Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků

Částka 34/1988
Platnost od 30.09.1988
Účinnost od 30.09.1988
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 12. září 1988

o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků

Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 písm. e) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

HLAVA PRVNÍ

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje

a) hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách

1. zemědělských výrobků uvedených v § 4 až 7 a dodávaných zemědělskými organizacemi (§ 2) nákupním organizacím (§ 3),

2. zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi dalším organizacím,

b) povinnosti nákupních organizací a zemědělských organizací při přepravě prováděné v souvislosti s plněním dodávek zemědělských výrobků podle této vyhlášky (§ 27 až 29).

(2) Pro dodávky zemědělských výrobků, které dodávají nákupní organizace dalším organizacím, platí ustanovení části druhé, hlavy první a třetí této vyhlášky.

(3) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky zemědělských výrobků z dovozu a pro vývoz.

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 2, § 3zrušeno

HLAVA TŘETÍzrušeno

§ 4 – § 7zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

HLAVA PRVNÍzrušeno

§ 8 – § 13zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 14, § 15zrušeno

Odběr a prověřování plněnízrušeno

§ 16zrušeno

§ 17

(2) Jakmile byla zjištěna jakost a množství zemědělských výrobků podle § 16 odst. 1 až 6, nemůže nákupní organizace reklamovat vady, které byla povinna při odběru zemědělských výrobků zjistit.

(3) Nákupní organizace může reklamovat jen vady, které byly v době plnění nezjistitelné. Rozsah a doba odpovědnosti za vady některých zemědělských výrobků je stanovena v oddíle druhém (§ 21 až 26).

(4) U dodávek zemědělských výrobků, které se uskutečňují jako traťová dodávka, může nákupní organizace uplatňovat u zemědělské organizace práva z odpovědnosti za vady jen tehdy, jestliže zemědělskou organizaci vyrozuměla o vadách podle ustanovení § 16 odst. 7. Nákupní organizace je povinna reklamovat u zemědělské organizace vady dodávky nejdéle do 10 dnů od uplynutí lhůty k včasné reklamaci vad příjemcem dodávky, jinak její práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.

§ 18 – § 20zrušeno

ODDÍL DRUHÝ

Odpovědnost za vady některých zemědělských výrobků

§ 21

Brambory

(1) Zemědělská organizace odpovídá za vady brambor, které byly v době splnění dodávky nezjistitelné a byly způsobeny mokrou (bakteriální) hnilobou, suchou fusariovou hnilobou a hnědou (plísňovou) hnilobou

a) u brambor konzumních pozdních po dobu dvou měsíců od splnění dodávky,

b) u brambor průmyslových po dobu jednoho měsíce od splnění dodávky.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje pouze na dodávky splněné do konce roku sklizně.

§ 22

Zelenina

(1) Zemědělská organizace odpovídá za vady celeru, karotky, mrkve, pastináku, petržele kořenové dodávaných bez natě, cibule suché a česneku suchého, které byly v době splnění dodávky nezjistitelné a byly způsobeny houbovými nebo bakteriálními chorobami (Botrytis, Fusarium, Sclerotium) po dobu dvou měsíců od splnění dodávky.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje pouze na dodávky splněné do konce roku sklizně.

§ 23

Osivo, sadba a školkařské výpěstky

(1) Zemědělská organizace odpovídá za

a) pravost druhu a odrůdy osiva a sadby a vady osiva, sadby a školkařských výpěstků, které se podle technické normy při převzetí dodávky nezjišťují, do konce roku, v němž probíhá nejbližší vegetační období po splnění dodávky,

b) pravost odrůdy sadby chmele do uplynutí první plné plodnosti,

c) pravost druhu a odrůdy školkařských výpěstků do uplynutí jednoho měsíce od uzrání prvních plodů, podle kterých lze určit druh a odrůdu.

(2) Zemědělská organizace odpovídá za vady sadby, které byly v době splnění dodávky nezjistitelné a byly způsobeny

a) suchou fusariovou hnilobou do 31. prosince roku sklizně,

b) hnědou (plísňovou) hnilobou do 30 dnů od splnění dodávky,

c) namrznutím hlíz do 10 dnů od splnění dodávky.

§ 24

Jatečná zvířata

Zemědělská organizace odpovídá za vady zjištěné po převzetí dodaných jatečných zvířat včetně jatečné drůbeže v případě, kdy při veterinární prohlídce po porážce byly maso, orgány nebo tuk posouzeny jako nepoživatelné. Neodpovídá však za vady vzniklé technologickým postupem při porážce.

§ 25

Chovná a užitková zvířata a zástavový skot

(1) Zemědělská organizace odpovídá za vady zvířat, které byly při splnění dodávky nezjistitelné, a to u mladých zvířat do 15 dnů a u starších zvířat, drůbeže a selat onemocnělých sípavkou do 28 dnů od splnění dodávky.

(2) Za mladá zvířata pro účely této vyhlášky se považují

a) selata, běhouni, chovná a užitková prasata do 50 kg živé hmotnosti,

b) skot do 100 kg živé hmotnosti nebo ve stáří do dvou měsíců,

c) jehňata ve stáří do osmi měsíců,

d) hříbata ve stáří do jednoho roku.

(3) U dodávek tříděných kuřat odpovídá dodavatel za vady sexování nejpozději do 77 dnů stáří kuřat.

§ 26

Nebudou-li práva z odpovědnosti za vady uplatněna ve lhůtách stanovených v § 21 až 25, zanikají.

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 27 – § 29zrušeno

HLAVA TŘETÍzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 30zrušeno

Prověřování plnění a reklamacezrušeno

§ 31 – § 33zrušeno

ODDÍL DRUHÝ

Odpovědnost za vady

§ 34

Mák

Záruční doba máku dodávaného obchodním organizacím činí 4 měsíce od splnění dodávky.

§ 35

Brambory konzumní

Záruční doba raných brambor činí 15 dnů a pozdních brambor 2 měsíce od splnění dodávky.

§ 36

Osivo, sadba a školkařské výpěstky

Dodavatel odpovídá za vady ve lhůtách a způsobem stanoveným v § 23.

§ 37

Jatečná zvířata

Ustanovení § 24 platí obdobně.

§ 38

Chovná a užitková zvířata a zástavový skot

Ustanovení § 25 platí obdobně.

§ 39

Tuzemská potní ovčí vlna

Záruční doba činí jeden měsíc od splnění dodávky.

§ 40

Sladkovodní tržní ryby

U vad jakosti, které mají za následek nepoživatelnost masa, činí záruční doba 24 hodin od splnění dodávky.

§ 41

Zvěřina

Záruční doba činí

a) jeden den od splnění dodávky, pokud jde o vady, které se zjišťují ihned při přejímce,

b) u ostatních vad tři dny od splnění dodávky zvěřiny vychladlé a vychlazené a 7 dnů od splnění dodávky zvěřiny zmrazené.


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 42, § 43zrušeno

§ 44

Zrušují se

1. vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 73/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb;

2. vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 136/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji.

§ 45

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Toman CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 82 odst. 2 zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č . 130/1988 Sb., o zásadách prodeje zemědělských výrobků členům a pracovníkům socialistických organizací se zemědělskou výrobou.

2) § 13 odst. 3 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.

3) Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., a nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru.

4) § 114a zákona.

5) § 19 nařízení vlády ČSSR č. 127/1988 Sb., o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků.

6) § 162 až 164 zákona.

7) § 163 odst. 5 a 7 zákona.

8) § 141 až 144, § 204 až 206 a § 208 zákona.

9) Zákon ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci.
Zákon SNR č. 70/1986 Sb., o Slovenské zemědělské a potravinářské inspekci.

10) § 9 a 10 zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky.
§ 9 a 10 zákona SNR č. 110/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče Slovenské socialistické republiky.

11) § 19 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

12) § 24 odst. 7 vyhlášky Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 113/1985 Sb., o cenách.

Přesunout nahoru