Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 156/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků

Částka 34/1988
Platnost od 30.09.1988
Účinnost od 30.09.1988
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 12. září 1988

o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků

Federální ministerstvo zemědělství a výživy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Předmět a rozsah úpravy

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách

a) veškerých potravinářských výrobků,

b) ostatních výrobků, které jsou vyráběny organizacemi potravinářského průmyslu v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky pro vývoz a z dovozu a na speciální výrobky vyráběné podle technických podmínek sjednaných mezi výrobci a federálním ministerstvem národní obrany.

ČÁST DRUHÁzrušeno

HLAVA PRVNÍzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 2, § 3zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 4, § 5zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 6 – § 12zrušeno

Prověřování plnění a reklamacezrušeno

§ 13 – § 15zrušeno

§ 16

Záruční doba

Záruční doba je stanovena v příslušných technických normách; není-li takto stanovena, činí 6 měsíců od splnění dodávky. U masa, masných výrobků a masových konzerv a polokonzerv je záruční doba stanovena v příloze vyhlášky.

Obalyzrušeno

§ 17 – § 19zrušeno


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení závěrečná

§ 20

Zrušují se

1. vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 49/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků, ve znění vyhlášky č. 137/1985 Sb.,

2. vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 50/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím, ve znění vyhlášky č. 138/1985 Sb.

§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 162 až 164 zákona

2) § 114a zákona

3) § 163 odst. 5 a 7 zákona

4) § 24 odst. 7 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 113/1985 Sb., o cenách.

5) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších předpisů.

6) Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 4/1986 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.


Příloha

Záruční doba

Záruční doba se stanoví takto:

1. u masa výsekového:

a) jde-li o vnitřní zapaření, vnitřní cizí pach způsobený krmením, o vnitřní nádory, hnisavá a rosolovitá ložiska a krevní sraženiny, u koňského masa také černidlo nebo jde-li o cizí pach způsobený pohlavím zvířete - 96 hodin;

b) syrové sádlo a syrový lůj - 96 hodin;

c) balené porcované výsekové maso a balené syrové sádlo - 24 hodin;

d) opracované maso pro kuchařské účely - 24 hodin;

2. u vnitřností (drobů):

lhůta do doby trvání prodejní doby v prodejně v den dodávky; při odpoledním rozvozu do 10. hodiny dopolední příštího dne;

3. u polotovarů:

rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však do 24 hodin;

4. u masných výrobků, jed-li o vady vzniklé v důsledku nedodržení technologického postupu při výrobě:

a) drobné masné výrobky, měkké salámy, speciální masné výrobky, uzená masa syrová a vařená - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však do 80 hodin;

b) trvanlivé masné výrobky - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 96 hodin;

c) jaternice a jelítka všech druhů, uhlířky, sekaná pečeně všech druhů, pečená haše a ostatní výrobky náležející do skupiny ostatních masných výrobků - lhůta do doby trvání prodejní doby v prodejně v den dodávky, při odpoledním rozvozu do 10. hodiny dopolední příštího dne;

d) ostatní vařené výrobky ze skupiny vařených výrobků - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 76 hodin;

e) masné výrobky vakuově balené nejdéle do 96 hodin;

5. u konzerv do přímého prodeje - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však 5 měsíců ode dne dodávky;

6. u polokonzerv 1 měsíc ode dne dodávky;

7. u sádla škvařeného a loje taveného - rozmezí mezi dvěma časově nejbližšími dodávkami, nejdéle však do 21 dnů;

8. u uzené slaniny - 96 hodin;

9. u selských škvarků - 80 hodin.

Přesunout nahoru