Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 149/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 31/1988
Platnost od 22.09.1988
Účinnost od 01.10.1988
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

149

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 16. září 1988,

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 až 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra, zemědělství a výživy, s ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí a spravedlnosti republik a Ústřední radou odborů a po projednání se Svazem družstevních rolníků:


ČÁST PRVNÍ

Důchodové zabezpečení

HLAVA PRVNÍ

Obecná ustanovení

Zaměstnání

§ 1 – § 3zrušeno

Náhradní dobyzrušeno

§ 4 – § 8zrušeno

§ 9

K § 8 a 9 zákona

Za zaměstnání se považuje též doba pobytu v cizině, po kterou žena doprovázela svého manžela, který působil jako pracovník v zahraničí (§ 43) nebo expert v zahraničí (§ 44). Tato doba se prokazuje potvrzením organizace, která vyslala manžela ženy do zahraničí. Pro zjišťování průměrného měsíčního výdělku se však tato doba posuzuje jako náhradní doba.

§ 10zrušeno

Hrubé výdělkyzrušeno

§ 11 – § 16, § 11azrušeno

K § 29 odst. 2 a § 37 odst. 2 a 3 zákonazrušeno

§ 17 – § 23zrušeno

K § 49 odst. 2 písm. a) a § 71 odst. 2 zákonazrušeno

§ 24 – § 28zrušeno

K § 56 a 98 zákonazrušeno

§ 29 – § 33zrušeno

Omezení výplaty a snížení dávekzrušeno

§ 34 – § 37zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 38 – § 46zrušeno

Členové a poslanci obecních zastupitelstev a starostové obcízrušeno

§ 47 – § 51zrušeno

Žáci a studentizrušeno

§ 52 – § 58, § 56azrušeno

Důchodové zabezpečení pro případ úrazu utrpěného při zvláštních druzích činností

§ 59zrušeno

§ 60

(1) Občan uplatňující nárok podle § 59 oznámí úraz bez průtahů příslušné organizaci. Dárci uvedení v § 59 odst. 1 písm. d) ohlásí úraz příslušnému ústavu národního zdraví. Dobrovolný pracovník pečovatelské služby ohlásí úraz příslušnému orgánu, který ho pověřil výkonem pečovatelské služby.

(2) Organizace uvedená v odstavci 1 je povinna ohlásit úraz po provedeném šetření, nejpozději do osmi dnů, příslušnému orgánu s přesným vylíčením okolností případu a je povinna i nadále spolupůsobit při zjišťování skutečností rozhodných pro posouzení nároku. Jde-li o účastníky krátkodobých nebo bezplatných brigád, je povinna organizace, pro kterou brigádníci pracují, vést, uschovávat a předkládat podle pokynů orgánů sociálního zabezpečení jejich evidenci, včetně odpracovaných dnů; potřebné podklady pro splnění těchto úkolů je povinen této organizaci poskytnout organizátor brigády.

ČÁST DRUHÁzrušeno

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCHzrušeno

Díl prvnízrušeno

§ 61zrušeno

Účast na zabezpečenízrušeno

§ 62 – § 66zrušeno

Díl druhýzrušeno

§ 67 – § 71zrušeno

Díl třetízrušeno

§ 72zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 73zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 74zrušeno

Nemocenskézrušeno

§ 75 – § 78zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 79zrušeno

DÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 80zrušeno

DÍL PÁTÝzrušeno

§ 81zrušeno

HLAVA TŘETÍzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

Osobní rozsahzrušeno

§ 82 – § 84zrušeno

Podmínky pojištěnízrušeno

§ 85 – § 87zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 88 – § 99zrušeno

Odchylky pro účastníky odbojezrušeno

§ 100 – § 102zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 103 – § 105zrušeno

DÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 106zrušeno

ČÁST TŘETÍ

Sociální péče

HLAVA PRVNÍ

Péče o rodinu a děti

K § 74 zákona

§ 107 – § 109zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

§ 110 – § 112, § 112azrušeno

HLAVA TŘETÍ

Péče o občany se změněnou pracovní schopností

K § 85 zákona

§ 113 – § 118zrušeno

§ 119

Příspěvek před umístěním do zaměstnání

§ 120

Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění

(1) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění náleží občanu se změněnou pracovní schopností, který se v rámci pracovní rehabilitace připravuje pro pracovní uplatnění podle doporučení příslušného orgánu a nepobírá po dobu přípravy mzdu (pracovní odměnu, náhradu mzdy, podnikové nebo krajské stipendium) nebo dávky nemocenského zabezpečení nahrazující pracovní příjem.

(2) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se připravuje pro povolání (včetně zaškolení), náleží příspěvek ve výši mzdového tarifu stanoveného podle mzdových předpisů pro odměňování práce, pro kterou se připravuje, a je-li mzdový tarif stanoven rozpětím, až do středu rozpětí. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o částku, o niž součet příspěvku a vypláceného důchodu (úhrnu důchodů) převyšuje průměrný měsíční výdělek, z něhož byl důchod vyměřen, nebo, jestliže je to pro občana výhodnější, o tento důchod (úhrn důchodů). Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.

(3) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se účastní přípravy k práci, náleží příspěvek ve výši příspěvku před umístěním zvýšený o 200 Kčs měsíčně. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o výši vypláceného důchodu (úhrnu důchodů), popřípadě o výši odměny. Příspěvek po snížení nesmí činit méně než 300 Kčs měsíčně. Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.

(4) Občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let náleží příspěvek v částce 300 Kčs měsíčně, jestliže na tohoto občana nenáležejí přídavky na děti.

(5) Je-li občan se změněnou pracovní schopností starší 18 let při přípravě pro pracovní uplatnění bezplatně ubytován a stravován nebo jen bezplatně stravován, náleží mu příspěvek ve výši 400 Kčs měsíčně. Občanu se změněnou pracovní schopností, který pobírá důchod nebo na něhož náležejí přídavky na děti a občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let, který se připravuje pro pracovní uplatnění podle § 116 odst. 4 písm. b), náleží příspěvek ve výši 100 Kčs měsíčně.

(7) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění může národní výbor zvýšit až o 20 %, a jde-li o příspěvek poskytovaný podle odstavce 5 občanům starším 18 let, až o 100 Kčs měsíčně, dosahuje-li občan v této přípravě výsledků hodných uznání. Neplní-li účastník přípravy pro pracovní uplatnění uložené povinnosti, může být příspěvek snížen, popřípadě jeho výplata zastavena.

(8) V době pracovní neschopnosti nebo po dobu karantény se vyplácí příspěvek občanům se změněnou pracovní schopností starším 18 let nejdéle po dobu 60 pracovních dnů v kalendářním roce a občanům mladším 18 let po dobu po kterou by se poskytovalo nemocenské 56) ; jestliže občan dovrší v době pracovní neschopnosti 18 let věku, výše příspěvku se do skončení pracovní neschopnosti nemění.

(9) O přiznání příspěvku rozhoduje na žádost příslušný orgán. Příspěvek se poskytuje ode dne, kdy občan se změněnou pracovní schopností nastoupil přípravu pro pracovní uplatnění, do dne skončení přípravy; vyplácí se v měsíčních splátkách pozadu.

§ 121zrušeno

HLAVA ČTVRTÁ

PÉČE O OBČANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ZVLÁŠTNÍ POMOC

K § 90 odst.1 zákona

§ 121azrušeno

HLAVA PÁTÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

§ 122 – § 124zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 125 – § 128zrušeno

DÍL TŘETÍzrušeno

§ 129 – § 131zrušeno

Výpočet úhradyzrušeno

§ 132 – § 138zrušeno

HLAVA ŠESTÁ

Sociální potřebnost

§ 139 – § 141zrušeno

HLAVA SEDMÁzrušeno

K § 92 odst. 3 zákonazrušeno

§ 142zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Společná ustanovení

HLAVA PRVNÍzrušeno

K § 101 zákonazrušeno

§ 143zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

DÍL PRVNÍzrušeno

K § 106 zákonazrušeno

§ 144, § 145zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

K § 108 a 113 zákonazrušeno

§ 146zrušeno

Vedení a předkládání záznamůzrušeno

§ 147, § 148zrušeno

Evidenční list důchodového zabezpečenízrušeno

§ 149 – § 156zrušeno

HLAVA TŘETÍ

Řízení

DÍL PRVNÍ

Zahájení řízení a rozhodování

K § 119 až 122 zákona

§ 157

Podávání žádostí o dávky a služby

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat žádost o dávku nebo službu sociální péče, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

§ 158 – § 160zrušeno

DÍL DRUHÝ

Náhrada nákladů řízení

K § 125 zákona

§ 161

Osobní rozsah

Náhrada nákladů řízení ve věcech sociální péče náleží

a) žadatelům o dávky nebo služby sociální péče a rodinným příslušníkům těchto občanů, kteří se v řízení o těchto dávkách nebo službách na vyzvání dostavili k jednání příslušného orgánu nebo se pro potřeby příslušného orgánu podrobili vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření (dále jen "vyšetření"),

b) průvodcům občanů uvedených v ustanovení písmene a), potvrdil-li lékař, že tito občané potřebují průvodce k cestě k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu,

c) zákonným zástupcům občanů, jestliže je doprovázejí na vyzvání k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu

(dále jen "účastníci řízení").

§ 162

Náhrada jízdních výdajů

(1) Náhrada jízdních výdajů náleží při použití veřejných hromadných dopravních prostředků, s výjimkou místních dopravních prostředků, za cestu z místa pobytu do místa předvolání a zpět.

(2) Při jízdě vlakem se hradí jízdné za druhou vozovou třídu; příplatek na rychlík se hradí jen tehdy, jestliže vzdálenost místa pobytu od místa předvolání je delší než 100 km. Jízdními výdaji jsou výdaje za jízdenku, místenku a bylo-li nezbytné použít lůžkového nebo lehátkového vozu, též výdaje s tím spojené.

(3) Má-li účastník řízení možnost uplatnit nárok na slevu jízdného, náleží mu náhrada jen ve výši zlevněného jízdného; má-li možnost používat volné jízdenky, náhrada jízdného nenáleží.

(4) Náhrada jízdného při použití vozidla taxislužby a náhrada jízdních výdajů při použití vlastního motorového vozidla, se poskytne jen tehdy, uzná-li lékař se zřetelem na zdravotní stav žadatele nutnost takové dopravy. Výše náhrady se řídí sazbami stanovenými obecnými předpisy. Při použití vlastního motorového vozidla se vyjádření lékaře nevyžaduje, jestliže byl oprávněnému poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

§ 163

Náhrada ušlého výdělku

(1) Náhrada ušlého výdělku náleží za dobu, za kterou v souvislosti s vyšetřením nebo jednáním ušel účastníku řízení výdělek.

(2) Náhrada ušlého výdělku nenáleží za dobu, za kterou účastníku řízení náleží nemocenské nebo za kterou mu organizace poskytne náhradu mzdy (pracovní odměny).

§ 164

Stravné a nocležné

(1) Stravné a nocležné se poskytuje ve výši podle obecných předpisů o cestovních náhradách. 64)

(2) Nocležné náleží, jestliže účastník řízení by se nemohl při použití veřejného hromadného dopravního prostředku vrátit do místa svého pobytu do 24. hodiny téhož dne, kdy skončilo vyšetření nebo jednání příslušného orgánu.

(3) Stravné a nocležné nenáleží za dobu pobytu v léčebném ústavu; rovněž nenáleží, je-li stravování a ubytování poskytnuto bezplatně.

§ 165

Náhrada jiných nutných výloh

Jiné nutné výlohy, které měli účastníci řízení, se nahrazují v prokázané výši.

§ 166

Uplatnění nároků na náhrady

Nároky na náhrady se uplatňují do dvou měsíců ode dne vyšetření nebo jednání u příslušného orgánu, u něhož proběhlo jednání, nebo pro jehož potřeby se občan podrobil vyšetření; žádost o náhradu je třeba doložit příslušnými doklady. Tento národní výbor rozhodne o náhradách a provede jejich výplatu.

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 167 – § 174zrušeno


ČÁST ŠESTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 175 – § 185zrušeno

§ 186

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení čj. S/1-8301 z 28. 9. 1964 o ústavní sociální péči, ve znění pozdějších předpisů;

2. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení o provádění posudkové činnosti sociálního zabezpečení a péče o občany se změněnou pracovní schopností (Věstník SÚSZ č. 1/1965 poř. č. 13) - (reg.) - částka 45/1965 Sb.;

3. § 1 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 5 písm. b) a § 3 odst. 1 vyhlášky ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež;

4. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb., č. 78/1982 Sb., č. 141/1983 Sb., č. 144/1983 Sb., č. 73/1984 Sb., č. 131/1984 Sb. a č. 57/1987 Sb., s výjimkou § 132 až 134, § 139, části páté a přílohy č. 2;

5. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 1975 čj. V/2-1614/75-1102(2276) o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let - (reg.) - částka 35/1975 Sb.;

6. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. července 1980 čj. F 32-867/80-1110 o poskytování výhod ze sociálního zabezpečení pracovníkům zaměstnaným v hornictví pod zemí v hlubinných dolech;

7. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstev školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstev zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky čj. 42-317/80-8314 o změnách ve výši úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež - (reg.) - částka 34/1980 Sb., a to v části upravující úhradu nákladů za péči poskytovanou v ústavech sociální péče pro mládež;

8. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1984 čj. F 72-10727-4303 o úhradách za ubytování a základní péči poskytovanou v domovech - penziónech pro důchodce - (reg.) - částka 20/1984 Sb.

§ 187

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 313/1990 Sb. Čl. III

Podmínky sociální potřebnosti podle čl. I se u občanů, jejichž zdravotní stav vyžaduje dietní stravování, posuzují podle této vyhlášky počínaje červencem 1990. Zpětné vyplacení dávky sociální péče se umožňuje v případech, kdy je žádost o příspěvek na dietní stravování podána do 31. prosince 1990.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 501/1990 Sb. Čl. III

(1) U členů rady dosavadních národních výborů se postupuje do zvolení obecní rady obecním zastupitelstvem podle předpisů o důchodovém zabezpečení a nemocenském pojištění poslanců národních výborů platných přede dnem účinnosti této vyhlášky.

(2) Nároky členů obecních zastupitelstev, poslanců obecních zastupitelstev a starostů obcí podle článků I a II se posuzují ode dne voleb do zastupitelstev v obcích1) a do orgánů samosprávy obcí.2)

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 30/1993 Sb. Čl. VII

(1) Jestliže studentce nebo žákyni nebo občance se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, poskytuje se jí tato dávka od 1. ledna 1993 ve výši, v níž jí náleží podle této vyhlášky, pokud je to pro ni výhodnější.

(2) Jestliže uchazečce o zaměstnání vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 182/1968 Sb. před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, poskytuje se jí tato dávka od 1. ledna 1993 ve výši, v níž jí náleží podle této vyhlášky.

(3) Jestliže uchazečce o zaměstnání vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 182/1968 Sb. před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, poskytuje se jí dále po 31. prosinci 1992 ve výši podle předpisů platných před 1. lednem 1993.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí i pro poskytování peněžité pomoci muži.

(5) Vznikl-li žáku nárok na nemocenské před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, náleží mu nemocenské do skončení této pracovní neschopnosti podle dosavadních předpisů.

(6) Podle této vyhlášky (čl. VI bod 17) se posuzuje od 1. ledna 1993 dosavadní zaměstnání, i když nemoc z povolání vznikla před tímto dnem.


Ministr: M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 119/1980 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy v školských výchovných zařízeních, ve znění vyhlášky č. 46/1982 Sb.

2) Formace tzv. Šípových křížů bývalé horthyovské maďarské armády apod.

3) Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., nařízení Slovenské národní rady č. 33/1945 Sb. SNR a zákon č. 33/1948 Sb.

4) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 4 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům.

6) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření, ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.

7) § 150 zákoníku práce.

8) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1988 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů.

9) § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 107 odst. 1 a § 126 zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

10) § 4 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 a 5 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 125 zákoníku práce.
§ 26 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 29/1986 Sb., o plánování tématických úkolů.

12) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 102/1987 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci.

13) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.

14) § 6 odst. 1 vládního nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 2 odst. 5 vyhlášky č. 161/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.

17) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 67/1988 Sb., o báňské záchranné službě.
Vyhláška Slovenského báňského úřadu č. 69/1988 Sb., o báňské záchranné službě.

18) § 39 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
§ 39 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 151/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
§ 4 č. 4 písm. g) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

19) § 4 č. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

20) § 145a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 27/1986 Sb., o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů.

22) Zákon č. 98/1987 Sb.

23) § 195 zákoníku práce.

24) § 89 odst. 2 zákona č. 100/1970 Sb.

25) Vyhláška č. 74/1970 Sb., ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.
Vyhláška č. 82/1988 Sb.

26) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích, ve znění pozdějších předpisů.

27) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

28) § 142 odst. 2 zákoníku práce.

29) § 21 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.
§ 12 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

30) § 10 odst. 1 vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 33a vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

31) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1987 Sb.

32) § 142 zákoníku práce.

33) § 10 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

34) § 18 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

35) § 237 zákoníku práce.

36) Zákon č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole.

37) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 4/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

38) § 14 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.

39) § 3 vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb. a vyhlášky č. 125/1988 Sb.

40) § 1 odst. 3 vyhlášky ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 55/1981 Sb., o umělecké aspirantuře.
§ 1 odst. 3 vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 58/1981 Sb., o umělecké aspirantuře.

41) § 1 odst. 5 vyhlášky č. 55/1981 Sb.
§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 58/1981 Sb.

42) Např. směrnice předsednictva ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy ze dne 21. června 1988 o odměňování hráčů I. celostátní ligy fotbalu č. B-12/1988 sb. směrnic a sdělení ČSTV.

43) § 80 a 81 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

44) § 103 odst. 2 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

45) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti, ve znění vyhlášky č. 74/1964 Sb.

46) § 26 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb.

47) Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

48) Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

49) Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění pozdějších předpisů.

50) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

51) Zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona č. 31/1984 Sb.
Zákon Slovenské národní rady č. 79/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona č. 32/1984 Sb.

52) Nařízení vlády České socialistické republiky č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 64/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.

53) Zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.

54) § 31 odst. 3 a 5 a § 33 zákona č. 76/1959 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 109 a 110 zákona č. 100/1970 Sb., ve znění zákona č. 63/1983 Sb.

55) Vyhláška č. 74/1970 Sb., ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.
Vyhláška č. 82/1988 Sb.

56) § 15 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb.

57) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

58) Vyhláška č. 3/1987 Sb.
Vyhláška č. 4/1987 Sb.

59) Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 17. 12. 1979 čj. FM 015-1472/1979 o poskytování pravidelných příspěvků k důchodům členů jednotných zemědělských družstev - důchodců.

60) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 142/1983 Sb., o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům.

61) § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 142/1983 Sb.

62) Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity).
Vyhláška č. 104/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

63) § 15 odst. 5 zákona č. 54/1956 Sb.
§ 8 odst. 4 zákona č. 103/1964 Sb.

64) § 7 a 8 vyhlášky č. 33/1984 Sb.

65) Zákon č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.
Zákon č. 100/1970 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

66) § 20 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 128/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

67) § 72 a násl. vyhlášky č. 128/1975 Sb.

68) § 98 a násl. vyhlášky č. 128/1975 Sb.

69) Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 181/1968 Sb.

70) Zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě.

71) § 1 zákona č. 105/1990 Sb.

72) Zákon č. 35/1965 Sb.

73) § 27 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

74) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.

75) § 23 vyhlášky č. 195/1989 Sb.

76) Zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii.
Zákon Slovenské národní rady č. 132/1990 Sb., o advokacii.
Zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.

77) Například:
§ 7 zákona č. 128/1990 Sb.
§ 7 zákona č. 132/1990 Sb.
§ 9 zákona č. 209/1990 Sb.

78) § 12 odst. 2 zákona č. 105/1990 Sb.

79) § 23 a násl. vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.

80) § 1, 2, 7 a 9 zákona č. 304/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění.§ 1, 2, 8 a 10 zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady.§ 1, 2, 7 a 9 zákona Slovenské národní rady č. 356/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Slovenské národní rady.

81) § 27 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

82) § 11 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

83) § 13 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

84) § 32 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
§ 25 odst. 7 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

85) § 111 odst. 3 zákoníku práce.
§ 2 odst.1 písm. b) č. 2 nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 99/1991 Sb., o stanovení minimální mzdy.

86) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

87) § 5 zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

1) Výnos federálního ministerstva a výživy čj. FM-01-268/87 ze dne 15. března 1987 o věrnostních stabilizačních odměnách pracujících členů JZD ve vybraných okresech a městech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje.

1) Zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.

2) Zákon Slovenské národní rady č. 346/1990 Sb., o volbách do orgánů samosprávy obcí.

Přesunout nahoru