Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 148/1988 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 30/1988
Platnost od 21.09.1988
Účinnost od 01.10.1988
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 6. září 1988

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

Ústřední rada odborů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c), § 9, § 51 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 87/1968 Sb. a zákona č. 148/1983 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášek č. 155/1983 Sb., č. 79/1984 Sb., č. 135/1984 Sb. a č. 59/1987 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 48 odst. 1 se slovo "čtvrtého" nahrazuje slovem "šestého".

2. V § 49 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Za započitatelný výdělek žáka středního nebo zvláštního odborného učiliště se považují příjmy, které mu náležejí podle předpisů o finančním a hmotném zabezpečení těchto žáků 1) a které jsou započitatelné podle ustanovení § 1 až 3 vyhlášky č. 143/1965 Sb. Hodnota hmotného zabezpečení a případných naturálních požitků těchto žáků se nezahrnuje do započitatelného výdělku.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

3. Za § 50 se vkládá nový § 50a, který zní:

"§ 50a

Nemocenské žáků středních nebo zvláštních odborných učilišť

(1) Den přechodu z přípravného období do období odborného rozvoje se pro zjištění rozhodného období posuzuje stejně jako vstup do zaměstnání . 2) Jestliže v době školních prázdnin (s výjimkou zimních a jarních prázdnin), na něž navazuje období odborného rozvoje, vykonával žák učiliště odbornou praxi, za kterou je odměňován jako v období odborného rozvoje, považuje se den, kdy začal tuto odbornou praxi vykonávat, za den přechodu z přípravného období do období odborného rozvoje.

(2) Pro zjištění čisté denní mzdy podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 143/1965 Sb. se do počtu pracovních dnů, kterým se dělí započitatelný výdělek zúčtovaný v rozhodném období, zahrnují i pracovní dny, v nichž se žák učiliště zúčastnil teoretického vyučování; nezahrnují se však pracovní dny připadající na období školních prázdnin (s výjimkou zimních a jarních prázdnin), jestliže v nich žák učiliště nekonal odbornou praxi.

(3) Žáku učiliště náleží nemocenské nejdříve ode dne, od kterého mu při pracovní neschopnosti (karanténě) již nenáleží odměna podle předpisů o finančním a hmotném zabezpečení žáků učilišť; 1) přiznání nemocenského však nebrání poskytování příspěvku na dítě žáka (žákyně) učiliště. 3) Nemocenské se poskytuje i za pracovní dny, ve kterých se žák učiliště měl zúčastnit teoretického vyučování, a za pracovní dny připadající na zimní a jarní prázdniny. Neposkytuje se však za pracovní dny připadající na období hlavních školních prázdnin s výjimkou pracovních dnů, kdy měl žák učiliště vykonávat odbornou praxi, za kterou náleží odměna jako v období odborného rozvoje. Podpůrčí doba se však počítá vždy od prvního dne pracovní neschopnosti.

(4) Ustanovení § 50 odst. 3 se na žáky učiliště vztahuje obdobně.".

4. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní:

"§ 51a

Peněžitá pomoc v mateřství žákyň středních nebo zvláštních odborných učilišť

(1) Ustanovení § 50a odst. 1 a 2, § 51 odst. 1, 2 a 5 platí obdobně i pro peněžitou pomoc v mateřství žákyň učilišť.

(2) Peněžitá pomoc v mateřství se žákyni učiliště poskytuje za všechny pracovní dny včetně pracovních dnů připadajících na období školních prázdnin.

(3) Jestliže výše peněžité pomoci v mateřství za pracovní den stanovená z čisté denní mzdy (odměny) žákyně učiliště činí při pětidenním pracovním týdnu méně než 42 Kčs a při šestidenním pracovním týdnu méně než 35 Kčs , poskytuje se žákyni učiliště peněžitá pomoc v mateřství při pětidenním pracovním týdnu v částce 42 Kčs a při šestidenním pracovním týdnu v částce 35 Kčs za pracovní den.

(4) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci žáku učiliště platí obdobně předchozí odstavce.".

5. V § 55 odst. 1 věta druhá zní: "Jde-li o žáky učiliště, plní tyto povinnosti organizace, která žáku učiliště poskytuje odměny podle předpisů o finančním a hmotném zabezpečení těchto žáků.1)".

6. § 56 zní:

"§ 56

Ustanovení § 46 až 55 se nevztahují

a) na studenty a žáky vojenských škol (učilišť, akademií), kteří jsou účastni nemocenské péče v ozbrojených silách,

b) na studující formou studia při zaměstnání, kteří jsou účastni nemocenského pojištění (zabezpečení) již z důvodu jiné činnosti,

c) na studující v kombinovaném studiu, kteří jsou účastni nemocenského pojištění (zabezpečení) již z důvodu jiné činnosti.".

7. V § 89 věta druhá zní: "Jde-li o pečovatele s e změněnou pracovní schopností, o pečovatele svobodného, ovdovělého, rozvedeného nebo z jiných vážných důvodů osamělého, který nežije s družkou a pečuje aspoň o jedno nezaopatřené dítě, nebo o pečovatelku, která pečuje aspoň o jedno nezaopatřené dítě, vyžaduje se, aby výdělek v kalendářním měsíci činil aspoň 400 Kčs.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.


Předseda:

Zavadil v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva školství ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR č . 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.
Vyhláška ministerstva školství SSR a ministerstva práce a sociálních věcí SSR č. 4/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

2) § 4 odst. 3 vyhlášky ÚRO č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 113/1975 Sb.

3) § 15 odst. 1 vyhlášky č. 3/1987 Sb.
§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 4/1987 Sb.

Přesunout nahoru