Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 16/1988 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

Částka 2/1988
Platnost od 26.02.1988
Účinnost od 02.10.1986
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

16

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 29. října 1987

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky


Dne 2. října 1986 byla v Nairobi podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky. Dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Keňské republiky

vedeny přáním rozvíjet styky a spolupráci v oblasti kultury, vědy, školství a zdravotnictví,

přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k prohloubení přátelských vztahů mezi oběma státy,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství, hromadných sdělovacích prostředků, filmu, zdravotnictví a sportu.

Článek 2

smluvní strany budou usnadňovat podle svých možností studium dějepisu, kultury a zeměpisu druhého státu na svých školách, jakož i studium těchto oborů ve výzkumných ústavech. Budou dbát, aby v učebnicích a školních osnovách byly šířeny objektivní informace o umění, kultuře, literatuře, jazyku, dějinách a zeměpisu druhého státu.

Článek 3

Smluvní strany budou v souladu se svými možnostmi poskytovat stipendia studentům a postgraduantům ke studiu na svých vysokých školách a v jiných vzdělávacích zařízeních.

Článek 4

Smluvní strany prozkoumají otázky vzájemného uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, diplomů a vědeckých hodností udělovaných podle vnitrostátních předpisů druhého státu. Uznají-li to za nezbytné, sjednají o tomto zvláštní dohodu.

Článek 5

Smluvní strany budou usnadňovat v rámci předpisů platných v jejich státech občanům druhého státu plnění jejich úkolů prováděných podle této dohody.

Občané státu vysílající smluvní strany jsou povinni dodržovat vnitrostátní předpisy přijímající smluvní strany.

Článek 6

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat vždy na určitá období programy spolupráce, které budou zahrnovat dohodnuté akce, jakož i finanční podmínky.

Článek 7

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů států obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem písemného oznámení o tomto schválení oběma smluvními stranami.

Článek 8

Tato dohoda se sjednává na dobu 5 let a poté bude automaticky prodlužována vždy o dalších 5 let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně 6 měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno v Nairobi dne 2. října 1986 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

M. Dudáš v. r.

Za vládu

Keňské republiky:

B. A. Kiplagat v. r.

Přesunout nahoru