harmonizovaného systému, obsaženého v příloze k této úmluvě;

b) "tarifní nomenklaturou" nomenklatura, vyhotovená v souladu s právním řádem smluvní strany za účelem vybírání dovozních cel;

c) "statistickými nomenklaturami" zbožové nomenklatury, vyhotovené smluvní stranou za účelem získání údajů, potřebných k vyhotovení dovozních nebo vývozních statistik;

d) "tarifní a statistickou kombinovanou nomenklaturou" kombinovaná nomenklatura zahrnující tarifní nomenklaturu a statistické nomenklatury, které jsou právně stanoveny smluvní stranou pro účely deklarování zboží v dovozu;

e) "Úmluvou o zřízení Rady" Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci, daná v Bruselu dne 15. prosince 1950;

f) "Radou" Rada pro celní spolupráci zmíněná pod výše uvedeným písmenem e);

g) "generálním tajemníkem" generální tajemník Rady;

h) "ratifikací" ratifikace, přijetí nebo schválení.

Článek 2

Příloha

Příloha k této úmluvě tvoří její nedílnou součást a všechny odkazy na tuto úmluvu se vztahují rovněž na tuto přílohu.

Článek 3

Závazky smluvních stran

1. S výhradou výjimek, uvedených v článku 4:

a) každá smluvní strana se zavazuje, s výjimkou ustanovení písm. c) tohoto odstavce, že uspořádá své tarifní a statistické nomenklatury podle harmonizovaného systému ke dni, ke kterému tato úmluva pro ni vstoupí v platnost. Ta se tudíž při vyhotovování svých tarifních a statistických nomenklatur zavazuje:

1. používat bez dodatků a změn všechny položky a podpoložky harmonizovaného systému, jakož i jejich číselné znaky;

2. používat k výkladu harmonizovaného systému všeobecná pravidla, jakož i všechny poznámky k třídám, kapitolám a podpoložkám a neměnit rozsah tříd, kapitol, položek a podpoložek harmonizovaného systému;

3. dodržovat číselné uspořádání harmonizovaného systému.

b) Každá smluvní strana dá rovněž k volnému použití veřejnosti své dovozní a vývozní statistiky v souladu s šestimístnými číselnými znaky harmonizovaného systému, nebo z podnětu této smluvní strany v dalším podrobnějším členění v míře, která by nezabránila jejich zveřejnění, z takových zvláštních důvodů, jako je utajování informací obchodní povahy nebo z důvodu národní bezpečnosti.

c) Žádné ustanovení tohoto článku nezavazuje smluvní strany používat podpoložky harmonizovaného systému v jejich tarifní nomenklatuře za podmínky, že splní v jejich kombinované tarifní a statistické nomenklatuře závazky, uvedené výše pod písmenem a) 1., 2. a 3.

2. V souladu se závazky, uvedenými v odstavci 1 a) tohoto článku, může každá smluvní strana provést úpravy textu, nezbytné k začlenění harmonizovaného systému do národního hospodářství.

3. Žádné ustanovení tohoto článku nebrání smluvním stranám vytvořit si ve svých tarifních nebo statistických nomenklaturách podrobnější členění zboží, než je uvedeno v harmonizovaném systému za předpokladu, že toto podrobnější členění bude připojeno a zařazeno pod šestimístným číselným označením, uvedeným v příloze této úmluvy.

Článek 4

Částečné provádění systému rozvojovými státy

1. Každý rozvojový stát, který je smluvní stranou, může odlišně používat některé nebo všechny podpoložky harmonizovaného systému po dobu, která je nezbytná vzhledem ke struktuře jeho mezinárodního obchodu a úředním možnostem.

2. Každý rozvojový stát, který je smluvní stranou a rozhodne se pro částečné používání harmonizovaného systému shodně s ustanoveními tohoto článku, se zaváže učinit vše pro to, aby harmonizovaný systém byl používán na úrovni šestimístných znaků do 5 let počínaje dnem, ke kterému pro něj tato úmluva vstoupí v platnost, nebo jiného období, které považuje za potřebné vzhledem k ustanovení odst. 1 tohoto článku.

3. Každý rozvojový stát, který je smluvní stranou a rozhodne se pro částečné používání harmonizovaného systému shodně s ustanoveními tohoto článku, používá buď všechny podpoložky s dvěma znaménky jedné podpoložky s jedním znaménkem nebo žádnou nebo všechny podpoložky s jedním znaménkem jedné položky nebo žádnou. V případě tohoto částečného používání šesté číslo nebo páté a šesté číslo odpovídajícího číselného znaku harmonizovaného systému, které není prováděno, musí být nahrazeno "0" nebo "00".

4. Každý rozvojový stát, který se rozhodne pro částečné používání harmonizovaného systému shodně s ustanoveními tohoto článku, oznámí generálnímu tajemníkovi přitom, kdy se stane smluvní stranou podpoložky, které nebude provádět k datu, ke kterému pro něj tato úmluva vstoupí v platnost a oznámí mu rovněž podpoložky, které bude provádět později.

5. Každý rozvojový stát, který se rozhodne pro částečné používání harmonizovaného systému shodně s ustanoveními tohoto článku, může oznámit generálnímu tajemníkovi přitom, kdy se stane smluvní stranou, že se výslovně zavazuje provádět harmonizovaný systém na úrovni šestimístných znaků do tří let, následujících po datu, ke kterému pro něj tato úmluva vstoupí v platnost.

6. Každý rozvojový stát, který je smluvní stranou a který používá částečně harmonizovaný systém shodně s ustanoveními tohoto článku, je osvobozen od povinností, vyplývajících z článku 3 této úmluvy z hlediska podpoložek, které nepoužívá.

Článek 5

Technická pomoc rozvojovým státům

Vyspělé státy, které jsou smluvními stranami, poskytnou rozvojovým státům na jejich žádost technickou pomoc po vzájemné dohodě, týkající se zejména vzdělávání pracovníků, převodu jejich současných nomenklatur na harmonizovaný systém a pokynů k provedení opatření za účelem udržování jejich převedených systémů, včetně změn harmonizovaného systému, jakož i provádění ustanovení této úmluvy.

Článek 6

Výbor pro harmonizovaný systém

1. V souladu s touto úmluvou je zřízen Výbor nazvaný "Výbor pro harmonizovaný systém", složený ze zástupců každé smluvní strany.

2. Výbor pro harmonizovaný systém se schází zpravidla nejméně dvakrát ročně.

3. Jeho zasedání jsou svolávána generálním tajemníkem, a pokud smluvní strany nerozhodnou jinak, se konají v sídle Rady.

4. Ve výboru pro harmonizovaný systém má každá smluvní strana právo na jeden hlas; přitom pro účely této úmluvy a nehledě na další úmluvy, které budou uzavřeny v budoucnu, budou mít celní nebo ekonomické unie jakož i jejich jeden nebo více členských států, které jsou smluvními stranami, pouze jeden hlas. Přitom jestliže všechny členské státy celní nebo ekonomické unie, které se mohou stát smluvními stranami ve smyslu ustanovení článku 11 b), se stanou smluvními stranami, mají pouze jeden hlas.

5. Výbor pro harmonizovaný systém volí svého předsedu, jakož i jednoho nebo více místopředsedů.

6. Vyhotoví svůj jednací řád a přijme jej dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů. Tento řád je předložen ke schválení Radě.

7. V případě, že to považuje za užitečné, pozve k účasti na svých pracích mezivládní a ostatní mezinárodní organizace jako pozorovatele.

8. V případě potřeby zřizuje podvýbory nebo pracovní skupiny, a to zejména z hlediska ustanovení odstavce 1 a) článku 7 a stanoví složení, hlasovací práva a vnitřní řád těchto orgánů.

Článek 7

Činnost výboru

1. Výbor pro harmonizovaný systém vykonává z hlediska ustanovení článku 8 tuto činnost:

a) předkládá všechny návrhy na změnu této úmluvy, které považuje za prospěšné z hlediska potřeb uživatelů a technického vývoje nebo struktury mezinárodního obchodu;

b) vydává vysvětlující poznámky, návody k zařazení zboží a ostatní návody z hlediska výkladu harmonizovaného systému;

c) vypracovává doporučení, potřebná k zajištění jednotného výkladu a provádění harmonizovaného systému;

d) shromažďuje a vydává všechny informace, týkající se provádění harmonizovaného systému;

e) poskytuje z moci úřední nebo na žádost informace nebo rady ke všem otázkám, týkajícím se zařazování zboží do harmonizovaného systému smluvním stranám, členským státům Rady, jakož i mezivládním organizacím a ostatním mezinárodním organizacím, které považuje za příslušné;

f) předkládá každému zasedání Rady zprávy ze své činnosti včetně návrhů na změny, vysvětlující poznámky, návody k zařazování zboží a ostatní návody;

g) vykonává z hlediska harmonizovaného systému všechny další pravomoci a činnosti, které Rada nebo smluvní strany mohou považovat za užitečné.

2. Správní rozhodnutí Výboru pro harmonizovaný systém, která mají dopad na rozpočet, jsou předkládána ke schválení Radě.

Článek 8

Úloha Rady

1. Rada zkoumá návrhy na změny této úmluvy, vypracované Výborem pro harmonizovaný systém a doporučuje je smluvním stranám v souladu s postupem, uvedeným v článku 16 za podmínky, že žádný členský stát Rady, který je smluvní stranou této úmluvy, nepožádá, aby příslušná část nebo celý návrh nebyl vrácen výboru k novému přezkoumání.

2. Vysvětlující poznámky, návody k zařazení zboží, ostatní návody dotýkající se výkladu harmonizovaného systému a doporučení k zajištění jednotného výkladu a provádění harmonizovaného systému, která byla vypracována v průběhu některého zasedání Výboru pro harmonizovaný systém v souladu s ustanoveními odstavce 1 článku 7, se považují za schválená Radou, jestliže před koncem druhého měsíce, následujícího po měsíci, v průběhu kterého bylo ukončeno zasedání Rady, nesdělila žádná smluvní strana této úmluvy generálnímu tajemníkovi, že žádá, aby otázka byla předložena Radě.

3. Jestliže je Radě předložena otázka v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, Rada takové vysvětlující poznámky, návody k třídění zboží, jiné návody nebo doporučení schválí nebo v případě, že členský stát Rady, který je smluvní stranou této úmluvy, o to požádá, je vrátí zcela nebo částečně Výboru k novému přezkoumání.

Článek 9

Výše celních sazeb

Přijetím této úmluvy nepřebírají smluvní strany žádné závazky z hlediska výše celních sazeb.

Článek 10

Řešení sporů

1. Každý spor mezi smluvními stranami o výklad nebo provádění této úmluvy je řešen pokud možno přímým jednáním mezi těmito stranami.

2. Každý spor, který nebude takto vyřízen, je předložen smluvními stranami ve sporu Výboru pro harmonizovaný systém, který jej přezkoumá a přijme doporučení pro jeho urovnání.

3. Jestliže Výbor pro harmonizovaný systém nemůže spor urovnat, předloží jej Radě, která přijme doporučení v souladu s článkem III e) Úmluvy o zřízení Rady.

4. Smluvní strany ve sporu se mohou předem podvolit přijmout doporučení Výboru nebo Rady.

Článek 11

Podmínky, za kterých je možno se stát smluvní stranou

Smluvními stranami této úmluvy se mohou stát:

a) členské státy Rady;

b) celní nebo ekonomické unie, kterým byla předána pravomoc uzavírat dohody z hlediska částečného nebo úplného předmětu této úmluvy; a

c) všechny další státy, kterým generální tajemník zašle na pokyn Rady pozvání za tímto účelem.

Článek 12

Postup při přijímání Úmluvy

1. Každý stát nebo celní nebo ekonomická unie, splňující požadované podmínky, se může stát smluvní stranou této úmluvy:

a) podpisem bez výhrady ratifikace;

b) uložením ratifikačních listin po podpisu s výhradou ratifikace nebo

c) přístupem k ní poté, kdy Úmluva již byla k podpisu uzavřena.

2. Tato úmluva je otevřena k podpisu státům a celním nebo ekonomickým uniím, uvedeným v článku 11, v sídle Rady v Bruselu do 31. prosince 1986. Po tomto datu bude otevřena k jejich přístupu.

3. Ratifikační nebo přístupové listiny se ukládají u generálního tajemníka.

Článek 13

Vstup v platnost

1. Tato úmluva vstoupí v platnost prvního ledna, který následuje ve lhůtě nejméně dvanácti měsíců a nejvíce dvaceti čtyř měsíců poté, co ji nejméně sedmnáct států nebo celních nebo ekonomických unií, uvedených v článku 11, podepsalo bez výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační nebo přístupové listiny, avšak nikoliv před 1. lednem 1987.

2. Pro každý stát nebo celní nebo ekonomickou unii, která podepíše tuto úmluvu bez výhrady ratifikace, která ji ratifikuje nebo k ní přistoupí poté, co byl dosažen minimální počet, uvedený v odstavci 1, vstoupí tato úmluva v platnost prvního ledna, který následuje ve lhůtě nejméně dvanácti měsíců a nejvíce dvaceti čtyř měsíců ke dni, ke kterému tento stát nebo celní nebo ekonomická unie bez určení bližšího data podepsaly úmluvu bez výhrady ratifikace nebo po uložení ratifikační nebo přístupové listiny. Přitom datum vstupu v platnost, vyplývající z ustanovení tohoto odstavce, nemůže předcházet datum, vyplývající z odstavce 1 tohoto článku.

Článek 14

Provádění Úmluvy závislými územími

1. Každý stát může v době, kdy se stává smluvní stranou této úmluvy nebo později, oznámit generálnímu tajemníkovi, že se tato úmluva bude vztahovat na všechna nebo na některá území, za jejichž mezinárodní vztahy odpovídá a která uvedl v oznámení. Toto oznámení vstoupí v platnost prvního ledna, který následuje ve lhůtě nejméně dvanácti měsíců a nejvíce dvaceti čtyř měsíců od data jeho obdržení generálním tajemníkem, pokud v něm není uvedeno dřívější datum. Úmluva však bude platit pro tato území teprve poté, kdy vstoupí v platnost pro příslušný stát.

2. Tato úmluva přestává platit pro stanovená území k datu, ke kterému se mezinárodní vztahy tohoto území již nenacházejí pod zodpovědností dotyčné smluvní strany nebo ke každému dřívějšímu datu, oznámenému generálnímu tajemníkovi za podmínek, stanovených článkem 15.

Článek 15

Výpověď

Tato úmluva se uzavírá na neomezenou dobu. Každá smluvní strana ji však může vypovědět a tato výpověď nabude účinnosti ve lhůtě jednoho roku po obdržení oznámení o výpovědi generálním tajemníkem, není-li stanoveno pozdější datum.

Článek 16

Postup při změnách Úmluvy

1. Rada může doporučit smluvním stranám změny této úmluvy.

2. Každá smluvní strana může sdělit generálnímu tajemníkovi, že má připomínku k doporučené změně a může dodatečně tuto připomínku zrušit ve lhůtě, stanovené odstavcem 3 tohoto článku.

3. Každá doporučená změna je považována za přijatou ve lhůtě šesti měsíců od data, kdy generální tajemník tuto změnu sdělil za podmínky, že k tomuto datu není vznesena žádná připomínka.

4. Přijaté změny vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany v některé z dále uvedených lhůt:

a) v případě, že je doporučená změna oznámena před 1. dubnem, 1. leden druhého roku, který následuje po datu tohoto oznámení, nebo

b) v případě, že je doporučená změna sdělena 1. dubna nebo později, 1. leden třetího roku, který následuje po datu tohoto oznámení.

5. Statistické nomenklatury každé smluvní strany, jakož i její tarifní nomenklatura nebo v případě, uvedeném v odstavci 1 c) článku 3 její tarifní a statistická kombinovaná nomenklatura, musejí být uvedeny do souladu s doplněným harmonizovaným systémem.

6. U každého státu nebo celní nebo ekonomické unie, která podepíše tuto úmluvu bez výhrady ratifikace, která ji ratifikuje nebo k ní přistoupí, se má za to, že přijala změny, které k datu, ke kterému se tento stát nebo tato unie stala smluvní stranou, vstoupily v platnost nebo byly přijaty shodně s ustanoveními odstavce 3 tohoto článku.

Článek 17

Oprávnění smluvních stran k harmonizovanému systému

Z hlediska otázek, týkajících se harmonizovaného systému, poskytuje odstavec 4 článku 6, článek 8 a odstavec 2 článku 16 oprávnění každé smluvní straně:

a) ke všem částem harmonizovaného systému, které provádí shodně s ustanoveními této úmluvy; nebo

b) k datu, ke kterému tato úmluva pro něj vstoupí v platnost shodně s ustanoveními článku 13, ke všem částem harmonizovaného systému, které je povinen provádět k tomuto datu shodně s ustanoveními této úmluvy; nebo

c) ke všem částem harmonizovaného systému za podmínky, že se výslovně zaváže provádět plně harmonizovaný systém na úrovni šestimístného znaku ve lhůtě tří let, uvedené v odstavci 5, článku 4 a až do projití této lhůty.

Článek 18

Výhrady

K této úmluvě nejsou připuštěny žádné výhrady.

Článek 19

Oznámení generálního tajemníka

Generální tajemník oznámí smluvním stranám, jiným státům, které Úmluvu podepsaly, členským státům Rady, které nejsou smluvními stranami této úmluvy, a generálnímu tajemníkovi OSN:

a) oznámení obdržená podle článku 4;

b) podpisy, ratifikace a přístupy uvedené v článku 12;

c) datum, ke kterému tato úmluva vstupuje v platnost podle článku 13;

d) oznámení obdržená podle článku 14;

e) výpovědi obdržené podle článku 15;

f) doplňky k této úmluvě doporučené podle článku 16;

g) připomínky k doplňkům doporučeným podle článku 16 a rovněž tak jejich případné zrušení;

h) doplňky přijaté podle článku 16 a rovněž tak datum jejich vstupu v platnost.

Článek 20

Registrace u Spojených národů

Tato úmluva bude registrována v souladu s ustanoveními článku 102 Charty Spojených národů na žádost generálního tajemníka Rady.

Na důkaz čehož podepsaní zástupci, k tomu účelu řádně zmocnění, tuto úmluvu podepsali.

Dáno v Bruselu dne 14. června 1983 v jazycích anglickém a francouzském, přičemž oba texty jsou totožné, a to v jediném vyhotovení, které bude uloženo u generálního tajemníka Rady, který zašle jeho ověřené kopie všem státům a všem celním nebo ekonomickým uniím, uvedeným v článku 11 této úmluvy.

Protokol o změně

Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (Brusel, 24. června 1986)

Smluvní strany Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci, podepsané v Bruselu dne 15. prosince 1950, a Evropské hospodářské společenství,

majíce na zřeteli, že Mezinárodní úmluva o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (uzavřená v Bruselu dne 14. června 1983) vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1988,

majíce na zřeteli, že pokud by článek 13 zmíněné Úmluvy nebyl změněn, stal by se vstup v platnost této úmluvy nejistým,

se dohodly takto:

Článek 1

Odstavec 1 článku 13 Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží, uzavřené v Bruselu dne 14. června 1983 (dále jen Úmluva), se nahrazuje takto:

"1. Tato úmluva vstoupí v platnost 1. ledna, který následuje ihned nejméně po třech měsících po datu, ke kterému nejméně sedmnáct států nebo celních nebo ekonomických unií, uvedených v článku 11, ji podepsalo bez výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační nebo přístupové listiny, avšak nikoliv před 1. lednem 1988.".

Článek 2

A. Tento protokol vstoupí v platnost současně s Úmluvou za podmínky, že sedmnáct států nebo celních nebo ekonomických unií, uvedených v článku 11 Úmluvy uložilo své listiny o přijetí Protokolu u generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci. Přitom státy nebo celní nebo ekonomické unie mohou uložit své listiny o přijetí tohoto protokolu jen tehdy, jestliže dříve podepsaly nebo podepisují současně Úmluvu bez výhrady ratifikace nebo uložily nebo ukládají současně své ratifikační nebo přístupové listiny k Úmluvě.

B. Každý stát nebo celní nebo ekonomická unie, které se stanou smluvní stranou Úmluvy po vstupu v platnost tohoto protokolu ve smyslu výše uvedeného odstavce A, jsou smluvními stranami Úmluvy, zmíněné v Protokolu.

Přesunout nahoru